Regulamin PLEBISCYTU „NAJLEJSZY PROBOSZCZ, NAJLEPSZY WIKARY ORAZ NAJLEPSZA PARAFIA"

.

Art. 1. (Postanowienia ogólne)
1.Plebiscyt „NAJLEPSZY PROBOSZCZ, NAJLEPSZY WIKARY ORAZ NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Dziennik Polski ” (dalej: Dziennik Polski) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.
2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do kandydatów i laureatów Plebiscytu.
5. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Plebiscyt trwa od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 05 września 2014 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.
7. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Kapituła.

Art. 2 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)
1. Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu „NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“, „NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI 2014“ oraz „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” mogą wziąć Czytelnicy Dziennika Polskiego, którzy w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą kandydatury do tytułu „NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“, „NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI 2014“ oraz „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” lub w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.
2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Jako kandydat do tytułu NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“ może zostać zgłoszony każdy proboszcz parafii znajdującej się na terenie Województwa Małopolskiego, charakteryzujący się nieposzlakowaną opinią.
4. Jako kandydat do tytułu NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI ROKU 2014“ może zostać zgłoszony każdy wikary parafii znajdującej się na terenie Województwa Małopolskiego, charakteryzujący się nieposzlakowaną opinią.
5. Jako kandydatura do tytułu „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” może zostać zgłoszona każda parafia, która znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.

Art. 3 (Etap I Plebiscytu – zgłaszanie kandydatur)
1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r. i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do tytułów „NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“, NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI ROKU 2014“ oraz „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014”.
2. Kandydatów do tytułu „NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“, „NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI ROKU 2014“ oraz „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” można zgłaszać:
a) pocztą na adres Organizatora - „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Proboszcz roku 2014”, „Wikary roku 2014” lub „Parafia roku 2014”,
b) e-mailem na adres : [email protected]
3. Zgłoszenie winno zawierać: w przypadku proboszcza - co najmniej imię i nazwisko zgłoszonego proboszcza oraz nazwę i adres parafii do której jest przypisany, w przypadku wikarego - co najmniej imię i nazwisko zgłoszonego wikarego oraz nazwę i adres parafii do której jest przypisany, w przypadku parafii – nazwę i adres parafii.
4. Czytelnik może zgłosić więcej niż jednego kandydata do tytułu „Najlepszy Proboszcz Roku 2014”, „Najlepszy Wikary Roku 2014” oraz „Najlepsza Parafia Małopolski Roku 2014”
5. Zgłoszenie w kategorii „Najlepszy Proboszcz Roku 2014” oraz w kategorii „Najlepszy Wikary Roku 2014” może zawierać uzasadnienie. Zgłoszenie w kategorii „Najlepsza Parafia Małopolski Roku 2014” musi zawierać krótkie uzasadnienie.
6. Dokonując zgłoszenia, Czytelnik przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, a w szczególności za okoliczność, że zgłoszony kandydat rzeczywiście wykonuje obowiązki proboszcza lub wikarego.
7. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.
8. W dniu 30 lipca 2014 r. Kapituła Plebiscytu dokona oceny zgłoszonych kandydatur pod względem osiągnięć, nieposzlakowanej opinii oraz innych odpowiednich kryteriów. Kapituła dokonuje również ostatecznej kwalifikacji zgłoszonych kandydatur do II etapu. Decyzja Kapituły w tym zakresie jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
9. Lista kandydatur zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu zostanie opublikowana 01 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Polskim oraz na stronach krakow.naszemiasto.pl
i www.dziennikpolski24.pl Każdej z osób, której dane zostaną zamieszczone na tej liście, przysługuje prawo żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia tych danych, o czym Organizator zamieści informację na stronach, o których mowa powyżej. Zgłoszenie żądania usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa kandydatury w Plebiscycie.

Art. 4 (Etap II Plebiscytu - głosowanie)
1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 01 sierpnia 2014 r. do dnia 05 września 2014 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Polskim oryginalnych kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Dziennika Polskiego). Na jednym kuponie można głosować tylko na jednego kandydata do tytułu „NAJLEPSZY PROBOSZCZ MAŁOPOLSKI ROKU 2014“,NAJLEPSZY WIKARY MAŁOPOLSKI ROKU 2014“ oraz „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014”. Kupony zawierające głos na więcej niż jednego kandydata są nieważne.
2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Organizatora Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 3 września 2014 r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu „NAJLEPSZY PROBOSZCZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014”, „NAJLEPSZY WIKARY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” lub nazwy parafii wraz z adresem kandydatury do tytułu „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” zakwalifikowanych do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
5. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Dziennika Polskiego) w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 05 września 2014 r. do godziny 14.59.59.
6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72 355 (koszt 2,46 złotych z VAT) w treści wpisując NPR. oraz numer kandydata w głosowaniu na „NAJLEPSZY PROBOSZCZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” lub NW. oraz numer kandydata w głosowaniu na „NAJLEPSZY WIKARY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” NPA. oraz numer kandydata w głosowaniu na „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z art. 3 ust. 9 powyżej. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach dziennikpolski24.pl oraz krakow.naszemiasto.pl.
7. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.

Art. 5 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu)
1. W dniu 08 września 2014 r. Kapituła Plebiscytu dokona na posiedzeniu podliczenia głosów oddanych w Plebiscycie, a także ostatecznego ustalenia i zatwierdzenia wyniku Plebiscytu. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Laureatem Plebiscytu w danej kategorii zostanie Kandydat lub Kandydatura, która otrzyma najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat lub Kandydatura uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.
3. Laureat plebiscytu otrzymujący tytuł „NAJLEPSZY PROBOSZCZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014 r. otrzyma statuetkę. 2 kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów otrzyma wyróżnienia i dyplomy.
4. Laureat plebiscytu otrzymujący tytuł „NAJLEPSZY WIKARY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014 r. otrzyma statuetkę. 2 kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów otrzyma wyróżnienia i dyplomy.
5. Laureat plebiscytu otrzymujący tytuł „NAJLEPSZA PARAFIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROKU 2014” otrzyma pamiątkową tablicę oraz całostronicową prezentację na łamach „Dziennika Polskiego“ oraz w internecie na stronie www.dziennikpolski24.pl. 2 kolejne Kandydatury, które otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów otrzyma wyróżnienia i dyplomy.
6. Gala Plebiscytu odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora nie później niż do 30 października 2014 roku.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana w Dzienniku Polskim oraz w serwisach internetowych dziennikpolski24.pl oraz krakow.naszemiasto.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu.
8. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Dzienniku Polskim oraz w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl, oraz dziennikpolski24.pl w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 7.

Art. 6 (Postanowienia Końcowe)
1. Organizator Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz innej korzystnej dla Uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie Plebiscytu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków oraz na stronach dziennikpolski24.pl oraz krakow.naszemiasto.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.
5. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
6. Podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz wydającym nagrodę w rozumieniu prawa podatkowego jest Organizator.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.
9. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
10. Przepisy Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących norm wynikających z przepisów o ochronie konsumentów.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2014 r.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

.
Może i nie jest to najlepsza forma. Ale glosy świadczą o poparciu kandydata. Jak ktos ich nie ma.to cóż zrobic. Nie chcesz to nie glosuj
p
parafianka
Jeżeli tak wygladsja wyniki to wiadomo jak się wygrywa nie pracą ale ilością sosów. Nie wierzcie w zadne konkursy one nie dają zadnego prawdziwego obrazu jak ktoś pracuje. Jestem przeciw takiej formie wyróżnienia. Czyż nie jest to pycha??
k
komentator
plebiscyt na najgorszego biskupa w polsce
j
józio z Krakowa
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Kraków, Tonie-
W
Wieszcz
Zgadzam się z Małopolaninem. Najlepsi księżą z diecezji kieleckiej są porozsyłani na małe parafie lub zamyka im się usta. W tej diecezji działa układ. Kto nie jest w układzie ma przekichane. Wszyscy liczą na rozbicie układu. Pokładają nadzieję w przybyłych z dalekiego kraju. Zadaniem układu jest nabijanie swoim kabzy. Niewykluczone że są to układy nie tylko biznesowe lecz może nawet związane ze sprawami obyczajowymi. Trzeba czekać. Miejmy nadzieję że Franciszek dobrze wskaże nam przewodnika.:)
M
Małpolanin.
"Co dla jednych jest dobre, to dla drugich być nie musi". Dobrym księżom hierachowie zamykaja usta, wysyłają na biedną parfię lub zagraniczną niebezpieczną placówkę. FAKT: W jednej parafi był ludzki ksiądz, wspomagał wielodzietną rodzinę. W tej rodzinie był mówiąc kolokwialnie "co rok prorok". Probosczowi to już przestało się podobać. Powiedził do "reproduktora" daje ci pieniądze kup sobie kondomy. "Reproduktor" poszedł na skargę do biskupa. Morał: Po dobrym proboszczu słuch zaginął. Do refleksji!
b
bozena
Jak byscie poznali proboszcza z zielenic to wiedzielibyscie ze to jest posrednik prawdziwy miedzy nami a niebem
p
pospolityków
Moda na plebiscyt jest doprawdy szokująca. Może trzeba zrobić jeszcze plebiscyt na najlepsze wybory w Rzeczy Pospolitej!!!!!!!!!!
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie