Tablica ogłoszeń

Redakcja
Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane dopublicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach: - od 6.07.2009 r. do 26.07.2009 r.

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

- od 6.07.2009 r. do 26.07.2009 r.

- zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kraków, oznaczonych jako:
1. działka nr 416/5 o pow. 0,3786 ha, położonej w obrębie 63 jednostka ewidencyjna Podgórze, znajdującej się przy ul. Bojki 9 przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z siedzibą w Krakowie przy ul. Bojki 7/1a i jej użytkowników wieczystych,
2. działka nr 409/2 o pow. 0,3098 ha, położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, znajdującej się przy ul. P. Ściegiennego 93 przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25 i jej użytkowników wieczystych.

- od 7.07.2009 r. do 27.07.2009 r.

- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków składające się z działek ewidencyjnych:
1. nr 377/5 położonej w obrębie 49 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ul. Gałczyńskiego,
2. nr 205/10 i nr 205/14 położonej w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ul. Macieja Wielgusa,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- obejmujące lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami stanowiące załączniki do zarządzeń prezydenta miasta Krakowa nr 1411/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.

- od 8.07.2009 r. do 28.07.2009 r.

- obejmujące lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami stanowiące załączniki do zarządzeń prezydenta miasta Krakowa nr 1484/2009 z dnia 6 lipca 2009 r.,
- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 10/4 obr. 22-Śródmieście, na cele: miejsca postojowe, plac manewrowy, droga dojazdowa i dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 41/31 obr. 16-Śródmieście, na cel: ogródek działkowy, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 5 pozycji na wykazie
oraz wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 953/19 obr. 23-Śródmieście na cel: warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony oraz część działki nr 953/19 obr. 23-Śródmieście na cel: rusztowanie, zaplecze budowy na czas oznaczony 1 miesiąca, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Miechowity 15, 1 pozycja na wykazie,
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 121/1 o powierzchni 0,0361 ha objętą KW KR1P/00218692/3, położoną w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kiełkowskiego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie nieruchomość położona jest w terenie usług komercyjnych oznaczonych symbolem C.2.U.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

- od 9.07.2009 r. do 29.07.2009 r.

- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako niezabudowane nieruchomości gruntowe, składające się z działek ewidencyjnych położonych w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Skalnej:
3. nr 113/23 o powierzchni 0,0176 ha,
4. nr 113/22 o powierzchni 0,0021 ha,
przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 232/116 i 232/103 położonej przy ul. Heleny 6 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów" i osób fizycznych.

- od 10.07.2009 r. do 30.07.2009 r.

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 116/1 obr. 8-Nowa Huta, na cele: handel i dojście do obiektu, na rzecz na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 74 obr. 49-Nowa Huta, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 301/6 obr. 14-Krowodrza, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 447/23 obr. 3-Krowodrza, na cel: droga dojazdowa, dojście, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 681/3 obr. 21-Krowodrza na, cel droga dojazdowa, dojście i zieleń przydomowa (rolniczy) oraz część działki nr 682/10 obr. 21-Krowodrza, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. działkę nr 199/4 obr. 42-Krowodrza, na cele zieleń miejska (rolniczy) oraz droga dojazdowa, dojście, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. działkę nr 689/2 obr. 2-Krowodrza, na cel: droga dojazdowa, dojście, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

- od 13.07.2009 r. do 2.08.2009 r.

- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczone jako:
1. działki ewidencyjne nr 118/68, 118/82, 118/113, 157/69, 157/151, 157/325, położone w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Stella-Sawickiego,
2. niezabudowana działka ewidencyjna nr 54/13 o powierzchni 0,0005 ha, obręb 23 jednostka ewidencyjna Podgórze położona przy ul. Szparagowej,
przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

- od 14.07.2009 r. do 3.08.2009 r.

- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
- boks garażowy nr B2 położony w budynku w os. Zgody nr 8, o powierzchni użytkowej 6,69 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 168 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00078458/7,
- garaż nr 3 położony w budynku przy ul. Friedleina nr 28a, o powierzchni użytkowej 15,32 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 113/5 o powierzchni 0,0860 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00156853/7,
- lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Górali nr 5, oznaczony nr U1 o powierzchni użytkowej 15,15 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2101 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 105 o powierzchni 0,1430 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00079846/1
- lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S-1 o powierzchni użytkowej 182,20 m2, położony w budynku mieszkalnym oznaczonym nr 17 przy ul. Dietla w Krakowie, objęty KW KR1P/00413889/8, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 158/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 32 o powierzchni 0,0390 ha, położonej w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00299344/0
- lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony jako STRYCH o powierzchni użytkowej 91,08 m2, położony w budynku mieszkalnym oznaczonym nr 8 przy ul. Kotlarskiej w Krakowie, objęty KW KR1P/00413892/2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 104/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 100/1 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00351222/2
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808, 012 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

Strefa Biznesu: Przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja z KSeF

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie