Sprzedaż nieruchomości

Redakcja
Zarząd Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność m. Krakowa:

Przetargi ustne nieograniczone

   

Zarząd Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność m. Krakowa:

   I. Nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 466/1 o pow. 246 m kw., objętej KW 257122, położonej w obrębie 61 Podgórze, przy ul. Ukośnej (Piaski Wielkie), która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leży w obszarze mieszkaniowym M4 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
   Działka położona w osiedlu domów jednorodzinnych przylega bezpośrednio do ul. Ukośnej. Od południa i północy graniczy z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi, natomiast od wschodu graniczy z działką nie zabudowaną. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski.
   Przez południową część działki przebiega sieć kanalizacyjna, a w jej południowo-zachodnim rogu umieszczona jest studzienka kanalizacyjna. Doprowadzenie wody można przewidzieć w oparciu o miejską sieć wodociągową o średnicy 100 mm, biegnącą przez tereny prywatne po północnej stronie działki. Na niniejszym terenie obowiązuje system kanalizacji ogólnospławnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych można rozwiązać w oparciu o miejski kanał ogólnospławny o średnicy 30 cm, biegnący w ul. Ukośnej. Istnieje możliwość doprowadzenia gazu - gazociąg o średnicy 32 PE średnioprężny w rejonie ul. Gwarnej. Przyłączenie obiektu o mocy przyłączeniowej 8 kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej przy ul. Cechowej 80 wymaga budowy przyłącza napowietrznego AsxSn 4x16 z projektowanego słupa linii NN do zestawów pomiarowych ZPP.
   Cena wyw.: 20 000 zł
   Wadium: 2 000 zł
   
   II. Nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 620/2 o pow. 5542 m kw., objętej KW 32169, położonej w obrębie 29 Krowodrza przy ul. Banacha (Górka Narodowa), która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa leży w obszarze mieszkaniowym M3 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
   Działka jest nie zagospodarowana o nieregularnym kształcie, częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd możliwy z ul. Banacha, przez działkę nr 620/1, która została wydzielona jako rezerwa terenu pod poszerzenie ul. Banacha. W bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Miejskie uzbrojenie wodno-kanalizacyjne w systemie rozdzielczym przebiega po zachodniej stronie działki przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej bocznej, wzdłuż zabudowy wielorodzinnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "BUDREM", są to: wodociąg o średnicy 100 mm i kanał sanitarny o średnicy 30 cm. MPWiK nie planuje w najbliższym czasie budowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej w tym terenie. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w nawiązaniu do istniejącej sieci miejskiej wiązałoby się z budową uzbrojenia we własnym zakresie i na koszt inwestora, w drogach ogólnodostępnych w dostosowaniu do zagospodarowania i docelowych potrzeb. Wzdłuż ul. Banacha przebiega gazociąg średnioprężny o średnicy 32 (40 PE), natomiast wzdłuż południowej granicy działki przebiega gazociąg średnioprężny o średnicy 400 stalowego. Warunki techniczne dostawy gazu Zakład Gazowniczy poda po określeniu przez nabywcę działki wielkości zapotrzebowania na gaz. Przyłączenie obiektu mocą przyłączeniową 120 kW do sieci dystrybucyjnej wymaga wykonania przyłącza kablowego YAKY 4x35 i 4x120 mm kw. z projektowanej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDREM" stacji trafo, a także wymiany transformatora na 630 kV. W marcu 2000 r. m. Kraków wyraziło zgodę Społecznemu Komitetowi Budowy Mediów na wejście w teren ww. działki w celu przeprowadzenia wzdłuż jej południowej granicy energii elektrycznej, kanału ściekowego, deszczowego oraz sieci wodociągowej.
   Cena wyw.: 743 000 zł
   Wadium: 40 000 zł
   
   III. Nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 798/1 o pow. 1402 m kw., objętej KW 192687, położonej w obrębie 22 Śródmieście, w rejonie ul. Rybianka, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa leży w obszarze usług komercyjnych (UC) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych, obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyki, centra wystawiennicze, tereny koncentracji usług, usługi łączności.
   Działka ma kształt trójkąta. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nasypu torów kolejowych linii Kraków - Warszawa. W związku z tym przy zagospodarowaniu nieruchomości należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 5.05.1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew, krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych i pasów przeciwpożarowych (DzU z 1999 r. nr 47 poz. 476 zmiana DzU z 2000 r. nr 52 poz. 627), zgodnie z którymi budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego. Dostęp do działki możliwy jest drogą gruntową o szerokości 3-4 m od ul. Rybianka. Działka położona na tyłach nieruchomości o charakterze magazynowo-produkcyjnym. Teren działki nie ogrodzony. Przez środek działki przebiega gazociąg średnioprężny PE 50. Po przedłożeniu przez nabywcę projektu zagospodarowania nieruchomości Zakład Gazowniczy określi odległości, jakie winny być zachowane od projektowanych obiektów budowlanych. Najbliższe istniejące miejskie uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne w systemie rozdzielczym przebiega w ul. Rybianka - wodociąg o średnicy 100 mm (hydrant końcowy na wysokości budynku nr 12) oraz w al. 29 Listopada - kanał sanitarny o średnicy 30 cm. MPWiK nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w tym rejonie. Przyłączenie obiektu o mocy przyłączeniowej 10 kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej przy al. 29 Listopada nr 128 po uzyskaniu zgody właściciela obiektu.
   Cena wyw.: 63 900 zł
   Wadium: 7 000 zł
   
   IV. Nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 130/8 o pow. 1097 m kw., objętej KW 245985, położonej w obrębie 29 Podgórze w rejonie ul. Prokocimskiej, która zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa leży w obszarze produkcji i zaplecza technicznego (PS).
   Nieruchomość położona jest na terenie trudno dostępnym, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Polskich Kolei Państwowych. Składa się z nie zabudowanej działki, o kształcie trójkąta prostokątnego, która nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki jest możliwy wzdłuż nasypu kolejowego, nie wydzieloną, utwardzoną drogą, stanowiącą własność prywatną. Teren wzdłuż najdłuższej granicy jest płaski, zagospodarowany przez właściciela działki sąsiedniej. W kierunku środka działki teren opada, przechodząc w mokradło porośnięte chwastami, krzewami i starymi topolami. W kierunku zachodnim teren wznosi się i wyrównuje do poziomu działki sąsiedniej. W sąsiedztwie nieruchomości brak miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji. Najbliższe miejskie uzbrojenie wodno-kanalizacyjne przebiega w ul. Wielickiej. Istnieje możliwość doprowadzenia gazu z gazociągu średnioprężnego o średnicy 150 mm stalowego przebiegającego w rejonie ul. Wielickiej. Przyłączenie obiektu o mocy przyłączeniowej 10 kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej przy ul. Wodnej Bocznej [3209] wymaga budowy przyłącza kablowego YAKY 4x35 ze złącza na budynku nr 19 do ZZP, dostosowania istniejącego złącza do wyprowadzenia dodatkowego kabla.
   Cena wyw.: 67 000 zł
   Wadium: 7 000 zł
   
    Przetargi odbędą się 29 października 2002 r. w budynku UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8, pok. 301:
   poz. I - o godz. 8.30; poz. II - o godz. 8.45; poz. III - o godz.9.00; poz. IV - o godz. 9.15.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie:
   - przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy m. Krakowa: Deutsche Bank 24 SA Wydział Finansowy UMK nr 19101048-40025825-360-110700012-111-0, w taki sposób aby 24 października 2002 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym miasta,
   - gotówki wpłacanej w kasie UMK przy pI. Wszystkich Świętych 3/4, czynnej w poniedziałki w godz. 9-16.30 oraz wtorki-piątki w godz. 7.30-15, najpóźniej do 24 października 2002 r.
   Uwaga: Wpłata wadium na przetarg dotyczący nabycia nieruchomości położonej przy ul. Banacha wyłącznie w formie przelewu lub na rachunek bankowy miasta.
   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w kasie zostanie zwrócone w całości w terminie najpóźniej do trzech dni po przetargu (kasa wypłaca wadium od godz. 10), natomiast wpłacone na konto zostanie niezwłocznie zwrócone na konto wpłacającego.
   Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym m. Krakowa.
   Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
   Zarząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
   Szczegółowe informacje: Wydział Skarbu Miasta, ul. Grunwaldzka 8, pok. 301, tel. 411-23-12 lub 411-57-22 w. 301, w godzinach urzędowania.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie