Ogłoszenia Wydziału Skarbu

Redakcja
GMINA MIEJSKA KRAKÓW

Prezydent miasta Krakowa
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

1. Na**sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, o łącznej powierzchni 0,0751 ha, składającej się z**działek oznaczonych nr 131/63 o powierzchni 0,0352 ha, nr 131/65 o**powierzchni 0,0204 ha i**nr 131/67 o**powierzchni 0,0195 ha, objętej KW KR1P/00200288/9, położonej w**obrębie 21 jednostka ewidencyjna**Śródmieście przy**ul. Strzelców.
**

Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000,00 zł (+ 22% podatku VAT)Wadium: 40 000,00 zł **

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/1966/2005 z dnia 20.07.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa pawilonu handlowego, wraz z infrastrukturą techniczną i przełożeniem kolidującego kabla sieci energetycznej, na działkach nr 131/63, 131/65, 131/67 obr. 21 Śródmieście przy ul. Strzelców w Krakowie".
Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej oraz geologii, nie określa natomiast warunków w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Z przedmiotową decyzją osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29 pokój 1A.
Opisane wyżej działki stanowią grunt wyłączony z produkcji rolnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako BA-wył.
Nieruchomość stanowi kompleks trzech działek, posiada kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 42m x 60m, położona jest w terenie płaskim. Teren inwestycji od strony zachodniej przylega do pasa drogowego ulicy Strzelców, od strony południowej do zabudowy usługowej przy ul. Strzelców, od strony północnej do pasa drogowego ul. Słoneckiego, od strony wschodniej sąsiaduje z działkami niezabudowanymi. Nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego Prądnik Czerwony - sąsiedztwo stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz enklawy zabudowy jednorodzinnej wraz z zapleczem handlowo-usługowym i budynkami usług publicznych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Strzelców. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Słoneckiego od ul. Strzelców.
Nieruchomość nie jest ogrodzona, stanowi niedużą część parkingu zlokalizowanego na działce sąsiedniej oznaczonej nr 131/61 stanowiącej własność osób fizycznych. Nieruchomość częściowo utwardzona jest zniszczonymi płytami betonowymi, położona jest w zasięgu infrastruktury technicznej.
Na nieruchomości rosną wierzba biała, wiąz oraz dwa sumaki octowce. W związku z powyższym budynki winny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od wierzby i wiązu. Wierzba i wiąz winny być zachowane. Sumaki octowce są to drzewa młode (w wieku do 5 lat), w związku z powyższym na ewentualne ich usunięcie nie będzie w chwili obecnej wymagana zgoda. Zgoda na usunięcie octowców będzie wymagana, jeżeli inwestycja będzie realizowana w czasie, gdy drzewa przekroczą 5 lat. Przez środek nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna k 300, wzdłuż zachodniej granicy przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia.
2. Na**sprzedaż dwustanowiskowych garaży komunalnych z**równoczesnym oddaniem w**użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod**budynkami**

garaż nr 4 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 22 o powierzchni użytkowej 47,01 m** wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.04.2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 84 o pow. 0,1453 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW 76671. Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000,00 zł (w**tym cena**udziału w**nieruchomości gruntowej 1 990,00 zł) Wadium: 4 000,00 zł.**

garaż nr 3 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 26 o powierzchni użytkowej 43,76 m wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 90 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00074820/8.
Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 34 200,00 zł (w**tym cena**udziału w nieruchomości gruntowej 1 964,00 zł)Wadium: 4 000,00.
garaż nr 3 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 27 o powierzchni użytkowej 43,14 m**
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 17/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 91 o pow. 0,0680 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW 75307.

Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 33 300,00 zł (w**tym cena**udziału w nieruchomości gruntowej 1 920,00 zł) Wadium: 4 000,00 zł.**

garaż nr 1 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 29 o powierzchni użytkowej 46,88 m** wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 93 o pow. 0,1540 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW 78313. Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000,00 zł (w**tym cena**udziału w nieruchomości gruntowej 2 115,00 zł)Wadium: 4 000,00.
garaż nr 1 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 31 o powierzchni użytkowej 42,34 m**
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 17/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 99 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00077984/6.

Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 32 400,00 zł (w**tym cena**udziału w nieruchomości gruntowej 1 896,00 zł) Wadium: 4 000,00 zł.**

garaż nr 1 znajdujący się w budynku w os. Albertyńskim 33 o powierzchni użytkowej 43,55 m** wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.09.2103 r. udziału wynoszącego 17/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 98 o pow. 0,0649 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW 77121. Cena**wywoławcza nieruchomości wynosi 33 300,00 zł (w**tym cena**udziału w**nieruchomości gruntowej 1 847,00 zł)Wadium: 4 000,00. **

Garaże położone są w przyziemiach budynków wielomieszkaniowych w os. Albertyńskim i spełniają kryteria samodzielności lokali określone w ustawie o własności lokali. Zarząd budynkami, z których powyższe lokale są wyodrębnione sprawowany jest stosownie do przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Wszystkie garaże posiadają 2 stanowiska postojowe w układzie szeregowym (wyjazd ze stanowiska nr 2 w głębi, możliwy jest tylko w przypadku wyjazdu samochodu ze stanowiska nr 1). Wyposażone są one w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Posadzki są betonowe, ściany i sufity tynkowane i malowane, nie posiadają kanałów naprawczych. Bramy wjazdowe są czteroskrzydłowe drewniane o szer. 3,20 m (składane). Garaże posiadają okienka. Przez garaże przebiegają rury c.o. zakończone zaworami.
Nabywcy garaży zobowiązani będą do udostępnienia garażu odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii oraz do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną, a w szczególności wydatków na remonty i bieżącą konserwację, opłat za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej, w części dotyczącej przedmiotowego garażu.
Garaże wymagają wykonania drobnych napraw ubytków tynku, remontu bram wjazdowych, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki.
Dojazd do garaży odbywa się drogą osiedlową, a następnie obniżonym (odwodnionym) podjazdem betonowym.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 25 proc. ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1 proc. ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22 proc. podatku VAT. Sprzedaż garaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2007 r. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowych garaży mogą je oglądać w dniach 5 i 19 stycznia 2006 r. w godz. 10.00-11.00 (zbiórka o godz. 10.00 przy budynku oznaczonym nr 22).
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, w sali konferencyjnej:

poz. nr 1 nieruchomość przy ul. Strzelców godz. 900
poz. nr 2:
u garaż nr 4 w os. Albertyńskim 22 - godz. 10.00
u garaż nr 3 w os. Albertyńskim 26 - godz. 10.30
u garaż nr 3 w os. Albertyńskim 27 - godz. 11.00
u garaż nr 1 w os. Albertyńskim 29 - godz. 11.30
u garaż nr 1 w os. Albertyńskim 31 - godz. 12.00
u garaż nr 1 w os. Albertyńskim 33 - godz. 12.30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH S.A. nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2006 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa,
- w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter (z wyjątkiem nieruchomości położonej przy ul. Strzelców), najpóźniej do dnia 25 stycznia 2006 r.
Kasa przyjmuje wpłaty w poniedziałek od 9.00-16.30, od wtorku do piątku w godz. od 8.00- 15.00.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia (kasa wypłaca wadium w godz. 8.00 - 15.00).
Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Strzelców podlega opodatkowaniu według stawki 22 proc. podatku VAT.
Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z należnym podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów, Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 1 a, telefon 616-98-08 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu miasta Krakowa www.krakow.pl (Magiczny Kraków / E - Samorząd / Informacje / Nieruchomości miasta Krakowa).
Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 28 grudnia 2005 r. wykaz nieruchomości obejmujący garaż nr 6 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Królewskiej nr 61, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. nieruchomościami gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29 tel. 6169808, 6169809 w godzinach pracy urzędu.
Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 14 grudnia 2005 r. do 3 stycznia 2006 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr działki 116/2 o powierzchni 0.1151 ha, objętą KW KR1P/00214940/9, położoną w obrębie 6 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Rodzinnej, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie, zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r., położona jest w Obszarze Zabudowy Jednorodzinnej (02. M4) oraz Upraw Polowych (RP).
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, tel. 0126169808, 0126169809 w godzinach pracy urzędu.
Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 8.12.2005 r. do 28.12.2005 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony obejmujących:
1. części działek nr 535/3 obręb 11-Krowodrza, nr 460/6 obręb 42-Krowodrza, 425 obręb 29-Krowodrza, nr 8/23 obręb 15-Krowodrza na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy, 4 pozycje na wykazie.
2. część działki nr 539/1 obręb 41-Krowodrza, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel handel, 1 pozycja na wykazie.
3. część działki nr 167/26 obręb 44-Krowodrza, na rzecz Spółki wymienionej w wykazie, na cel handel, 1 pozycja na wykazie.
4. część działki nr 931/10 obręb 23-Śródmieście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel handel, 3 pozycje na wykazie.
5. część działki nr 467 obręb 53-Podgórze, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel handel, 2 pozycje na wykazie.
6. część działki nr 30 obręb 8-Podgórze na cel handel i skład, działkę nr 78/52 obręb 44-Podgórze na cel handel i drogę dojazdową na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie.
7. działki nr 15/23 i 15/27 obręb 52-Podgórze, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel handel, 1 pozycja na wykazie.
8. część działki nr 98/33 obręb 31-Podgórze, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cele: handel i drogę dojazdową, 1 pozycja na wykazie.
Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:
6.12 -**26.12.2005 r.
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 23, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 938 przy ul. Bohaterów Wietnamu 4, nr 936/1 przy ul. Bohaterów Wietnamu 5, nr 964 przy ul. Macieja Miechowity 15a, nr 932 przy ul. Młyńskiej 5, nr 1074 przy ul. Młyńskiej 7,
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 4, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 10/5 i nr 751/12 przy ul. Młyńskiej 2, 4 i 6, nr 751/1 przy ul. Młyńskiej 10, 12, 14 oraz ul. Młyńskiej Bocznej 3, 5 i 7, nr 753/2 przy ul. Sadzawki 5,
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 4, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 752/2 przy ul. Mirosława Dzielskiego 4, 6, 8, 10 i 12, nr 752/5 przy ul. Pilotów 24, 26 i 28,
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 4, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 754/13 przy ul. Janusza Meissnera 4 i 6, nr 754/3 przy ul. Żwirki i Wigury 18, nr 754/5 przy ul. Żwirki i Wigury 28, nr 754/6 przy ul. Żwirki i Wigury 36,
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 4, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 749, stanowiąca infrastrukturę techniczną zespołu budynków wielomieszkaniowych przy ul. Ugorek, nr 750/3 przy ul. Ślicznej 12, 12a i 28,
u wykaz nieruchomości, zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", położonych w obrębie 4, jedn. ewid. Śródmieście, oznaczonych jako działki: nr 454/1 przy ul. Klemensa Janickiego 6, nr 747 przy ul. Łąkowej 10, nr 472/1 przy ul. Łąkowej 16, nr 203/1 przy ul. Pawła Włodkowica 1, nr 204/1 przy ul. Pawła Włodkowica 3, nr 206/1 przy ul. Pawła Włodkowica 4, nr 205/1 przy ul. Pawła Włodkowica 5.
7.12 -27.12.2005 r.
- wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w dwustanowiskowym garażu komunalnym z dwoma wjazdami wraz ze sprzedażą na współwłasność ułamkowej części gruntu w działkach nr: 255/1, 255/2 i 255/3, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2288/2005 z dnia 2 grudnia 2005r.
- wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym garaży komunalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2286/2005 z dnia 2 grudnia 2005r.
- wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym garaży komunalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2287/2005 z dnia 2 grudnia 2005r.
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2282/2005 z dnia 2 grudnia 2005r.
- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2277/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2285/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.
- wykaz udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 306 obr. 4 - Krowodrza przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 16 października 2906r. na rzecz najemcy lokalu powstałego w wyniku adaptacji powierzchni wspólnej budynku, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2309/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.
- wykaz w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Sadka z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynków mieszkalnych i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podlesie"- w likwidacji.
**

SKARB PAŃSTWA
Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych ž i przy ul. Kasprowicza 29 oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości w dniach
8.12 -**30.12.2005 r.
u wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1/17 obręb 51 jedn. ewid. Podgórze, położonej w Krakowie przy ulicy Heltmana, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat przez Skarb Państwa.
9.12 -**31.12.2005 r.**
u wykaz dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na którą składają się działki oznaczone następującymi numerami: 679/4, 71/12, 71/13 obr. 22, jedn. ewid. Śródmieście, położonej w Krakowie przy ul. Reduta - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie