MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
- oznaczonej nr działki 147 o powierzchni 0,0302 ha, objętej KWKR1P/00157714/8, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Śródmieście przy al. 29 Listopada nr 31, zabudowanej zabytkowym budynkiem dawnej Rogatki Miejskiej

Prezydent miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Cena**wywoławcza: 350 000 zł Wadium: 70 000 zł
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami udziela się 30% bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, w związku z jej wpisaniem do rejestru zabytków.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nieruchomość położona jest w kategorii terenów zieleni publicznej (ZP).
Nieruchomość zabudowana jest obiektem wzniesionym ok. 1900 r. jako rogatka przy trakcie warszawskim. Budynek ten jest jedną z ostatnich zachowanych dawnych rogatek Krakowa i posiada wartość historyczną. Budynek jest murowany na planie prostokąta, niepodpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości murów obwodowych. Fundamenty ścian są kamienne i ceglano-kamienne, strop - belkowy drewniany. Dach wielospadowy kryty dachówką, elewacja z cegły licówki częściowo otynkowana.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określił stopień zużycia technicznego budynku na poziomie 70%, zaś zużycia funkcjonalnego na poziomie 50%. Powierzchnia zabudowy wynosi 179,7 m, powierzchnia użytkowa 245,60 m, kubatura 1252,0 m. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt jest nieczynny i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Budynek wymaga pilnych prac remontowo-konserwatorskich.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza Rakowickiego, którego teren otacza ją z trzech stron (od strony północnej, południowej i zachodniej) ceglanym murem ogrodzeniowym wysokości ok. 2,5 metra przebiegającym po terenie działki, w części zniszczonym i odchylonym od pionu. Dalsze sąsiedztwo stanowi ponadto Fort "Luneta Warszawska", stacja paliw oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Znajduje się ona w obszarze w pełni uzbrojonym w podstawowe media. Dostęp do działki możliwy jest bezpośrednio z ulicy bez możliwości włączenia do układu drogowego i realizacji miejsc parkingowych.
Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1047 w granicach działki nr 147. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 5.10.2005 r. zabytkowy budynek dawnej "Rogatki Miejskiej" wymaga generalnego remontu konserwatorskiego w oparciu o istniejącą dokumentację historyczno-konserwatorską. Budynek nadaje się do adaptacji do nowych funkcji, które nie wiązałyby się ze zbyt silnym przekształceniem bryły architektonicznej. Z uwagi na zły stan techniczny dopuszcza się częściową wymianę substancji: stropów, więźby i pokrycia dachowego oraz stolarki (z powtórzeniem jej formy podziałów i profili). Dopuszcza się także zmianę układu wnętrz przy zachowaniu ogólnej dyspozycji przestrzennej układu dwutraktowego z sienią pośrodku, adaptację strychu z wprowadzeniem lukarn lub okien połaciowych. Ze względu na swoje położenie budynek mógłby pełnić funkcje handlowe, usługowe i biurowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do realizacji i przedstawienia w terminie 12 miesięcy od daty przejęcia nieruchomości dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku, a także uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie, a także programu jego zagospodarowania wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości
mogą oglądać budynek 14 i 28 czerwca br. (w godz. 10.00 - 11.00).
-
lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 26,89 m, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 75 przy ul. Starowiślnej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 31.03.2098 r. udziału wynoszącego 72/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 28/1 o powierzchni 0,0126 ha, położonej w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW 74108 Cena**wywoławcza: 150 000 zł, w tym udziału w nieruchomości gruntowej 6 868 zł Wadium: 30 000 zł
Budynek położony w przy ul. Starowiślnej 75, w którym mieści się przedmiotowy lokal nr 6 jest czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w okresie międzywojennym, w technologii tradycyjnej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi głównie zwarta zabudowa miejska, na atrakcyjność położenia wpływa bliskość centrum miasta, podstawowych usług oraz obiektów użyteczności publicznej. Dojazd do budynku odbywa się ul. Starowiślną. Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na IV piętrze. Dojście do lokalu odbywa się z klatki schodowej przez niewielki korytarz z oddzielnymi drzwiami prowadzący do dwóch mieszkań. Lokal posiada jeden pokój o powierzchni użytkowej 18,8 m, ciemną kuchnię o powierzchni 2,2 m, wydzieloną z przedpokoju, przedpokój o powierzchni 3,7 m oraz łazienkę z toaletą i natryskiem. W wyniku przeprowadzonego remontu w pokoju zamontowano nowe okno PCV, wycyklinowano i pomalowano parkiet, założono nowe drzwi. W przedpokoju wymieniono panele podłogowe oraz wykonano boazerię i obniżono sufit, dzięki czemu powstał pawlacz. W łazience położono nowe płytki na podłogę oraz ściany, a także wymieniono brodzik, toaletę, baterię oraz bojler. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę elektryczną dwupalnikową oraz jednokomorowy zlew, na podłodze położono panele. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. Do lokalu doprowadzona jest również instalacja gazowa, której zakończenie znajduje się w przedpokoju. Mieszkanie nie posiada centralnego ogrzewania, pokój ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego i konwekcyjnego grzejnika elektrycznego, natomiast bieżąca woda jest ogrzewana za pomocą bojlera elektrycznego. W wyniku przeprowadzonego remontu odmalowano całe mieszkanie. Dla lokalu mieszkalnego nr 6 opracowana została opinia mykologiczna, w oparciu, o którą stwierdzono, iż w pomieszczeniach lokalu nie zaobserwowano porażenia biologicznego powierzchni ścian i sufitów, występowania grzybów domowych oraz aktywnej formy grzybów pleśniowych. Zaobserwowano natomiast naciek na ścianie w pokoju w rejonie ściany kominowej, spowodowany nieszczelnością prowadzonych w ścianie rur instalacji wodnej. Obecnie lokal nie jest zamieszkiwany, jest nieogrzewany, w związku z czym nie występuje znacząca różnica temperatur i wzrost wilgotności powietrza. Jednak podczas normalnego użytkowania pomieszczeń mieszkalnych niska izolacyjność ścian zewnętrznych może sprzyjać skraplaniu się pary wodnej na tynkach i wzrostowi wilgotności, co w konsekwencji sprzyja rozwojowi grzybów pleśni na powierzchni ścian także w lokalu mieszkalnym. Zaobserwowano zbutwienie fragmentów deskowania w rejonie kominów spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego oraz miejscowe porażenia więźby i deskowania przez grzyba o nazwie "powłocznik gładki" oraz przez grzyby pleśniowe. Zawilgocenia posadzki na strychu wskazują, że proces zalewania jest długotrwały. Wobec powyższych ustaleń zaleca się niezwłocznie przystąpić do remontu pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich wszystkich kominów budynku. Ponadto ocieplenia wymagają ściany zewnętrzne budynku, zwłaszcza ściana szczytowa od strony sąsiedniej kamienicy (ul. Starowiślna 73). W przypadku rozpoczęcia użytkowania lokalu bez wcześniejszego wykonania naprawy pokrycia dachu i obróbek blacharskich w rejonie komina oraz wykonania ocieplenia przynajmniej ściany szczytowej należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia zagrzybienia fragmentów ścian i sufitów w lokalu. Z opinią mykologiczną można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta (ul. Kasprowicza 29, pok. 1A) w godzinach pracy urzędu.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 1% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać 14 i 28 czerwca br. w godz. 10.00 - 11.00.
-
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 233/19 o powierzchni 0,0059 ha, objętej KW 171849, położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Kluczborskiej Cena**wywoławcza: 25 000 zł brutto, w tym podatek VAT w kwocie 4 508,20 zł Wadium: 5 000 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz usług publicznych.
Warunki zabudowy dla tego terenu określone zostały decyzją nr AU-2/7331/2466/06 z dnia 26.09.2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Rozbudowa zespołu garaży o kolejny boks na działce nr 233/19 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdem z działki nr 570 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Kluczborskiej." Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest ostateczna. Z przedmiotową decyzją osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta (ul. Kasprowicza 29, pok. 1A).
Działka 233/19 posiada kształt prostokąta. Na działce stoi wiata z profili stalowych, pokryta blachą, przewidziana do usunięcia. Północną i wschodnią granicę nieruchomości stanowi ul. Kluczborska, od strony zachodniej przylega do zespołu murowanych garaży, od południa sąsiaduje z działką Gminy Miejskiej Kraków, która jest w użytkowaniu wieczystym MPEC S.A. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się garaże, obiekty handlowe, usługowe i biurowe. Działka 233/19 posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Prądnicka w Krakowie poprzez ul. Kluczborską (droga wewnętrzna gminna).
Przetarg odbędzie się 10 lipca br. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Grunwaldzkiej 8 (w sali konferencyjnej):
- al. 29 Listopada 31 - godz. 9.00
- ul. Starowiślna 75/6 - godz. 10.00
- ul. Kluczborska - godz. 11.00
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości:
- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH S.A. nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 lipca 2007 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa,
- gotówką (wyłącznie w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Kluczborskiej) w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 (parter) najpóźniej do dnia 5 lipca 2007 r. Kasa przyjmuje wpłaty w poniedziałek 9.00 - 16.30, od wtorku do piątku 8.00 - 15.00.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż nieruchomości wymienionych w pkt. 1 i 2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości wymienionej w pkt. 3 podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT oraz pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa (ul. Kasprowicza 29, pok. 1A, tel. 012/616-9808) w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o**przetargu jest zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl (Na skróty/Ogłoszenia i komunikaty/Przetargi na nieruchomości). Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z**ważnych powodów.**

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zakaz handlu w niedzielę. Klienci będą zdezorientowani?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski