Nasza Loteria

Gmina Miejska Kraków

Redakcja
Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 6.07.2009 r. do 26.07.2009 r.
obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1398/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r.
od 8.07.2009 r. do 28.07.2009 r.
obejmujący lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1484/2009 z dnia 6 lipca 2009 r.
od 15.07.2009 r. do 4.08.2009 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 89/13 położonej przy ul. Na Kozłówce 2, 4 i 4a oraz ul. Nowosądecka 11 i 13 obręb 50 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Kozłówce" oraz osób fizycznych,
- nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:
1. działka nr 183/12 obręb 16 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota-Dąbie" w Krakowie oraz współużytkowników wieczystych,
2. działka nr 583/20 obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały-Zachód" w Krakowie oraz współużytkowników wieczystych,
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 721/15 o pow. 0,4217 ha, obręb 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkami przy ul. Juliusza Lea 140 i ul. Stanisława Przybyszewskiego 71 w Krakowie, na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Elektron", z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 140 w Krakowie, będącej użytkownikiem wieczystym,
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:
1. nr 1533/2009 z dnia 10 lipca 2009r,
2. nr 1534/2009 z dnia 10 lipca 2009r,
3. nr 1535/2009 z dnia 10 lipca 2009r.
4. nr 1554/2009 z dnia 14 lipca 2009r.
5. nr 1555/2009 z dnia 14 lipca 2009r.
od 16.07.2009 r. do 5.08.2009 r.
- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w 1565/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące
1. działkę nr 187/1 obr. 4-Podgórze, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 702, działkę nr 710/1 oraz działkę nr 710/3 obręb 53-Podgórze, na cel: zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3 część działki nr 228/9, obręb 43 - Podgórze, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy do 1000m2 włącznie), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 5 pozycji na wykazie,
- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
- niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych nr 124/55 o powierzchni 0,1474 ha, objętą KW KR1P/00299354/3 i 124/60 o powierzchni 0,0471 ha, objętą KW KR1P/00279884/1, położoną w obrębie 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, u zbiegu ulic Aleksandry i Podłęskiej, zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/185/09 z dnia 26.01.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy na nieruchomości może zostać zrealizowana inwestycja pn. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 67/5 o powierzchni 0,0729 ha objętą KW KR1P/00220488/7, położoną w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pana Tadeusza, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabłocie" nieruchomość położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych na rysunku planu symbolem C14.P,
- udział Gminy Miejskiej Kraków wynoszący 3384/7200 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-handlowym przy ul. św. Łazarza nr 13 w Krakowie oznaczonej nr działki 59 o powierzchni 0,0619 ha, położonej w obrębie 52 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00001335/9,
- lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków:
1. lokal nr 5 położony przy ul. Krowoderskiej nr 74 o powierzchni użytkowej 58,70 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.08.2103 r. udziału wynoszącego 54/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 8/1 o powierzchni 0,0378 ha obręb 116 Śródmieście, objętej KW KR1P/00099291/1,
2. lokal nr 19 położony przy ul. Sołtyka nr 13 o powierzchni użytkowej 35,54 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.10.2101 r. udziału wynoszącego 48/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 53/1 o powierzchni 0,0402 ha obręb 52 Śródmieście, objętej KW KR1P/00083852/7,
3. lokal nr 16a położony przy ul. św. Tomasza nr 22 o powierzchni użytkowej 39,08 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2102 r. udziału wynoszącego 22/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,0552 ha obręb 1 Śródmieście, objętej KW KR1P/00071273/7,
4. lokal nr 31 położony przy ul. Zyblikiewicza nr 5 o powierzchni użytkowej 22,17 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 6.08.2103 r. udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 Śródmieście, objętej KW KR1P/00073339/2,
5. lokal nr 39 położony przy ul. Zyblikiewicza nr 5 o powierzchni użytkowej 18,65 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 6.08.2103 r. udziału wynoszącego 1/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 Śródmieście, objętej KW KR1P/00073339/2
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, tel. 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
od 20.07.2009 r. do 9.08.2009 r.
zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka: nr 222/7 o pow. 0,7051 ha, położonej w obrębie 34 jednostka ewidencyjna Podgórze, znajdującej się przy ul. Grota-Roweckiego 47 przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj-Zaborze" z siedzibą w Krakowie przy ul. Grota-Roweckiego 11 i jej użytkowników wieczystych.
od 21.07.2009 r. do 10.08.2009 r.
- nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich 2 w Krakowie - udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków w 1/2 części - przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony obejmujących:
I. w trybie bezprzetargowym:
1. działkę nr 384/6 obręb 3-Krowodrza na cele: dwa boksy garażowe (garaż), wiata śmietnikowa, droga dojazdowa, dojście, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działki nr 52/56 obr. 2 Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych wykazie, 2 pozycje na wykazie,
3. część działki nr 543/4 obr. 46 Nowa Huta, na cel: droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. działkę nr 93/2, obręb 104 - Podgórze, na cel: parking zielony (parking), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
II. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. działkę nr 119/9, obręb 29-Podgórze, na cele: urządzenie parkingu dla pojazdów osobowych i autokarów (parking) oraz zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski