Nasza Loteria

Rok 1999 - wydarzenia

Redakcja
1 stycznia.

     KRAKÓW POWIATEM.
     Wchodzi w życie reforma administracyjna państwa. Przestaje istnieć 49 województw i rejony rządowe. Powstaje 16 nowych rządowo-samorządowych województw, 308 samorządowych powiatów i 65 miast na prawach powiatu, wśród których jest również Kraków. W wyniku reformy krakowski samorząd zmienia zasady swego finansowania. Odtąd zadania przewidziane do realizacji są dzielone na gminne i powiatowe. Wzrasta także zakres odpowiedzialności i kompetencji na szczeblu samorządowym, szczególnie w dziedzinach oświaty i służby zdrowia oraz bezpieczeństwa.
     MAJĄTEK GMINY. 6 stycznia.
     Według danych Wydziału Skarbu UMK majątek gminy Kraków ulokowany w miejskich jednostkach, jest wyceniany na 3 mld 936 mln 86 tys. 105 zł brutto, z tego umorzeniu podlega 570 mln 37 tys. 980 zł. Największym majątkiem (ponad 3,1 mld zł) dysponują jednostki budżetowe.
     NOWY DYREKTOR MAGISTRATU.
     8 stycznia.
     Zbigniew Fijak zostaje nowym dyrektorem krakowskiego magistratu. Radny poprzedniej kadencji, ubierający się do tej pory w swetry á la minister Pałubicki, kupuje garnitur. Zapowiada jednak, że będzie go nosił wyłącznie w pracy.
     BUDŻET ’99. 27 stycznia.
     Rada Miasta Krakowa uchwala tegoroczny budżet gminy. Ogółem zaplanowano w nim 1 mld 128 mln dochodów (o 26 proc. więcej niż w ubiegłym roku). Wydatki wyniosą 1 mld 291 mln zł (o 27 proc. więcej niż w zeszłym roku). Na same inwestycje przeznaczono 225 mln**zł -17 procent całości wydatków.
     REORGANIZACJA MAGISTRATU.
     10 lutego.
     Prezydent Andrzej Gołaś upoważnia dyrektora magistratu Zbigniewa Fijaka do przygotowania i wdrożenia reformy Urzędu Miasta. - Liczę na przychylność urzędników i mediów w stosunku do moich działań. Bez tej przychylności będzie mi trudniej, ale i tak zrobię tę reformę - _zapowiada dyrektor.
     STO DNI NOWEGO ZARZĄDU.
     12 lutego.
     Mija 100 dni od pierwszego posiedzenia nowego Zarządu Miasta Krakowa. W tym czasie ZMK przygotował uchwały okołobudżetowe (ustalające opłaty i podatki w gminie), pracował nad budżetem i przejęciem zadań powiatowych. Jeden z polityków opozycyjnych, podsumowując pierwszy okres działalności zarządu, stawia tezę, że przez ten czas nic się w Krakowie nie zmieniło.
- Dla mnie to komplement. Wprowadzono reformę ustroju i zdrowia, a my, w miarę bezboleśnie, przechodzimy do funkcjonowania w nowym systemie_ - komentuje prezydent Andrzej Gołaś.
     REORGANIZACJA MAGISTRATU.
     31 marca.
     Rada Miasta Krakowa przyjmuje nowy regulamin upraszczający organizację Urzędu Miasta Krakowa. Na miejsce dotychczasowych 29 wydziałów i biur na prawach wydziałów zostaje wprowadzonych 9 wydziałów i 2 kancelarie.
     
MIESZKALNICTWO. 31 marca.
     Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę w sprawie pozyskiwania nowych mieszkań. Główne kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Krakowie to realizacja programu mieszkaniowego "Konsorcjum" (który zakłada, że do roku 2005 powstanie w naszym mieście 15 tys. nowych mieszkań), kontynuacja przedsięwzięć Towarzystw Budownictwa Społecznego, uruchomienie programu budownictwa socjalno-pensjonatowego. Ponadto dalsze wspomaganie inwestorów budownictwa w ramach systemu Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych, współpraca z gminami ościennymi (w celu pozyskania tanich terenów budowlanych) oraz nabywanie mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów.
     
LAJKONIK II. 15 kwietnia.
     Otwarcie i dopuszczenie do ruchu mostu Lajkonik II, łączącego ul. Podgórską i Zabłocie. Konstrukcję mostu ustawiono jeszcze w poprzednim roku. W marcu drogowcy położyli nawierzchnię na dojazdach, a wojsko zamontowało specjalne podkładki tłumiące drgania i hałas na moście.
     AKCJA DLA KOSOWIAN.
     21 kwietnia.
     Rada Miasta jednogłośnie podejmuje rezolucję, w której zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, a szczególnie mieszkańców Krakowa, o zaangażowanie się w pomoc ofiarom konfliktu w Kosowie. Zachęca krakowian do skorzystania z możliwości udziału w akcjach pomocowych, prowadzonych przez takie organizacje pozarządowe, jak: Fundacja EquiLibre, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polska Akcja Humanitarna.
     
NAJLEPSZE DZIELNICE. 10 maja.
     Komisja konkursowa złożona z sześciu radnych miejskich rozstrzyga konkurs na najlepszą inwestycję, adresowany do krakowskich rad dzielnic. Zwycięża przedstawiony przez Dzielnicę XVI projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Na Lotnisku. Na jego realizację zostaje jej przyznana kwota 130 tys. zł. Drugim laureatem konkursu jest Dzielnica XVIII. Zaplanowana przez nią inwestycja to wykonanie oświetlenia, ścieżek rowerowych i alejek w parku w okolicach Szpitala im. Żeromskiego.
     NOWY SEKRETARZ GMINY.
     26 maja.
     Rada Miasta przyjmuje rezygnację Mieczysława Pieronka ze stanowiska sekretarza gminy. Na wniosek prezydenta Krakowa na zwolnione stanowisko radni powołują Pawła Stańczyka.
     DYREKTORZY
     WYDZIAŁÓW. 7 czerwca.
     Prezydent Andrzej Gołaś powołuje nowych dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. Prezydent dokonuje wyboru z listy zawierającej 27 nazwisk kandydatów wyłonionych spośród 125 uczestników konkursu.
     OJCIEC ŚWIĘTY W KRAKOWIE.
     14 - 17 czerwca.
     Wielkie wzruszenia i radość w związku z wizytą Jana Pawła II w Krakowie. Są też chwile troski i niepokoju, gdy papież choruje. Oczekiwanie na kolejną pielgrzymkę.
     REFORMA OŚWIATY.
     1 września.
     Wchodzi w życie reforma edukacji - nowe zadanie dla Krakowa. Sieć gimnazjów publicznych prowadzonych przez gminę RMK ustaliła jeszcze w marcu. Miasto, jako organ prowadzący gimnazja publiczne, powołała także dyrektorów gimnazjów, którzy obejmą stanowiska 1 września.
     WSPÓLNE POSIEDZENIA
     ZARZĄDÓW. 20 września.
     Pierwsze wspólne posiedzenie Zarządów Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Władze samorządowe ustalają zasady współpracy i podział realizowanych przez siebie zadań.
     UNIA METROPOLII POLSKICH.
     26 października.
     Odbywa się pierwsze posiedzenie nowego zarządu Unii Metropolii Polskich. Przewodniczy mu prezydent Krakowa Andrzej Gołaś wybrany we wrześniu na prezesa tej organizacji. Uczestnicy spotkania ustalają priorytetowe działania Unii na przyszły rok. Są to m. in rozwój systemów komunikacyjnych na obszarach metropolitalnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania transportu szynowego oraz uporządkowanie kwestii opłat podatku od nieruchomości. Zarząd Fundacji UMP zatwierdza również szczegółowe kryteria, jakie powinno spełniać miasto ubiegające się o członkostwo w Radzie Fundacji.
     Działająca od 10 lat UMP, skupiająca aktualnie 12 największych miast w Polsce, jest jedną z pierwszych organizacji tego typu na świecie. Jej celem jest promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych w oparciu o nowe województwa, wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, wspólne rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla wielkich metropolii. Zajmuje się również promowaniem podstaw społeczeństwa obywatelskiego, współpracą z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej.
     RADIOWOZY DLA POLICJI.
     28 października.
     Na płycie Rynku Głównego uroczyste przekazanie przez prezydenta Krakowa Andrzeja Gołasia samochodów Komendzie Miejskiej Policji. 30 radiowozów marki polonez w połowie sfinansował budżet gminy, (kwota 420 tys. zł wydana na ten cel pochodzi z rezerwy celowej na poprawę bezpieczeństwa w Krakowie).
     Jest to pierwsza tego typu inicjatywa miasta. Wcześniej policja mogła liczyć na pomoc gminy w zakupie paliwa. W 1999 r. miasto dofinansowało także zakup ok. 10 motocykli dla krakowskiej policji. Łączna wysokość środków na policyjne środków transportu to 750 tys. zł.
     WIZYTA PREMIERA.
     11 listopada.
     Premier Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Buzek przyjeżdża do Krakowa na obchody Święta Niepodległości. Spotka się z krakowianami i przedstawicielami lokalnych władz. Z tej okazji udziela także wywiadu "Tygodnikowi Grodzkiemu".
     
BUDŻET 2000. 15 listopada.**
     Zarząd Miasta przyjmuje projekt budżetu Krakowa na rok 2000. Dochody miasta zaplanowano na 1 mld 320 mln 989 tys. zł (912 mln 824 tys. zł w tej kwocie to dochody gminy, a 408 mln 165 tys. zł - dochody powiatu). Na wydatki przeznaczono 1 mld 492 mln 158 tys. zł (1 mld 114 tys. w tej kwocie to wydatki gminy zł, a 492 mld 44 tys. zł - wydatki powiatu). Przewidywany deficyt budżetowy zamyka się w 171 mln 169 tys. zł. Niezbędne do jego sfinansowania środki będą pochodzić z zaciągniętych kredytów (156 mln 420 tys. zł) i pożyczek udzielanych przez Zarząd Miasta. Na ich pokrycie przeznaczono przychody z tytułu zaciągniętego kredytu (327 mln 989 tys. zł) oraz wpływy z tytułu spłat pożyczek (300 tys. zł).
     EDUKACJA - NAGRODY
     I STYPENDIA. 6 grudnia.
     Uroczysta sesja Komisji Edukacji RMK w krakowskim magistracie, podczas której zostają wręczone nagrody i stypendia edukacyjne Miasta Krakowa. W tegorocznej, już trzeciej edycji konkursu zostaje uhonorowanych 10 wybitnych nauczycieli i 16 najzdolniejszych uczniów szkół krakowskich. Wartość nagrody dla nauczycieli to 7 tys. zł, a dla 8 uczniów - 4 tys. zł. Kolejna ósemka uzyskała roczne stypendia w wysokości 4.125 zł.
     Laureatem nagrody może zostać nauczyciel o szczególnym dorobku pedagogicznym, wychowawca wielu zwycięzców olimpiad przedmiotowych i konkursów. Wśród uczniów szczególnie doceniani są wielokrotni olimpijczycy, laureaci znaczących konkursów i przeglądów. Pod uwagę brane są osiągnięcia ostatnich 3 lat.
     BEZPIECZNY KRAKÓW.
     22 grudnia.
     Rada Miasta przyjmuje program poprawy bezpieczeństwa w Krakowie.
     Punktem wyjścia dla autorów programu jest aktualna ocena stanu krakowskich zagrożeń. Program został podzielony na sześć segmentów merytoryczno-organizacyjnych koncentrujących się na: zwalczaniu przestępczości, pracy z młodzieżą, bezpieczeństwie na drogach oraz usprawnieniach systemu krakowskiej komunikacji, porządku, zagrożeniach kryzysowych, a także informowaniu mieszkańców o działaniach samorządu w zakresie bezpieczeństwa i monitorowaniu ich oczekiwań.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym problemem w Polsce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski