Uczelnie powiatu nowosądeckiego

Redakcja
Udostępnij:
Uczelnie państwowe

Uczelnie państwowe

Uczelnie państwowe

Wyższa Szkoła Pedagogicz na w Krakowie

PUNKT KONSULTACYJNY W NOWYM SĄCZU

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61, tel. (0 - 18) 443-71-72.

Studia zaoczne

DOKUMENTY:
Podanie, dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego w oryginale, zaświadczenie lekarskie, cztery zdjęcia o wymiarach legitymacyjnych, dowód wniesienia opłaty (wpis), oświadczenie o wyborze języka obcego na I roku studiów (wszystko na drukach obowiązujących w uczelni). Komplet druków można zakupić w Dziale Dydaktyki pok. nr 28 parter i nr 133 - I piętro), Kraków ul. Podchorążych 2 lub w WOM.
- PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - studia zawodowe - 2-letnie dla magistrów z kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia zawodowe kończy egzamin dyplomowy.
LIMIT MIEJSC: 30.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Przyjęcia według zgłoszeń do wyczerpania limitu.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Od 23.08.1999 do 28.09.1999 r.
Na ww. kierunek studiów przyjęcia odbywać się będą według zgłoszeń, z obowiązkiem wniesienia wraz z podaniem opłaty za naukę w wysokości ustalonej przez rektora. Wysokość opłaty będzie podana do wiadomości przed terminem składania podań.
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY
Kierunek: Matematyka
Studia 2-letnie magisterskie (zaoczne) dla kandydatów z dyplomem licencjata.
KRYTERIA PRZYJĘCIA: Konkurs dyplomów licencjata.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 23.08 - 06.09.1999 r.
LIMIT MIEJSC: - 45 osób.
OPŁATY (wpis): pedagogika wczesnoszkolna - 40 zł, matematyka - 40 złotych.
Szczegółowych informacji udziela Dział Dydaktyki - WSP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, tel. (0-12) 637-74-37 oraz Punkt Konsultacyjny WSP Kraków w Nowym Sączu, tel. (0-18) 443-71-72, ul. Jagiellońska 61, pokój nr 37.

Politechnika Krakowska

Punkt Dydaktyczny w Nowym SĄczu przy Zespole Szkół Samochodowych

33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18, tel. (0-18) 443-55-19, 443-54-79.

Studia zaoczne

Studia inżynierskie zaoczne, 4-letnie.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Kierunki: Mechanika i budowa maszyn, transport
Kierunki wybierane są po trzecim semestrze nauki
Specjalności:
- Eksploatacja pojazdów samochodowych
- Samochody i ciągniki
- Eksploatacja środków transportu szynowego
Specjalność wybierana jest na trzecim roku studiów.
DYPLOM: studia zaoczne - dyplom inżyniera.
- studia uzupełniające magisterskie - dyplom magistra.
LIMIT MIEJSC: minimum 60 osób - studia inżynierskie (9 semestrów) - minimum 30 osób - studia uzupełniające magisterskie (po ukończeniu studiów inżynierskich).

DOKUMENTY:
Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis dokonany przez szkołę średnią, a w przypadku studiów uzupełniających magisterskich - dyplom ukończenia studiów wyższych, wypełniony formularz zawierający podanie i życiorys (druk Politechniki Krakowskiej), orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, wyciąg z dowodu osobistego wg wzoru ustalonego przez Politechnikę Krakowską, cztery fotografie o wymiarach 37 na 52 mm, bez nakrycia głowy i na jasnym tle, dowód opłaty związanej z prawem ubiegania się na studia, której wysokość ustala rektor Politechniki Krakowskiej. Kandydat na studia zaoczne oprócz ww. dokumentów zobowiązany jest dołączyć zobowiązanie o gotowości uiszczenia opłaty za zajęcia dydaktyczne.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 07.06.1999 do 25.06.1999 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych, a do 30.06.1999. r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
OPŁATA
2000 zł rocznie plus 400 zł, na utrzymanie Punktu Dydaktycznego, z możliwością obniżenia na II roku studiów.
Informator dla kandydatów na studia oraz komplety potrzebnych dokumentów są do nabycia w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu lub na Wydziale Politechniki Krakowskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz,
REKTORAT: ul. Staszica 1, tel. (0-18) 443-45-45.
INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH: ul. Kochanowskiego 44, tel. (0-18) 441-45-72.
INSTYTUT PEDAGOGICZNY oraz**INSTYTUT EKONOMICZNY**PWSZ: ul. Nadbrzeżna 77, tel. (0-18) 441-85-33.
DOKUMENTY: podanie, oryginał świadectwa dojrzałości, 4 fotografie o wymiarach 37 na 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, orzeczenie lekarskie, na kierunkach nauczycielskich: zaświadczenie o przydatności do zawodu nauczycielskiego, na kierunku wychowanie fizyczne - karta badań lekarskich.

Instytut Języków Obcych

SPECJALNOŚCI: język angielski, język niemiecki.
LIMIT MIEJSC: J. angielski - 60, J. niemiecki - 40 osób.
TERMIN EGZAMINU: 7-8 lipca 1999 r. (pisemny) oraz 9-10 lipca 1999 r. (ustny).

Instytut Ekonomiczny

Studia dzienne

SPECJALNOŚCI:
- Administracja i finanse sektora publicznego,
- Ekonomika turystyki.
LIMIT MIEJSC: - Administracja i finanse sektora publicznego - studia dzienne - 100 osób.
- Ekonomika turystyki - studia dzienne - 50 osób.
TERMIN EGZAMINU
1 lipca 1999 r. (matematyka).

Studia zaoczne

SPECJALNOŚCI:
- Administracja i finanse sektora publicznego,
- Ekonomika turystyki.
LIMIT MIEJSC: - Administracja i finanse sektora publicznego - studia zaoczne - 50 osób.
- Ekonomika turystyki - studia zaoczne - 25 osób.
TERMIN EGZAMINU: 1 lipca 1999 r. (pisemny z matematyki)
KOSZTY studiów zaocznych: W roku akademickim 1998/99 koszty nie przekraczały 3000 zł na rok. W roku akademickim 1999/2000 należy spodziewać się podwyższenia kwoty, która zależeć będzie od liczby studentów.

Instytut Pedagogiczny

Specjalności:
- Edukacja matematyczna z informatyką,
- Edukacja fizyczno-informatyczna,
- Edukacja matematyczno-fizyczna,
- Nauczanie początkowe z muzyką,
- Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym.
LIMIT MIEJSC:
- Matematyka z informatyką, fizyka z informatyką, matematyka z fizyką - studia dzienne. W każdej z tych specjalności po 25 osób.
TERMIN EGZAMINU: 7-9 lipca, z matematyki (pisemny)
LIMIT MIEJSC:
- Nauczanie początkowe z muzyką - studia dzienne - 25 osób,
- Nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym - studia dzienne - 50 osób.
Testy kwalifikacyjne odbędą się 7-9 lipca 1999 r.
OPŁATA za egzamin wstępny - 65 zł.
Informator o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej będzie do nabycia w czerwcu br. w cenie 3 zł. Można go będzie kupić w uczelnianych instytutach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w uczelnianych instytutach.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Zamiejscowy Ośrodek Kształcenia w Nawojowej w Zespole Szkół Rolniczych - Centrum Kształ cenia Praktycznego

33-335 Nawojowa 348, tel./fax 445-70-76.

Zaoczne Studia Inżynierskie 4,5-letnie

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.
WYDZIAŁ: INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI.
Specjalności:
- Urządzenia ochrony środowiska,
- Maszyny i urządzenia energetyczne,
- Mechanika komputerowa,
- Eksploatacja maszyn i pojazdów.
DOKUMENTY: Podanie, świadectwo dojrzałości w oryginale, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wybranych studiów, 4 fotografie o wymiarze 37 na 52 mm, życiorys. Dokumenty należy złożyć w teczce.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: - 9 lipca 1999 r.
MIEJSCE PRZESYŁANIA PODAŃ: Dziekanat Studiów Zaocznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, blok B-2.
KRYTERIA PRZYJĘCIA: Rozmowa kwalifikacyjna i konkurs świadectw.
OPŁATY: za postępowanie kwalifikacyjne - 55 złotych, za studia semestralnie - 1.450 złotych.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: - (0-12) 633-91-03, (0-12) 617-30-52 oraz (0-12) 617-31-13.

Uczelnie prywatne

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27, tel. (0-18) 443-53-66, 443-51-01 w. 405, 408, 443-52-10, fax (0-18) 443-52-13.
e-mail:[email protected]
adres strony w Internecie: www.wsb-nlu.edu.pl

Studia licencjackie (dzienne)

EGZAMIN WSTĘPNY
Na egzamin wstępny składają się: test i sprawdzian z języka angielskiego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zarządzanie i marketing mogą wybrać, czy test zdawać będą z matematyki, geografii czy też historii. Natomiast na kierunku informatyki wybierać mogą między testem z matematyki a informatyki.
Zagadnienia umożliwiające dobre przygotowanie się do testu dostępne są w Dziale Nauczania oraz na stronie www od grudnia 1998 roku.
Wszyscy kandydaci przystępują do sprawdzianu z języka angielskiego, który ma na celu przyporządkowanie studenta do określonej grupy zaawansowania językowego. Składa się on z dwóch części - pisemnej (esej) i ustnej. Osoby, które w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie spełnią wymagań dla studiów standardu 3-letniego, zostają przyjęte na studia w standardzie 4-letnim, na które szkoła przyjmie wszystkich kandydatów aż do wyczerpania limitu miejsc. Osoby starające się o przyjęcie na ten standard zobowiązane są przystąpić do sprawdzianu z języka angielskiego, który ma na celu przyporządkowanie do określonej grupy zaawansowania. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu na studia.
Absolwenci High Schools w USA i Wielkiej Brytanii oraz osoby zdające maturę międzynarodową przyjmowane są bez egzaminów wstępnych.
TERMIN EGZAMINU:
1, 2, 3 lipca oraz 11 września 1999 r.
OPŁATY: Jednorazowa opłata wpisowa wnoszona w momencie składania dokumentów wynosi 600 zł. Czesne (studia dzienne, standard 3-letni) wynosi równowartość 1665 USD na rok i do roku akademickiego 2000/01 nie ulegnie zmianie.
DOKUMENTY:
Do podania (druk własny, obowiązujący w WSB-NLU) należy dołączyć: świadectwo dojrzałości (oryginał), 4 zdjęcia, dowód uiszczenia opłaty wpisowej, życiorys, zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia wyższe. Dokumenty należy złożyć w teczce tekturowej, wiązanej, nieopisanej.
LIMIT MIEJSC:
Kierunek: Zarządzanie i marketing - 432
Kierunek: Informatyka - 48
Został wydany informator dla kandydatów na studia w WSB-NLU: można go otrzymać bezpłatnie w uczelni w Nowym Sączu, jak również pocztą po uprzednim podaniu adresu.

Studia licencjackie (zaoczne)

Kierunek: Zarządzanie i marketing
Studia trwają 3 lata. Zjazdy organizowane są co dwa tygodnie (sobota, niedziela) od września do lipca. Kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata uprawniający do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w WSB-NLU w Nowym Sączu oraz wszystkich akademiach ekonomicznych w Polsce.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
Wyniki nauki uzyskane na świadectwie maturalnym (matematyka, j. polski, j. obcy, geografia, historia lub informatyka), zainteresowanie problematyką biznesową, kolejność zgłoszeń, opłata wpisowa.
OPŁATY: Jednorazowa opłata wpisowa wnoszona w momencie składania dokumentów wynosi 600 zł. Czesne wynosić będzie równowartość 1000 USD na rok i rozłożone będzie na 10 rat, płatnych raz w miesiącu.
LIMIT MIEJSC: 360 osób.

Studia magisterskie

O przyjęcie na studia magisterskie mogą się starać osoby posiadające tytuł licencjata z dowolnego zakresu, ale obowiązuje zaliczenie przedmiotów z ministerialnego minimum magisterskiego objętych programem studiów licencjackich z zarządzania i marketingu (wg Programu WSB-NLU)
Specjalności:
- Zarządzanie strategiczne
- Techniki informatyczno-sieciowe w zarządzaniu
- Stosunki międzynarodowe i dyplomacja
W październiku 1999 planowane jest uruchomienie nowej specjalności:**zarządzanie zasobami ludzkimi.
Uzupełniające studia magisterskie trwają dwa lata, prowadzone są w trybie studiów dziennych i zaocznych. Kończą się obroną pracy magisterskiej.
Istnieje możliwość równoległego ukończenia studiów MBA.
EGZAMIN WSTĘPNY:**
Egzamin testowy z wiedzy objętej programem studiów licencjackich z następujących przedmiotów: matematyka, rachunkowość, finanse, podstawy zarządzania, podstawy marketingu, prawo, mikroekonomia oraz z geografii politycznej i stosunków międzynarodowych dla starających się na specjalność stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
- egzamin z języka angielskiego.

TERMIN EGZAMINU: 14 lipca 1999 r., o godz. 9.00.
OPŁATY:__Czesne na studiach dziennych
wynosi równowartość 1665 USD na rok, na studiach zaocznych równowartość 2000 USD na rok i do roku akademickiego 2000/01 nie ulegnie zmianie.
W momencie składania dokumentów kandydaci zobowiązani są wpłacić wpisowe w
wysokości 600 zł (nie dotyczy absolwentów studiów licencjackich WSB-NLU) oraz zaliczkę na poczet czesnego w wysokości równowartości 300 USD. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania kandydata na studia.

LIMIT MIEJSC:
studia dzienne - 150 osób
studia zaoczne - 120 osób
Podania przyjmowane są w Dziale Nauczania WSB-NLU, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443-52-10, 443-53-66 w. 408.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie