Będą miliony, to będzie pięknie

Katarzyna Hołuj
Katarzyna Hołuj
Budowa przedszkola w Sieprawiu to priorytet wójta tej gminy wizualizacja od UG siepraw
Wyzwania 2017. Gospodarze gmin wiejskich wśród priorytetów inwestycyjnych na ten rok wymieniają nowe drogi, chodniki, przedszkola, kanalizację, wymiany pieców, a nade wszystko zabiegi o to, żeby zdobyć (przynajmniej na część inwestycji) dofinansowanie z Unii Europejskiej

Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy Lubień

Najważniejsze… Wykonanie remontu i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej. To zadanie priorytetowe ze względu na potrzeby społeczeństwa, na możliwość zwiększenia usług medycznych dla mieszkańców, jak również poprawę warunków i dostosowanie do współczesnych wymagań. Remont pierwszej części będzie kosztował ok. 2 mln zł i są pieniądze pochodzące w budżetu gminy.

Bardzo ważne… Rozbudowa przedszkola w Tenczynie oraz wykonanie chodników przy drodze krajowej nr 7 (zakopianka).
W przedszkolu dziś część dzieci odbywa zajęcia w zaadoptowanych pomieszczeniach szkolnych, nie do końca spełniających wymagania dotyczące przedszkoli. W budżecie zabezpieczono na to 400 tys. zł. Będzie też złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Koszt tej inwestycji to ok. 650 tys. zł.

Jeśli chodzi o chodniki to projekty wykonała gmina Lubień, natomiast budowę zlecić ma zarządca drogi tj. Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi. Co do samej zakopianki to bardzo ważna w tym roku będzie dla nas budowa drogi ekspresowej Lubień- Rabka Zdrój, bowiem w większości przebiega ona przez tereny Gminy Lubień. Nie jest to inwestycja realizowana przez gminę, jednak bardzo ważne jest dla nas dotrzymywanie terminów i wykonywanie stosownych połączeń na czas budowy, które zmniejszą uciążliwość życia mieszkańców i użytkowników drogi.

Czekamy również na kolejny odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Tenczynie, który budujemy wspólnie z powiatem. Gmina przeznaczyła na niego 200 tys. zł. To bardzo potrzebny chodnik, bo droga ta na części długości nie posiada nawet pobocza, a poruszają się nią ciężarówki wożące surowiec z kamieniołomu.

Ważne… Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Lubniu (Zarębki). Gmina posiada zatwierdzony projekt kanalizacji, został też już złożony wniosek do PROW o dofinansowanie w kwocie 2 mln zł. Gmina przeznacza na to w budżecie 1,2 mln zł wkładu własnego. Celem jest poprawa czystości stanu środowiska, a szczególnie czystości wód. Ważne zadania to także: termomodernizacja budynków komunalnych w centrum Lubnia (w budżecie przewidziano na to 1 mln zł, a 0,6 mln to planowana dotacja ze środków unijnych), remonty w szkołach w celu dostosowania ich do nowych wymagań związanych z reformą oświaty (koszty tego na razie nie są znane) oraz zakup samochodu dla OSP Skomielna Biała (dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 250 tys. zł

Piotr Hajduk, wójt gminy Pcim

Najważniejsze… Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej największa uwaga będzie kierowana na priorytety oświatowe związane z reformą edukacji tj. sprawne i bezkonfliktowe rozwiązanie problemów z nią związanych.
Bardzo ważne… Budowa kanalizacji. Obecnie inwestycja jest na etapie projektowania i przygotowywania wniosku o dofinansowanie wspólnie z gminą Lubień w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, który gminy planują złożyć w lutym br.

Ważne… Rewitalizacja oraz ochrona powietrza.
Plany inwestycyjne związane z rewitalizacją to m.in budowa parku w Pcimiu (po prawej stronie rzeki Raby) od mostu do kładki. Na inwestycje te gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Istotnym są również podejmowane działania związane z ochroną powietrza. Gmina w najbliższym czasie złoży 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -jeden na pozyskanie dotacji dla swoich mieszkańców na wymianę pieców spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe oraz drugi a wymianę pieców wykorzystujących paliwa stałe.

Marek Gabzdyl, wójt gminy Raciechowice

Najważniejsze…wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej i złożenie wniosku o dofinansowanie jej budowy. 29 sierpnia 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie podpisano umowę o dofinansowaniu w ramach POIiŚ zadania pod nazwą „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”.

W ramach tego programu w roku 2017 przewidziano sfinansowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi tym gminom aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągów. Do realizacji tego przedsięwzięcia ramach porozumienia międzygminnego, została powołana aglomeracja zrzeszająca trzy gminy tj. Raciechowice, Łapanów i Jodłownik, która występuje pod nazwą „Aglomeracja Jodłownik” .

W 2016 roku zostały uzyskane pozwolenia na budowę. Wartość dokumentacji projektowej obejmującej zadania do realizacji na terenie gminy Raciechowice to kwota 2 093 000 zł.

W ramach zadań objętych pozwoleniem na budowę zostanie wybudowane ok. 15 km sieci kanalizacyjnej, 32 km sieci wodociągowej oraz zostanie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków w Raciechowicach. Wartość inwestycji to ok. 60 mln zł. W roku 2017 planowane jest również złożenie wniosku na sfinansowanie tej inwestycji. Po wybudowaniu sieci 95 proc. mieszkańców gminy Raciechowice będzie miało możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, a 55 proc. mieszkańców będzie miało możliwość skorzystania z sieci kanalizacyjnej.

Bardzo ważne… Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków biurowo-socjalnych (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Raciechowicach) wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, oraz dobudowy boksu dla OSP Raciechowice. Dokumentacja ta ma zawierać przebudowę architektury budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez adaptację terenów i placów wokół budynku, budowę chodników i parkingów wraz z urządzeniem zieleni, a także dobudowę boksu dla OSP oraz części gastronomicznej.

Ważne... Inwestycja w człowieka, a w szczególności we współpracę z Gminną Radą Seniorów oraz Młodzieżową Radę Gminy Raciechowice, które to instytucje mają za zadanie wspomaganie działań samorządu na rzecz lokalnej społeczności.
Gminna Rada Seniorów na swoich spotkaniach przyjęła cele i określiła strategię działań na rok 2017.

W oparciu o analizę i posiadany potencjał wyznaczono zadania i cele tych działań do których należą m.in. zredagowanie apelu do rodziców dzieci i młodzieży, instytucji użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, przychodni, szpitali i innych z prośbą o uczenie szacunku i godne traktowanie osób starszych w domach rodzinnych i wszystkich miejscach przestrzeni publicznej, oraz nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Raciechowicach w celu zachęcenia i motywowania seniorów do czytania książek.

Młodzieżowa Rada Gminy Raciechowice jest jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi i zaangażowania ich w życie swojej społeczności. Jest reprezentacją młodzieży Gminy Raciechowice, ma charakter konsultacyjny, pozwalający na realizację dialogu z przedstawicielami lokalnego samorządu.

Tadeusz Pitala, wójt gminy Siepraw

Najważniejsze… Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które są wymienione w Strategii Gminy na lata 2014–2022. Najważniejszą z nich jest rewitalizacja centrum Sieprawia wraz z budową Przedszkola. Na powyższą inwestycję zamierzmy wydać w bieżącym roku ok. 2,2 mln zł.

Bardzo ważne… zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. W ramach tego projektu, istotnego dla rozwoju turystyki i rekreacji, realizowanego w Czechówce i Zakliczynie powstanie ok. 8 km ścieżek rowerowych, dwa przystanki turystyczne i wieża widokowa. Planowana realizacja tej inwestycji przypadnie na lata 2017-2018, zaś jej koszt to ok. 8 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków UE. Wniosek o dofinansowanie zamierzmy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym miesiącu.

Ważne… Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz obniżenie kosztów zakupu wody i utylizacji ścieków.
Poprawić bezpieczeństwo ma modernizacja drogi Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice oraz budowę chodnika przy ul. Górskiej w Sieprawiu (inwestycje wspólne z powiatem).W ramach tej modernizacji drogi powstanie pierwsze w naszej gminie rondo oraz ok. 3 km chodników. Udział finansowy gminy w tych inwestycjach wyniesie 1,25 mln zł.

Z własnych środków gmina planuje budowę chodnika wzdłuż ul. Zadziele w Zakliczynie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 0,9 mln zł.

Ponadto planujemy przebudowę sieci kanalizacyjnej w Zakliczynie i Sieprawiu, co umożliwi przerzut ścieków z Zakliczyna na zmodernizowaną oczyszczalnię w Sieprawiu. Dotychczas ścieki z Zakliczyna utylizowane były w oczyszczalni w Dobczycach. Planowany koszt tej inwestycji wyniesie około 3 mln zł.

Z kolei przebudowa sieci wodociągowej w południowej części gminy umożliwi zakup wody po niższych cenach bezpośrednio od MPWiK Kraków, a nie jak do tej pory, od pośrednika - MZWiK Myślenice. Planowana wartość inwestycji to 0,5 mln zł.

Władysław Piaściak, wójt gminy Tokarnia

Najważniejsze… Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. W roku 2017 to przede wszystkim dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzczonów, ale także remont części bojowej remizy OSP w Tokarni i zakupy wyposażenia. Jednostki OSP integrują społeczność lokalną i gmina co rok stara się wspierać te organizację. Dobrze wyposażone jednostki OSP to większe bezpieczeństwo dla nas wszystkich. W tegorocznym budżecie na zadania związane z OSP w budżecie gminy zaplanowano kwotę 790 684 zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzczonów o wartości 685 217 zł jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Dostawa samochodu planowana jest w drugim kwartale 2017 roku.

Bardzo ważne… Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej poprzez budowę boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem. Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W 2017 roku chcielibyśmy zrealizować etap pierwszy tej inwestycji, tj. boiska o nawierzchni syntetycznej. Całość inwestycji obejmuje także budowę boiska trawiastego, zaplecza technicznego (szatnia, parking, oświetlenie) oraz siłowni zewnętrznej. Mamy nadzieję na uzyskanie na to dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wartość całego zadania to 940 000 zł, a samego etapu I przewidzianego do realizacji w tym roku to 356 000 zł.

Ważne… Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wymianę starych pieców centralnego ogrzewania na piece ekologiczne. Wszyscy wiemy jak dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce. Dlatego też inwestycje, które wpływają na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń są niezwykle ważne. Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy nie tylko Krakowa, ale także mniejszych gmin w naszym regionie. Chcąc uzyskać możliwie szybkie rezultaty musimy pamiętać o tym problemie każdego roku. W budżecie naszej gminy przeznaczyliśmy 615 385 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania na piece ekologiczne. Program jest współfinansowany za środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program jest w trakcie realizacji. W założeniach zostanie wymienione około 44 pieców na terenie gminy.

Wiesław Stalmach, wójt gminy Wiśniowa

Najważniejsze... Opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla wszystkich siedmiu miejscowości gminy. Są one wyczekiwane przez mieszkańców od wielu lat. W poprzednim roku udało się dokonać zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wiśniowa. Zmiany planów muszą zostać opracowane przez specjalistyczną firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Koszt wykonania tych zmian może wynieść ok. 250-300 tys. zł.

Bardzo ważne… Dokończenie projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla Lipnika, Glichowa, Kobielnika, Wierzbanowej oraz części Wiśniowej i Poznachowic Dolnych, co będzie kosztować ok. 500 tys. zł. Następnie trzeba będzie jak najszybciej przystąpić do budowy oczyszczalni ścieków i zaprojektowanej kanalizacji. Wartość tych inwestycji szacowana jest na ok. 16 mln. zł. Czynimy starania o pozyskanie dofinansowania tych inwestycji ze środków unijnych. Ich realizacja powinna podnieść jakość życia mieszkańców i w sposób zdecydowany poprawić walory wody we wszystkich potokach i rzekach naszej gminy.

Ważne… Wykonanie szeregu mniejszych zadań jak np. przebudowa drogi gminnej Węglówka-Węgierskie za ok. 600 tys. zł (w tym 50 proc. dofinansowania), budowa studni głębinowych poprawiających wydajność ujęć wody w Wiśniowej i Lipniku za kwotę ok. 200 tys. zł (ok. 60 proc. dofinansowania), głęboka termomodernizacja budynku szkoły w Lipniku (I etap za ok. 200 tys. zł z ok. 50 proc. dofinansowania), budowa wodociągu Lipnik-Kąty za kwotę ok. 130 tys. zł (ok. 60 proc. dofinansowania) oraz udział w wysokości 200 tys. zł w budowie chodników przy drogach powiatowych: Wiśniowa-Kalwaryjka i Lipnik-Kąty.

W restauracji zapłacimy więcej

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Cały populistyczny PIS . Nieważne czy głosują dla dobra mieszkańców, ważne ,że przeciw tym, którzy nie są z PIS! Niech się wytłumaczą, każdy z osobna, dlaczego nie chcą remontów, chodników! Po co tam siedzą i biorą pieniądze podatnika?

Z
Za PiS nie nadążysz

Chyba nie wszyscy chcą żeby było pięknie jeśli głosują przeciwko budzetowi, w którym planuje się remonty, budowa nakładek i chodników. Radni PiS chcą a nawet nie chcą.

Dodaj ogłoszenie