Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Najlepszy radny Howej Huty: Regulamin

Redakcja

REGULAMIN PLEBISCYTU  „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“

§ 1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012” (zwanego dalej Plebiscytem).

§  2

1. Organizatorem Plebiscytu (Organizator) jest: POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, Al. Pokoju 3, 31–548 Kraków - wydawca gazety codziennej „Dziennik Polski”.
2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  09.201.1540 ze zm.).
3. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku,  ma charakter dobrowolny.

§  3

1. W dniu 27 kwietnia 2012 r.  na łamach Dziennika Polskiego zostaną zaprezentowani kandydaci do tytułu „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“. Kandydaci zostaną zaprezentowani w pięciu kategoriach osobno dla każdej z 5 dzielnic Nowej Huty.

2. Udział w Plebiscycie jako głosujący na kandydatów do tytułu „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“ mogą wziąć Czytelnicy Dziennika Polskiego, którzy w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.  
3. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Plebiscyt trwa od dnia 27 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2012 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.

 

§ 5

1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 16 maja 2012 r. z zastrzeżeniem ust. 2 lit b poniżej i obejmuje głosowanie Czytelników na prezentowanych na łamach Dziennika Polskiego w dniu 27 kwietnia 2012 r. kandydatów do tytułów „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“. Głosowanie na radnych odbywa się osobno w kategoriach dla każdej z 5 dzielnic Nowej Huty.

2. Na Kandydatów do tytułu „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“ można głosować poprzez:
a) oryginalne kupony drukowane w Dzienniku Polskim w dniach 27 kwietnia 2012 r. -15 maja 2012 r.. Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata.. Kupony  można dostarczyć do redakcji do dnia 16 maja 2012 r. lub przesłać pocztą na adres Organizatora  - „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Radny Nowej Huty”.
b) Głosowanie na  kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Dziennika Polskiego) w okresie od 27 kwietnia 2012 r. do 16 maja 2012 r. do godziny 10.00. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72355 (koszt 2,46 złotych z VAT) w treści wpisując RADNY NH. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z § 3 ust. 1 powyżej. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach

www.dziennikpolski24.pl

oraz krakow.naszemiasto.pl.

3. W dniu 17 maja 2012 r. Kapituła Plebiscytu na posiedzeniu niejawnym dokona podliczenia głosów i podejmie decyzję o kwalifikacji kandydatów do Etapu II plebiscytu. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana w Dzienniku Polskim w dniu 18 maja  2012 r. oraz w wydaniu internetowym Dziennika Polskiego na stronie www.dziennikpolski24 i na stronie krakow.naszemiasto.pl.

 

§ 6

 

1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 6 czerwca 2012 r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 18 maja 2012 r. do 30 maja 2012 r. w dzienniku „Dziennik Polski” oryginalnych kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Dziennika Polskiego). Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata. Głosowanie w II etapie plebiscytu odbywa się w jednej kategorii.
2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Organizatora Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 4 czerwca 2012 r. z dopiskiem Radny Nowej Huty. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012” oraz nazwę dzielnicy w której jest radnym, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
5. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Dziennika Polskiego) w okresie  od 18 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. do godziny 23.59.59.
6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72355 (koszt 2,46 złotych z VAT) w treści wpisując RADNY NH. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z § 5 ust. 4 powyżej. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach www.dziennikpolski24.pl oraz krakow.naszemiasto.pl.
7. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.

§ 7

1. Tytuł Najlepszy Radny Nowej Huty 2012 roku  dostanie kandydat który otrzyma najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów. Z posiedzenia Kapituły Plebiscytu mającego na celu podliczenie głosów i wyłonienie Laureata sporządza się protokół.
2. Laureat otrzyma tytuł „NAJLEPSZY RADNY NOWEJ HUTY ROKU 2012“ r. oraz statuetkę i dyplom.
3. 4 kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów  i SMS-ów  w II etapie plebiscytu otrzyma dyplomy.
4. Gala Plebiscytu odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora nie później niż do 30 czerwca 2012 roku.
5. Lista laureatów zostanie opublikowana w Dzienniku Polskim oraz w serwisach internetowych www.dziennikpolski24.pl oraz krakow.naszemiasto.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu.
6. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Dzienniku Polskim oraz w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl, oraz na www.dziennikpolski24.pl w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 5.

§ 8
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków oraz na stronie internetowej:

www.dziennikpolski24

, www.krakow.naszemiasto.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.
 

§ 9

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w  poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział w Krakowie z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod     numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN,  NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i  powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie  dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do POLSKAPRESSE Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża  nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§ 10

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków z dopiskiem „Najlepszy radny Nowej Huty roku 2012” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 11

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a  Uczestnikami Plebiscytu będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o. o.
2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólnego regulaminu konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
3. Prawo dokonywania wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Kapitule Plebiscytu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04. 2012 r.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski