Co czeka mieszkańców gminy w 2010 roku?

Redakcja
29 grudnia 2009 roku Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2010 rok. Stanowi on kontynuację przyjętej przez władze samorządowe polityki rozwoju naszej gminy.

Wieści z Brzeźnicy w Dolinie Karpia

Niewątpliwie największą inwestycją poprzedniego roku budżetowego była budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce. Inwestycja ta będzie kontynuowana również w bieżącym roku. Dzięki dużemu zaawansowaniu robót, już w tym roku będzie możliwe oddanie do użytku sali gimnastycznej. Gmina Brzeźnica wzbogaci się o nowoczesny, spełniający europejskie standardy obiekt sportowy. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich B - Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Kolejną inwestycją z zakresu poprawy jakości i dostępności do infrastruktury sportowej realizowaną w obecnym roku będzie budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno sportowym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy. Na tą inwestycję Urząd Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie złożył wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

W celu poprawy miejsc do aktywnego wypoczynku w każdej miejscowości planowane jest wybudowanie placu zabaw dla dzieci. Na urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw za pośrednictwem stowarzyszenia "Dolina Karpia" został złożony wniosek o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na zwiększenie atrakcyjności wsi Brzeźnica i poprawę ogólnego wizerunku tej miejscowości z całą pewnością wpłynie planowana inwestycja pn. "Odnowa Centrum wsi", obejmująca remont i adaptację na cele kulturalne budynku byłego spichlerza, a także zagospodarowanie placu wokół budynku. Część środków na to zadanie gmina zamierza pozyskać z realizowanego ze środków unijnych programu "Pejzaże polsko - słowackiej kultury w Brzeźnicy".

Zgodnie z harmonogramem przyjętym w Gminnym Programie Termomodernizacji Budynków Komunalnych Gmina Brzeźnica będzie kontynuować remonty budynków komunalnych. W bieżącym roku zostaną poddane termomodernizacji budynki Domu Kultury w Tłuczani oraz Szkoły Podstawowej w Sosnowicach. Remont Domu Kultury w Tłuczani będzie obejmował docieplenie budynku, stropu, wymianę okien i drzwi garażowych. Natomiast remont budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowicach - docieplenie budynku wymianę pokrycia dachowego. Na dofinansowanie remontu Domu Kultury w Tłuczani gmina planuje pozyskać środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie Remizy Strażackie".

Na zadania z zakresu termomodernizacji gmina będzie również starała się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach poprawy stanu technicznego budynków komunalnych planowane jest także opracowanie projektów centralnego ogrzewania w budynkach Domu Strażaka i Szkoły Podstawowej w Łączanach, co w przyszłości pozwoli na zastąpienie obecnych mocno wyeksploatowanych instalacji grzewczych - nowymi, bardziej ekonomicznymi i efektywnymi systemami ogrzewania.
Wykonywane będą także remonty bieżące w pozostałych budynkach komunalnych na terenie gminy.

Tak jak w latach poprzednich będą realizowane zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej. Zaznaczyć należy, że w ostatnich latach znacznie poprawił się standard dróg gminnych tylko w 2008 i w 2009 roku wyremontowano 52,00 km dróg frezem asfaltowym, wykonano także nakładki asfaltowe na łącznej długości 15,00 km. Jednakże potrzeby w tym zakresie są nadal duże. Wychodząc im naprzeciw w 2010 roku planuje się budowę nowych nawierzchni, remonty dróg, a także czyszczenie rowów przy drogach gminnych. Szczegółowy zakres prac w każdej miejscowości zostanie ustalony po konsultacjach z sołtysami i radami sołeckimi. Między innymi planuje się dokończenie przebudowy drogi gminnej Kossowa - Chrząstowice - Łączany. Jak co roku gmina będzie się starała o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg rolniczych.

Nie mniej ważnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu. W tym celu przy współudziale finansowym Powiatu Wadowickiego będą wykonywane zadania z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Tłuczań, Nowe Dwory i Sosnowice. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Sosnowicach został wykonany pierwszy etap budowy chodnika - kanalizacja deszczowa. Na wykonanie chodników w pozostałych dwóch miejscowościach - w Tłuczani i w Nowych Dworach opracowywana jest dokumentacja techniczna, warunkująca uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin zakończenia prac projektowych został ustalony na koniec kwietnia b.r. Gmina dba również o zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych. Realizując zadania z tego zakresu planuje się budowę nowych odcinków chodników.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to także odpowiednie oświetlenie dróg. W 2010 roku gmina planuje budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego za łączną kwotę 150.000 złotych.

Mieszkańcy przysiółka "Tobołki" w Marcyporębie w 2010 roku mogą liczyć na rozpoczęcie budowy gminnego wodociągu, bowiem na ukończeniu jest dokumentacja projektowa i po uzyskaniu pozwolenia na budowę ruszy front robót.

Jednym z głównych priorytetów gminy jest także poprawa gospodarki ściekowej. Zadania planowane z tego zakresu w budżecie gminy na 2010 rok to przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i hydrobotanicznej glebowo - korzennej oczyszczalni ścieków w Paszkówce. Przypomnijmy, że w 2009 roku w Paszkówce wykonano przeszło 2 km sieci kanalizacyjnej. Niemniej ważnym przedsięwzięciem planowanym w 2010 roku jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Dla realizacji tego zadania opracowywany jest Program gospodarki ściekowej dla Gminy Brzeźnica z uwzględnieniem projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, który jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki pozabudżetowe. W ramach tego programu możliwe będzie dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków indywidualnych.
W 2010 roku kontynuowane będą również programy realizowane w roku poprzednim. Po raz kolejny ruszy edycja programu "Pływam jak ryba w wodzie" współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Program zapewnia bezpłatne wyjazdy na basen dla dzieci ze szkół z terenu naszej gminy. Gmina będzie również realizowała program "Radosna Szkoła". W ramach tego programu został złożony wniosek Zespołu Szkół w Łączanach na zakup pomocy dydaktycznych dla najmłodszych uczniów. Założeniem programu jest stworzenie miejsca, w którym uczy się poprzez zabawę zapewniając najmłodszym uczniom dobrą opiekę i rozwój zainteresowań. Kontynuowany będzie również realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej program "Czas na aktywność - jesteśmy aktywni". Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i ma na celu aktywizację zawodową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kolejnym działaniem gminy mającym na celu podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców jest złożenie wniosku o środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Zdobyłem kwalifikacje - pracuję". Głównym założeniem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Brzeźnica poprzez udział w cyklu szkoleniowo - doradczym.

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych szans w dostępie do edukacji wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku gmina będzie realizować program "Uczeń na wsi". W ramach tego programu dzieci i młodzież niepełnosprawna otrzymają dofinansowanie do kosztów nauki, zapewniające pomoc w zdobyciu wykształcenia.

Wśród innych programów, które będą kontynuowane w roku bieżącym wymienić należy: program pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy, program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zapewniający bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, program stypendialny dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz adresowany do uczniów uzdolnionych program "DiAMEnT", realizowany ze środków unijnych.

Niewątpliwie dużym wydarzeniem bieżącego roku będzie otwarcie "Szlaku Papieskiego". Trasa szlaku prowadzić będzie z Krakowa przez Liszki, Czernichów, Brzeźnicę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Szlak Papieski to nie tylko kolejna atrakcja turystyczna w naszej gminie, ale przede wszystkim stanowił będzie miejsce skłaniające do refleksji religijnej i głębokich przemyśleń.

W ramach realizowanego ze środków unijnych wspólnie z partnerską, słowacką gminą Divina projektu "Pejzaże polsko - słowackiej kultury w Brzeźnicy" w 2010 roku realizowane będą różne przedsięwzięcia kulturalne i sportowo - rekreacyjne mające na celu integrację obu gmin.

Dzięki przystąpieniu Gminnej Biblioteki Publicznej do Programu Rozwoju Bibliotek na lata 2009 - 2013 biblioteki z naszej gminy otrzymają komputery wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne oraz osprzęt sieciowy typu hot - spot, a użytkownicy bibliotek zyskają możliwość większego bezpłatnego dostępu do źródeł informacji.
W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze założenia i kierunki działań władz samorządowych naszej gminy w bieżącym roku. Planowane inwestycje i przedsięwzięcia obejmują prawie wszystkie dziedziny rozwoju gminy. Zaznaczyć przy tym należy, że Gmina Brzeźnica wykonuje także zadania, nałożone na nią ustawami. W szczególności finansuje realizowane przez Urząd Gminy i Gminne Jednostki Organizacyjne zadania w sferze oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno - ściekowej, transportu lokalnego i kultury. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udziela dofinansowania klubom sportowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, władze samorządowe gminy konsekwentnie realizują cele strategiczne nakreślone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Dzięki podejmowanym działaniom nasza gmina staje się bezpieczna, ładna i oszczędna. Zakładamy, że tak jak w roku ubiegłym wszystkie planowane inwestycje i przedsięwzięcia zostaną wykonane. Gmina cały czas skutecznie pozyskuje środki z funduszy krajowych i unijnych, pomnażając tym samym swoje dochody własne i realizując kolejne inwestycje, w tym także te, które przewidziane są do realizacji dopiero w latach następnych.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie