Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. trzeci przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nrdziałki 8 opowierzchni 0,0386 ha, położonej w obrębie 28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul.Krzywda, objętej KW KR1P/00199113/1.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Cena wywoławcza wynosi: 102 480,00 zł brutto w tym 22% podatku VAT
Wadium: 20 000,00 zł
Działka jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, stanowi teren płaski. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewami samosiejkami. Północną granicę nieruchomości stanowi ul. Krzywda, natomiast z pozostałych stron działka nr 8 przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - usługowymi oraz garażowo-magazynowymi. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowo-produkcyjna oraz mieszkaniowo-usługowa. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio od ul. Krzywda. Teren uzbrojony jest w podstawowe media. Przez środek działki, prostopadle do ul. Krzywda, przebiega sieć kanalizacyjna 300n.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, objęty jest sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska-Krzywda". Zgodnie z projektem opisanego wyżej planu przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej - usług komercyjnych (U9).
Ze względu na kształt działki, konieczność zachowania stosownych odległości od granic nieruchomości sąsiednich oraz przebiegającą przez nieruchomość sieć kanalizacyjną, uniemożliwiającą zabudowę - przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
W przetargu na nabycie nieruchomości mogą wziąć udział właściciele działek nr 20/2, 7/1 oraz użytkownik wieczysty działki nr 9, położonych w obrębie 28, jednostka ewidencyjna Podgórze.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 12 maja 2009 r., drugi 21 lipca 2009 r.
2. czwarty przetarg ustny ograniczony do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych nr działek 138/17 o powierzchni 0,0231 ha i 138/18 o powierzchni 0,0179 ha, położonych w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Wodnej, objętych KW KR1P/00265189/8.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr działki 138/17 wynosi:
56 976,00 zł brutto (w tym 22% podatku VAT). Wadium 11 000,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr działki 138/18 wynosi:
44 151,00 zł brutto (w tym 22% podatku VAT). Wadium 8 000,00 zł
Nieruchomości są niezabudowane. Nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Wprawdzie położone są przy ul. Wodnej, jednakże na odcinku utworzonym z działek nr 168/8, 168/10, 185/1 185/2 i 138/6 nie stanowi ona pasa drogowego drogi gminnej. Od północy przylegają do niezabudowanej działki nr 130/10 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym Behamot Spółki z o.o., natomiast od południa przylegają do działki nr 138/10 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krakowie Spółki z o.o., zabudowanej budynkami magazynowymi. W środku działki nr 138/17 została wydzielona działka nr 130/2, zabudowana stacją trafo, która stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i została oddana w użytkowanie na okres 25 lat na rzecz Enion SA.
Obszar, w skład którego wchodzą opisane wyżej nieruchomości, nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowy teren został wskazany w strukturze przestrzennej jako teren o przeważającej funkcji usług komercyjnych. Ze względu na niekorzystną konfigurację działek, szerokość działki nr 138/18 wynosi od 3 do 4 m, natomiast działki 138/17 z jednej strony stacji trafo około 8 m a drugiej strony około 4 m, konieczność zachowania stosownych odległości od granic nieruchomości sąsiednich oraz brak dostępu do drogi publicznej - przedmiotowe nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
W przetargu na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 138/18 mogą brać udział użytkownicy wieczyści działek nr 130/10 i 138/10, natomiast na nabycie działki nr 138/17 użytkownicy wieczyści działek nr 130/10, 138/10 położonych w obrębie 29 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 lutego 2009 r., drugi przetarg odbył się w dniu 12 maja 2009 r., trzeci przetarg odbył się w dniu 21 lipca 2009 r.
3. drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 7/5 o powierzchni 0,0288 ha, położonej w obrębie 42, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Babińskiego, objętej KW KR1P/002060480/3.
Cena wywoławcza wynosi: 75 460,00 zł brutto w tym 22% podatku VAT
Wadium: 15 000,00 zł
Działka nr 7/5 jest niezabudowana. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o szerokości 5-9 m. i długości 42 m. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Od południa działka przylega do nieruchomości, przez którą przebiega sieć cieplna 2xDN 1000 ułożona na estakadzie wysokiej. Zgodnie z pismem MPEC S.A. z dnia 29.10.2007 r. działka nr 7/5 znajduje się poza strefą ochronną wspomnianej wyżej sieci. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
W dziale III KW KR1P/002060480/3 wpisana jest służebność przejazdu i przechodu i przegonu zachodnim krańcem parcel l.kat. 378/8 i 377/3 (odpowiadającym obecnie działkom nr 7/5, 7/3, 7/4) pasem szerokości 1,5 m na rzecz l.kat. 378/7 (odpowiadającej obecnie działce nr 6/1, 6/2, 6/3).
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobierzyn- Zalesie", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni (3ZMN).
Przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość ze względu na kształt, powierzchnię, konieczność zachowania stosownych odległości od granic nieruchomości sąsiednich, brak dostępu do drogi publicznej, a także sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek nr 6/1, 6/2 210/1, 8/7 położonych w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 21 lipca 2009 r.
Nieruchomości opisane w punkcie 1 i 2 wolne są od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 14 października 2009 r. w sali konferencyjnej na parterze.
nieruchomość położona przy ul. Krzywda o godz. 9.00
nieruchomości położone przy ul. Wodnej o godz. 9.30
nieruchomość położona przy ul. Babińskiego o godz. 10.00
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 9 października 2009 r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, dokumentu potwierdzającego, iż są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (aktualny wypis z księgi wieczystej) oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki przetargu, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 9 października 2009 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 616-9808 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa **www.bip.krakow.pl**/Finanse i Mienie/Przetargi na Nieruchomości.
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie