Nasza Loteria

Prezydent Miasta Krakowa

Redakcja
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 1.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz do jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, dla których organizatorem nie jest Gmina Miejska Kraków (art. 11 ust. 3 ww. ustawy).

§ 2.

Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Krakowa w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zadanie może być realizowane w różnej formie, w szczególności poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej w okresie: 1 lutego - 31 grudnia 2010 r. Do czasu realizacji zadania należy wliczyć okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania.

§ 3.

Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a zadanie to musi być przedmiotem jego działalności statutowej.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Prezydent Miasta Krakowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu, przeznaczone zostaną środki w kwocie około 3 500 000 zł. W związku z możliwą zmianą wysokości ww. środków publicznych do momentu przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miasta Krakowa na dany rok, określona w ogłoszeniu wysokość środków na rok 2010 jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie określony w uchwale budżetowej na rok 2010.

O ewentualnym ogłoszeniu konkursu uzupełniającego nabór ofert na rok 2010 oraz ewentualnym zwiększeniu puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe zadań wyłonionych w konkursach na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowanych w 2010 roku, decyduje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

Dodatkowo, ze środków na zadania priorytetowe dzielnic na rok 2010, postępowaniem konkursowym objęte zostaną lokalne wydarzenia kulturalne realizowane w roku 2010 na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, w kwocie 3 500 zł, zgodnie z uchwałą Nr XLI/301/2009 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki z dnia 16 czerwca 2009 r. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

§ 4.

Podmiot składający ofertę powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji zadań tego samego typu, co oferowane oraz zasoby osobowe i rzeczowe, w postaci bazy materialno - technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.

Dofinansowanie zadania przez Gminę Miejską Kraków (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.

§ 5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) w nieprzekraczalnym te rminie do dnia 8 stycznia 2010 r.

Oferty, które zostaną złożone po dniu 8 stycznia 2010 r. nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w kopercie lub teczce tekturowej, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Składane dokumenty winny być oznaczone dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury".

W przypadku ofert dotyczących lokalnych wydarzeń kulturalnych składane dokumenty winny być oznaczone dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert - lokalne wydarzenia kulturalne - Dzielnica IX".

Formularz oferty można otrzymać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa - procedura KD-12 - lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa.

Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada oferent.

Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.

§ 6.

Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty zgodne z katalogiem zadań zawartym w ogłoszeniu konkursowym (§ 2 niniejszego ogłoszenia), złożone w Kancelarii Magistratu, w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszego ogłoszenia konkursowego, na formularzu wymienionym w § 3 ust. 2, zawierające wszystkie odpowiedzi na pytania sformułowane w ofercie i wszystkie wymagane podpisy oraz posiadające wszystkie wymagane załączniki: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Oceny formalnej złożonych ofert, pod względem ich kompletności i prawidłowości wypełnienia dokonają zespołowo pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w liczbie co najmniej pięciu osób. Do udziału w pracach zespołu w zakresie ofert, o których mowa w § 5 ust. 4, zostanie zaproszony upoważniony przedstawiciel Rady Dzielnicy IX - właściwej z uwagi na miejsce realizacji przedmiotu oferty.

Oceny merytorycznej ofert i wyboru zadań do realizacji w roku 2010 wraz z propozycją wysokości dofinansowania dokona komisja, która zostanie powołana w drodze odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Wybór zadań w ramach środków na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe na rok 2010, wskazanych przez Radę Dzielnicy IX, zostanie dokonany w oparciu o opinię przekazana przez ww. Radę Dzielnicy

Komisja konkursowa dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze według następujących kryteriów:

zgodność tematyki i zakresu oferty z celami konkursu oraz z celami statutowymi oferenta,

dokonania oferenta w zakresie tematyki oferty, kompetencje i doświadczenie organizacyjne realizatorów, dorobek artystyczny zaangażowanych twórców i wykonawców,

dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,

adresaci i liczba osób objętych ofertą,

merytoryczna wartość oferty, jej atrakcyjność, innowacyjność i różnorodność (na ile zadanie wzbogaca ofertę kulturalną miasta), możliwy trwały wkład w dorobek kulturalny miasta,

struktura wydatków; wysokość wkładu własnego oferenta, wysokość oczekiwanego wsparcia finansowego w odniesieniu do wysokości deklarowanych środków własnych wnioskodawcy, udział innych źródeł finansowania, stosunek ponoszonych nakładów do efektów oferty.

Oferty, w których wycenie finansowej poddawane są działania społeczne, wykonywane za darmo i nie obejmowane później dokumentacją księgową wnioskodawcy, uważa się za wypełnione nieprawidłowo. W kalkulacji kosztów zadania należy wymienić tylko te planowane wydatki, które wymagają zapłaty (np. gotówką, przelewem itp.).

Konkurs, z uwagi na późniejsze rozliczenie finansowe zadania, nie obejmuje przedsięwzięć, z których uzyskany przychód przeznaczony będzie na cele charytatywne, a także, z których możliwe jest uzyskiwanie przychodu po terminie wykonywania zadania wymienionym w ofercie (np. dochód uzyskiwany ze sprzedaży książek, płyt).

O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

Od zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie podana w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po podjęciu zarządzenia przez Prezydent Miasta Krakowa.

§ 7.

Zrealizowane (2008 rok) i realizowane (2009 rok) zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację:

1. Środki przewidziane w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Rok 2008 - 3 850 000 zł

Rok 2009 - 4 215 000 zł

2. Środki na zadania priorytetowe dzielnic:

Dzielnica IX

Rok 2008 - 3500 zł

Rok 2009 - 3500 zł

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .... Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. W załączniku nr 2 opisany został sposób przekazania i rozliczenia dotacji udzielonej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Więcej: ww.bip.krakow.pl

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski