Uczelnie powiatu nowosądeckiego

Redakcja
Uczelnie państwowe

Uczelnie państwowe

Uczelnie państwowe

Wyższa Szkoła Pedagogicz na w Krakowie

PUNKT KONSULTACYJNY W NOWYM SĄCZU

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61, tel. (0 - 18) 443-71-72.

Studia zaoczne

DOKUMENTY:
Podanie, dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego w oryginale, zaświadczenie lekarskie, cztery zdjęcia o wymiarach legitymacyjnych, dowód wniesienia opłaty (wpis), oświadczenie o wyborze języka obcego na I roku studiów (wszystko na drukach obowiązujących w uczelni). Komplet druków można zakupić w Dziale Dydaktyki pok. nr 28 parter i nr 133 - I piętro), Kraków ul. Podchorążych 2 lub w WOM.
- PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - studia zawodowe - 2-letnie dla magistrów z kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia zawodowe kończy egzamin dyplomowy.
LIMIT MIEJSC: 30.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Przyjęcia według zgłoszeń do wyczerpania limitu.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Od 23.08.1999 do 28.09.1999 r.
Na ww. kierunek studiów przyjęcia odbywać się będą według zgłoszeń, z obowiązkiem wniesienia wraz z podaniem opłaty za naukę w wysokości ustalonej przez rektora. Wysokość opłaty będzie podana do wiadomości przed terminem składania podań.
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY
Kierunek: Matematyka
Studia 2-letnie magisterskie (zaoczne) dla kandydatów z dyplomem licencjata.
KRYTERIA PRZYJĘCIA: Konkurs dyplomów licencjata.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 23.08 - 06.09.1999 r.
LIMIT MIEJSC: - 45 osób.
OPŁATY (wpis): pedagogika wczesnoszkolna - 40 zł, matematyka - 40 złotych.
Szczegółowych informacji udziela Dział Dydaktyki - WSP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, tel. (0-12) 637-74-37 oraz Punkt Konsultacyjny WSP Kraków w Nowym Sączu, tel. (0-18) 443-71-72, ul. Jagiellońska 61, pokój nr 37.

Politechnika Krakowska

Punkt Dydaktyczny w Nowym SĄczu przy Zespole Szkół Samochodowych

33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18, tel. (0-18) 443-55-19, 443-54-79.

Studia zaoczne

Studia inżynierskie zaoczne, 4-letnie.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Kierunki: Mechanika i budowa maszyn, transport
Kierunki wybierane są po trzecim semestrze nauki
Specjalności:
- Eksploatacja pojazdów samochodowych
- Samochody i ciągniki
- Eksploatacja środków transportu szynowego
Specjalność wybierana jest na trzecim roku studiów.
DYPLOM: studia zaoczne - dyplom inżyniera.
- studia uzupełniające magisterskie - dyplom magistra.
LIMIT MIEJSC: minimum 60 osób - studia inżynierskie (9 semestrów) - minimum 30 osób - studia uzupełniające magisterskie (po ukończeniu studiów inżynierskich).

DOKUMENTY:
Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis dokonany przez szkołę średnią, a w przypadku studiów uzupełniających magisterskich - dyplom ukończenia studiów wyższych, wypełniony formularz zawierający podanie i życiorys (druk Politechniki Krakowskiej), orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, wyciąg z dowodu osobistego wg wzoru ustalonego przez Politechnikę Krakowską, cztery fotografie o wymiarach 37 na 52 mm, bez nakrycia głowy i na jasnym tle, dowód opłaty związanej z prawem ubiegania się na studia, której wysokość ustala rektor Politechniki Krakowskiej. Kandydat na studia zaoczne oprócz ww. dokumentów zobowiązany jest dołączyć zobowiązanie o gotowości uiszczenia opłaty za zajęcia dydaktyczne.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 07.06.1999 do 25.06.1999 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych, a do 30.06.1999. r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
OPŁATA
2000 zł rocznie plus 400 zł, na utrzymanie Punktu Dydaktycznego, z możliwością obniżenia na II roku studiów.
Informator dla kandydatów na studia oraz komplety potrzebnych dokumentów są do nabycia w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu lub na Wydziale Politechniki Krakowskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz,
REKTORAT: ul. Staszica 1, tel. (0-18) 443-45-45.
INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH: ul. Kochanowskiego 44, tel. (0-18) 441-45-72.
INSTYTUT PEDAGOGICZNY oraz**INSTYTUT EKONOMICZNY**PWSZ: ul. Nadbrzeżna 77, tel. (0-18) 441-85-33.
DOKUMENTY: podanie, oryginał świadectwa dojrzałości, 4 fotografie o wymiarach 37 na 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, orzeczenie lekarskie, na kierunkach nauczycielskich: zaświadczenie o przydatności do zawodu nauczycielskiego, na kierunku wychowanie fizyczne - karta badań lekarskich.

Instytut Języków Obcych

SPECJALNOŚCI: język angielski, język niemiecki.
LIMIT MIEJSC: J. angielski - 60, J. niemiecki - 40 osób.
TERMIN EGZAMINU: 7-8 lipca 1999 r. (pisemny) oraz 9-10 lipca 1999 r. (ustny).

Instytut Ekonomiczny

Studia dzienne

SPECJALNOŚCI:
- Administracja i finanse sektora publicznego,
- Ekonomika turystyki.
LIMIT MIEJSC: - Administracja i finanse sektora publicznego - studia dzienne - 100 osób.
- Ekonomika turystyki - studia dzienne - 50 osób.
TERMIN EGZAMINU
1 lipca 1999 r. (matematyka).

Studia zaoczne

SPECJALNOŚCI:
- Administracja i finanse sektora publicznego,
- Ekonomika turystyki.
LIMIT MIEJSC: - Administracja i finanse sektora publicznego - studia zaoczne - 50 osób.
- Ekonomika turystyki - studia zaoczne - 25 osób.
TERMIN EGZAMINU: 1 lipca 1999 r. (pisemny z matematyki)
KOSZTY studiów zaocznych: W roku akademickim 1998/99 koszty nie przekraczały 3000 zł na rok. W roku akademickim 1999/2000 należy spodziewać się podwyższenia kwoty, która zależeć będzie od liczby studentów.

Instytut Pedagogiczny

Specjalności:
- Edukacja matematyczna z informatyką,
- Edukacja fizyczno-informatyczna,
- Edukacja matematyczno-fizyczna,
- Nauczanie początkowe z muzyką,
- Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym.
LIMIT MIEJSC:
- Matematyka z informatyką, fizyka z informatyką, matematyka z fizyką - studia dzienne. W każdej z tych specjalności po 25 osób.
TERMIN EGZAMINU: 7-9 lipca, z matematyki (pisemny)
LIMIT MIEJSC:
- Nauczanie początkowe z muzyką - studia dzienne - 25 osób,
- Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym - studia dzienne - 50 osób.
Testy kwalifikacyjne odbędą się 7-9 lipca 1999 r.
OPŁATA za egzamin wstępny - 65 zł.
Informator o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej będzie do nabycia w czerwcu br. w cenie 3 zł. Można go będzie kupić w uczelnianych instytutach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w uczelnianych instytutach.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Zamiejscowy Ośrodek Kształcenia w Nawojowej w Zespole Szkół Rolniczych - Centrum Kształ cenia Praktycznego

33-335 Nawojowa 348, tel./fax 445-70-76.

Zaoczne Studia Inżynierskie 4,5-letnie

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.
WYDZIAŁ: INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI.
Specjalności:
- Urządzenia ochrony środowiska,
- Maszyny i urządzenia energetyczne,
- Mechanika komputerowa,
- Eksploatacja maszyn i pojazdów.
DOKUMENTY: Podanie, świadectwo dojrzałości w oryginale, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wybranych studiów, 4 fotografie o wymiarze 37 na 52 mm, życiorys. Dokumenty należy złożyć w teczce.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: - 9 lipca 1999 r.
MIEJSCE PRZESYŁANIA PODAŃ: Dziekanat Studiów Zaocznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, blok B-2.
KRYTERIA PRZYJĘCIA: Rozmowa kwalifikacyjna i konkurs świadectw.
OPŁATY: za postępowanie kwalifikacyjne - 55 złotych, za studia semestralnie - 1.450 złotych.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: - (0-12) 633-91-03, (0-12) 617-30-52 oraz (0-12) 617-31-13.

Uczelnie prywatne

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27, tel. (0-18) 443-53-66, 443-51-01 w. 405, 408, 443-52-10, fax (0-18) 443-52-13.
e-mail:[email protected]
adres strony w Internecie: www.wsb-nlu.edu.pl

Studia licencjackie (dzienne)

EGZAMIN WSTĘPNY
Na egzamin wstępny składają się: test i sprawdzian z języka angielskiego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zarządzanie i marketing mogą wybrać, czy test zdawać będą z matematyki, geografii czy też historii. Natomiast na kierunku informatyki wybierać mogą między testem z matematyki a informatyki.
Zagadnienia umożliwiające dobre przygotowanie się do testu dostępne są w Dziale Nauczania oraz na stronie www od grudnia 1998 roku.
Wszyscy kandydaci przystępują do sprawdzianu z języka angielskiego, który ma na celu przyporządkowanie studenta do określonej grupy zaawansowania językowego. Składa się on z dwóch części - pisemnej (esej) i ustnej. Osoby, które w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie spełnią wymagań dla studiów standardu 3-letniego, zostają przyjęte na studia w standardzie 4-letnim, na które szkoła przyjmie wszystkich kandydatów aż do wyczerpania limitu miejsc. Osoby starające się o przyjęcie na ten standard zobowiązane są przystąpić do sprawdzianu z języka angielskiego, który ma na celu przyporządkowanie do określonej grupy zaawansowania. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu na studia.
Absolwenci High Schools w USA i Wielkiej Brytanii oraz osoby zdające maturę międzynarodową przyjmowane są bez egzaminów wstępnych.
TERMIN EGZAMINU:
1, 2, 3 lipca oraz 11 września 1999 r.
OPŁATY: Jednorazowa opłata wpisowa wnoszona w momencie składania dokumentów wynosi 600 zł. Czesne (studia dzienne, standard 3-letni) wynosi równowartość 1665 USD na rok i do roku akademickiego 2000/01 nie ulegnie zmianie.
DOKUMENTY:
Do podania (druk własny, obowiązujący w WSB-NLU) należy dołączyć: świadectwo dojrzałości (oryginał), 4 zdjęcia, dowód uiszczenia opłaty wpisowej, życiorys, zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia wyższe. Dokumenty należy złożyć w teczce tekturowej, wiązanej, nieopisanej.
LIMIT MIEJSC:
Kierunek: Zarządzanie i marketing - 432
Kierunek: Informatyka - 48
Został wydany informator dla kandydatów na studia w WSB-NLU: można go otrzymać bezpłatnie w uczelni w Nowym Sączu, jak również pocztą po uprzednim podaniu adresu.

Studia licencjackie (zaoczne)

Kierunek: Zarządzanie i marketing
Studia trwają 3 lata. Zjazdy organizowane są co dwa tygodnie (sobota, niedziela) od września do lipca. Kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata uprawniający do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w WSB-NLU w Nowym Sączu oraz wszystkich akademiach ekonomicznych w Polsce.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
Wyniki nauki uzyskane na świadectwie maturalnym (matematyka, j. polski, j. obcy, geografia, historia lub informatyka), zainteresowanie problematyką biznesową, kolejność zgłoszeń, opłata wpisowa.
OPŁATY: Jednorazowa opłata wpisowa wnoszona w momencie składania dokumentów wynosi 600 zł. Czesne wynosić będzie równowartość 1000 USD na rok i rozłożone będzie na 10 rat, płatnych raz w miesiącu.
LIMIT MIEJSC: 360 osób.

Studia magisterskie

O przyjęcie na studia magisterskie mogą się starać osoby posiadające tytuł licencjata z dowolnego zakresu, ale obowiązuje zaliczenie przedmiotów z ministerialnego minimum magisterskiego objętych programem studiów licencjackich z zarządzania i marketingu (wg Programu WSB-NLU)
Specjalności:
- Zarządzanie strategiczne
- Techniki informatyczno-sieciowe w zarządzaniu
- Stosunki międzynarodowe i dyplomacja
W październiku 1999 planowane jest uruchomienie nowej specjalności:**zarządzanie zasobami ludzkimi.
Uzupełniające studia magisterskie trwają dwa lata, prowadzone są w trybie studiów dziennych i zaocznych. Kończą się obroną pracy magisterskiej.
Istnieje możliwość równoległego ukończenia studiów MBA.
EGZAMIN WSTĘPNY:**
Egzamin testowy z wiedzy objętej programem studiów licencjackich z następujących przedmiotów: matematyka, rachunkowość, finanse, podstawy zarządzania, podstawy marketingu, prawo, mikroekonomia oraz z geografii politycznej i stosunków międzynarodowych dla starających się na specjalność stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
- egzamin z języka angielskiego.

TERMIN EGZAMINU: 14 lipca 1999 r., o godz. 9.00.
OPŁATY:__Czesne na studiach dziennych
wynosi równowartość 1665 USD na rok, na studiach zaocznych równowartość 2000 USD na rok i do roku akademickiego 2000/01 nie ulegnie zmianie.
W momencie składania dokumentów kandydaci zobowiązani są wpłacić wpisowe w
wysokości 600 zł (nie dotyczy absolwentów studiów licencjackich WSB-NLU) oraz zaliczkę na poczet czesnego w wysokości równowartości 300 USD. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania kandydata na studia.

LIMIT MIEJSC:
studia dzienne - 150 osób
studia zaoczne - 120 osób
Podania przyjmowane są w Dziale Nauczania WSB-NLU, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443-52-10, 443-53-66 w. 408.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie