Groby profesorów UJ na Cmentarzu Rakowickim (RST)

Redakcja
Udostępnij:

Józef ROSTAFIŃSKI
 (1850–1928)
botanik i humanista, historyk botaniki i innych nauk przyrodniczych, badacz glonów i śluzowców oraz dziejów polskiego nazewnictwa przyrodniczego, dyrektor Ogrodu Botanicznego. Członek Akademii Umiejętności i PAU. Jego imię nosi ulica w Krakowie.
Pas 16, płn.

Jan Michał ROZWADOWSKI
(1867–1935)
językoznawca, prezes PAU (1925–1929) i członek kilkunastu innych towarzystw naukowych, m.in.: Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, Akademii Nauk w Belgradzie, Akademii Bułgarskiej, Jugosłowiańskiej Akademii w Zagrzebiu i Philological Societe w Londynie. Pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa  Językoznawczego, redaktor Biuletynu PTJ.
Pas 64, narożnik płd.–zach., katakumba Trembeckich, inskrypcja na podmurowaniu grobowca od strony południowej, druga od lewej

Witold RUBCZYŃSKI
 (1864–1938)
filozof i historyk, prowadził badania głównie w zakresie metafizyki oraz historii filozofii średniowiecznej i polskiej, członek PAU.
Kw. XVI płd., gr. rodz.

Maurycy Pius RUDZKI
(1862–1916)
astronom, geofizyk, meteorolog, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ, członek Akademii Umiejętności.
Kw. XI b, płn.

Halina SAFAREWICZOWA
(1904–1980)
polonistka, rusycystka i slawistka. Dzięki swoim badaniom upowszechniła studia konfrontatywne w powojennej slawistyce polskiej.
Kw. V, rząd 18, gr. 8

Florian SAWICZEWSKI
 (1797–1876)
farmaceuta, lekarz, chemik, rektor (1851), członek towarzystw naukowych, reformator systemu nauczania farmacji, organizator laboratorium farmaceutycznego (1835) i chemicznego (1836), redaktor i wydawca Pamiętnika Farmaceutycznego Krakowskiego.
Kw. 15, gr. rodz.

Władysław SEMKOWICZ
 (1878–1949)
historyk mediewista, najwybitniejszy specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, wydawca źródeł, współtwórca i prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1925–1932), redaktor jego wydawnictw, członek PAU. Inicjator systematycznych badań genealogicznych i geograficzno–historycznych, współtwórca Komisji Atlasu Historycznego Polski. Aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”.
Kw. Ł, rząd płn.–wsch., gr. rodz. Cygów

Tadeusz SINKO
(1877–1966)
filolog klasyczny, autor monumentalnego dzieła Literatura grecka. Redaktor pisma Eos (1910–1924) oraz serii Archiwum Filologiczne PAU (1927–1932). Inicjator utworzenia i przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej przy Krakowskim Oddziale PAN (1957–1966).
Kw. Hf zach., gr. 7

Stanisław SKIMINA
 (1886–1962)
filolog klasyczny, pedagog szkół średnich i lektor łaciny na UJ. Aresztowany w „Sonderaktion Krakau”, więziony w Sachsenhausen.
Kw. XXXIV, rząd płd., gr. 11

Jan SLESZYŃSKI
 (1854–1931)
logik, matematyk, pionier logiki matematycznej na UJ, profesor uniwersytetu w Odessie 1893–1909, autor jak na ówczesne czasy rewelacyjnego podręcznika Teoria dowodu, członek PAU.    
Pas 66 wsch., gr. 21

Feliks SŁOTWIŃSKI
(1788–1862)
prawnik, wykładowca prawa natury i ekonomii politycznej, prawa kościelnego i prawa rzymskiego, ogłosił m.in. podręcznik Prawo narodów naturalnie połączone z praktyką państw europejskich.    
Kw. 6

Marian Wilhelm SMOLUCHOWSKI
(1872–1917)
pionier prac w zakresie kinetycznej teorii materii, wyjaśnił – niezależnie od Einsteina – mechanizm ruchów Browna. Członek Akademii Umiejętności.    
Kw. D, gr. rodz. Smoluchowskich i Baranieckich
Stanisław Smreczyński
(1899–1975)
zoolog–entomolog, embriolog, faunista, światowej sławy znawca fauny ryjkowców, członek PAU.    
Kw. XIb, wsch., gr. 5

Marian SOKOŁOWSKI
(1839–1911)
historyk sztuki, powstaniec styczniowy, prekursor badań historii sztuki w Polsce, twórca Gabinetu Historii Sztuki UJ, dyrektor Muzeum Książąt Czartoryskich, założyciel Towarzystwa im. Jana Matejki, przewodniczący Kolegium Konserwatorów Galicji Zachodniej, członek Akademii Umiejętności.    
Kw. Cc, rząd płd., gr. 6

Jan STANISŁAWSKI
(1893–1973)
anglista i leksykograf. Uczestnik kampanii wrześniowej. Aresztowany w „Sonderaktion Krakau”, więziony w Sachsenhausen. Uczestniczył w tajnym nauczaniu UJ i Akademii Handlowej. Twórca Wielkiego słownika angielsko–
–polskiego i polsko–angielskiego.
Kw. LXXXVI, rząd 4, gr. 48 (ul. Prandoty)

Jan Kanty STECZKOWSKI
(1800–1881)
matematyk i astronom, członek Akademii Umiejętności.
Kw. TΔ (środek kwatery)

Maria STRZAŁKOWA
(1908–1975)
romanistka, przez wiele lat kierowała Katedrą Filologii Romańskiej, założycielka iberystyki. Autorka prac Studia polsko–hiszpańskie (1960) i Historia literatury hiszpańskiej (1966).    
Kw. XII b, rząd płn.–zach.

Władysław STRZELECKI
(1905–1967)
filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
a od 1959 profesor UJ. Zajmował się m.in. archaiczną literaturą łacińską i metryką rzymską.    
Kw. LXXVIII, rząd 19, gr. 97, 98, 99.

Władysław SZAFER
(1886–1970)
botanik–geograf roślin, paleobotanik, jeden z najsławniejszych biologów polskich, zasłużony w tworzeniu podstaw ochrony przyrody w Polsce i w Europie, dyrektor Ogrodu Botanicznego, rektor (1936–1938) oraz rektor podziemnego uniwersytetu (1942–1945), założyciel Zakładu Botaniki PAN (1953) – obecnie Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, członek PAU i PAN. Jego imię nosi ulica w Krakowie.
Kw. Ba, płn. gr. 6

Jacek SZARSKI
(1921–1980)
brat Henryka, matematyk, autor podstawowych prac i monografii w dziedzinie równań i nierówności różniczkowych, kierował matematyką uniwersytecką w latach 1957–1977. Członek PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jego imię nosi ulica w Krakowie.
Pas 12 wsch., gr. rodz.

Wincenty Joachim SZPOR
 (1796–1856)
historyk prawa, bardziej ceniony we Francji niż w rodzinnym Krakowie, gdzie z kolei pozostał w pamięci jako c.k. radca dworu, senator Wolnego Miasta Krakowa, adwokat.    
Pas 2

Józef SZUJSKI
 (1835–1883)
historyk dziejów nowożytnych, wydawca źródeł, polityk, pisarz, publicysta, współautor Teki Stańczyka, przedstawiciel tzw. krakowskiej szkoły historycznej. Rektor (1878–1879), kierownik pierwszej katedry historii Polski, współtwórca i sekretarz generalny Akademii Umiejętności.    
Pas 47, rząd płn.–wsch., narożnik

Bohdan SZYSZKOWSKI
 (1873–1931)
wybitny fizykochemik o międzynarodowej sławie, elektrochemik i badacz powierzchni roztworów, wykładowca na UJ i w AGH, członek PAU.    
Kw. XXVIII b

Rafał TAUBENSCHLAG
(1881–1958)
prawnik, wykładowca prawa rzymskiego, podczas wojny wykładał w USA, po wojnie związany z Uniwersytetem Warszawskim, znany jako twórca papirologii prawniczej, zajmował się także historią prawa polskiego.    
Aleja Zasłużonych, kw. LXVII płn., gr. 5

Leon TOCHOWICZ
(1897–1965)
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, aresztowany w „Sonderaktion Krakau”, trzykrotny rektor AM, inicjator budowy Instytutu Pediatrii i miasteczka akademickiego, autor blisko 100 prac naukowych, wniósł duży wkład w rozwój kardiologii prewencyjnej.
Aleja Zasłużonych, kw. LXVII, rząd płn. 1, gr. 12

Wideo

Dodaj ogłoszenie