Nasza Loteria

POROZUMIENIE

Redakcja

pomiędzy panem Jerzym Adamikiem - wojewodą małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez pana Jacka Majchrowskiego - prezydenta miasta Krakowa zawarte w Krakowie 14 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków
   § 1. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (DzU z 2001 r. nr 80, poz. 872, nr 128, poz. 1407, z 2002 r. nr 37, poz. 329, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 558, nr 89, poz. 804, nr 200, poz. 1688, z 2003 r. nr 52, poz. 450, nr 137, poz. 1302 i nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. nr 33, poz. 287), art. 96 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959) zwanej dalej "ustawą" oraz uchwały Rady Miasta Krakowa nr l. 16/619/04 z 1 grudnia 2004 r. w sprawie akceptacji porozumienia pomiedzy wojewodą małopolskim a prezydentem miasta Krakowa w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości małopolskiego konserwatora zabytków - wojewoda małopolski powierza, a prezydent miasta Krakowa przyjmuje do prowadzenia, w tym wydawania decyzji administracyjnych, następujące sprawy z zakresu właściwości małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków (MWKZ):
   1) na obszarze zespołu zabytkowego obejmującego historyczny zespół miasta Krakowa: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat, Piasek, wytyczony granicą przebiegającą od al. 29 Listopada, ulicą Warszawską, Ogrodową, obejmującą budynek Dworca Głównego i biegnącą wzdłuż torów, dalej ulicą Lubicz, Bosacką, ścieżką osiedlową do ul. Rakowickiej, ścieżką po północnej stronie budynku Akademii Ekonomicznej, dalej na wschód do ul. Beliny-Prażmowskiego, rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, granicą Ogrodu Botanicznego obejmującą Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. Kopernika, ul. Śniadeckich, do ul. Sołtyka, ulicami: św. Łazarza, Grzegórzecką, do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, ul. Miodową z jej włączeniem, ulicami: Siedleckiego, Daszyńskiego (granicą cmentarza żydowskiego) i dalej do brzegu Wisły z wyłączeniem stacji benzynowej, ulicą Podgórską z wyłączeniem ulicy, mostem Powstańców Śląskich z wyłączeniem mostu, ulicami: Na Zjeździe, Kącik, Traugutta, Dąbrowskiego, Hetmańską, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej, Ludwinowską, Bulwarem Wołyńskim i Bulwarem Poleskim włączając bulwary i brzeg Wisły, do mostu Dębnickiego włączając most, al.: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, włączając całą aleję, do ul. Warszawskiej:
   a) ochrona krajobrazu kulturowego oraz zabytkowego układu urbanistycznego poprzez opiniowanie wszelkich działań na obszarze przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zakresie nawierzchni, małej architektury, oświetlenia ulic i placów oraz handlu obwoźnego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy),
   b) wydawanie pozwoleń na wykonywanie wszelkich robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
   c) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy),
   d) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w uzgodnionym z MWKZ trybie, w tym udział w komisjach konserwatorskich (art. 38 ustawy),
   e) przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Kraków (GMK) i historycznych układów urbanistycznych (art. 9 ustawy);
   2) poza obszarem, o którym mowa w pkt 1:
   a) ochrona zabytków nieruchomych: krajobrazu kulturowego, zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych, zespołów budowlanych, dzieł architektury i budownictwa, dzieł budownictwa obronnego, obiektów techniki, cmentarzy, parków i ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, a także nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektów, placów, ulic lub jednostek osadniczych (art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy) poprzez:
   - przygotowywanie wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMK oraz do projektów planów miejscowych (art. 11 ust. 2 i art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
   - przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie komunalne GMK i historycznych układów urbanistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z GMK (art. 9 ustawy),
   b) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską (art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
   c) opracowywanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (art. 27 ustawy),
   d) zatwierdzanie programów prac konserwatorskich oraz programów zagospodarowania zabytków nieruchomych wraz z ich otoczeniem (art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3),
   e) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz w ich otoczeniu (art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy),
   f) opiniowanie wszelkich prac przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 36 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
   g) zatwierdzanie programów konserwatorskich oraz wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na obszarze zabytkowych cmentarzy (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
   h) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, a także na prowadzenie innych działań, które mogłyby doprowadzić do zmiany wyglądu zabytku (art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy),
   i) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach MWKZ (art. 38 i 39 ustawy),
   j) wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia konserwatorskiego we współpracy z MWKZ, który w ciągu 24 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymująca te czynności (art. 43 ustawy),
   k) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody DzU nr 92, poz. 880).
   
   § 2.1. Odnośnie do obiektów i zespołów zabytkowych stanowiących mienie komunalne GMK, z wyłączeniem zabytkowych cmentarzy, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozostaje we właściwości MWKZ.
   2. Wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 1, poprzedzone jest uzyskaniem wstępnej opinii miejskiego konserwatora zabytków (MKZ).
   
   § 3.1. Zadania określone w
§ 1 wykonywane są przez prezydenta miasta Krakowa (PMK), w imieniu którego działa MKZ.
   2. Umocowanie do działania dla MKZ następuje w drodze odrębnego upoważnienia PMK, które obejmuje w szczególności uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych.
   3. Instancją odwoławczą od decyzji MKZ jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
   § 4. Każdorazowo MKZ wybierany jest spośród kandydatów posiadających kwalifikacje, analogiczne do kwalifikacji określonych dla wojewódzkiego konserwatora zabytków w art. 91 ust. 2 ustawy. MKZ jest powoływany przez PMK w uzgodnieniu z MWKZ.
   § 5.1. MWKZ umożliwia MKZ korzystanie ze wszelkich dokumentacji, rejestrów, ewidencji, archiwaliów, fototeki i zbiorów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, a także udziela, w razie potrzeby, wszelkiej pomocy w ich pracach.
   2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie udostępnia również MKZ wszelkie informacje dotyczące działań konserwatorskich prowadzonych lub nadzorowanych przez MWKZ na obszarze GMK.
   3. MKZ umożliwia upoważnionym przez MWKZ pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie korzystanie ze wszelkich zbiorów archiwalnych miejskich.
   
   § 6. 1. Nadzór nad realizacją powierzonych zadań sprawuje wojewoda małopolski przy pomocy MWK.
   2. Nadzór wykonywany jest przez:
   1) wyrywkowe kontrole dotyczące realizacji porozumienia;
   2) bieżący wgląd w sferę powierzonych zadań;
   3) zatwierdzanie okresowych sprawozdań.
   3. MKZ zobowiązany jest powiadamiać MWKZ o treści wydanych decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących obiektów chronionych.
   
   § 7. 1. Zadania powierzone porozumieniem PMK wykonuje nieodpłatnie.
   2. Porozumienie zostaje zawarte na okres 5 lat. Po upływie tego terminu warunki porozumienia mogą podlegać renegocjacji w oparciu o doświadczenia z czasu jego obowiązywania.
   3. Zgodną wolą obu stron porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za zgodą obu stron w każdym czasie.
   4. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub wykonywania powierzonych spraw z rażącym naruszeniem prawa porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym.
   
   § 8. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
   § 9. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach:
   1) dwóch dla wojewody małopolskiego;
   2) dwóch dla prezydenta miasta Krakowa;
   3) jednym dla MWKZ.
   § 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
wojewoda małopolski
prezydent miasta Krakowa

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski