Akademia Muzyczna

AMS
DZIAŁ NAUCZANIA (czynny od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.30) I piętro pok. 119, tel. 422-78-44 oraz dziekanaty poszczególnych wydziałów - udzielają szczegółowych informacji dotyczących egzaminów oraz przydziału akompaniatorów, sal do ćwiczeń itd.

ul. Starowiślna 3, 31-038 Kraków

DOKUMENTY
1. Podanie (kwestionariusz dostępny w dziale nauczania uczelni).
2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie.
3. Dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia w oryginale (o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na Wydział II (czyli instrumentalny) lub IV "A" (studia dzienne Wydziału Edukacji Muzycznej).
UWAGA! a) Dyplom Liceum Muzycznego zastępuje obydwa dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 - czyli świadectwo dojrzałości i dyplom szkoły muzycznej II st.
b) Jeżeli kandydat zdaje egzamin dojrzałości lub dyplom szkoły muzycznej II st. w bieżącym roku szkolnym, zobowiązany jest dostarczyć powyższe dokumenty najpóźniej w pierwszym dniu egzaminów wstępnych.
4. Wypis z dowodu osobistego lub kserokopia stron 1, 2, 3.
5. Cztery podpisane fotografie.
6. Orzeczenie lekarskie, w którym powinno być stwierdzenie o przydatności fizycznej i psychicznej kandydata do wykonywania zawodu w zakresie obranej specjalności studiów. UWAGA! Kandydaci na wydział Edukacji Muzycznej "A" i "B" oraz na Wydział Wokalno-Aktorski zobowiązani są ponadto złożyć zaświadczenie z kliniki laryngologicznej o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych.
7. Kandydaci na Wydział III - Wokalno-Aktorski mają obowiązek złożenia na osobnym arkuszu opatrzonym nazwiskiem - program przewidziany do wykonania na egzaminie (tytuł utworu, nazwisko kompozytora, aktualną transpozycję, gdy utwór nie jest wykonywany w oryginalnej tonacji).
Dokumenty powinny znajdować się w teczce z nazwiskiem, dokładnym adresem, wybranym kierunkiem studiów oraz spisem składanych dokumentów kandydata.
OPŁATA
Kandydaci na I rok studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 65 zł (w przypadku ubiegania się na więcej niż jeden kierunek kandydat jest zobowiązany do wniesienia dwu lub więcej opłat).
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązane są do złożenia podań do 31 maja.
TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Egzaminy odbywają się w drugiej połowie czerwca - od 21 do 30 czerwca.
W roku akademickim 1999/2000 prowadzi się rekrutację na następujące wydziały:
WYDZIAŁ I. KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI
Studia trwają 5 lat. Ich ukończenie uprawnia do otrzymania dyplomu magistra sztuki.
Egzamin wstępny składa się z czterech części:
1. Egzamin testowy
- kształcenie słuchu, ćwiczenia melodyczne, interwały, wielodźwięki, ćwiczenia rytmiczne, przebiegi funkcyjne,
- harmonia: realizacja harmoniczna kilku taktów sopranu, fragment analizy harmonicznej,
- historia muzyki: wskazanie właściwego okresu stylistycznego (krótkie omówienie zagadnień z nim związanych) bądź kompozytora na podstawie przykładów muzycznych,
- formy: analiza (struktura formalna, schemat harmoniczny) fragmentu formy sonatowej lub utworu polifonicznego,
- zasady muzyki.
2. Egzamin ustny
- obejmuje elementy: kształcenia słuchu, harmonii (realizacja basu cyfrowanego, modulacje diatoniczne), historii muzyki i form muzycznych, improwizacji, czytania a vista oraz wykonanie przygotowanych utworów fortepianowych (nie obowiązuje pianistów - absolwentów szkół muzycznych II stopnia).
3. Praca pisemna na jeden z podanych tematów teoretyczno-muzycznych (1-3 strony A4).
4. Egzamin kierunkowy dla poszczególnych sekcji:
- Kompozycja: przegląd co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich, o ile to możliwe na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane.
- Dyrygentura: dyrygowanie przygotowanym utworem symfonicznym przy dwóch fortepianach (należy dostarczyć partyturę i wyciąg fortepianowy).
- Teoria Muzyki: omówienie egzaminacyjnej pracy pisemnej, dyskusja problemowa w zakresie jednej z podanych lektur (spis lektur znajduje się w informatorze uczelni) oraz zainteresowań osobistych kandydata.
WYDZIAŁ II. INSTRUMENTALNY
1. Studia trwają 5 lat i prowadzone są systemem dziennym i wieczorowym (płatne). Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki. Wydział prowadzi rekrutację na I rok na następujące specjalności: - fortepian, organy, klawesyn; skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas; flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, akordeon, perkusja; harfa, gitara klasyczna, lutnia.
2. Studia licencjackie (płatne) trwają 3 lata. Celem tego typu studiów jest kształcenie wysokokwalifikowanych nauczycieli szkół muzycznych I stopnia. Wymagany jest trzyletni staż pedagogiczny w określonej specjalności w ostatnich 5 latach. Absolwent otrzymuje Certyfikat Licencjatu. Rekrutacja odbywa się na następujące specjalności: - fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, akordeon, perkusja, gitara klasyczna.
3. Studia podyplomowe (płatne) - w specjalnościach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, skrzypce barokowe, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot oraz kameralistyka, wykonawstwo muzyki współczesnej. Studia trwają 2 lata. Opłata za studia podyplomowe zostanie ustalona przez senat uczelni. W ub.r. za semestr wynosiła 850 zł.
EGZAMIN WSTĘPNY:
I. Studia dzienne i wieczorowe. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i składa się z trzech części:
1. Egzamin praktyczny kierunkowy: - egzamin z gry na wybranym instrumencie, polegający na wykonaniu wymaganych utworów (spis utworów znajduje się w informatorze uczelni). Przed egzaminem można skontaktować się z akompaniatorem uczelni lub wystąpić z własnym. Lista akompaniatorów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
2. Przedmioty muzyczne uzupełniające:
- czytanie a vista
- egzamin klauzulowy (sprawdzenie umiejętności samodzielnej pracy, polegające na przygotowaniu w określonym czasie utworu zadanego przez komisję egzaminacyjną)
- kształcenie słuchu (egzamin ustny)
- fortepian (nie dotyczy zdających na fortepian główny): a) allegro sonatowe lub sonata przedklasyczna, forma polifoniczna z uwzględnieniem baroku i utwór dowolny (cały program ma być wykonany z pamięci), b) czytanie a vista
- harmonia i improwizacja (tylko dla zdających na organy)
3. Egzamin ustny z kierunku studiów (zagadnienia związane z kulturą muzyczną, pytania z zakresu historii i budowy instrumentu, znajomość literatury specjalistycznej oraz ogólna wiedza humanistyczna).
II. Studia licencjackie. Egzamin wstępny składa się z trzech części:
1. Egzamin praktyczny kierunkowy - gra na wybranym instrumencie (spis utworów, które trzeba wykonać, znajduje się w informatorze uczelni).
2. Przedmioty muzyczne uzupełniające: czytanie a vista, egzamin klauzulowy, kształcenie słuchu.
3. Rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia związane z kulturą muzyczną, metodyką nauczania i dydaktyką. Podczas rozmowy będzie sprawdzana znajomość literatury specjalistycznej oraz ogólna wiedza humanistyczna kandydata.
WYDZIAŁ III. WOKALNO-AKTORSKI
Studia trwają 5 lub 6 lat, w zależności od stopnia przygotowania muzycznego kandydatów. Na studia sześcioletnie mogą zostać przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego, którzy w toku egzaminu wstępnego wykażą się muzykalnością, interesującym materiałem głosowym i odpowiednimi predyspozycjami aktorskimi. Absolwenci tego wydziału otrzymują tytuł magistra sztuki.
EGZAMIN WSTĘPNY
- ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów.
Etap I:
Eliminacja I: wykonanie z pamięci, przy akompaniamencie fortepianu, dwóch pieśni lub arii, w tym jednej obowiązkowo w języku polskim (po uzyskaniu minimum 18 punktów na 25 możliwych można przystąpić do dalszych egzaminów)
Eliminacja II: Kandydaci legitymujący się dyplomem klasy wokalnej średniej szkoły muzycznej wykonują cztery pozycje, z pięciu uprzednio zgłoszonych w podaniu (dwie wybrane przez siebie, a dwie przez komisję). Uwaga! Kandydaci bez przygotowania muzycznego mogą powtórzyć program z eliminacji I.
- interpretacja fragmentu prozy,
- badanie predyspozycji aktorskich (wykonanie zadanej scenki, sprawność fizyczna).
Po uzyskaniu minimum 18 punktów ze śpiewu i 13 z zadań aktorskich można przystąpić do etapu II egzaminu.
Etap II
- badanie predyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii muzyki, anatomii aparatu głosotwórczego, znajomości literatury wokalnej oraz innych zagadnień związanych z kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.
WYDZIAŁ IV. EDUKACJI MUZYCZNEJ
Sekcja "A" i "B"
Studia dostępne dla absolwentów szkół muzycznych II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki. Nauka trwa 5 lat. Po dwóch latach unitarnych następują trzy lata specjalizacji na trzech kierunkach (do wyboru):
1. specjalizacja dyrygencka (prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych),
2. specjalizacja pedagogiczna (pedagogika muzyczna),
3. muzyka kościelna.
Uwaga! W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego na sekcję "B" (studia wieczorowe) kandydatów nie legitymujących się dyplomem szkoły muzycznej II stopnia. Należy wówczas przedstawić dokument potwierdzający stopień przygotowania muzycznego.
Egzamin wstępny
Sekcja "A" i "B" - egzamin ma charakter konkursowy
Egzamin praktyczny:
I. Kształcenie słuchu
1. Egzamin pisemny: dyktando dwugłosowe (6-8 taktów).
2. Egzamin ustny: czytanie nut głosem z jednoczesną realizacją głosu na fortepianie, ćwiczenia rytmiczne (jedno- i dwugłosowe), rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków w postaci zasadniczej i w przewrotach, rozpoznawanie przebiegów funkcyjnych, czytanie a vista ćwiczeń z podręczników (lista tytułów znajduje się w informatorze uczelni).
II. Gra na instrumencie wybranym przez kandydata
1. Wykonanie przygotowanego programu.
2. Wykazanie umiejętności gry na fortepianie zakresu szkoły muzycznej I stopnia (dotyczy kandydatów, którzy wybrali w punkcie 1 inny instrument niż fortepian)
III. Harmonia
1. Egzamin pisemny: harmonizowanie podanego sopranu, harmonizowanie podanego basu
2. Egzamin praktyczny: modulacja diatoniczna lub chromatyczna realizowana w postaci schematu akordowego, realizacja na fortepianie podanego ciągu funkcyjnego, harmonizowanie sopranu w czterogłosowym schemacie akordowym oraz w swobodnej fakturze fortepianowej (rodzaj akompaniamentu), swobodna improwizacja na zadany temat, analiza harmoniczna utworu z okresu klasycyzmu lub wczesnego romantyzmu.
IV. Sprawdzian dyspozycji manualnych
- należy przedstawić dwa krótkie utwory chóralne a capella o różnym metrum, zawierając problemy techniczne - zmiany agogiczne, artykulacyjne, dynamiczne.
V. Sprawdzian dyspozycji wokalnych
- trzeba przygotować dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze.
Egzamin z przedmiotów ogólnych
1. Wiadomości z kierunku studiów (egzamin pisemny)
2. Rozmowa z kandydatem na tematy związane z problematyką poruszoną w pracy pisemnej.
KOSZT STUDIÓW
Studia prowadzone w systemie wieczorowym oraz licencjackim są odpłatne. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne określa coroczne rozporządzenie rektora Akademii Muzycznej. W zeszłym roku studia wieczorowe na Wydziale Instrumentalnym oraz studia licencjackie kosztowały - 3800 zł za rok, a na Wydziale Edukacji Muzycznej - 2700 zł za rok. Na rok akademicki 99/00 ceny nie są jeszcze ustalone.
ZAKWATEROWANIE Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w domu studenckim na czas egzaminów (około 30 zł za dobę).
LIMITY MIEJSC W ROKU 1999/2000
W zeszłym roku na Wydział I (teoria, kompozycja, dyrygentura) startowało 31 osób - przyjęto 9, na Wydział II (instrumentalny) 242 kandydatów - przyjęto 78, Wydział III (wokalno-aktorski) 72 kandydatów - przyjęto 10 i Wydział IV (edukacji muzycznej) 49 kandydatów - przyjęto 18 osób.
Najbardziej obleganym kierunkiem była więc wokalistyka - ponad 7 kandydatów na jedno miejsce.
INFORMATOR
Informator w cenie 2 zł można nabyć w Dziale Nauczania. W informatorze znajdują się listy utworów, które trzeba wykonać zdając egzamin na konkretne kierunki studiów.
(AMS)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie