Nasza Loteria

Ogłoszenie o przetargu

Redakcja
1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0532 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z działek oznaczonych nr 54/10 o powierzchni 0,0049 ha, 54/12 o powierzchni 0,0339 ha, 53/4 o powierzchni 0,0013 ha, 53/5 o powierzchni 0,0131 ha położonej w obrębie 23 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Szparagowej, objętej KW KR1P/00194220/9.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł brutto (w tym 22% podatku VAT)

Wadium: 30 000,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miejska Kraków otrzymała decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/2178/06 z dnia 25.08.2006 r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem na działkach 53/4, 53/5, 54/10, 54/1 obr. 23 Podgórze oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną dodatkowo na działce nr 309 obr. 22 Podgórze przy ul. Szparagowej w Krakowie". Decyzja ta jest ostateczna. Dnia 03.10.2006 r. Prezydent Miasta Krakowa postanowieniem nr AU-02-4-NCK.7331-30/06 sprostował oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającą na zmianie oznaczenia działek z "53/4, 53/5, 54/10, 54/1" na "53/4, 53/5, 54/10, 54/11", która wyniknęła z oczywistego błędu pisarskiego powstałego przy sporządzaniu tekstu decyzji. Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29 pok. 413 w godz. pracy urzędu.

Działka nr 54/12 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 54/11 o pow. 0,0344 ha na działki nr 54/12 o pow. 0,0339 ha i 54/13 o pow. 0,0005 ha zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr GD-04-1.74300-III-524/07 z dnia 29.09.2008 r.

Nieruchomość jest niezabudowana, składa się z 4 działek, które tworzą kształt czworokąta. Nieruchomość od zachodu przylega do ulicy Szparagowej, a z pozostałych stron do zabudowy jednorodzinnej osiedla Rybitwy. Nieruchomość położona jest w terenie płaskim. Teren nieruchomości jest nieogrodzony i porośnięty jest krzewami ozdobnymi (jałowiec, żywotniki), trawą i chwastami. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Szparagowej. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego (sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna). Wzdłuż południowej granicy działek nr 54/10 i 54/12 przebiega sieć wodociągowa w-50, przez działkę nr 50/10 przebiega sieć gazowa średnioprężna, elektroenergetyczna niskiego napięcia.

2. drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku przy ul. Staffa nr 9 o powierzchni użytkowej 37,60 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.12.2100 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 443/13 o powierzchni 0,0641 ha obręb 3 Krowodrza, objętej KW KR1P/00077271/5.

Cena wywoławcza wynosi 200 333,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego wynosi 190 376,00 zł

- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 9 957,00 zł

Wadium: 40 000,00

Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 21,05 m2, kuchni o pow. 7,83 m2, łazienki z wc o pow. 2,90 m2 i przedpokoju o pow. 5,82 m2. W lokalu tym jest balkon. Wyposażony jest w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej lokalu został przeprowadzony w dniu 28.01.2010 r.
3. drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy al. Daszyńskiego nr 13 o powierzchni użytkowej 21,69 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.09.2103 r. udziału wynoszącego 10/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 13/15 o powierzchni 0,0585 ha obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00083417/6.

Cena wywoławcza wynosi 120 948,00 zł, w tym:

cena lokalu mieszkalnego wynosi 116 812,00 zł

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 4 136,00 zł

Wadium: 24 000,00 zł

Lokal położony na drugim piętrze budynku. Składa się z pokoju o pow. 15,17 m2, łazienki z wc o pow. 2,79 m2 i przedpokoju o pow. 3,73 m2. W lokalu tym nie ma balkonu. Wyposażony jest w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Budynek przy ul. Daszyńskiego nr 13 nie jest wpisany do rejestru zabytków decyzją indywidualną, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej lokalu został przeprowadzony w dniu 28.01.2010 r.

4. pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków-miasta na prawach powiatu, oznaczonej nr działki 642/9 o powierzchni 0.70 ha, objętej KW KR2P/0029523/8, zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w miejscowości Zalas Gmina Krzeszowice.

Cena wywoławcza wynosi 335 000,00 zł

Wadium: 67 000,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość leży w południowo-wschodniej części miejscowości Zalas. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zalas położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową (UC2 ) - tereny usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym.

Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem wybudowanym w latach 1968-69 jako zakładowy Dom Kultury, działający przy kopalni odkrywkowej. Budynek posiada w zasadzie jedną kondygnację i nie jest podpiwniczony (z wyjątkiem części pod sceną, gdzie mieści się kotłownia). Parter tylko w niewielkiej części posiada użytkowe piętro, na którym mieściła się kabina projekcyjna z zapleczem i pokój świetlicowego. Główną część budynku stanowi położona centralnie była sala widowiskowo-kinowa, której tylna część zabudowana jest jako dwie kondygnacje. Budynek pokryty jest stropodachem - dwuspadowym krytym papą, fundamenty są betonowe. Powierzchnia całkowita - 930 m2, powierzchnia użytkowa - 709 m2, kubatura - 3432 m2. Budynek w chwili obecnej nie jest użytkowany, wymaga przeprowadzenia remontu.

5. piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż :

- lokalu użytkowego, oznaczonego nr PU1 o powierzchni użytkowej 39,91 m2 położonego na parterze budynku oficyny przy ul. Brackiej 8, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 68/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 405 o powierzchni 0.0276 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181703/5,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł

Wadium: 60 000,00 zł

- lokalu użytkowego, oznaczonego nr PU2 o powierzchni użytkowej 40,01 m2 położonego na I piętrze budynku oficyny przy ul. Brackiej 8, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 68/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 405 o powierzchni 0.0276 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181703/5,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł

Wadium: 60 000,00 zł

- lokalu użytkowego oznaczonego nr PU3 o powierzchni użytkowej 40,01 m2 położonego na II piętrze budynku oficyny przy ul. Brackiej 8, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 68/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 405 o powierzchni 0.0276 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181703/5,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł

Wadium: 60 000,00 zł

Budynek oficyny jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na każdej kondygnacji zlokalizowany jest 1 lokal użytkowy. Wejście do lokali odbywa się z ganków, komunikacja pionowa schodami żelbetowymi wzdłuż ściany sąsiedniego budynku nr 10. Balkony komunikacyjne to płyty żelbetowe oparte na konstrukcji stalowej. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Do ogrzewania służą piece kaflowe.

W parterze zlokalizowany jest lokal użytkowy nr PU1 o powierzchni użytkowej 39,91 m2. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 25,87 m2, 10,27 m2 i 3,77 m2.

Pomieszczenie o powierzchni 10,27 m2 jest przechodnie. Lokal posiada posadzkę z desek. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają uzupełnienia ubytków, oczyszczenia i odmalowania. W lokalu brak jest instalacji. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, kwalifikuje się do wymiany. Standard wykończenia lokalu określa się jako zły.

Na 1 piętrze zlokalizowany jest lokal użytkowy nr PU2 o powierzchni użytkowej 40,01 m2. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 25,96 m2, 10,27 m2 i 3,78 m2. Pomieszczenie o powierzchni 10,27 m2 jest przechodnie. Lokal posiada posadzkę z desek. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają uzupełnienia ubytków, oczyszczenia i odmalowania. W lokalu brak jest instalacji. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, kwalifikuje się do wymiany. Standard wykończenia lokalu określa się jako zły.

Na 2. piętrze zlokalizowany jest lokal użytkowy nr PU3 o powierzchni użytkowej 40,01 m2. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 25,96 m2, 10,27 m2 i 3,78 m2. Posiada dwa wejścia; prowadzą one do pomieszczeń o powierzchniach 25,96 m2 i 10,27 m2. Przejście pomiędzy tymi pomieszczeniami umożliwiają drzwi. Wejście do lokalu o powierzchni 3,78 m2 jest poprowadzone z lokalu o powierzchni 10,27 m2. Lokal posiada posadzkę z desek. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają uzupełnienia ubytków, oczyszczenia i odmalowania. W lokalu brak jest instalacji. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, kwalifikuje się do wymiany. Standard wykończenia lokalu określa się jako zły.
Budynek oficyny w skład którego wchodzą opisane wyżej lokale wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Nabywcy lokali PU1, PU2, PU3 zobowiązani będą do wykonania generalnego remontu budynku oficyny na własny koszt.

Pierwsze przetargi na sprzedaż opisanych w pkt. 5 nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 29.01.2009 r., drugie w dniu 12.05.2009 r., trzecie w dniu 15.09.2009 r., a czwarte w dniu 22.12.2009 r.

Opisane wyżej nieruchomości, wolne są od obciążeń. Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz budynek położony w miejscowości Zalas nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej.

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych mogą je oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem:

- BOM nr 1 Rynek Kleparski 4 tel. 12 422 73 00 lokal mieszkalny położony przy al. Daszyńskiego,

- BOM nr 2 ul. Łobzowska 48 tel. 12 634-39-00 lokal mieszkalny położony przy ul. Staffa,

- BOM nr 6 ul. Izaaka 5 tel. 12 430-18-40 lokale użytkowe położone przy ul. Brackiej 8.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 20 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej na parterze.

- poz. 1 godz. 9.00

- poz. 2 godz. 10.00

- poz. 3 godz. 11.00

- poz. 4 godz. 12.00

- poz. 5 godz. 12.30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

- w gotówce w Kasie Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2010 r.- dotyczy poz. 1, 2, 3. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach 8.40-15.15.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zalas oraz lokali użytkowych położonych przy ul. Brackiej 8 i lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nieruchomości położona przy ulicy Szparagowej podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku VAT.

Ze sprzedażą lokali mieszkalnych wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Rozliczenie ceny lokalu mieszkalnego i ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca winien uiścić cenę nabycia lokalu mieszkalnego oraz 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym podatkiem VAT.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwlokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa www.bip. krakow.pl Finanse i Mienie Przetargi na Nieruchomości.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski