Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0672 ha składającej się z działek oznaczonych nr 191 o powierzchni 0,0660 ha objętej KR1P/00343078/8 oraz nr 208/6 o powierzchni 0,0012 ha objętej KW KR1P/00310619/3, położonej w obrębie 89 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul.Smoleńskiego.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza wynosi: 127 260,00 zł brutto w tym 22% podatku VAT
Wadium: 25 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru "Opatkowice - Wschód" w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowaz dnia 1 marca 2006 r., zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (14MN).
Kompleks przedmiotowych działek posiada kształt zbliżony do prostokąta o długości 26,0 m i szerokości od 10,5 m do 13,5 m (działka zwęża się w kierunku północnym). Nieruchomość od zachodu graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem wielorodzinnym wybudowanym w odległości 4-5 m od granicy działki, natomiast od wschodu z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w granicy działki nr 191. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 191 urządzony jest dojazd na tyły budynku nr 68 położonego na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr działki 192/3 oraz do działki nr 192/2. W chwili obecnej brak jest służebności obciążającej nieruchomość oznaczoną nr działek 191 i 208/6. Postępowanie w tej sprawie toczy się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza pod sygnaturą akt I Ns.1894/08/P. Od północy sąsiaduje z terenem zielonym, niezagospodarowanym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Smoleńskiego. Położona jest w terenie uzbrojonym w podstawowe media. Przez środek działki z zachodu na wschód przebiega gazociąg średnioprężny.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 28 kwietnia 2009 r., drugi w dniu 28 lipca 2009 r.
2. czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 38/4 o powierzchni 0.0849 ha, objętej KW KR1P/00214295/2, położonej w obrębie 6, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Tynieckiej.
Cena wywoławcza wynosi: 141 495,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT
Wadium: 28 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 12.07.2007 r. została wydana decyzja nr AU-2/7331/2162/07 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa małego budynku handlowego z wydzieloną pracownią na działce nr 38/3 obr. 6 jedn. ewid. Podgórze położonej przy ul. Tynieckiej w Krakowie". Decyzja jest ostateczna.
Decyzją nr GD-04-1.74101-III-30/07 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.02.2007 r. działka nr 38/3 o powierzchni 0,0854 ha zmieniła powierzchnię i oznaczenie bez zmiany konfiguracji na działkę nr 38/4 o powierzchni 0,0849 ha. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach około 74 m x 11 m. Położona jest w terenie o spadku w kierunku południowym. Znajduje się w obszarze uzbrojonym w podstawowe media - energię elektryczną, wodę, gaz. Brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej. Po terenie nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej, wzdłuż północnej granicy podziemny przewód sieci telekomunikacyjnej, w północno-wschodnim narożniku działki położony jest przewód sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przez działkę z zachodu na wschód przebiega gazociąg średnioprężny, natomiast w środkowej części nieruchomości równolegle do granicy wschodniej zlokalizowany jest przewód sieci wodociągowej.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od północy przylega do działki nr 38/2, na której zlokalizowany jest przystanek autobusowy oraz słup linii napowietrznej niskiego napięcia. Wjazd na działkę możliwy będzie po przebudowaniu słupa energetycznego wraz z okablowaniem poza teren kolizji. Przebudowa słupa winna być wykonana na koszt inwestora i uzgodniona z ENION GRUPA TAURON SA w Krakowie. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka nr 38/4 stanowi użytek RIVa, w związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (Dz. U. Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony dnia 23 października 2008 r, drugi w dniu 27 stycznia 2009 r., trzeci w dniu 28 kwietnia 2009 r, czwarty przetarg odbył się w dniu 28 lipca 2009 r.
3. drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 44/10 o powierzchni 0,0589 ha objętej KW KR1P/00185812/0 położonej w obrębie 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem przy ul. Cechowej 100A
Cena wywoławcza wynosi: 240 000,00 zł
Wadium: 48 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość, nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (MN). Dla obszaru opracowywany jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Cechowa". Zgodnie z projektem tego planu nieruchomość oznaczona nr działki 44/10 położona jest w terenie usług handlowych (UH).
Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu, położona jest w terenie płaskim. Od południa i zachodu graniczy z nieruchomością zabudowaną obiektami magazynowymi, wschodnią granicę tworzy droga gruntowa, natomiast od północy graniczy z nieruchomością niezabudowaną. W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolno stojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt zbudowano prawdopodobnie w 1900 r., nie jest on wpisany do rejestru zabytków, nie figuruje w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, jak również w ewidencji konserwatorskiej. Kubatura budynku wynosi 1284,0 m3, powierzchnia użytkowa 258,67 m2. Budynek obecnie stanowi pustostan, gdyż ze względu na zły stan techniczny wykwaterowano lokatorów, w przeszłości pełnił funkcję mieszkalno-usługową. Budynek jest zbudowany z cegły, znajduje się w nim siedem lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką w złym stanie technicznym. W budynku występują liczne ubytki cegieł i tynków ścian zewnętrznych, stropy drewniane nad parterem wykazują duże ugięcia. W obiekcie brak stolarki okiennej i drzwiowej, oraz schodów prowadzących na pierwsze piętro. Ścianki działowe są częściowo zniszczone. W budynku brak instalacji c.o. oraz gazowej, pozostałe instalacje wymagają wymiany. Niezabudowana część nieruchomości porośnięta jest trawą i drzewami. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w media. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega przewód podziemny sieci telekomunikacyjnej, ponadto na terenie działki znajduje się przyłącz sieci kanalizacyjnej oraz przewód sieci wodociągowej.
Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Cechowa) poprzez służebność drogi koniecznej ustanowionej postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, wydział I Cywilny z dn. 7.12.2006 r. Sygn. akt I Ns 1310/04/P na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 44/5, 44/4 oraz 44/7.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 28 lipca 2009 r.
4. trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 351/362 o powierzchni 0,0033 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Jerzmanowskiego objętej KW KR1P/00181310/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 832,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT
Wadium: 1 000,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 15.07.2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Rozbudowa zespołu garaży o kolejny boks garażowy wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 351/362 obr. 55 Podgórze oraz z wjazdem z działki nr 351/386 obr. 55 Podgórze położonych przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie". Decyzja jest ostateczna.
Z przedmiotową decyzją można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, pok. 413 w godz. pracy urzędu.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona, stanowi teren płaski. Działka położona jest w ciągu zespołu garaży. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zespołu garażowego oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, wyposażony jest w podstawowe media (sieci wodno--kanalizacyjna, elektryczna, gazowa).
Przez działkę nr 351/362 przebiegają sieci energetyczne stanowiące przyłącze do zespołu garaży zlokalizowanych na działkach sąsiednich. Na ścianie ostatniego garażu w granicy działki nr 351/362 umieszczona jest skrzynka rozdzielcza energii elektrycznej. Po terenie działki nr 351/362 przebiega przyłącz sieci energetycznej NN prowadzący do działki nr 351/361, na której planowana jest budowa garażu. Przyłącz został poprowadzony w sposób zapewniający bezkolizyjność z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz istniejącymi i planowanymi obiektami.
Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Jerzmanowskiego drogą wewnętrzną utwardzoną położoną na działkach nr 351/386 i 351/397 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, które zostaną obciążone odpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej nr 351/362. Nabywca ustalony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 1 415,20 zł brutto - płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7.04.2009 r., drugi w dniu 23 lipca 2009 r.
5. pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 67/5 o powierzchni 0,0729 ha objętej KW KR1P/00220488/7, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pana Tadeusza.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: **190 000,00 zł brutto, w tym 22% podatku VAT. Wadium: 38 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabłocie", zgodnie z którym położona jest w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolem C14.P, z podstawowym przeznaczeniem pod: usługi nieuciążliwe, produkcję nieuciążliwą, handel detaliczny, obiekty biurowe, składy, magazyny.
Nieruchomość jest ogrodzona, niezagospodarowana. Teren działki jest częściowo utwardzony zniszczoną nawierzchnią betonową. W zachodniej części działki ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej nr działki 67/15. Od wschodu nieruchomość przylega do działki nr 67/15 na której zlokalizowane są zbiorniki z amoniakiem i skraplacze wyparne. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty produkcyjno-usługowe oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Nieruchomości opisane w pkt. 1, 2, 3, 4 są wolne od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem budynku mieszkalnego położonego przy ul.Cechowej 100A mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem BOM nr 3, ul. Limanowskiego nr 16, tel. 012 656-22-01.Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 14 października 2009 r. w sali konferencyjnej.
-
poz. 1 - o godz. 10.30
-
poz .2 - o godz. 11.00
-
poz. 3 - o godz. 11.30
-
poz .4 - o godz. 12.00
-
poz. 5 - o godz. 12.30W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO SA Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
9 października 2009 r.wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
- odnośnie do poz. 4 wadium może być wpłacane w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia
9 października 2009 r.Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40 - 15.15.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 100A zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie, Przetargów i Zamian Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Finanse i Mienie/Przetargi na Nieruchomości.
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.**
Kraków, dnia 11.09.2009 r.

Centrum biznesu Jaworzyna Śląska

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie