Dziennik Polski 24

Regulamin plebiscytu

Kraków Mój Dom - architektura mieszkaniowa

Regulamin plebiscytu architektonicznego „Kraków Mój Dom”
edycja 2015

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest prowadzony przez Organizatorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorami Konkursu są:
POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02-672 Warszawa; Oddział w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 - wydawca Dziennika Polskiego.
oraz
Gmina Miejska Kraków. Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
2. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Organizator Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
4. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, ma charakter dobrowolny. Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Udział w konkursie, jako zgłaszający Kandydatury i głosujący mogą wziąć osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs będzie trwał w dniach od 24 kwietnia do 26 czerwca 2015 r.
2. Ogłoszenie konkursu na łamach „Dziennika Polskiego” oraz przedstawienie Kapituły Konkursu powołanej przez Organizatorów nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r.
3. W skład Kapituły wchodzą :
Profesor Witold Cęckiewicz – Przewodniczący Kapituły, architekt, członek PAN
Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta
Bohdan Lisowski - Prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
Kazimierz Bujakowski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Borysław Czarakcziew – Członek Krajowej Rady Izby Architektów
Janusz Sepioł – senator RP
Tomasz Bobrowski - Główny Architekt Miasta Krakowa
Małgorzata Cetera - Bulka – Prezes Zarządu Polska Press sp. z o.o., Oddział w Krakowie
Marek Kęskrawiec - Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego

4. Zakończenie Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach Dziennika Polskiego dzień po uroczystej gali oraz udostępniona w serwisach internetowych www.dziennikpolski24.pl. i www.krakow.naszemiasto.pl oraz na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków" (www.krakow.pl.).

Art. 4. ZASADY KONKURSU
1. W ramach Konkursu odbywa się zgłaszanie kandydatur, głosowanie, wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród za zaprojektowanie i zrealizowanie najlepszego oddanego do użytku w okresie od 1 marca 2014 roku do 31 marca 2015 roku obiektu architektonicznego zlokalizowanego na terenie Krakowa (decyduje termin wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu). Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
a) architektura mieszkaniowa
b) architektura użyteczności publicznej
c) architektura przestrzeni publicznej
d) rewaloryzacja
e) budynki komercyjne
2. Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać Czytelnicy Dziennika Polskiego od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. drogą e-mailową na adres mojdom@dziennik.krakow.pl.
3. Ostatecznego wyboru nominowanych obiektów (do 5 w każdej kategorii) dokonuje Kapituła Konkursu. Zebranie kapituły odbędzie się nie później niż do dnia 7 maja 2015. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządza się protokół.
4. Dn. 21 maja 2015 r. w specjalnym dodatku do Dziennika Polskiego przedstawiona zostanie lista nominowanych obiektów.
Głosowanie w Konkursie odbywa się poprzez:
1) Głosowanie poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów drukowanych w okresie od 21 do 29 maja 2015 r. w Dzienniku Polskim. Wypełnione kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Dziennika Polskiego przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiście bądź dostarczyć przesyłką pocztową najpóźniej do dnia 3 czerwca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kuponu do Dziennika Polskiego.
Głosujący w konkursie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w Dzienniku Polskim.
Jeden wysłany kupon to 10 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.

2) Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Polskiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 21 maja do 10 czerwca 2015 do godz. 13:59:59 na następujących warunkach:
a) zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a to 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści:
(1) w kategorii „architektura mieszkaniowa” SMS o treści: MIES.(numer inwestycji przydzielony przez Organizatora)
(2) w kategorii „architektura użyteczności publicznej” SMS o treści: UZPU.(numer inwestycji przydzielony przez Organizatora)
(3) w kategorii „architektura przestrzeni publicznej” SMS o treści: PRPU.(numer inwestycji przydzielony przez Organizatora)
(4) w kategorii „rewaloryzacja” SMS o treści: REWA.(numer inwestycji przydzielony przez Organizatora).
(5) w kategorii „budynki komercyjne” SMS o treści: BUDKOM.(numer inwestycji przydzielony przez Organizatora).
b) w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d) jeden wysłany SMS to 10 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.
e) uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów
f) jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

3) Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej dziennikpolski24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 21 maja do 3 czerwca r. do godz. 13:59;59 na następujących warunkach.:
a) uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
c) jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu o wadze 1 punktu,
d) dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 na jednym koncie uczestnika.

4) Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 21 maja do 3 czerwca r. do godz. 13:59;59. na następujących warunkach.:
a) uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b) uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dziennikpolski24.pl
c) warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
e) jedno kliknięcie to 5 punktów plebiscycie na daną kandydaturę,
f) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.


5) Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, a o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (za pośrednictwem kuponów, SMS, facebooka i strony internetowej)
5. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona zostanie w trakcie trwania głosowania na stronach www.dziennikpolski24.pl oraz www.krakow.naszemiasto.pl.
6. Na podstawie wyników głosowania, Kapituła Konkursu dokona ostatecznego wyboru laureatów, nie później niż do dnia 13 czerwca 2015 r. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali nie później niż w dniu 29 czerwca 2015 oraz opublikowane w Dzienniku Polskim nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 r.

Art. 5. NAGRODY
1. Laureaci otrzymają pamiątkowe tablice, które zostaną umieszczone na nagrodzonym obiekcie, zgodnie z decyzją laureata.
2. Przyznanych zostanie pięć nagród, odpowiednio dla każdego zwycięzcy - laureata w danej kategorii.
3. Kapituła konkursu może przyznać dodatkowe nagrody, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie.

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Art. 7.
REKLAMACJE
1. Ewentualne pisemne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Polska Press Sp. Oddział w Krakowie, Al. Pokoju 3 31-548 Kraków z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizator w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Art.8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców, a także wprowadzania innych korzystnych dla uczestników zmian w niniejszym regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów świadczących usługi informatyczne i telekomunikacyjne.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w trakcie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie, a także na stronach www.dziennikpolski24.pl oraz www.krakow.naszemiasto.pl
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie
6. Powyższe przepisy nie naruszają norm wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie praw konsumentów.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2015 r.