Nasza Loteria

Prezydent miasta Krakowa ogłasza

Redakcja
oznaczonych nr działek 14/7 o powierzchni 0,0504 ha, objętej KW KR1P/00251107/9, 14/17 o powierzchni 0,0824 ha objętej KW KR1P/00251106/2 oraz udział części nieruchomości oznaczonej nr działki 14/8 o powierzchni całkowitej 0,0225 ha objętej KW KR1P/00 251113/4, położonych w obrębie 48 jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Balickiej i prof. Myczkowskiego.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Cena**wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:**240 000,00 zł (+ 22% podatku VAT), wadium: 45 000 zł.
Obszar, w skład którego wchodzą opisane wyżej nieruchomości nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy dla tych nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/2130/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z lokalami usługowymi w parterach na działkach nr 14/7, 14/8 i 14/17 obręb 48 Krowodrza, położonych w rejonie ul. Myczkowskiego - Balickiej w Krakowie". Decyzja stała się ostateczna w dniu 16.09.2005 r.
Użytkownik wieczysty ustalony w**drodze przetargu zobowiązany będzie do**zabudowy działek nr 14/7 i**14/17 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z**urządzeniami i**obiektami towarzyszącymi w**terminiedo**dnia 31.12.2010 r.
Nieruchomości powyższe położone są w Mydlnikach w terenie ograniczonym ulicami Balicką, Wierzyńskiego i Myczkowskiego. Są one niezagospodarowane, porośnięte samosiejkami, położone w terenie płaskim o jednorodnej konfiguracji. Działki nr 14/7 i 14/17 posiadają kształt regularny zbliżony do trapezu, zaś działka nr 14/8 ma kształt wydłużonego prostokąta i stanowi drogę dojazdową do planowanego przedsięwzięcia od strony ul. Wierzyńskiego. Działka nr 14/17 przylega od strony wschodniej do ul. prof. Myczkowskiego, która jest własnością Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa o zróżnicowanej formie.
Nieruchomości znajdują się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media przebiegające w ul. Myczkowskiego i Balickiej. Przez działki nr 14/7 i 14/17 przebiega kanalizacja teletechniczna wraz z kablami teletechnicznymi. W granicach działki nr 14/7 znajduje się również przyłącz kanalizacyjny 150 mm, a w granicach działki 14/17 - 200 mm.
Gmina Miejska Kraków wyraziła zgodę na udostępnienie nieruchomości oznaczonej nr działki 14/17 w celu przeprowadzenia wzdłuż jej wschodniej granicy napowietrznej linii energetycznej (oświetlenie uliczne) oraz posadowienie słupa oświetleniowego w południowo-wschodnim narożniku działki.
Należy zachować i w pełni ochraniać lipy, olchy i wiąz rosnące na działce nr 14/17, oraz świerk i modrzewie rosnące na terenie działki nr 14/7.
Działki nr 14/17, 14/7 i częściowo działka nr 14/8 stanowią grunty rolne RIVA, w związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2006 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, w sali konferencyjnej o godz. 13.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH SA nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 marca 2006 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta Krakowa.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalona w przetargu wraz z 22% stawką podatku VAT winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą aktualnie: dla działki nr
14/7 - 785,48 zł (netto)+ 22% podatku VAT, nr 14/17 - 1 284,20 zł (netto)+ 22% podatku VAT - co stanowi 1% wartości gruntu, dla części działki nr 14/8 - 525,99 zł (netto)+ 22% podatku VAT - co stanowi 3% wartości gruntu i płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Opłaty roczne podlegają opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.**Odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłaty rocznej regulują przepisy kodeksu cywilnego.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca prawa użytkowania wieczystego zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie powyższej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta w Referacie Przetargów, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 1 a, telefon 616-9808 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o**przetargu zamieszczone jest na**stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.krakow.pl **(Magiczny Kraków / E - Samorząd / Informacje / Nieruchomości Miasta Krakowa).
Prezydent miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

\*\*\*

Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 27.02.2006 r. do 19.03.2006 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujących:
1. część działki nr 15/1 obr. 47-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel: handel, 1 pozycja w wykazie.
2. część działki nr 20/9 wraz z obiektami budowlanymi oraz działki nr 20/8 i 20/7 obr. 48-Nowa Huta, na rzecz Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, na cel: prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, 1 pozycja w wykazie.
3. działkę nr 20 obr.23-Śródmieście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (zieleń przydomowa), 1 pozycja w wykazie.
4. działkę nr 1087/2 obr. 53-Podgórze, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (ogródek przydomowy) oraz drogę dojazdową 1 pozycja w wykazie.
5. działkę nr 158/2 obr. 4-Podgórze, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (ogród przydomowy) 1 pozycja w wykazie.
6. część działki nr 173/44 obr. 22-Podgórze, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel rolniczo-ogrodniczy (zieleń przydomowa), 1 pozycja w wykazie.
Prezydent miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ulicy Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w dniach:
24.02. -**16.03.2006 r.
- niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 263/377 o pow. 0,0020 ha, położona w obrębie 69 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zagaje, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie do działki nr 263/201
- zabudowana działka ewidencyjna nr 78/88 o pow. 0,0038 ha, położona w obrębie 44 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Orzechowej, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej
- działka nr 423/7 o pow. 64 m**
, obręb 3 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. PetŚfiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- działka ewidencyjna nr 330/3 o pow. 95 m**, położona w obręb 44 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Pod Fortem, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- wykaz nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bociana, składającej się z działki nr 328 obr. 43 jedn. ewid. Kraków - Krowodrza, objętej Kw 207841, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w 10/64 częściach oraz osób fizycznych w pozostałej części - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (zbycie udziału na rzecz współwłaścicieli). Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obowiązującym do dnia 01.01.2003 r. wyżej wymieniona działka położona była w "Obszarze Mieszkaniowym M4 302 i Tras komunikacyjnych KT", a wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003r. znajduje się w "terenach o przeważającej funkcji usług komercyjnych UC". Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 pok. 109.

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski