REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

Artykuł sponsorowany
Od 1 czerwca do 15 października potrwa rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uczelnia w roku akademickim 2020/2021 oferuje kandydatom na studia naukę na 32 kierunkach (w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim) i 73 specjalnościach. W ofercie Uczelni znajduje się także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Uniwersytet przygotował 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2154 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1356 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje obecnie 7794 studentów (6159 na studiach stacjonarnych i 1635 na niestacjonarnych- stan na grudzień 2019) oraz 167 cudzoziemców.

W ubiegłym roku akademickim największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia cieszyły się: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, ekonomia, transport i logistyka oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Uczelnia oferuje naukę na następujących kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia:
1. architektura krajobrazu
2. biogospodarka
3. bioinżynieria zwierząt
4. biologia stosowana
5. biotechnologia
6. browarnictwo i słodownictwo
7. dietetyka
8. ekonomia
9. environmental and plant biotechnology (II st.)
10. geodezja i kartografia
11. gospodarka przestrzenna
12. international master double degree programme in business economics (II st.)
13. international master of horticultural science (II st.)
14. inżynieria i gospodarka wodna
15. inżynieria środowiska
16. jakość i bezpieczeństwo środowiska (II st.)
17. jakość i bezpieczeństwo żywności
18. leśnictwo (forestry – II st.)
19. ochrona środowiska (environmental protection)
20. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (renewable energy sources and waste management – II st.)
21. ogrodnictwo
22. rolnictwo (agriculture – I st.)
23. sztuka ogrodowa
24. technika rolnicza i leśna (agriculture and forestry technology)
25. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
26. technologia żywności i żywienie człowieka (food technology and human nutrition – II st.)
27. transport i logistyka
28. weterynaria
29. winogrodnictwo i enologia (II st.)
30. zarządzanie
31. zarządzanie i inżynieria produkcji
32. zootechnika

Nowością w ofercie dydaktycznej studiów stacjonarnych od semestru letniego 2020/2021 będzie kierunek II stopnia - transport i logistyka. Od semestru letniego 2019/2020 funkcjonują także dwa nowe kierunki II stopnia: browarnictwo i słodownictwo oraz winogrodnictwo i enologia.

W ofercie studiów podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021 nowością są następujące kierunki:
• Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
• Pszczelarstwo od roku akademickiego
• Użytkowanie lasu i transport leśny od roku akademickiego
• Integrowana produkcja rolnicza
• Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alterantywnych
• Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 nowością są także następujące kierunki studiów podyplomowych:
• Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
• Ochrona przyrody im. prof Stefana Myczkowskiego
• Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych
• Siedlikoznawstwo leśne
• Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodonistyczna

Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: Inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.

KILKA SŁÓW NA TEMAT UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet zatrudnia 718 nauczycieli akademickich, w tym 94 profesorów.
Uczelnia oferuje naukę na kilkudziesięciu kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce, na której kształci się blisko osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów. Uczelnia posiada 1567 miejsc w domach studenckich. Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”, Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.
W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację kilkuset imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckich, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne - m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

Materiał oryginalny: REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie