MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Koronawirus w Polsce. Z tarczą antykryzysową czy na tarczy? Czego natychmiast potrzebują małopolskie firmy, by nie zwalniać pracowników

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Restrykcje związane z pandemią koronawirusa, uniemożliwiające lub drastycznie utrudniające działalność blisko połowy firm w Polsce, nie potrwają dwa tygodnie, ani „do świąt wielkanocnych”, ale zapewne co najmniej do lipca. Tymczasem z ich powodu tysiącom przedsiębiorców w Krakowie i Małopolsce już dziś grozi upadek. Wiele najmniejszych likwiduje działalność, nie widząc przed sobą perspektyw. Inne z dnia na dzień zwalniają pracowników, zwłaszcza zatrudnionych na umowy zlecenia. W samym Krakowie problem dotyczy na dziś około 200 tys. firm, czyli 40 proc. istniejących.

Co trzeba zrobić już dziś? Wszyscy pracodawcy, których dotykają skutki pandemii, muszą jeszcze w tym tygodniu otrzymać zwolnienie na 3 miesiące z danin publicznych płaconych do ZUS i US. Zwolnienie, a nie odroczenie. Firmy zmuszone do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy muszą mieć zagwarantowane dopłaty do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pomoc musi przychodzić natychmiast, bez zbędnej biurokracji, bazując na oświadczeniach o sytuacji w firmach – mówią jednym głosem wszystkie organizacje gospodarcze w Krakowie i Małopolsce.

W weekend otrzymały od rządu projekt pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę Kryzysową. Eksperci i liderzy organizacji są zgodni, że pomysły rządu „nie odpowiadają skali wyzwań w gospodarce i potrzebie osłony małego oraz średniego biznesu”. Apelują do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która zdaje się rozumieć powagę sytuacji, by przekonała kolegów z rządu i parlamentu („oraz Kogo Trzeba”), że nie czas teraz na ostrożność i półśrodki: działania muszą być szybkie i radykalne, jak nigdy w historii. Odpowiednie przepisy muszą wejść w życie jeszcze w marcu. Ich stosowanie musi być proste, zwłaszcza że pilnego ratunku wymagają w pierwszym rzędzie najdrobniejsi przedsiębiorcy, nie dysponujący sztabami doradców.

- W rządowym projekcie tzw. Tarczy zdumiewa skala biurokracji, żądania dokumentacji firm, często wrażliwej, rozmaitych zaświadczeń. To klasyczne działanie urzędnicze, w celu zabezpieczenia własnych pozycji. Propozycje rządowe są zbyt płytkie i niedostateczne – komentuje Katarzyna Woszczyna, szefowa BCC w Małopolsce.

Obok niej apel do Jadwigi Emilewicz został podpisany m.in. przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Krakowską Kongregację Kupiecką, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ABSL i ASPIRE oraz Jurajską Izbę Gospodarczą.

Marian Bryksy, prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, po ogólnopolskich konsultacjach z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji, podkreśla, że priorytetem wszystkich powinno być zapewnienie Polakom środków do życia poprzez ratowanie miejsc prac i utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Dlatego do najpilniejszych działań władzy, takich „na już, a właściwie na wczoraj”, należy:

1. Powszechna abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.
Jest to konieczne w sytuacji, gdy firmy nie mogą zapewnić ciągłości funkcjonowania i w związku z absencją pracowników W przypadku składek na ZUS należy zadbać o ciągłość praw ubezpieczonych, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. Pomimo nieopłacania składek przez płatników, na indywidulanych kontach ubezpieczonych należałoby dokonać zapisów pozwalających na uwzględnienie tego okresu do późniejszej wysokości świadczenia, na podstawie średniej składki z poprzednich miesięcy

2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia.
Należy dostosować ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do obecnej sytuacji. Okres 6 miesięcy spadku obrotów, który uprawniałby do wsparcia, jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy. Należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie spadku obrotu za miesiąc marzec i kolejne w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Przy czym warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp. Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do 40% średniej krajowej.

3. Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19, zamiast wynagrodzenia.
To zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu. W takim przypadku pracodawca nie byłby zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Pracownik otrzymywałby zasiłek chorobowy.

4. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności oznacza blokowanie ogromnych kwot podatku na kontach VAT. Uwolnienie tych środków może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty należności podatkowych lub poprzez płatność w mechanizmie podzielonej płatności. Do końca 2020 r. urzędy skarbowe zwalniały środki zgromadzone na koncie VAT w maksymalnie skróconym terminie - 14 dni. Jednocześnie zwrot kwoty podatku VAT wynikający z deklaracji VAT, a dokonywany na wniosek podatnika na konto VAT, powinien być dokonywany niezwłocznie, nie dłużej jak w terminie 5 dni.

5. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r. Nikt nie ma dziś do tego głowy.

6. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Zatrudnienie cudzoziemców.
W najbliższym okresie, tam gdzie do pracy nie są wymagane wyjątkowo szczegółowe badania, możemy opierać się na oświadczeniach pracowników, iż nie ma przeciwskazań do podjęcia określonej pracy albo przeprowadzać telefoniczną rozmowę z lekarzem, który potwierdzałby elektronicznie firmie czasowe dopuszczenie do pracy. W przypadku cudzoziemców konieczne jest również wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt czasowy.

Tarcza antykryzysowa: rządowe science fiction

W poniedziałek propozycje rządowe mają być konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego, a w wtorek 24 marca zajmie się nimi rząd. W piątek 27 marca miałby się nad nimi pochylić Sejm i Senat. I tu zaczynają się schody, bo propozycje rządu (a więc i zdominowanego przez PiS Sejmu) różnią się dość znacznie od propozycji Senatu (w którym przewagę ma opozycja). Te ostatnie, będące efektem konsultacji senatorów z wszystkimi organizacjami gospodarczymi, leżą na biurku jako „propozycja szybkich działań państwa” od ponad tygodnia. Rząd nie ustosunkował się jednak do nich.

Najbardziej sporne kwestie dotyczą zasad stosowania abolicji ZUS oraz dopłat do wynagrodzeń. Organizacje biznesu i senatorowie są zgodni, że rządowe propozycje są „nieżyciowe” i kompletnie nie odpowiadają na nadzwyczajne dziś potrzeby przedsiębiorców. Biznes chce też m.in. zawieszenia zakazu handlu w niedzielę (sprzeciwia się temu handlowa Solidarność, która doprowadziła do tegoż zakazu).

Kolejnym problemem jest to, że rząd chce odsunąć wszystkie daniny, w tym składki na ZUS, do połowy roku. To samo chce zrobić z wejściem w życie nowych wymogów dla przedsiębiorstw, jak nowy Jednolity Plik Kontrolny (miałby zacząć obowiązywać od 1 lipca). Liderzy organizacji gospodarczych są zgodni, że „to kompletne science fiction”:

- Skąd firmy, które całkowicie utraciły dochody i nie będą ich mieć przez najbliższe tygodnie, miałyby za trzy miesiące znaleźć środki na składki na ZUS? Kto w dobie walki o przeżycie będzie się zajmował JPK? – pyta retorycznie Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Rząd proponuje 2080 zł postojowego dla najmniejszych przedsiębiorców lub osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – jeśli stracą źródło dochodu. Zasiłek ten miałby być jednak wypłacany przez miesiąc, góra dwa. A jest pewne, że ograniczenia potrwają co najmniej trzy miesiące. W Chinach, przy niebywałej mobilizacji i ostrzejszych restrykcjach, trwają już czwarty miesiąc i na otwarcie branż takich, jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia, czy duży handel, na razie się nie zanosi…

Skierowane do konsultacji projekty rządowe nie zawierają także tego, co obiecał publicznie Andrzej Duda: że samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy przez trzy miesiące nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Projekt Tarczy ma być uzupełniony o ten pomysł. Przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę, że pomoc ta ma objąć tylko te firmy, których marcowe przychody z powodu pandemii spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. Nie wiadomo na razie, czy przedsiębiorca zostanie w takich wypadku bez ochrony ubezpieczeniowej, w tym możliwości skorzystania np. z zasiłku chorobowego, bądź opiekuńczego.

Dla wielu firm śmiertelnym zagrożeniem są podatki od nieruchomości, a także różnego rodzaju opłaty, m.in. czynsze (np. za najem powierzchni w zamkniętych galeriach handlowych).

Tarcza antykryzysowa: Czego potrzebują przedsiębiorcy – na już

W liście Marka Goliszewskiego, szefa BCC, wysłanym w weekend do Jadwigi Emilewicz znalazły się następujące postulaty:

1. Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą.
2. Zwolnić na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta utraconych dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy.
3. Odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT (tzw. split payment).
4. Przyspieszyć zwrot podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni.
5. Pilnie zawiesić przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych– obecne, bez przepisów zmieniających, nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi związane, w tym odprowadzać składki.
6. Zlikwidować obowiązek przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS w zamówieniach publicznych.
7. Zawiesić obowiązek firm wdrożenia struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT.
8. Podać do publicznej wiadomości, że firmy będą mogły skorzystać ze szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca br.
9. Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.
10. Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzić dla przedsiębiorców analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia.
11. Pokrywać w 50% przez Skarb Państwa koszty pracodawcy związane z decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub inspektora sanitarnego.
12. Ograniczyć czas zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do 5 dni. Jeśli po tym terminie stan zdrowia pracownika się nie poprawi, wtedy pracodawca powinien mieć prawo kierować pracownika do lekarza by wykonać niezbędną diagnostykę i na tej podstawie kontynuować zwolnienie.
13. Przejąć przez państwo koszt tzw. chorobowego przez pierwsze 33 dni.
14. Wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy i możliwość tworzenia banku godzin pracowników, na wzór niemiecki czy szwajcarski. To umożliwi wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i tworzenia ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można skompensować bezpłatnymi nadgodzinami.
15. Umożliwić wysyłanie pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy.
16. Umożliwić pracownikom szybkie przebadanie się na koszt pracodawcy.
17. Utworzyć mechanizm prawny pozwalający na częściowe odbiory robót budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które wykonały część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny móc uzyskać za nie zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia środków dopiero po wykonaniu 100% kontraktu.
18. Przejąć przez budżet państwa spłatę oprocentowania pożyczek dla firm w trudnej sytuacji na skutek obecnego kryzysu.
19. Wprowadzić szybką ścieżkę upadłościową, z osłonowym wsparciem pracowników z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
20. Dać możliwość odliczania straty poniesionej z działalności gospodarczej w danym roku od dochodów osiągniętych w ciągu następnych pięciu lat.
21. Rozdzielić transport ciężarowy od transportu osobowego; Wyodrębnić dodatkowo transport spożywczy i leków; Wydawać z dużym wyprzedzeniem karty driver form, aby kierowca wjeżdżał do punktu kontroli z wypełnionym już drukiem; Ogłaszać gdzie można pobrać i wydrukować driver form, aby pracodawca mógł wyposażyć w nie swoich kierowców przed wyjazdem za granicę.
22. Umożliwić swobodne przemieszczenie się (przejazdu) przez granicę w obie strony kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których specyfika pracy tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania firmy (zakładu).
23. Skrócić do tygodnia czas na wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz automatycznie je przedłużać po zakończeniu ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, w celu zapewnienia pracowników.
24. Umożliwić wojewodom wszczynanie postępowania pobytowego cudzoziemca bez konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim. Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do dnia wydania decyzji przez wojewodę.
25. Wprowadzić możliwość elektronicznego składania wniosków pobytowych przez cudzoziemców. W kontekście ograniczonych teraz możliwości przemieszczania się, problematyczne może być nawet wysłanie wniosku pobytowego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
26. Zawiesić konieczność przeprowadzania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typu A informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.
27. Uznać pracę cudzoziemca na terenie RP za legalną przez rok od dnia końca ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, bez konieczności spełnienia obowiązujących dzisiaj ograniczeń dot. formy wykonywania pracy oraz jej okresu.
28. Przesunąć termin obowiązku dematerializacji akcji na 01.01.2022 oraz termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok do 30.09.2020. W związku z epidemią koronawirusa odbycie walnych zgromadzeń jest i będzie przez jakiś czas niemożliwe.
29. Zawiesić wydane dotąd terminy sądowe, bowiem dzisiaj sądy nie działają, a poczta działa w ograniczonym zakresie.
30. Zaniechać poboru podatku od nieruchomości. To nie może być decyzja indywidualna samorządu. Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem powinny być ustawowo zwolnione przez 6 miesięcy z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność wymienioną w liście działalności pokrzywdzonych.
31. Uruchomić fundusz pomocowy i gwarancje państwowe dla banków przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanych kredytów pomocowych. Firmy mogłyby składać wnioski elektronicznie do swoich banków, a te w terminie np. 7 dni, przyznawałyby linię kredytową dla wnioskodawcy.
32. Odblokować handel w niedziele z obowiązkiem przestrzegania przez centra handlowe zaleceń służb sanitarnych.
33. Wydłużyć rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych poza 30 czerwca.
34. Podać do publicznej wiadomości sposób zagospodarowania 7,4 mld euro z Unii Europejskiej, co jest kluczowe z punktu widzenia wszystkich obywateli.

Tarcza antykryzysowa: co na dziś proponuje rząd

W eter poszła „kwota wsparcia w ramach Tarczy w wysokości 212 mld zł”. Trąbią o niej m.in. telewizyjne Wiadomości. Tymczasem skierowany do konsultacji przez rząd projekt Tarczy przewiduje, że koszt zastosowanych rozwiązań dla sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie w 2020 roku 11,9 mld zł, a w 2021 r. 1,2 mld zł.

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw:

 • Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.
 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 • Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 • Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniające i przyspieszające wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat.
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
 • Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 • Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r.
 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 proc.).
 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.
 • Zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.
 • Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

Odroczenia obowiązków:

 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 • Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników:

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, (przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • a. nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
 • b. nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.
 • Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów).
 • Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).
 • Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.
 • Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).
 • Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych).

Usprawnienie realizacji zadań:

 • Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).
 • Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.
 • Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich rozszerzających zakres ww. inwestycji.
 • Możliwość wydania tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.
 • Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.
 • Zmiany usprawniające finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. umożliwienie zmiany planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych w sposób pozwalający na szybkie reagowanie, zmiany przez jednostki samorządu terytorialnego, utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umożliwienie zasilenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie dodatkowych kredytów z BGK.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski