Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Redakcja
DZIAŁ NAUCZANIA - paw. C-1, I piętro, pok. 114, tel. 634-17-04, 617-32-61 (studia dzienne), 617-32-64 (studia zaoczne); godziny przyjęć: 8 - 15.

30 - 059 Kraków, al. Mickiewicza 30

DOKUMENTY:
1. Podanie na ustalonym formularzu, zawierającym również życiorys kandydata (formularze można otrzymać w Dziale Nauczania).
2. Świadectwo dojrzałości.
3. Cztery fotografie o wym. 37x52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do nauki na wybranym kierunku.
5. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (w wysokości 55 zł), z zaznaczeniem nazwy wydziału, na który kandydat składa podanie.
Skompletowane dokumenty powinny być złożone w wiązanej teczce biurowej, na której należy czytelnie napisać: nazwisko, imię i adres zamieszkania (z numerem kodu pocztowego) oraz nazwę wybranego wydziału i specjalności.
Kandydaci mający możliwość wyboru przedmiotu egzaminacyjnego powinni określić wybrane przedmioty w podaniu o przyjęcie na studia. Kandydaci na Wydział Zarządzania - język obcy.

STUDIA DZIENNE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Podanie wraz z pełnym zestawem wymaganych dokumentów kandydaci na I rok studiów dziennych składają w dziekanatach poszczególnych wydziałów od 26 maja 1999 r. do 15 czerwca 1999 r. Kandydaci składający dokumenty osobiście mogą je dostarczyć po tym terminie, lecz nie później niż 18 czerwca 1999 r.
EGZAMIN WSTĘPNY
Jednolity dla wszystkich wydziałów pisemny test kwalifikacyjny (na większości wydziałów z matematyki, na niektórych do wyboru: z matematyki, fizyki lub chemii), zawierający pytania i proste problemy rachunkowe z zakresu szkoły średniej, odbędzie się 21 czerwca.
Studia dzienne magisterskie trwają 5 lat, dzienne inżynierskie od 3,5 roku do 4 lat w zależności od kierunku.
Oprócz testu kwalifikacyjnego, niektóre wydziały wprowadziły dodatkowe formy kwalifikacji:
GÓRNICZY - oceny na świadectwie dojrzałości, rodzaj ukończonej szkoły średniej;
METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - oceny na świadectwie dojrzałości,
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI - egzamin pisemny z matematyki i test z fizyki,
INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI - oceny na świadectwie dojrzałości,
GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA - preferencje dla laureatów i finalistów międzyszkolnych zawodów matematycznych, geologicznych i geograficznych,
GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA - egzamin pisemny z matematyki (oprócz kierunku Inżynieria Środowiska),
ODLEWNICTWA - oceny na świadectwie dojrzałości,
METALI NIEŻELAZNYCH - oceny na świadectwie dojrzałości,
WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU - oceny na świadectwie dojrzałości,
ZARZĄDZANIA - egzamin pisemny z matematyki i języka obcego,
PALIW I ENERGII - oceny na świadectwie dojrzałości,
MATEMATYKI STOSOWANEJ - egzamin pisemny z matematyki.

STUDIA ZAOCZNE

Studia zaoczne inżynierskie trwają od 4 do 4,5 roku w zależności od kierunku, studia zaoczne licencjackie - 3 lata, zaoczne uzupełniające magisterskie od 2 do 2,5 roku w zależności od kierunku. Wysokość opłat za rok akademicki 1999/2000 nie została jeszcze ustalona. Orientacyjny koszt studiów zaocznych w roku akademickim 1998/1999 wynosił od 450 do 2000 zł za semestr w zależności od kierunku (najdroższym kierunkiem była informatyka - 2000 zł)
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
Formy rekrutacji oraz rozpoczęcie kwalifikacji na studia zaoczne inżynierskie są uzależnione od wydziału:
GÓRNICZY - składanie dokumentów do 3 września, konkurs świadectw 10 września
METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - składanie dokumentów do 10 września, konkurs świadectw 17 września
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI - składanie dokumentów do 3 września, konkurs świadectw 17 września
INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI - składanie dokumentów do 9 lipca, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 13, 14 lipca; drugi termin - składanie dokumentów do 10 września, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 14, 15 września
GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA - składanie dokumentów do 10 września, konkurs świadectw 17 września
GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA - składanie dokumentów do 2 lipca, rozmowa kwalifikacyjna 6 lipca
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI - składanie dokumentów od 15 kwietnia do 15 lipca, drugi termin - składanie dokumentów od 15 sierpnia do 10 września, konkurs świadectw 10 września
ODLEWNICTWA - składanie dokumentów do 15 lipca, rozmowa kwalifikacyjna 16 lipca; drugi termin do 23 września, rozmowa kwalifikacyjna 24 września
METALI NIEŻELAZNYCH - składanie dokumentów do 10 września, konkurs świadectw 21 września
WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU - KRAKÓW: składanie dokumentów do 3 września, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 15 września; Punkt konsultacyjny KROSNO: składanie dokumentów do 16 czerwca, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 28 czerwca
ZARZĄDZANIA - składanie dokumentów do 28 lipca, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 31 lipca
PALIW I ENERGII - składanie dokumentów do 15 września, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ NA STUDIA ZAOCZNE LICENCJACKIE na Wydziale Zarządzania upływa 1 sierpnia, konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 14 sierpnia
W roku akademickim 1999/2000 prowadzi się rekrutację na następujące kierunki:
WYDZIAŁ GÓRNICZY
Kierunek: Budownictwo
Geotechnika i budownictwo specjalne (studia dzienne)
Kierunek: Górnictwo i geologia
Budownictwo podziemne (dzienne)
Ekonomika i organizacja górnictwa (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Geotechnika górnicza (dzienne)
Projektowanie i budowa kopalń (dzienne)
Przeróbka kopalin stałych (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Technika odkrywkowej eksploatacji złóż (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Technika podziemnej eksploatacji złóż (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kierunek: Zarządzanie i marketing
Ekonomika pozyskania, przetwarzania i zbytu surowców mineralnych (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające)
Zarządzanie i marketing w przemyśle (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kierunek: Inżynieria Środowiska
(bez specjalności - dzienne, zaoczne inżynierskie)
WYDZIAŁ METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Kierunek: Metalurgia
Metalurgia ekstrakcyjna (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Plastyczna przeróbka metali (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Metaloznawstwo i obróbka cieplna (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Technika cieplna, piece przemysłowe i ochrona środowiska (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Komputerowe modelowanie procesów metalurgicznych (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kierunek: Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa (dzienne, zaoczne inżynierskie)
Wychowanie techniczne (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Kierunek: Automatyka i robotyka
Automatyzacja procesów przemysłowych (dzienne)
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu (dzienne, zaoczne inżynierskie)
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Aparatura elektroniczna (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Telekomunikacja (dzienne)
Systemy automatyki i aparatury medycznej (dzienne)
Kierunek: Elektrotechnika
Automatyka i metrologia (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Maszyny elektryczne w systemach napędowych (dzienne)
Energoelektronika (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Automatyka urządzeń technologicznych (dzienne)
Elektroenergetyka (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Inżynieria komputerowa w przemyśle (dzienne)
Kierunek: Informatyka
- Systemy komputerowe (dzienne, zaoczne inżynierskie)
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja maszyn i pojazdów (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Maszyny i urządzenia hutnicze i ceramiczne (dzienne)
Technologia maszyn (zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego (dzienne)
Mechanika komputerowa (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Transport linowy (dzienne)
Urządzenia ochrony środowiska (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Wibroakustyka i inżynieria dźwięku (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kierunek: Automatyka i robotyka
Automatyka i metrologia (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Robotyka i mechatronika (dzienne)
Kierunek: Górnictwo i geologia
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierunek: Górnictwo i geologia
Geofizyka poszukiwawcza i geofizyka środowiska (dzienne)
Hydrogeologia, geologia inżynierska i ochrona wód (dzienne)
Geologia złóż i geochemia środowiska (dzienne)
Geologia naftowa i geotermia (dzienne)
Metody geofizyczne w ochronie środowiska (zaoczne inżynierskie)
Geologia naftowa (zaoczne inżynierskie)
Geologia złóż kopalin stałych (zaoczne inżynierskie)
Geologia górnicza (zaoczne inżynierskie)
Geoinformatyka (dzienne)
Mineralogia i geochemia stosowana (dzienne)
Kierunek: Inżynieria środowiska
Geofizyka poszukiwawcza i geofizyka środowiska (dzienne)
Hydrogeologia, geologia inżynierska i ochrona wód (dzienne)
Geologia złóż i geochemia środowiska (dzienne)
Geologia naftowa i geotermia (dzienne)
Geoturystyka (dzienne)
Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem geologicznym (dzienne)
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kierunek: Geodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa (dzienne)
Geodezja inżynieryjno-gospodarcza (zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Geodezja w gospodarce nieruchomościami (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Geoinformatyka i teledetekcja (dzienne)
Kierunek: Górnictwo i geologia
Geodezja górnicza (dzienne, zaoczne inżynierskie)
Kierunek: Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu (dzienne)
Ochrona środowiska w przemyśle (dzienne)
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Kierunek: Technologia chemiczna
Ceramika i szkło (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Materiały budowlane (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kierunek: Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Kierunek: Metalurgia
Odlewnictwo (dzienne, zaoczne inżynierskie)
Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne (dzienne)
Ochrona środowiska w odlewnictwie (dzienne)
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Kierunek: Metalurgia
Metalurgia metali nieżelaznych (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie)
Przeróbka plastyczna (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające)
Przeróbka plastyczna i metaloznawstwo (zaoczne inżynierskie)
Kierunek: Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa (dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Kierunek: Górnictwo i geologia
Wiertnictwo (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Kopalnictwo otworowe (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Gazownictwo ziemne (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
Ochrona środowiska w górnictwie otworowym, przemyśle naftowym i gazowniczym (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie i marketing (bez specjalności - dzienne, dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające, zaoczne licencjackie)
WYDZIAŁ PALIW I ENERGII
Kierunek: Technologia chemiczna
Energochemiczne przetwórstwo węgla (dzienne, zaoczne inżynierskie)
Paliwa i energia (dzienne, zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające)
WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ
Kierunek: Fizyka techniczna
Fizyka jądrowa (dzienne)
Fizyka ciała stałego (dzienne)
Fizyka komputerowa (dzienne)
Energetyka (dzienne)
Fizyka medyczna i dozymetria (dzienne)
Fizyka środowiska (dzienne)
MATEMATYKA STOSOWANA
Kierunek: Matematyka (bez specjalności - dzienne)
ZAKWATEROWANIE
Kandydatom zapewnia się zakwaterowanie w domach studenckich na czas egzaminów. Opłata za jedną dobę wyniesie 10 zł.

LIMIT MIEJSC NA STUDIA DZIENNE
Senat uczelni ustalił limit 3575 miejsc. W ubiegłym roku limit wyniósł 3475 miejsc, a o przyjęcie ubiegało się 7478 kandydatów. Na jedno miejsce przypadało ok. 2,1 osoby. Najbardziej popularne kierunki w ubiegłym roku to:
- Geodezja i Kartografia - 8 kandydatów na 1 miejsce,
- Zarządzanie i Marketing - 5
- Informatyka - 5
- Elektronika i Telekomunikacja - 3
Uczelnia organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia z matematyki, fizyki, chemii i języków obcych. Każdy kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć.

INFORMATOR w cenie 9,90 zł można kupić w księgarni AGH (al. Mickiewicza 30, paw. C-1/A-1, I piętro) i w Księgarni Naukowej przy ul. Podwale 6 w Krakowie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie