Ogłoszenia
Zdjęcie autora materiału

Dziennik Polski 24

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   dla obszaru "III Kampus UJ - Zachód"
   Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa, nr CVI/996/02 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ- Zachód", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ- Zachód", obejmującego skrajne - zachodnie tereny tzw.
III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rejonie Pychowic, oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 14 lutego do 14 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 12.00.
   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 24 lutego 2005 r., w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, w "sali sesyjnej" (II p.), o godz. 13.00.
   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
   Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.
   Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2, art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska zamieszczono informacje:
   * o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Zachód"
   * o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
   Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22.
   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się "postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko" z udziałem społeczeństwa. Dokumenty te będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego do 14 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 12.00.
   Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 28 marca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w ogłoszeniu.
   dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód"
   Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa, nr CVI/997/02 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód", obejmującego centralne i wschodnie tereny tzw. III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rejonie Pychowic, oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 14 lutego do 14 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 12.00.
   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 24 lutego 2005 r., w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, w "sali sesyjnej" (II p.), o godz. 13.00.
   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
   Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.
   Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2, art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska zamieszczono informacje:
   * o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód"
   * o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
   Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22.
   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się "postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko" z udziałem społeczeństwa. Dokumenty te będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego do 14 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 12.00.
   Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 28 marca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w ogłoszeniu.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo