Przetargi nieograniczone

Redakcja
\*\*\*\*

     Zarząd Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat:
I.
     Niezabudowanej działki położonej przy ul. Balickiej, oznaczonej nr 70/2 o powierzchni 1 5841 m2, objętej KW 182913, obręb 48, jednostka ewidencyjna Krowodrza.
     Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działka położona jest w obszarze usług komercyjnych.
     Działka ma kształt regularnego trapezu prostokątnego. Od północy graniczy z bocznicą kolejową. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Na terenie działki znajdują się trzy słupy linii energetycznej niskiego napięcia. Odległość od przystanków autobusowych wynosi około 50 m.
     Uzbrojenie:
     Zasilanie w wodę będzie możliwe w oparciu o miejski wodociąg o przekroju 300 mm biegnący w ul. Balickiej. W rozpatrywanym terenie brak kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie ścieków możliwe będzie do kanalizacji osiedlowej powstającego obok osiedla domów jednorodzinnych.
     Energia elektryczna będzie zapewniona pod warunkiem wykonania sieci rozdzielczej niskiego napięcia z najbliższej stacji transformatorowej lub wybudowaniu nowej stacji (w zależności od zapotrzebowanej mocy). Gaz będzie można doprowadzić po wybudowaniu projektowanego gazociągu niskoprężnego do budowanego osiedla domów jednorodzinnych.
     Opisana wyżej działka jest wolna od wszelkich ciężarów, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
     Cena wywoławcza: 4 753 000,00 PLN
     Wadium: 240 000,00 PLN
     Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 1999 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a.
II.
     Niezabudowanych działek położonych przy ul. Powstania Listopadowego, oznaczonych nr 176/6 o powierzchni 2915 m2, objętej KW 194444, nr 178/4 o powierzchni 1332 m2, nr 3/4 o powierzchni 1568 m2, objętych KW 194304, obręb 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza.
     Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa działki leżą w terenach "urządzeń komunikacyjnych" z podstawową funkcją gruntów pod: urządzenia komunikacji zbiorowej, obiekty usług technicznych motoryzacji oraz stacje paliw, parkingi, garaże boksowe, urządzenia naziemne dla komunikacji wodnej.
     Opisane wyżej działki tworzą jeden kompleks, kształtem zbliżony do kwadratu.
     Od północnego zachodu przylegają do ul. Powstania Listopadowego, od północnego wschodu przylegają do zjazdu z autostrady A4 w kierunku Kryspinów - Zabierzów, od południowego wschodu i zachodu przylegają do stacji paliw. Przez teren działek (rozdzielając działkę 3/4 od działki 178/4) przebiega rów melioracyjny. Naprzeciw działek, po drugiej stronie ul. Powstania Listopadowego, zlokalizowana jest giełda samochodowa.
     Teren działek jest obniżony w stosunku do działek sąsiednich, porośnięty chwastami i chaszczami.
     Wydział Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował zbycie działek, pod warunkiem zachowania zieleni znajdującej się wzdłuż rowu, zwracając jednocześnie uwagę, iż nie będzie możliwe przesunięcie czy zabudowanie rowu. W celu wykonywania robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem rowu w należytym stanie, działki 3/4 i 178/4 winny pozostać niezabudowane w pasie około 3 m od granicy działki 463/4.
     Uzbrojenie:
     W rozpatrywanym terenie brak miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. MPWiK nie planuje w najbliższym czasie budowy wodociągu i kanalizacji w tym rejonie. W sprawie przyszłościowej realizacji uzbrojenia można kontaktować się ze Społecznym Komitetem Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej os. Olszanica. W rejonie wyżej opisanych działek przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego o przekroju 250 mm o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa. Zasilanie gazem ziemnym jest możliwe po wybudowaniu odcinka sieci gazowej od gazowej stacji redukcyjnej w Borach Olszańskich (ok. 400 m). Dostawa mocy będzie możliwa pod warunkiem wybudowania nowej stacji transformatorowej oraz przebudowania kolidujących odcinków sieci kablowej 15 kV.
     Opisane wyżej działki są wolne od wszelkich ciężarów, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
     Cena wywoławcza: 1 454 000,00 PLN
     Wadium: 100 000,00 PLN
     Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 1999 r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a.
III.
     Niezabudowanej działki położonej przy**ul. Ujastek, oznaczonej nr 33/261 o powierzchni 1 7726 m2, objęta KW 202956, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
     
Działka położona jest w strefie ochronnej wokół HTS. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka leży na terenach stacji paliw. W ramach uzupełniającego przeznaczenia możliwa jest lokalizacja urządzeń towarzyszących o zasięgu lokalnym dostosowanym wielkością do programu użytkowania podstawowego takich, jak: usługi, handel i gastronomia, zieleń izolacyjna, stacje obsługi doraźnej samochodów. Ponadto dopuszcza się na tym terenie rozlewnie gazu.
     Działka położona jest w terenie płaskim, ma kształt regularnego trapezu, od strony zachodniej przylega do ulicy. Od południa przylega do drogi wyjazdowej z garaży. Od wschodu i północy przylega do terenu giełdy samochodowej. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami (zieleń z samosiewów).
     Wydział Ochrony Środowiska ocenił zieleń jako mało cenną, nie stanowiącą przeszkody w zabudowie terenu. Przyszły inwestor zobowiązany jest jednakże do przedstawienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska projektu zagospodarowania terenu zielenią z adaptacją części zieleni istniejącej.
     Uzbrojenie:
     W sąsiedztwie działki brak miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji miejskiej. MPWiK nie planuje w najbliższym czasie budowy uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w tym rejonie. W celu zasilania projektowanych obiektów energią elektryczną będzie konieczna budowa stacji trafo 15/0,4 kV wraz z kablowymi liniami zasilającymi 15kV.
     
Opisana wyżej działka jest wolna od wszelkich ciężarów, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
     
Cena wywoławcza: 4 432 000,00 PLN
     
Wadium: 230 000,00 PLN
     
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 1999 r. o godz. 8.30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a.
     
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w gotówce na konto BWR SA II O/Kraków nr konta 19101051-88792 -360-104 Wydział Finansowy UMK - najpóźniej do dnia 6 września 1999 r.
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki.
     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
     Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie, na konto wpłacającego.
     Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny działki ustalonej w drodze licytacji i jest płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
     
O terminie zawarcia umowy notarialnej użytkownik wieczysty zostanie powiadomiony najpóźniej do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
     Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działki wynoszą 3% ceny działki ustalonej w drodze licytacji i płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja ceny będącej podstawą do ustalenia opłat rocznych może być dokonywana w okresie nie krótszym niż 1 rok, ze względu na zmianę wartości gruntu.
     Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do rozpoczęcia budowy w ciągu 2 lat, a zakończenia w ciągu 4 lat licząc od daty zawarcia aktu notarialnego.
     
Szczegółowych informacji udziela Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Grunwaldzka 8, pokój 301, tel. 411-23-12.
     Zarząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
     Gmina Kraków, Wydział Organizacyjny, Referat Zamówień Publicznych 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, pokój nr 233, tel. 61-61-230, fax 61-61-236, Regon 35-050-87-47, NIP 676-10-13-717, ogłasza przetargi nieograniczone na:
I.
     Zakup 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, benzynowych w wersji 4-drzwiowej.
     EKD: Sekcja G Klasa 50.10.
     Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 31.10.1999 r.
     Wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) należy wnosić do dnia 23.09.1999 r. do godz. 14.30 do kasy Wydziału Finansowego UMK, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, I piętro. Kasa jest czynna w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek) oraz 8.00-14.30 (od wtorku do piątku).
     Kopertę należy oznaczyć:
     1. Oferta przetargowa na:
Zakup 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, benzynowych w wersji 4-drzwiowej.
     2. Numer sprawy: OR-03.2150-1-52/99
     3. Nie otwierać przed 24.09.1999 r.
     Otwarcie ofert nastąpi 24.09.1999 r. o godz. 12.00 w budynku UMK, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala im. J. Dietla.
     
II.
     Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu typu minibus 12 do 16-osobowego z silnikiem wysokoprężnym.
     EKD: Sekcja G Klasa 50.10.
     Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15.11.1999 r.
     Wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) należy wnosić do dnia 23.09.1999 r. do godz. 14.30 do kasy Wydziału Finansowego UMK, Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, I piętro. Kasa jest czynna w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek) oraz 8.00-14.30 (od wtorku do piątku).
     Kopertę należy oznaczyć:
     1. Oferta przetargowa na:
Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu typu minibus 12 do 16-osobowego z silnikiem wysokoprężnym.
     2. Numer sprawy: OR-03.2150-1-53/99
     3. Nie otwierać przed 24.09.1999 r.
     
Otwarcie ofert nastąpi 24.09.1999 r. o godz. 10.00 w budynku UMK, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala im. J. Dietla.
\\\*
     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Magistratu, stanowisko nr 1, pl. Wszystkich Świętych 3/4.
     
Termin składania ofert upływa 23 września 1999 r. o godzinie 15.00. **
     Postępowania nie zostały poprzedzone wstępną kwalifikacją.
     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie zamawiającego, 31-004 Kraków pl. Wszystkich Świętych 3/4, w Referacie Zamówień Publicznych, pok. 233, II p. Koszt dokumentacji przetargowej wynosi 3,29 zł. Wpłaty za specyfikacje należy dokonać w Kasie Wydziału Finansowego, pl. Wszystkich Świętych 3/4, I p. - przed odbiorem dokumentacji. Kasa jest czynna w godz. 11.00-15.00 (poniedziałek) oraz 10.00-13.00 (wtorek -piątek).
     Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami: Agnieszka Szczechowicz, Lucyna Rzemieniec.
     Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r.
     W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ oraz wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie