Politechnika Krakowska

Redakcja
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH: budynek główny, I piętro, pokój nr 101, czynny: pon. - piątek 9 - 14, tel. (012) 633-82-08, 632-86-44. Internet http://www.admin.pk.edu.pl/rekrutacja

im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

STUDIA DZIENNE
Studia magisterskie dzienne trwają 5 lat, a zawodowe inżynierskie 3 lub 3,5 roku.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:
Dokumenty należy składać na poszczególnych wydziałach: kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Wydział Architektury na studia dzienne od 24 maja do 9 czerwca, natomiast na studia wieczorowe od 22 czerwca do 2 lipca, na inne wydziały od 24 maja do 15 czerwca.
TERMIN EGZAMINÓW:
Egzamin wstępny odbędzie się 14 czerwca, z wyjątkiem Wydziału Architektury, na który zdawać się będzie 16 i 17 czerwca. Na architekturę obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Oceniane są dwie prace kandydata oraz przeprowadzany jest konkurs świadectw (na studia wieczorowe obowiązuje tylko konkurs świadectw). W przypadku konieczności ustalenia kolejności przyjęć spośród kandydatów, którzy uzyskają jednakową ocenę, może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o historii architektury i sztuki i znajomości zjawisk we współczesnej architekturze. Za studia wieczorowe na Wydziale Architektury opłata za rok akademicki 1999/2000 wynosić będzie 9000 zł.
Egzamin wstępny na pozostałe wydziały obejmuje test z matematyki (12 zadań) oraz konkurs świadectw.
Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej można wybierać między matematyką a chemią. Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa ustalana na podstawie sumy punktów z testu i konkursu świadectw.
Rekrutacja na Wydział Mechaniczny będzie prowadzona na wydział, a nie na poszczególne kierunki. Rozdział studentów na kierunki nastąpi po trzecim semestrze na podstawie wyników w nauce. Wyjątek stanowi specjalność mechanika komputerowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na którą zostanie przeprowadzony oddzielny nabór.
STUDIA ZAOCZNE
Studia zaoczne trwają od 4 do 4,5 roku w zależności od wydziału i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, 2-3 razy w miesiącu. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej zjazdy odbywają się co tydzień, a na Wydziale Inżynierii Lądowej co dwa tygodnie w piątki (od 16.15), soboty i niedziele. Na Wydziale Mechanicznym zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele lub inne dni tygodnia, o czym na zadecydują kandydaci.
Opłata za studia zaoczne w roku akademickim 1999/2000 wyniesie rocznie: na I roku dla wszystkich wydziałów 2000 zł. Na wyższych latach na Wydziale Mechanicznym 2000 zł (zajęcia w soboty, niedziele), 1700 zł (zajęcia w inne dni tygodnia) oraz 2000 zł na pozostałych wydziałach. Opłaty przyjmowane są w dwóch ratach: pierwsza przed rozpoczęciem I semestru, druga przed rozpoczęciem II semestru.
W roku akademickim 1999/2000 prowadzi się rekrutację na następujące kierunki:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Kierunek: Architektura i urbanistyka - studia dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie, wieczorowe magisterskie uzupełniające.
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
Kierunek: Elektrotechnika
- Automatyka - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe.
- Elektroniczne urządzenia sterowania - magisterskie zawodowe uzupełniające.
- Inżynieria elektryczna w transporcie szynowym - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe.
- Inżynieria systemów elektrycznych - dzienne magisterskie.
- Inżynieria komputerowa - dzienne magisterskie.
- Energetyka - dzienne magisterskie.
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Kierunek: Budownictwo
- Drogi kolejowe - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Drogi ulice i autostrady - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Inżynieria i technologia materiałów budowlanych - dzienne magisterskie.
- Konstrukcje budowlane i inżynierskie - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Mechanika komputerowa - dzienne magisterskie.
- Mosty i budowle podziemne - dzienne magisterskie.
- Technologia i organizacja budownictwa - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Teoria konstrukcji inżynierskich - dzienne magisterskie.
- Budownictwo ogólne - dzienne zawodowe.
- Inżynieria miejska i komunalna - dzienne zawodowe.
- Zarządzanie i marketing w budownictwie - zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: Transport
- Zarządzanie i marketing w transporcie - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: Zarządzanie i marketing
- Zarządzanie i marketing w budownictwie - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe.
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
W roku akademickim 1999/2000 na studiach zaocznych będzie obowiązywać system dwustopniowy. Trzyletnie studia zakończone będą uzyskaniem dyplomu ukończenia oraz tytułu inżyniera. Umożliwią one także podjęcie dwuletnich studiów uzupełniających.
Kierunek: Inżynieria środowiska
- Inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi - zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów - zaoczne zawodowe.
- Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód - zaoczne zawodowe.
- Inżynieria wodna - magisterskie uzupełniające.
- Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - magisterskie uzupełniające.
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Od roku akademickiego 1998/99 wprowadzony został dwustopniowy system studiów polegający na 3,5-letnich studiach zawodowych, po ukończeniu których studenci otrzymują dyplom ukończenia oraz tytuł inżyniera. Następnie mogą podjąć studia uzupełniające.
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
- Inżynieria procesów technologicznych - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: Technologia chemiczna
- Technologia nieorganiczna - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Technologia tworzyw sztucznych - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Technologia chemiczna ropy i węgla - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Lekka technologia organiczna - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej - dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Kierunek: Automatyka i robotyka
- Automatyzacja procesów wytwarzania - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Multimedia w systemach przemysłowych - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: Inżynieria materiałowa
- Materiały konstrukcyjne - dzienne magisterskie.
- Zarządzanie jakością - dzienne magisterskie.
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
- Aparatura i instalacje przemysłowe - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Inżynieria medyczna - dzienne magisterskie.
- Eksploatacja pojazdów samochodowych - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Modelowanie i monitoring maszyn - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Mechanika komputerowa - dzienne magisterskie.
- Pojazdy szynowe - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Samochody i ciągniki - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Silniki spalinowe - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Systemy i urządzenia energetyki cieplnej - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Zastosowanie informatyki w budowie maszyn - dzienne magisterskie.
- Zaawansowane technologie w budowie maszyn - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: transport
- Ekspoloatacja środków transportu szynowego - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
- Systemy i urządzenia transportowe - dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające.
Kierunek: Zarządzanie i marketing
- Zarządzanie i marketing w transporcie - dzienne magisterskie.
- Zarządzanie i restrukturyzacja zakładów - dzienne magisterskie.
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO
- Fizyka techniczna - dzienne magisterskie
MIĘDZYWYDZIAŁOWE
- Energetyka - dzienne magisterskie
Rekrutacja odbywać się będzie na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Po trzech latach wspólnego programu nauczania studenci będą mieli do wyboru dwie możliwości: pozostanie na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej bądź kontynuowania studiów na Wydziale Mechaniki Budowy Maszyn.
ZAKWATEROWANIE
Uczelnia umożliwia zakwaterowanie w akademikach na czas egzaminów. Opłata za dobę będzie wynosiła 15 zł.
LIMIT MIEJSC:
Senat uczelni ustalił limit miejsc w tym roku na 4123, w tym na studia dzienne 2148, zaoczne zawodowe 1572, architekturę wieczorową 100 oraz na studia zaoczne uzupełniające 303 miejsca.
KURSY PRZYGOTOWAWCZE
Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej organizuje kurs przygotowawczy z matematyki od 12 czerwca do 23 czerwca
INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne w cenie 12 zł oraz informator dla kandydatów na studia zaoczne w cenie 10 zł jest do nabycia w Dziale Spraw Studenckich.
\\\*
Politechnika Krakowska podpisała w tym roku z 61 szkołami umowy, na podstawie których umożliwia ich absolwentom zdawanie egzaminu wstępnego w ramach matur. Prace pisemne kandydatów będą dodatkowo sprawdzane przez przedstawicieli Politechniki, którzy mają także zasiadać w komisjach egzaminacyjnych, oceniając jedynie odpowiedzi na pytania komisji szkolnych. Dotyczy to zarówno egzaminów z matematyki, jak i z chemii, nie obowiązuje na Wydziale Architektury. Umowy takie podpisane zostały m. in. ze szkołami województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
Aby zdobyć indeks kandydat powinien uzyskać ocenę co najmniej bardzo dobrą z egzaminu pisemnego, albo ocenę dobrą z egzaminów pisemnego i ustnego. Natomiast uzyskując ocenę 3+(30 punktów) lub 3 (24 p.) kandydat wpisywany jest na listę rankingową uczelni, gdzie doliczane są punkty za świadectwo. Wydział Inżynierii Elektrycznej po raz pierwszy przeprowadza egzamin wstępny na studia dzienne także w ramach egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na maturze będą zaliczone jako wyniki wstępnego egzaminu testowego na PK, począwszy od 30 punktów za ocenę dostateczną do 60 za ocenę bardzo dobrą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie