Nasza Loteria

Prezydent Miasta Krakowa

Redakcja
ogłasza na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

przetarg ustny nieograniczony

ogłasza

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

1. Składającej się z**działek oznaczonych: nr 16/1 o**powierzchni 0,0062 ha, nr 16/2 o**powierzchni 0,0264 ha i**nr 16/3 o**powierzchni 0,0359 ha, o**łącznej powierzchni 0,0685 ha, objętej KW 237341, położonej w**obrębie 53 jednostka ewidencyjna**Podgórze przy**ul. Chłopskiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 77 000,00 zł + 22% podatku VAT Wadium: 8 000,00 zł. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/1933/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa domu jednorodzinnego wolno stojącego na działkach nr 16/1, 16/2 i 16/3 obr. 53 jedn. ewid. Podgórze położonych przy ul. Chłopskiej w Krakowie". Decyzja stała się ostateczna w dniu 26.08.2005 r. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Z przedmiotową decyzją osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, pokój 1A. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Położona jest w terenie płaskim, porośnięta jest trawą, roślinnością krzaczastą i drzewami samosiejkami. Należy zachować i chronić świerk rosnący w północno-wschodniej części działki nr 16/3 oraz jak najwięcej innych drzew i krzewów ozdobnych. Na usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Chłopska. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza. Od strony północnej nieruchomość graniczy z Krakowską Fabryką Kabli, z pozostałych stron z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Nieruchomość położona jest w zasięgu infrastruktury technicznej. Przez działkę nr 16/3 wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości przebiega sieć kanalizacji ¨ 120. Przez działkę nr 16/2 wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega linia energetyczna. Przez działkę nr 16/1 wzdłuż południowej granicy nieruchomości przebiega sieć gazowa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości brak jest miejskiej kanalizacji opadowej i sanitarnej. 2. Oznaczonej nr działki 139 o**powierzchni 0,1389 ha, objętej KW 220822, położonej w**obrębie 36 jednostka ewidencyjna**Nowa Huta przy**ul. Plastusia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 000,00 zł. Wadium: 6 000,00 zł. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla tej nieruchomości określone zostały decyzją nr AU-2/7331/2816/2005 z dnia 25 października 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa domu jednorodzinnego na działce nr 139 (część działki) obr. 36 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Plastusia w Krakowie". Decyzja stała się ostateczna w dniu 29.11.2005 r. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód, geologii i gospodarki wodnej, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Z przedmiotową decyzją osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, pokój 1A. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Położona jest w Branicach, w terenie lekko pochylonym w kierunku południowym, porośnięta jest roślinnością krzaczastą i kilkoma drzewami ozdobnymi. Należy maksymalnie chronić zieleń wysoką, a na usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa. Od południa działka bezpośrednio przylega do ul. Plastusia, od północy graniczy z działką niezabudowaną, zaś od strony wschodniej i zachodniej przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość położona jest w obszarze częściowo uzbrojonym w podstawowe media. Przez środek nieruchomości oraz wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega gazociąg średnioprężny. W bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio od ul. Plastusia. Nieruchomość położona jest w strefie nadzoru archeologicznego. Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona w odległości 6 metrów od granicy z działką drogową ul. Plastusia. W południowo-wschodniej części nieruchomości usytuowany jest murowany budynek o charakterze użytkowym. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 54 m, powierzchnia użytkowa 45 m, kubatura 150,0 m. Budynek ten jest parterowy i nie jest wyposażony w żadne instalacje. Aktualnie ma on zdemontowaną bramę wjazdową i nie jest użytkowany. Rzeczoznawca majątkowy określił stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego garażu na poziomie 70%. Działka nr 139 stanowi w przeważającej części użytek rolny RI, w związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78 z późn. zm.), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie art. 3, ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. 3. Oznaczonych nr działek: 58/3 o**powierzchni 0,0792 ha, 58/4 o**powierzchni 0,0857 ha i**58/5 o**powierzchni 0,0754 ha, objętych KW KR1P/00193127/0, położonych w**obrębie 22 jednostka ewidencyjna**Podgórze u**zbiegu ulic Skromnej i**Szparagowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: dla działki nr 58/3 - 43 200,00 zł + 22% podatku VAT, wadium - 8 000,00 zł dla działki nr 58/4 - 48 780,00 zł + 22% podatku VAT, wadium - 9 000,00 zł dla działki nr 58/5 - 41 400,00 zł + 22% podatku VAT, wadium - 8 000,00 zł. Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla powyższych działek określone zostały decyzją nr AU-2/7331/1367/2004 z dnia 10 września 2004 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami w parterze (usługi handlu) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/1 obr. 22 Podgórze u zbiegu ulic: Szparagowej i Skromnej oraz podział geodezyjny działki nr 58/1 obr. 22 Podgórze". Decyzja stała się ostateczna w dniu 5.10.2004 r. Decyzja określa również warunki ochrony zieleni, wód i gospodarki wodnej oraz geologii, a także warunki w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Z przedmiotową decyzją osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, pokój 1A. Poszczególne nieruchomości posiadają kształty nieregularnych wielokątów, położone są w terenie płaskim, porośnięte trawą. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Szparagowa (od wschodu) i ul. Skromna. Wzdłuż ul. Szparagowej przebiega rów melioracyjny. Sąsiedztwo od strony zachodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. W pobliżu plac targowy "Rybitwy". Działki położone w zasięgu infrastruktury technicznej posiadają dobrą dostępność komunikacyjną. Przez zachodni narożnik działki nr 58/3 przebiega sieć energetyczna, zaś przez północną część działki nr 58/4 sieć teletechniczna. Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona w odległości 6 m od krawędzi jezdni ul. Skromnej i Szparagowej. Zaleca się w miarę możliwości zachowanie rosnącego na działce wiązu oraz wiązów rosnących za rowem w pasie drogowym. Na usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat wymagane jest uzyskanie zezwolenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Obszar inwestycji znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia powodzią. Opisane wyżej działki stanowią użytek rolny PS III, w związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78 z późn. zm.), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU nr 64 poz. 592), Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. 4. Garażu komunalnego oznaczonego nr 5 o powierzchni użytkowej 12,16 m** wraz z**oddaniem w**użytkowanie wieczyste do**dnia 25.09.2101 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr. działki 362/8 o**powierzchni 0,0836 ha, położonej w**obrębie 3, jednostka ewidencyjna**Krowodrza przy**ul. Królewskiej nr 61, objętej KW KR1P/00075209/6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 700,00 zł (w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 1 832,00 zł). Wadium: 3 000,00 zł. Garaż położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. Królewskiej nr 61. Wyposażony jest on w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Posadzki, w garażu są betonowe, ściany i sufity tynkowane i malowane. Brama wjazdowa jest dwuskrzydłowa. W podłodze znajduje się niedrożny kanał odpływowy. Garaż wymaga wykonania drobnych napraw ubytków tynku, remontu bram wjazdowych, odświeżenia powłok malarskich oraz oczyszczenia posadzki. Dojazd do garażu odbywa się drogą wewnętrzną od ul. Kazimierza Wielkiego, wykonaną z płyt betonowych sześciokątnych. 5. Garażu komunalnego oznaczonego nr. 3 o powierzchni użytkowej 18,02 m** wraz z**oddaniem w**użytkowanie wieczyste do**dnia 19.08.2102 r. udziału wynoszącego 5/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 95 o**powierzchni 0,1271 ha, położonej w**obrębie 45, jednostka ewidencyjna**Nowa Huta w**os. Słonecznym nr 13, objętej KW KR1P/00074731/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000,00 zł (w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 872,00 zł). Wadium: 3 000,00 zł. Garaż położony jest w parterze budynku wielomieszkaniowego położonego w os. Słonecznym 13. Wyposażony jest on w instalację elektryczną (brak jednakże włącznika i wyłącznika światła). Garaż nie posiada kanału naprawczego, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej. W garażu znajdują się dwa otwory okienne oraz trzy wyczystki do kominów wentylacyjnych/spalinowych. Posadzki w garażu są betonowe, ściany i sufit tynkowane. Brama wjazdowa jest dwuskrzydłowa metalowa. Obiekt znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym - tynki, brama wjazdowa oraz stolarka okienna nie wymagają napraw. Dojazd do garażu odbywa się drogą wewnętrzną osiedlową od ul. Żeromskiego. Osoby zainteresowane nabyciem opisanych wyżej garaży mogą je oglądać w dniach 24 i**31 sierpnia oraz 12 września 2006 r. w**godz. 10.00-11.00.Przetarg odbędzie się w**dniu 20 września 2006 r. w**budynku Urzędu Miasta Krakowa przy**ul. Kasprowicza 29, w**sali konferencyjnej:
\*
poz. nr 1 nieruchomość przy**ul. Chłopskiej -**godz. 9.00
\*
poz. nr 2 nieruchomość przy**ul. Plastusia -**godz. 10.00
\*
poz. nr 3 nieruchomości przy**ul. Skromnej i**Szparagowej -**godz. 11.00
\*
poz. nr 4 garaż nr 5 przy**ul. Królewskiej 61 -**godz. 12.30
\*
poz. nr 5 garaż nr 3 w**os. Słonecznym 13 -**godz. 13.30.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej:
\* przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w BPH S.A. Nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
14 września 2006 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa
\* gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 (parter), najpóźniej do dnia
14 września 2006 r. Kasa przyjmuje wpłaty w poniedziałek od 9.00-16.30, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia (kasa wypłaca wadium w godz. 8.00 - 15.00). Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Szparagowej opisanych w poz. 1 i 3, podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Sprzedaż garaży komunalnych oraz nieruchomości położonej przy ul. Plastusia opisanej w poz. 2, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej w pkt 4 i 5 wynosi 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne opodatkowane są według stawki 22% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2007 r. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy kodeksu cywilnego. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z należnym podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można**uzyskać w**Referacie Przetargów Wydziału Skarbu Miasta przy**ul. Kasprowicza 29, pokój 1A, telefon 012/616-9808 w**godzinach pracy Urzędu Miasta. Ogłoszenie o**przetargu zamieszczone jest na**stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.krakow.pl (Magiczny Kraków / E**-**Samorząd / Informacje / Nieruchomości Miasta Krakowa).**
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski