Nasza Loteria

Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w budynku przy ul. Radosnej Nr 7-9 o powierzchni użytkowej 27,32 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni o powierzchni 3,76 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 15/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 472/3 o powierzchni 0,1886 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00263527/6.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Cena wywoławcza wynosi: 123 493,00 zł

Wadium: 24 000,00 zł

Lokal położony jest pierwszym piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 14,85 m2**, łazienki o pow. 2,81 m2, kuchni o pow. 6,98 m2. W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową, telefoniczną i centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,76 m2.

2. lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku przy ul.dosnej Nr 7-9 o powierzchni użytkowej 48,40 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,76 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 25/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 472/3 o powierzchni 0,1886 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00263527/6.

Cena wywoławcza wynosi: 210 398,00 zł

Wadium: 42 000,00 zł

Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z 2 pokoi o pow. 16,82 m2, 13,77 m2, łazienki o pow. 2,80 m2, kuchni o pow. 7,34 m2 i przedpokoju o pow. 7,67 m². W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,76 m2.

3. lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ul. Dekerta Nr 17 o powierzchni użytkowej 50,32 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,40 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 45/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 146/1 o powierzchni 0,0480 ha obręb 14 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00237326/6.

Cena wywoławcza wynosi: 153 144,00 zł

Wadium: 30 000,00 zł

Lokal położony jest w pierwszej klatce na parterze budynku. Składa się z 2 pokoi o pow. 18,80 m², 13,54 m2, łazienki + WC o pow. 3,29 m2, kuchni o pow. 8,93 m2 i przedpokoju o pow. 5,76 m2. Lokal posiada balkon. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,40 m2.

4. lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy ul. Dekerta Nr 17 o powierzchni użytkowej 51,34 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 7,84 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 49/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 146/1 o powierzchni 0,0480 ha obręb 14 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00237326/6.

Cena wywoławcza wynosi 169 127,00 zł

Wadium: 33 000,00 zł

Lokal położony jest w pierwszej klatce na pierwszym piętrze budynku. Składa się z 2 pokoi o pow. 18,80 m2, 13,61 m2, łazienki + WC o pow. 3,58 m2, kuchni o pow. 9,13 m2 i przedpokoju o pow. 6,22 m2. Lokal posiada balkon. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,84 m2.

5. lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w budynku przy al. Wł. Beliny - Prażmowskiego Nr 16b o powierzchni użytkowej 44,62 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.12.2098 r. udziału wynoszącego 38/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 230 o powierzchni 0,0698 ha obręb 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00074711/1.

Cena wywoławcza wynosi: 201 500,00 zł w tym:

- cena lokalu mieszkalnego 178 831,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej 22 669,00 zł

Wadium: 40 000,00 zł

Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 25,38 m2, łazienki o pow. 3,16 m2, kuchni o pow. 12,66 m2 i przedpokoju o pow. 3,42 m2. W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.

Opisane wyżej lokale mieszkalne wolne są od obciążeń.**Lokale nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej. **

Pierwsze przetargi na sprzedaż opisanych wyżej lokali mieszkalnych przeprowadzone zostały - poz. 1,2,3,4 w dniu 3 grudnia 2009 r, poz. 5 w dniu 1 grudnia 2009 r.

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych mogą je oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem:

- BOM Nr 1 Rynek Kleparski 4 tel. 12 422 73 00 lokal położony przy ul. Beliny Prażmowskiego nr 16 b

- BOM Nr 3 ul. Limanowskiego nr 16 tel. 12 656-22-01 lokale położone przy ul. Radosnej nr 7-9, ul. Dekerta nr 17.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 2 marca 2010 r. w sali konferencyjnej pok. 1A na parterze.

poz. 1 - o godz. 9.00

poz. 2 - o godz. 10.00

poz. 3 - o godz. 11.00

poz. 4 - o godz. 12.00

poz. 5 - o godz. 13.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem Nr budynku i lokalu:

przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 - parter najpóźniej do dnia 25 lutego 2010 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Beliny Prażmowskiego 16 b wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Rozliczenie ceny lokalu mieszkalnego i ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca winien uiścić cenę nabycia lokalu mieszkalnego oraz 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego wraz należnym podatkiem VAT.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Lokale mieszkalne położone przy ul. Radosnej nr 7-9, Dekerta nr 17 sprzedawane są wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, którego cena zawarta jest w cenie wywoławczej lokalu. Cena nabycia tych lokali powinna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Przetargi na Nieruchomości/

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym problemem w Polsce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski