REGULAMIN PLEBISCYTU

REGULAMIN PLEBISCYTU „10 Asów Małopolski 2014“

.

Dziennik Polski 24

Dziennik Polski 24

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Plebiscyt „10 Asów Małopolski” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02-672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 - wydawca „Dziennika Polskiego".


2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

3. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 17 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2014 r.

2. Ogłoszenie Plebiscytu na łamach „Dziennika Polskiego” nastąpi 17 listopada 2014 r.

3. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą dziennikarze działu sportowego Organizatora wskazani przez Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego.

4. Zakończenie Plebiscytu nastąpi podczas uroczystej Gali, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach „Dziennika Polskiego” oraz udostępniona w serwisie internetowym www.dziennikpolski24.pl. nie później niż 31 grudnia 2014 r.

Art. 4. ZASADY PLEBISCYTU
1. W ramach Plebiscytu odbywa się ustalenie listy kandydatur, głosowanie, wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród. Laureaci zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:
a) 10 Asów Małopolski 2014 – dziesięciu najlepszych sportowców Małopolski w roku 2014
b) Odkrycie roku 2014
c) Trener Małopolski 2014

2. Kandydatury do tytułu „10 Asów Małopolski” zgłasza Kapituła Plebiscytu. Lista kandydatur zostanie opublikowana w „Dzienniku Polskim” w dniu 17 listopada 2014 r.

3. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pomocą kuponów drukowanych w „Dzienniku Polskim” lub poprzez wysłanie SMS (zakup e-wydania „Dziennika Polskiego”).

4. Głosowanie poprzez SMS (zakup e-wydania) trwa od 17 listopada 2014 do 12 grudnia 2014 r. do godz. 11:59:59, natomiast głosowanie poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów drukowanych w okresie od 17 listopada 2014 do 8 grudnia 2014 r. w „Dzienniku Polskim” odbywa się w okresie od 17 listopada 2014 r. do 11 grudnia 2014 r. Wypełnione kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby „Dziennika Polskiego” przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiście bądź dostarczyć przesyłką pocztową najpóźniej do dnia 11 grudnia 2014. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia listu do „Dziennika Polskiego”.

5. Głosujący w konkursie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Dzienniku Polskim”.

6. Głosowanie drogą SMS w plebiscycie odbywa się poprzez zakup e-wydania „Dziennika Polskiego”. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a to 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści AS. oraz numer nominacji przydzielony przez Organizatora

7. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona zostanie w trakcie trwania głosowania na stronie www.dziennikpolski24.pl.

8. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

9. Na podstawie wyników głosowania liczonych, jako sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów, Kapituła Plebiscytu ostatecznie zatwierdzi 10 laureatów, biorąc pod uwagę realne osiągnięcia danego sportowca w roku 2014 oraz wybierze laureata do tytułu Trenera roku 2014 i Odkrycia roku 2014 nie później niż do dnia 13 grudnia 2014 r. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

10. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali zorganizowanej nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz opublikowane w „Dzienniku Polskim” oraz na stronie www.dziennikpolski24.pl nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Art. 5. NAGRODY
1. Laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki.

2. Przyznanych zostanie 10 nagród dla laureatów do tytułu „10 Asów Małopolski 2014” oraz po jednej nagrodzie dla Trenera roku 2014 oraz Odkrycia roku 2014.

3. Kapituła konkursu może przyznać dodatkową nagrodę o nazwie „SuperAs” i „ As Honorowy” kierując się kryteriami doniosłości działań prowadzonych przez laureata tej nagrody w zakresie sportu.

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu Plebiscytu podczas uroczystej Gali w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora. Lista laureatów zostanie opublikowana w Dzienniku Polskim w dniu następnym po uroczystym wręczeniu pucharów i dyplomów oraz w serwisie internetowych www.dziennikpolski.pl.

5. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Dzienniku Polskim oraz w serwisie internetowym www.dziennikpolski24.pl w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 4.

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców, a także wprowadzania innych zmian w niniejszym regulaminie.

2. W przypadku widocznych oznak akcyjności Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników głosowania.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów świadczących usługi informatyczne i telekomunikacyjne.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w trakcie trwania Plebiscytu w siedzibie Organizatora Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, a także na stronie internetowej www.dziennikpolski24.pl. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie.
6. Prawo dokonywania wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Kapitule Plebiscytu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2014 r.

W związku z ciszą wyborczą komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w niedzielę wieczorem.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo