Tablica ogłoszeń

Redakcja
Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

Gmina Miejska Kraków

od 4.11.2009 r. do 24.11.2009 r.

- obejmujące lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Długiej 23, stanowiące załącznik do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2345/2009 z dnia 26 października 2009 r. oraz nr 2376/2009 z dnia 30 października 2009 r.,

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy placu Wolnica 14, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2344/2009 z dnia 26 października 2009 r.

od 5.11.2009 r. do 25.11.2009 r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:

1. nr 2392/2009 z dnia 30.10.2009 r.,

2. nr 2434/2009 z dnia 2.11.2009 r.,

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:

1. nr 2435/2009 z dnia 2.11.2009 r.,

2. nr 2415/2009 z dnia 30.10.2009 r.

- przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej częścią garażu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/2 o pow. 0,0176 ha, obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Biernackiego w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 19 w Krakowie za wynagrodzeniem w wysokości równej wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nieuwzględniającym wartości garażu położonego w części na tej nieruchomości,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 157 o pow. 0,3456 ha obręb 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00040820/1 położonej na os. Kolorowym 9 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, którzy są jej użytkownikami wieczystymi,

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 118/28 o łącznej pow. 0,4771 ha obr. 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Oświecenia 12,13 na rzecz współużytkowników wieczystych, tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej "Oświecenia" i osób fizycznych,

- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 323 położonej przy ul. Okólnej 20 i 22 obręb 50 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Kozłówce" oraz osób fizycznych,

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 330 o pow. 0,1543 ha obręb 13 jedn. ewid. Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Emaus 15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Piast" oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działkę nr 980/1 obr. 23-Śródmieście, na cele: garaż, droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 296/9 obr. 5-Śródmieście, na cel: wiata śmietnikowa, na rzecz podmiotów wymienionych na wykazie, 1 pozycja na wykazie,

3. działkę nr 209/10 obr. 6-Krowodrza, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 539/1 obr. 41-Krowodrza, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 140 obr. 47 Nowa Huta w celu budowy wiaty śmietnikowej wraz z dojściem oraz użytkowania na cele: wiata śmietnikowa i dojście, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku os. Ogrodowe 15, 1 pozycja na wykazie,

6. działkę nr 6 obr. 52 Nowa Huta, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 osoba na wykazie,

7. część działki nr 329 obr. 49 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

8. części działki nr 256 obr. 3 Nowa Huta, na cel: ogródki działkowe (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 4 pozycje na wykazie.

od 10.11.2009 do 30.11.2009

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2463/2009 oraz nr 2464/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2465/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.,

- stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2461/2009 z dnia 6 listopada 2009 r., przeznaczonych do sprzedaży udziałów w zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 13/2 obr. 216 jednostka ewidencyjna Śródmieście o pow. 482 m² położonej przy ul. Skawińskiej 5 w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

od 13.11.2009 r. do 3.12.2009 r.

nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewidencyjna nr 164/3 o pow. 94 m2, położona w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Łagiewnickiej,

2. działki ewidencyjne nr 255 o pow. 863 m2, nr 252/4 o pow. 231 m2 i nr 217/1 o pow. 66 m2 położone w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Klimeckiego,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 2468/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. oraz 2496/2009 z dnia 9 listopada 2009 r.,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działki nr 189 i nr 191/2 oraz część działki nr 193 obręb 23-Śródmieście w granicach działki nr 81/36 obr. 33 (mały) Warszawskie na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 28/201 obręb 2 Nowa Huta w celu wybudowania ciągu pieszego oraz użytkowania na cel: dojście, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 73/4 obręb 42 Nowa Huta, na cel: garaż oraz udział wynoszący 1/144 w części, tj. 0,4041 działki nr 73/4 obręb 42 Nowa Huta na cel: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 73/4 obręb 42 Nowa Huta, na cel: garaż oraz udział wynoszący 1/144 w części, tj. 0,4041 działki nr 73/4 obręb 42 Nowa Huta na cel: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 429/10 obr. 5-Śródmieście na cel: warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony oraz część działki nr 429/10 obr. 5-Śródmieście na cel: rusztowanie, zaplecze budowy na czas oznaczony 1,5 miesiąca, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący część działki nr 8/22 obr. 15-Krowodrza na cel: rolniczy.

od 16.11.2009 r. do 6.12.2009 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/144 o pow. 14 m2, obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Parnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 60/8 o pow. 0,2263 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00300440/4 położonej na os. Albertyńskim 13 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, którzy są jej użytkownikami wieczystymi.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży jako:

1. działka nr 103/6 o pow. 0,1359 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Dywizjonu 303 nr 56D,

2. działka nr 136/28 o pow. 0,1599 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Dywizjonu 303 nr 26,

na rzecz współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny" i osób fizycznych.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 108/5 o pow. 0,1,3891 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Kościuszkowskim 6 na rzecz współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" i osób fizycznych,

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 451 o pow. 0,0609 ha obręb 14 Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. M. Borelowskiego - Lelewela 3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Piast" w Krakowie oraz osoby fizycznej - będących jej użytkownikami wieczystymi.

- obejmujący części udziałów w nieruchomości gruntowej przynależnych do lokali nr Sn1 oraz Sn2 położonych w budynku na os. Centrum C 11 w Krakowie, powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych budynku, przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 30.12.2102 r. stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2555/2009 z dnia 13.11.2009 r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządze- nia Prezydenta Miasta Kra- kowa nr 2552/2009 z dnia 13.11.2009 r.,

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2553/2009 z dnia 13.11.2009 r.

od 17.11.2009 r. do 7.12.2009 r.

- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 515/3 położonej przy ul. Sas Zubrzyckiego 10 obręb 48 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Pogodnej Jesieni".

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i** ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:**

od 6.11.2009 r. do 26.11.2009 r.

- dotyczący części (2 x 15 m²) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/11 o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej LWH 1, 5, 14, 30, 62, 99, 143, 155 Spis I Ludwinów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie,

- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Centralnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 217/7, obręb 54 Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00247239/2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie