OgŁoszenie o przetargu

Redakcja
Prezydent miasta Krakowa

Gmina miejska Kraków

ogłasza przetarg ustny nieograniczony**na**sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 1. Niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 58, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Podbipięty, objętych KW KR1P/00207317/1, oznaczonych numerem działek:
- nr dz. 29/13 o powierzchni 0,0714 ha oraz 1/4 cz. dz. 29/17 o powierzchni 0,0262 ha
cena wywoławcza:
91 000,00 zł (+22% podatku VAT)
wadium: 18 000,00 zł
- nr dz. 29/14 o powierzchni 0,0895ha oraz 1/4 cz. dz. 29/17 o powierzchni 0,0262 ha
cena wywoławcza:
112 000,00 zł (+22% podatku VAT)
wadium: 22 000,00 zł
- nr dz. 29/15 o powierzchni 0,1069ha oraz 1/4 cz. dz. 29/17 o powierzchni 0,0262 ha
cena wywoławcza:
133 000,00 zł (+22% podatku VAT)
wadium 26 000,00 zł
- nr dz. 29/16 o powierzchni 0,0539ha oraz 1/4 cz. dz. 29/17 o powierzchni 0,0262 ha
cena wywoławcza:
71 000,00 zł (+22% podatku VAT)
wadium: 14 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzą opisane wyżej nieruchomości, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy tych nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/3042/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących z wydzielonymi lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 29/9 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Podbipięty w Krakowie". Decyzja jest ostateczna. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód, geologii i gospodarki wodnej, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Na podstawie opisanej wyżej decyzji, dokonany został podział geodezyjny działki nr 29/9, w wyniku którego wydzielone zostały działki budowlane oznaczone nr 29/13, 29/14, 29/15, 29/16 oraz działka nr 29/17 przeznaczona pod urządzenie drogi dojazdowej.
Opisane wyżej działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą, posiadają kształty regularne, zbliżone do prostokątów. Na działce nr 29/14 zlokalizowana jest studnia ujmująca użytkowy poziom wodonośny występujący w tym rejonie. Studnię należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, a w przypadku kolizji z inwestycją należy bezwzględnie dokonać uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nieruchomości położone są w zasięgu miejskiego uzbrojenia technicznego, z wyjątkiem sieci kanalizacyjnej. Przedmiotowy teren przewidziany jest do skanalizowania w systemie rozdzielczym zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej dla os. Mogiła i Lesisko. Wzdłuż południowej granicy działek nr 29/14 i 29/15 przebiega sieć wodociągowa 90mm. Na trasie wodociągu winien pozostać zabezpieczony pas ochronny, wolny od zabudowy (z wyłączeniem obiektów małej architektury) o szerokości 3,0 m, licząc od krawędzi przewodu oraz zabezpieczony pas ochronny bez zadrzewień, zakrzewień i elementów małej architektury o szerokości 1,0 m, licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach.
Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, którą stanowi ul. Podbipięty. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej nr działki 29/8 o powierzchni 0,0174 ha, będącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Właściciel każdej z nieruchomości ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności jednorazowej opłaty w wysokości 962,50 zł + 22% podatku VAT w kwocie 211,75 zł tj. łącznie kwoty 1174,25 zł brutto.
W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny otwarte.
Działki nr 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17 stanowią w części użytek rolny RIIIa oraz w części B/RIIIa, w związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
2. Nieruchomości o powierzchni 0,1559ha, składającej się z działek oznaczonych nr 56/1 o powierzchni 0,1131ha, 56/2 o powierzchni 0,0361ha i 55/1 o powierzchni 0,0067ha, objętej KW KR1P00254004/8, położonej w obrębie 21 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jeziorko i ul. Rusieckiej, zabudowanej budynkiem użytkowym o charakterze magazynowym, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/128/2005 z dnia 18.01.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wybudowany budynek jednorodzinny z lokalem użytkowym wraz z infrastrukturą techniczną.
Cena wywoławcza:
63 000,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/128/2005 z dnia 18.01.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa budynku jednorodzinnego z lokalem użytkowym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 56/1 i 56/2 obr. 21 Nowa Huta przy ul. Jeziorko". Decyzja ta jest ostateczna. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej oraz melioracji wodnych, a także warunki w zakresie infrastruktury techniczne i obsługi komunikacyjnej.
Nieruchomość położona jest w centrum osiedla Ruszcza pomiędzy ul. Jeziorko i Rusiecką, do których przylega od strony wschodniej, a potokiem "Struga Rusiecka" płynącym w kierunku południowym od strony zachodniej. Od południa i północy graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Teren zlokalizowany jest na wschód od kombinatu. Nieruchomość posiada kształt nieregularny zbliżony do wielokąta, porośnięta jest trawą oraz drzewami w części centralnej (topola i wierzba). Teren w znacznej części jest płaski ze zmianą konfiguracji w sąsiedztwie cieku wodnego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz rozwijające się budownictwo jednorodzinne. W południowej części nieruchomości znajduje się zdewastowana betonowa kładka nad potokiem. Nieruchomość znajduje się w obszarze częściowo uzbrojonym w podstawowe media. W południowej granicy nieruchomości przebiega gazociąg, brak jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wodociąg znajduje się w ul. Jeziorko, energia elektryczna możliwa do podłączenia ze stacji trafo nr 2032 Ruszcza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowią ul. Jeziorko oraz ul. Rusiecka.
Nieruchomość zabudowana jest zdewastowanym budynkiem użytkowym o charakterze magazynowym (dawny skup warzyw i owoców), usytuowanym w południowej jej części. Budynek został wybudowany na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jest parterowy i niepodpiwniczony. Fundamenty budynku są betonowe, konstrukcja prefabrykowana typowa dla obiektów tymczasowych, pokrycie dachu eternitowe (stanowi zagrożenie dla środowiska), stolarka okienna stalowa - częściowo okratowana, wrota drewniane, posadzka betonowa. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Budynek był użytkowany przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Kościelnikach, następnie przez Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską oraz osobę prywatną. Obecnie - od 1994 r. - budynek nie jest użytkowany z uwagi na swój charakter i zły stan techniczny. Kwalifikuje się on do rozbiórki, nie ma możliwości zmiany sposobu jego użytkowania. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określił stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego budynku na poziomie 70%. Powierzchnia zabudowy wynosi 135,0 m, powierzchnia użytkowa - 110,0 m, powierzchnia wiaty (obiekt tymczasowy rozbieralny) - 40,0 m, kubatura - 580,0 m. Budynek nie nadaje się do remontu adaptacyjnego ze względu na dysproporcję nakładów w stosunku do efektu użytkowego.
Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona jako linia zabudowy na działkach sąsiednich w odległości 5 m od granicy z działką drogową ul. Jeziorko oraz 4 m od granicy z działką drogową ul. Rusieckiej.
Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Struga Rusiecka, toteż ewentualne ogrodzenie powinno być odsunięte na odległość minimum 1,5 m od linii brzegu, a lokalizację zabudowy w odniesieniu do potoku należy uzgodnić z Małopolskim Zarządem Melioracji Wodnych. Należy bezwzględnie zachować jesion rosnący od strony budynku nr 9 oraz w miarę możliwości topolę i wierzbę rosnące na nieruchomości. Na usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
3. Niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0939ha, składającej się z działek oznaczonych nr 86/15 o powierzchni 0,0187 ha, nr 86/17 o powierzchni 0,0153 ha, nr 86/19 o powierzchni 0,0144 ha, nr 86/21 o powierzchni 0,0295 ha i nr 86/24 o powierzchni 0,0160 ha, objętej KW KR1P/00201629/9, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Cygańskiej, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/1728/2005 z dnia 29.06.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wybudowany budynek jednorodzinny z wbudowanym garażem wraz z infrastrukturą techniczną.
Cena wywoławcza:
200 000,00 zł (+ 22% podatku VAT)
Wadium: 40 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/1728/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa budynku jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 86/21, 86/15, 86/17, 86/19, 86/24 obr. 17 Krowodrza przy ul. Cygańskiej". Decyzja ta jest ostateczna. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej, warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych ze względu na lokalizację nieruchomości w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Nieruchomość składa się z 5 działek, posiada kształt zbliżony do trapezu, porośnięta w przeważającej części roślinnością łąkową i drzewami liściastymi. Rosnące na nieruchomości młode drzewa owocowe i krzewy ozdobne kolidujące z zabudową mogą być przeznaczone do wycinki, zaś leszczyna purpurowa i brzoza zalecane są do zachowania. Nieruchomość położona jest w terenie o spadku w kierunku południowym. Teren nieruchomości jest podmokły, wzdłuż jej południowej granicy przebiega ciek wodny zbierający wody deszczowe z terenów położonych powyżej. Warunki gruntowo-wodne określa się jako niekorzystne, nieruchomość wymaga prac drenażowych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Cygańska. Od zachodu przylega do ul. Cygańskiej, od północy do niewykonanej drogi dojazdowej do działki nr 90, od wschodu i południa do zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Przegorzalskiej. Sąsiedztwo stanowią domy jednorodzinne wolno stojące i w zabudowie szeregowej oraz obiekty Akademii Rolniczej. Nieruchomość położona jest w zasięgu infrastruktury technicznej - sieć wody i energii elektrycznej przebiega w ul. Cygańskiej, sieć gazowa w ul. Przegorzalskiej, w rejonie terenu brak kanalizacji sanitarnej. Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona w odległości 7 m od krawędzi ul. Cygańskiej.
Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości objętych przetargiem zainteresowane osoby mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 1A.
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, w sali konferencyjnej w dniu 25 stycznia 2007 r.:
- poz. 1 nieruchomość położona przy ul. Podbipięty: o godz. 9.00
- poz. 2 nieruchomość położona przy ul. Jeziorko: o godz. 11.00
- poz. 3 nieruchomość położona przy ul. Cygańskiej: o godz. 12.00.
W**przetargu**mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej:
- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH S.A. nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 stycznia 2007 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Podbipięty i przy ul. Cygańskiej podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jeziorko zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 1A, telefon (012) 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o**przetargu jest zamieszczone na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" www.krakow.pl (Magiczny Kraków/E - Samorząd/Informacje/Nieruchomości Miasta Krakowa). Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z**ważnych powodów. **

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony**na**sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Kraków1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1335 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 310/14 o powierzchni 0,0468 ha objętej KW 260965, nr 310/13 o powierzchni 0,0438 ha i nr 711/1 o powierzchni 0,0429 ha objętych KW 41123, położonej w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Podgórze pomiędzy ul. Algierską i Laszczki, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/180/2006 z dnia 26.01.2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać wybudowane trzy budynki mieszkalne jednorodzinne.
Cena wywoławcza:
350 000,00 zł (+22% podatku VAT)
Wadium: 70 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/180/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 310/14, 310/13, 711/1 obręb 49 Podgórze położonych przy ul. Algierskiej - Laszczki w Krakowie". Decyzja ta jest ostateczna. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej.
Nieruchomość składa się z trzech działek zbliżonych kształtem do kwadratów tworząc obszar w kształcie litery L. Nieruchomość położona jest na stoku w obszarze o spadku terenu w kierunku północno-wschodnim, różnica poziomów wynosi około 3 metrów. Teren porośnięty jest roślinnością trawiastą i krzaczastą oraz kilkoma drzewami wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości. Na usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat wymagana jest zgoda Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Laszczki. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony północnej i północno-zachodniej nieruchomość graniczy z działką niezabudowaną, od zachodu przylega do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3, od strony południowej przylega do ul. Laszczki, zaś wschodnią granicę nieruchomości stanowi ul. Algierska, która do granicy dz. nr 368/1 jest w zarządzie ZGK. Nieruchomość położona jest w zasięgu infrastruktury technicznej, których sieci przebiegają w pasie drogowym ul. Estońskiej, Laszczki i Algierskiej. Wzdłuż południowej granicy działki nr 310/14 (poza terenem działki) przebiega istniejąca miejska sieć wodociągowa 150 mm PCV, a odległość obiektów budowlanych od miejskiego wodociągu winna wynosić minimum 3 m licząc od krawędzi przewodu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona w odległości 6 m od granicy z działką drogową ul. Laszczki oraz 4 m od granicy z działką drogową ul. Algierskiej.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 0,2547 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 38/26 o powierzchni 0,2123ha i 38/30 o powierzchni 0,0424ha, objętej KW 197276, położonej w obrębie 69, jednostka ewidencyjna Podgórze pomiędzy ul. Zawiłą i ul. Komuny Paryskiej w Krakowie, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/3010/2005 z dnia 15.11.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wybudowany budynek usługowy z zapleczem administracyjnym.
Cena wywoławcza:
385 000,00 zł (+22% podatku VAT)a
Wadium: 77 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/3010/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa budynku usługowego z zapleczem administracyjnym na działkach nr 38/25 i 38/26 obr. 69 Podgórze, położonych przy ul. Zawiłej w Krakowie". Decyzja ta jest ostateczna. Na podstawie tej decyzji dokonany został geodezyjny podział działki nr 38/25, w wyniku którego podzieliła się ona na działki nr 38/30 i 38/31. Wydzielona w wyniku podziału działka nr 38/31 stanowi poszerzenie ul. Komuny Paryskiej i pozostanie w zasobie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i nie jest użytkowana. Posiada kształt regularny zbliżony do trapezu prostokątnego. Położona jest w terenie płaskim, porośnięta trawą oraz drzewami. Sąsiedztwo stanowi zabudowa komercyjna po drugiej stronie ul. Zawiłej oraz zabudowa wzdłuż ul. Komuny Paryskiej. Od strony południowej i zachodniej nieruchomość graniczy z działkami niezabudowanymi, od strony północnej przylega do ul. Zawiłej, zaś od strony wschodniej przylega do działki nr 38/31 stanowiącej rezerwę pod poszerzenie ul. Komuny Paryskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Zawiła. Położona jest ona w obszarze uzbrojonym w podstawowe media, których sieci przebiegają w pasie drogowym ul. Zawiłej i ul. Komuny Paryskiej. Przez północną część nieruchomości po terenie działki nr 38/30 przebiega sieć gazowa i energetyczna. Na działce nr 38/26 znajdują się 2 słupy nieczynnej napowietrznej sieci teletechnicznej, które przyszły inwestor może zdemontować.
Działki nr 38/26 i 38/30 stanowią użytek rolny R V i PS V, w związku z powyższym stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien wystąpić do Wydziału Geodezji o uzyskanie zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości objętych przetargiem zainteresowane osoby mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 1A.
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, w sali konferencyjnej w dniu 15 lutego 2007 r.:
- poz. 1 nieruchomość położona przy ul. Algierskiej: o godz. 10.00
- poz. 2 nieruchomość położona przy ul. Zawiłej: o godz. 11.00
W**przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej:
- przelewem lub wpłatąna rachunek bankowy miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH S.A. nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 9 lutego 2007 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 1A, telefon (012) 616-9808, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o**przetargu jest zamieszczone na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" www.krakow.pl (Magiczny Kraków/E - Samorząd/Informacje/Nieruchomości Miasta Krakowa). Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z**ważnych powodów.**

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie