Plebiscyt Nauczyciel Małopolski 2016 [REGULAMIN]

.Zaktualizowano 
Regulamin plebiscytu pod nazwą „NAUCZYCIEL MAŁOPOLSKI 2016” zwanego dalej „Plebiscytem”.

Art. 1

Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „NAUCZYCIEL MAŁOPOLSKI 2016”
3. Plebiscyt polega na: wyborze przez Czytelników oraz Internautów Dziennika Polskiego najlepszych ich zdaniem nauczycieli oraz szkół w województwie małopolskim spośród kandydatów zgłoszonych do Plebiscytów.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 14.10.2016 roku do dnia 29.11.2016 roku.
5. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład, której wchodzą przedstawiciele redakcji Dziennika Polskiego.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.dziennikpolski24.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2

Warunki udziału w plebiscycie
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każdy nauczyciel pracujący w szkole zlokalizowanej na terenie Województwa Małopolskiego, który charakteryzuje się nieposzlakowaną opinią. Kandydatem w plebiscycie może być także placówka oświatowa (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna z obszaru Małopolski).
1. Kategorie zgłoszeń oraz głosowania w Plebiscycie:
- nauczyciel szkoły podstawowej,
- nauczyciel gimnazjum i szkoły średniej,
- nauczyciel w kategorii Mała Szkoła (szkoła do 250 uczniów),
- najlepsza szkoła podstawowa,
- najlepsze gimnazjum i szkoła średnia,
- najlepsza Mała Szkoła (do 250 uczniów).
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dziennikpolski24.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz każda osoba, która nadeśle zgłoszenie drogą elektroniczną lub pocztą na adres Organizatora, stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt a i c, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dziennikpolski24.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.dziennikpolski24.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko zgłoszonego nauczyciela, nazwę i adres szkoły, w której naucza oraz wskazanie kategorii szkoły, w jakiej zgłaszany jest nauczyciel. W kategorii „szkoła” należy podać nazwę i dokładny adres placówki.
b. Zdjęcie nauczyciela lub szkoły
c. Zgłoszenie może zawierać pisemne uzasadnienie
d. Wszystkie dane wskazane, jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od osoby innej niż autor zdjęcia, o którym mowa w pkt b powyżej, należy przesłać zgodę osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich do zdjęcia na wykorzystanie zdjęcia na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia Plebiscytu.
2. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail plebiscyt@dziennik.krakow.pl]Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 17.00 w dniu 10.11.2016 roku.
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz.17.00 w dniu 10.11.2016 roku.
c. pocztą na adres Organizatora - „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Nauczyciel Małopolski 2016. Zgłoszenie należy przysłać do dnia 10.11.2016 roku do godz. 17.00. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu listu do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. Do dnia 12.11. 2016 roku na stronie internetowej www.dziennikpolskie24.pl oraz na łamach Dziennika Polskiego zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 4.11.2016 roku od godz. 06.00, do 29.11.2016 roku do godz. 15.59.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„www.dziennikpolski24.pl” (dalej, jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
w kategorii „nauczyciel szkoły podstawowej” SMS o treści: NSP.(numer nauczyciela przydzielony przez Organizatora)
w kategorii „nauczyciel gimnazjum i szkoły średniej” SMS o treści: NGS.(numer nauczyciela przez Organizatora)
w kategorii „nauczyciel Mała Szkoła (szkoła do 250 uczniów)” SMS o treści: NMS.(numer nauczyciela przydzielony przez Organizatora)
w kategorii „szkoła podstawowa” SMS o treści: SPP.(numer szkoły przydzielony przez Organizatora)
w kategorii „gimnazjum i szkoła średnia” SMS o treści: GS.(numer szkoły przydzielony przez Organizatora)
w kategorii „Mała Szkoła (szkoła do 250 uczniów)” SMS o treści: MS.(numer szkoły przydzielony przez Organizatora)
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikpolski24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 4.11.2016 roku od godz. 06.00 do 18.11.2016 roku do godziny 14.59.59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nieposiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.
4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej, jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 4.11.2016 roku od godz. 06.00 do 18.11.2016 roku do godziny 14.59.59 na następujących warunkach:
1. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
2. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dziennikpolski24.pl,
3. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
4. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
5. jedno kliknięcie to 5 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
6. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
5. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów drukowanych w okresie od 4 do 21 listopada 2016 r. w Dzienniku Polskim. Wypełnione kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Dziennika Polskiego przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiście bądź dostarczyć przesyłką pocztową najpóźniej do dnia 24 listopada 2016 r. do godz. 17.00. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kuponu do Dziennika Polskiego. Głosujący w konkursie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w Dzienniku Polskim. Jeden wysłany kupon to 10 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.
6. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej www.dziennikpolski24.pl, aplikacji internetowej Facebook oraz oryginalnych kuponów do głosowania drukowanych w Dzienniku Polskim.
7. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu nie później niż 22.12.2016 roku na łamach Dziennika Polskiego oraz na stronie internetowej WWW.dziennikpolski24.pl

Art. 5

Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Laureat (zwycięzca) plebiscytu otrzyma tytuł „Nauczyciel Małopolski 2016” w danej kategorii oraz:
- nauczyciel szkoły podstawowej - otrzyma statuetkę, sprzęt elektroniczny oraz voucher na pobyt w Hotelu Litwor w Zakopanem.
- nauczyciel gimnazjum i szkoły średniej - otrzyma statuetkę, sprzęt elektroniczny oraz voucher na pobyt w Hotelu Litwor w Zakopanem.
- nauczyciel w kategorii Mała Szkoła (szkoła do 250 uczniów) - otrzyma statuetkę, sprzęt elektroniczny oraz voucher na pobyt w Hotelu Litwor w Zakopanem.
- Nauczyciele, którzy zajęli 2 i 3 miejsce w każdej z w/w kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy – wyróżnienia oraz zestawy kosmetyków.
Laureat (zwycięzca) plebiscytu otrzyma tytuł „Najlepsza Szkoła Małopolski 2016” w danej kategorii oraz:
- Laureat w kategorii szkoła podstawowa – otrzyma telewizor marki SONY oraz całoroczny patronat „Dziennika Polskiego” nad wydarzeniami organizowanymi w szkole.
- laureat w kategorii gimnazjum i szkoła średnia - otrzyma telewizor marki SONY oraz całoroczny patronat „Dziennika Polskiego” nad wydarzeniami organizowanymi w szkole.
- laureat w kategorii Mała Szkoła (szkoła do 250 uczniów) - otrzyma telewizor marki SONY oraz całoroczny patronat „Dziennika Polskiego” nad wydarzeniami organizowanymi w szkole.
3. Gala Plebiscytu odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w szkole, która otrzymała największą liczbę głosów, w terminie, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora nie później niż do 22 grudnia 2016 roku. Na Gali zostaną też wręczone nagrody.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana w Dzienniku Polskim oraz w serwisie internetowym www.dziennikpolski24.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu wręczenie dyplomów i nagród.
5. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Dzienniku Polskim oraz w serwisie internetowym www.dziennikpolski24.pl w tym na liście Laureatów, o której mowa powyżej w ust. 5.
6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6

Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennik Polski, Kraków, Al. Pokoju 3 z dopiskiem: Nauczyciel Roku - Reklamacja
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3