Uczelnie województwa podkarpackiego

Redakcja
Rzeszowskie uczelnie państwowe

Rzeszowskie uczelnie państwowe

Rzeszowskie uczelnie państwowe

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja

Filia w Rzeszowie
DZIAŁ NAUCZANIA: tel. 85-74-255, 85-74-201, ul. Ćwiklińskiej 2
DOKUMENTY: Podanie na specjalnym formularzu zawierającym również kwestionariusz statystyczny kandydata oraz życiorys; świadectwo dojrzałości w oryginale; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na wybranym kierunku; 4 fotografie; potwierdzenie wniesienia opłaty pobieranej od osób ubiegających się o przyjęcie na studia.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ
na studia dzienne upływa 18 czerwca 1999 r. Natomiast 20 sierpnia na studia zawodowe i zaoczne.
TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: 1 lipca 1999 r. - ekonomia (dzienne); 6 września 1999 r. - ekonomia (zaoczne)
WYDZIAŁ EKONOMII
- Ekonomika produkcji rolniczej - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decyduje egzamin pisemny do wyboru z biologii lub geografii oraz ocena z matematyki ze świadectwa dojrzałości.
- Handel i spółdzielczość - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decyduje egzamin pisemny do wyboru z biologii lub geografii oraz ocena z matematyki ze świadectwa dojrzałości.
- Gospodarstwo wiejskie - 3-letnie zawodowe studia licencjackie.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów: matematyka, geografia lub biologia, język obcy, chemia lub ekonomika przedsiębiorstw, lub podstawy ekonomii.
- Spółdzielczość w agrobiznesie - 3-letnie zawodowe studia licencjackie.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów: matematyka, geografia lub biologia, język obcy, chemia lub ekonomika przedsiębiorstw, lub podstawy ekonomii.
WYDZIAŁ EKONOMII
- Ekonomika produkcji rolniczej - 5-letnie studia magisterskie. O przyjęciu decyduje egzamin pisemny do wyboru z biologii lub geografii oraz ocena z matematyki ze świadectwa dojrzałości.
- Handel i spółdzielczość - 5-letnie studia magisterskie. O przyjęciu decyduje egzamin pisemny do wyboru z biologii lub geografii oraz ocena z matematyki ze świadectwa dojrzałości.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów,
DZIAŁ NAUCZANIA: tel. 625-406 w. 285, ul. Wincentego Pola 2
DOKUMENTY:
Podanie na ustalonym w PRz formularzu dostosowanym do automatycznego odczytu, zawierającym również dane do przydziału miejsca w DS i prawa do żywienia w stołówce; świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectw dojrzałości; zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej zagranicznej; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na wybranym kierunku; 4 fotografie; potwierdzenie wniesienia opłaty pobieranej od osób ubiegających się o przyjęcie na studia.
Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające winni złożyć: podanie; wyciąg z dowodu osobistego; świadectwo dojrzałości; odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych; kwestionariusz osobowy; dwie fotografie; potwierdzenie wniesienia opłat pobieranych od osób ubiegających się o przyjęcie na studia; zaświadczenie lekarskie stwierdzające bark przeciwwskazań u kandydata do studiowania na wybranym kierunku.
Kierunek: budownictwo
Specjalności - konstrukcje budowlane i inżynierskie; konstrukcje budowlane i inżynierskie, budowa i utrzymanie mostów; konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo miejskie; konstrukcje budowlane i inżynierskie, komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji.
KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA.
Specjalności - przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; informatyka i automatyka; aparatura elektroniczna; metrologia i systemy pomiarowe.
KIERUNEK: INFORMATYKA.
Specjalności - informatyka techniczna; sieci i systemy komputerowe
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ.
25 czerwca br. na studia dzienne, 31 sierpnia br. na studia zaoczne, 17 września na studia magisterskie uzupełniające (28 lutego 2000 r. w przypadku rozpoczęcia zajęć od semestru letniego).
KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności - inżynieria komunalna.
KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności - inżynieria materiałów organicznych; inżynieria metali i stopów.
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności - lotnictwo; mechatronika; organizacja i zarządzanie w przemyśle; komputerowe wspomaganie procesów technologicznych; pojazdy samochodowe, europejskie studia mechaniczne EMES (European Mechanical Engineering Studies
KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności - synteza organiczna, technologia tworzyw sztucznych, inżynieria i sterowanie procesami chemicznymi, biotechnologia, analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, informatyka w chemii i technologii chemicznej.
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING
Specjalności - zarządzanie działalnością gospodarczą; zarządzanie działalnością gospodarczą - studia polsko-francuskie (licencjat).
KIERUNEK: BUDOWNICTWO
Wyższe studia zawodowe - konstrukcje budowlane i inżynierskie. Studia magisterskie uzupełniające - konstrukcje budowlane i inżynierskie.
KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA
Wyższe studia zawodowe - przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; aparatura elektroniczna i systemy pomiarowe.
Studia magisterskie uzupełniające - przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; maszyny i urządzenia elektryczne; informatyka i automatyka; aparatura elektroniczna; metrologia i systemy pomiarowe; nauczycielska.
KIERUNEK: INFORMATYKA
Wyższe studia zawodowe - informatyka techniczna; sieci i systemy komputerowe.
Studia magisterskie uzupełniające - informatyka techniczna; sieci i systemy komputerowe.
KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyższe studia zawodowe - urządzenia sanitarne.
Studia magisterskie uzupełniające - zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Wyższe studia zawodowe - organizacja i zarządzanie w przemyśle; pojazdy samochodowe; obrabiarki; technologia maszyn; awionika.
Studia magisterskie uzupełniające - organizacja i zarządzanie w przemyśle; pojazdy samochodowe; obrabiarki; technologia maszyn.
KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wyższe studia zawodowe - technologia organiczna.
Studia magisterskie uzupełniające - technologia organiczna.
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING
Wyższe studia zawodowe - zarządzanie działalnością gospodarczą.
Studia magisterskie uzupełniające - zarządzanie działalnością gospodarczą.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
konkursowe postępowanie kwalifikacyjne.

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

Filia w Rzeszowie
35-068 Rzeszów,
DZIAŁ NAUCZANIA: ul. Grunwaldzka 13, tel. 628-114 w. 15

Wydział Prawa i Administracji

DOKUMENTY: podanie na ustalonym formularzu wraz z życiorysem (wykształcenie, praca zawodowa, nagrody, karalność sądowa), świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę na druku świadectwa dojrzałości bądź duplikat, 4 fotografie o wymiarze 37 na 52 mm, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, indeks oraz dyplom ukończenia studiów licencjackich (na studia magisterskie II stopnia), 2 koperty ze znaczkami pocztowymi na listy polecone z aktualnym adresem do korespondencji, poświadczenie opłaty rekrutacyjnej.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:
15 czerwca 1999 r.
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: 1 lipca 1999r. - prawo (dzienne) oraz zarządzanie i marketing; 2 lipca 1999 r. - administracja (zaoczne); 5 lipca 1999 r. - prawo (zaoczne). Na studia licencjackie - 8 lipca. Uzupełniające studia magisterskie: administracja; zarządzanie i marketing - 13 września.
PRAWO - 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE
Egzamin wstępny, składający się z części pisemnej i ustnej, obejmuje historię Polski i historię powszechną (od początku średniowiecza po rok 1945) oraz współczesne dzieje Polski i świata (tzw. wiadomości o Polsce i świecie współczesnym oraz wiedza o społeczeństwie”).
PRAWO - 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE ZAOCZNE
Egzamin składa się wyłącznie z części ustnej, obejmuje historię Polski i historię powszechną od XVI wieku do końca II wojny światowej oraz współczesne dzieje Polski i świata (od 1945 roku) łącznie z elementami wiedzy o społeczeństwie.
ADMINISTRACJA - 5-LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA ZAOCZNE
Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu współczesnych dziejów Polski i świata (od roku 1945) łącznie z elementami wiedzy o społeczeństwie w ramach programu szkoły średniej.
ADMINISTRACJA - 2-LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA ZAOCZNE DLA ABSOLWENTÓW LICENCJACKICH STUDIÓW ADMINISTRACYJNYCH
Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będą podstawowe zagadnienia z zakresu prawa: administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego i karnego.

Wydział Ekonomiczny

ZARZĄDZANIE I MARKETING - 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE
Kandydatów obowiązuje egzamin pisemny z matematyki i języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).
ZARZĄDZANIE I MARKETING - 3-LETNIE ZAOCZNE STUDIA LICENCJACKIE
Kandydaci zdają egzamin pisemny z matematyki.
ZARZĄDZANIE I MARKETING - 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE DRUGIEGO STOPNIA
Kandydaci na studia zaoczne są przyjmowani według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i marketing o programie zgodnym z obowiązującym na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

35-959 Rzeszów,
Dział Toku Studiów: ul. Rejtana 16 C, tel. 625-628 w. 1148, 1517

Studia dzienne

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Pedagogika (specjalności: pedagogika opiekuńcza; edukacja wczesnoszkolna) - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują: egzamin praktyczny (sprawdzian wymowy, uzdolnień muzycznych i plastycznych), konkurs świadectw z przedmiotów - język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, język obcy.
Pedagogika (specjalności: pedagogika opiekuńcza; edukacja wczesnoszkolna) - 3-letnie studia zawodowe.
O przyjęciu decydują: egzamin praktyczny (sprawdzian wymowy, uzdolnień muzycznych i plastycznych), konkurs świadectw z przedmiotów - język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, język obcy.
Wychowanie plastyczne - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują: egzamin praktyczny (rysunek, rzeźba lub malarstwo), egzamin teoretyczny ustny z historii sztuki i kultury.
Wychowanie plastyczne - studia magisterskie II stopnia oraz studia uzupełniające.
O przyjęciu decyduje konkurs dyplomów licencjackich.
Wychowanie fizyczne (specjalności: rehabilitacja; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; organizacja i kierowanie turystyką) - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują: badania lekarskie, egzamin sprawnościowy z pływania, lekkoatletyki, gimnastyki, zespołowych gier sportowych, egzamin z języka obcego, rozmowa kwalifikacyjna z preorientacji zawodowej.
Wychowanie muzyczne - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują: sprawdzian praktyczny (fortepian, kształcenie słuchu, zdolności manualne, badanie głosu), egzamin pisemny z historii muzyki i kultury muzycznej, z języka obcego i rozmowa kwalifikacyjna.

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Matematyka - studia zawodowe.
Głównym kryterium przyjęć jest konkurs świadectw z przedmiotów - matematyka, fizyka, język polski, język obcy.
Matematyka - studia magisterskie i stopnia oraz studia uzupełniające.
O przyjęciu decyduje konkurs dyplomów licencjackich z matematyki. Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci WSP Rzeszów.
Biologia - studia zawodowe.
O przyjęciu decyduje egzamin pisemny oraz ustny z biologii.
Biologia - studia magisterskie II stopnia oraz studia uzupełniające.
Specjalność: biologia eksperymentalna, biologia środowiska. O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen z egzaminów na studiach licencjackich, ocena pracy licencjackiej.
Fizyka (specjalność: fizyka z matematyką; edukacja fizyczno-informatyczna; fizyka z wychowaniem fizycznym) - studia zawodowe.
Głównym kryterium jest konkurs świadectw z przedmiotów - matematyka, fizyka, język polski, język obcy. Dla specjalności fizyka z wychowaniem fizycznym: badania lekarskie, egzamin sprawnościowy z pływania, lekkoatletyki, gimnastyki i zespołowych gier sportowych.
Fizyka - studia magisterskie II stopnia oraz studia uzupełniające.
O przyjęciu decyduje wynik egzaminu dyplomowego. Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci WSP Rzeszów.
Fizyka - specjalność: edukacja fizyczno-informatyczna. Studia magisterskie II stopnia oraz studia uzupełniające.
O przyjęciu decyduje wynik egzaminu dyplomowego. Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci WSP Rzeszów.
Wychowanie techniczne (specjalność: ogólnotechniczna z informatyką) - studia zawodowe.
O przyjęciu decyduje konkurs świadectw z przedmiotów - wychowanie techniczne lub inny przedmiot z zakresu techniki, matematyka, fizyka, średnia z dwóch przedmiotów spośród: chemii, biologii, historii, języka polskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Wychowanie techniczne (specjalność: ogólnotechniczna z informatyką) - studia magisterskie II stopnia i uzupełniające.
O przyjęciu decyduje wynik egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie techniczne. Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci WSP Rzeszów.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Filologia polska - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o literaturze, nauki o języku i wiedzy o kulturze współczesnej.
Filologia (specjalność: filologia germańska) - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują egzaminy: pisemny z języka niemieckiego, ustny z języka niemieckiego i elementów gramatyki języka polskiego.
Filologia (specjalność: filologia rosyjska) - 5-letnie studia magisterskie; (specjalność: filologia rosyjska z językiem angielskim lub niemieckim) - studia magisterskie zawodowe.
Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z języka rosyjskiego oraz odpowiednio z angielskiego lub niemieckiego.
Filologia (specjalność: filologia angielska) - studia zawodowe.
O przyjęciu decydują egzaminy: pisemny z języka angielskiego, ustny z języka angielskiego i elementów gramatyki języka polskiego.
WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Historia - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decydują egzaminy: pisemny i ustny z historii.
Socjologia - 5-letnie studia magisterskie.
O przyjęciu decyduje test na wiedzę i inteligencję.
Filozofia - 3-letnie studia zawodowe.
O przyjęciu decydują: konkurs świadectw oraz rozmowa kwalifikacyjna na podstawie zestawu lektur.
Archeologia - 3-letnie studia zawodowe.
O przyjęciu decydują: konkurs świadectw z przedmiotów: j. polski, j. zachodnioeuropejski, historia, geografia oraz rozmowa kwalifikacyjna na podstawie zestawu lektur.
Fizjoterapia - 3-letnie studia zawodowe.
O przyjęciu decyduje: egzamin sprawności fizycznej (z pływania, lekkoatletyki, gimnastyki, zespołowych gier sportowych); badania lekarskie; egzamin testowy z biologii; rozmowa kwalifikacyjna.
TERMINY SKŁADANIA PODAŃ:
15 czerwca 1999 r. - na studia dzienne; 5 czerwca - na wychowanie fizyczne.
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: studia dzienne - sprawdziany praktyczne: II połowa czerwca, egzaminy teoretyczne i rozmowy kwalifikacyjne rozpoczynają się w pierwszej dekadzie lipca.
DOKUMENTY: podanie na formularzu, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu; kandydaci ubiegający się o przyjęcie na wychowanie fizyczne składają dodatkowo - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne wraz z załączonymi wynikami badań (jeśli istnieją przeciwwskazania należy złożyć oświadczenie, że podejmuje naukę na własną odpowiedzialność), 4 fotografie, świadectwo dojrzałości w oryginale (duplikat lub odpis wydany przez szkołę). W przypadku, gdy kandydat zdawał maturę za granicą, dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o równoważności świadectwa z maturą krajową oraz dowód potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Uczelnie prywatne

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza

36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 4
DZIAŁ REKRUTACJI: tel. 2291-113 w. 12, 22-91-270
DOKUMENTY: Podanie; świadectwo dojrzałości; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kontynuacji nauki; 4 fotografie; ksero dowodu osobistego (1, 2 i 3 strona); dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 15 września br.

Studia dzienne i zaoczne

SOCJOLOGIA: 3-letnie studia zawodowe licencjackie. Specjalność: socjologia organizacji i zarządzania, socjologia komunikowania społecznego, socjologia gospodarcza.
KRYTERIA PRZYJĘCIA: Konkurs świadectw dojrzałości.
OPŁATY: Wpisowe - 400 zł. Czesne - studia dzienne 3105 zł za cały rok; studia zaoczne 2340 zł za cały rok; studia podyplomowe 1800 zł.
WSSG prowadzi także studia podyplomowe z socjologii organizacji i zarządzania.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

DZIAŁ NAUCZANIA: 35-225 Rzeszów, ul. mjr. H. Sucharskiego 2, tel. 86-34-401, 863-28-88

DOKUMENTY: Podanie na obowiązującym formularzu, świadectwo zdrowia, 4 fotografie, dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, świadectwo dojrzałości w oryginale.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 17 lipca.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Studia zaoczne

Ekonomia - specjalność: finanse i rachunkowość; bankowość i ubezpieczenia; handel i marketing; zarządzanie finansami.
Administracja - specjalność: gospodarka i administracja publiczna; skarbowość i podatki; zarządzanie systemami bezpieczeństwa.
Informatyka i ekonometria - specjalność: informatyka w zarządzaniu; systemy i sieci komputerowe; multimedia.
Turystyka i rekreacja - specjalność: obsługa ruchu turystycznego; zarządzanie turystyką; turystyka wodna i rekreacja.
OPŁATA: Wpisowe wynosi 350 zł. Czesne na studiach dziennych z ekonomii, administracji, turystyki i rekreacji 305 zł za miesiąc, zaocznych 200 zł za miesiąc; informatyka i ekonometria 330 zł za miesiąc na studiach dziennych, a na zaocznych 215 zł za miesiąc.

Wyższa Szkoła Zarządzania

DZIAŁ NAUCZANIA: 35-310 Rzeszów ul. Mickiewicza 1, tel. 85-26-153, 85-26-154
DOKUMENTY: Oryginał świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, 4 zdjęcia, podanie, dowód wpłaty wpisowego.
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 lipca studia dzienne, do 20 lipca studia wieczorowe, do 30 lipca studia zaoczne. Kryterium przyjęcia stanowi konkurs świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna. Liczy się także kolejność zgłoszenia!

Studia dzienne

ZARZĄDZANIE I MARKETING
Specjalności:
Zarządzanie firmą
Zarządzanie finansami
Handel i marketing międzynarodowy
Zarządzanie informacją i mediami.
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się dyplomem licencjata. Po ukończeniu studiów absolwent ma prawo studiowania na uzupełniających studiach magisterskich (4 semestry) w każdej uczelni państwowej o profilu ekonomicznym.

Studia wieczorowe i studia zaoczne:

ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
OPŁATY: Wpisowe wynosi: 600 zł - studia dzienne, 500 zł - studia wieczorowe, 400 zł - studia zaoczne. W przypadku negatywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej szkoła zwraca wpisowe po potrąceniu 25 zł. Czesne za jeden semestr wynosi: 1600 zł - studia dzienne, 1500 zł - studia wieczorowe, 1200 zł studia zaoczne. Opłaty za studia można odliczyć od podatku dochodowego.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR

35-010 Rzeszów ul. ks. J. Jałowego 23a,
tel. 85-20-695, 62-40-31

Studia dzienne i wieczorowe:

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
Absolwenci otrzymują dyplomy NKJO w wersji MEN upoważniające do nauczania języków obcych w szkołach ponadpodstawowych, a po złożeniu egzaminu licencjackiego tytuł licencjata Uniwersytetu Jagiellońskiego.
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: z języka angielskiego lub niemieckiego zaplanowano na 9-10 czerwca, 24-25 czerwca i 19-20 lipca. Termin rezerwowy to 16-17 września 1999 r. Po egzaminie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna - w każdy poniedziałek i czwartek godz. 13.00-15.00. Z egzaminu zwalnia certyfikat: FCE (A,B) - Cambridge, ZMP (4,5) - Goethe Institut.
OPŁATY: wpisowe (wpłacane przed egzaminem, w przypadku braku przyjęcia będzie zwrócone w całości) 300 zł. Przy wpłatach do 31 maja - 400 zł, do 30 czerwca - 500 zł, do 31 lipca - 1000 zł. Opłata za egzamin wynosi 50 zł, opłata za naukę - 2650 zł za semestr zimowy.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

27-600 Sandomierz, ul. Krakowska 25,
tel. (0-15) 832-60-80, 832-22-85

Studia dzienne i zaoczne:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Filologia polska - ze specjalizacją z zakresu logopedii lub edytorstwa komputerowego
Historia - ze specjalizacją dokumentacji historycznej lub edytorstwa komputerowego
Pedagogika specjalna - ze specjalizacją oligofrenopedagogiki wraz ze specjalizacją z zakresu logopedii
Wychowanie muzyczne
WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
Administracja
Zarządzanie i marketing
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY
Biologia - za specjalizacją biologia środowiska
Ogrodnictwo - ze specjalizacją agrobiznes lub produkcja ogrodnicza oraz agroturystyka
Matematyka z informatyką
Na kierunkach: filologia polska, historia, biologia i ogrodnictwo prowadzone są studia magisterskie afiliowane przez UMCS i Akademię Rolniczą w Lublinie. Student, który chce uzyskać uprawnienia do nauczania w szkołach, może podjąć zajęcia w Studium Pedagogicznym.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Rozmowa kwalifikacyjna (na początku lipca). Przedmiotem rozmowy jest wiedza kierunkowa w zakresie programu szkoły średniej.
OPŁATA:
za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł, wpisowe 350 zł. Czesne w roku akademickim 1999/2000 wynosić będzie rocznie: Wydział Humanistyczny i Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 3 tys. zł na studiach dziennych, a 2 tys. 700 zł na studiach zaocznych. Wydział Prawa i Ekonomii - 3 tys. 300 zł na studiach dziennych, a 2 tys. 950 zł na studiach zaocznych.

Powiat przemyski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

Sekretariat -37-500 Jarosław, ul. Kasprowicza 1, tel. (016) 621-02-04, 621-08-44
DOKUMENTY: podanie wg wymaganego wzoru (dostępny w sekretariacie), 4 fotografie, świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty należy składać do 25 czerwca na studia dzienne i do 31 sierpnia na studia zaoczne.
EKONOMIA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
HOTELARSTWO I GOSPODARKA TURYSTYCZNA
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata określonej specjalności. Absolwenci PWSZ mogą kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni i uzyskać tytuł magistra.
OPŁATY: studia dzienne są bezpłatne, opłata za studia zaoczne wynosi 1 tys. zł za semestr.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia dzienne obejmuje dwa etapy - ustalenie punktów za oceny na świadectwie dojrzałości z języka polskiego, matematyki, geografii lub historii oraz języka obcego.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Egzaminy odbędą się 5 lipca (matematyka) i 6 lipca (geografia/historia). W przypadku studiów zaocznych ustala się wyłącznie punkty za oceny na świadectwie dojrzałości (język polski, matematyka, geografia lub historia, język obcy). Przy kilku ocenach z jednego przedmiotu uwzględnia się ocenę najwyższą. W pierwszej kolejności, do 20 proc. liczby studentów przyjmowani są: laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, kandydaci posiadający klasę sportową z różnych dyscyplin sportowych, obcokrajowcy po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wstępnych, osoby niepełnosprawne. Jeśli na jedno miejsce będzie kandydowało tyle osób, że ich przyjęcie spowodowałoby przekroczenie planowanej liczby miejsc, kryterium pomocniczym będą kolejno punkty z egzaminu i świadectwa dojrzałości. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca dla kandydatów na studia dzienne i 6 września dla kandydatów na studia zaoczne.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

37-700 Przemyśl ul. Kościuszki 2, tel./fax (0-16) 678-91-57

DOKUMENTY: podanie na odpowiednim formularzu, oryginał świadectwa dojrzałości, świadectwo o przydatności do zawodu nauczycielskiego, 3 fotografie, kserokopia dowodu tożsamości. Komplet ww. dokumentów winien być złożony w opisanej, papierowej, wiązanej teczce. Podania przyjmowane będą od 01.07.99 r. do 20.08.99 r. Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu.
NKJO w Przemyślu jest trzyletnim kolegium publicznym. Kształcenie w NKJO odbywa się w specjalnościach:
J. ANGIELSKI - tok nauki dzienny i wieczorowy
J. NIEMIECKI - tok nauki dzienny
Warunkiem przyjęcia do NKJO jest uzyskanie oceny pozytywnej na egzaminie wstępnym. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej liczbę miejsc egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin wstępny do NKJO obejmuje egzamin z języka kierunkowego - część pisemną i ustną.

OPŁATY: opłata egzaminacyjna wynosi 40 zł.

Powiat krośnieński

Akademia Górniczo-Hutnicza Zaoczne Studium Zawodowe

38-400 Krosno,
ul. Bohaterów Westerplatte 20
PUNKT KONSULTACYJNY - tel. (0-13) 43-217-77
Punkt prowadzi rekrutację na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu na następujące specjalności: wiertnictwo, kopalnictwo otworowe, gazownictwo ziemne, ochrona środowiska w górnictwie otworowym.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 15 czerwca.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się po 20 czerwca br.
Czas trwania studiów - 9 semestrów.
Nauka odbywa się 2 razy w miesiącu, piątek, sobota, niedziela, 2 razy w semestrze zajęcia laboratoryjne prowadzone są na AGH w Krakowie.
Po zakończeniu nauki otrzymuje się tytuł inżyniera. Następnie można rozpocząć 1,5-roczne studia magisterskie, zaoczne, również w Punkcie Konsultacyjnym AGH w Krośnie.
OPŁATY: Koszt jednego semestru - 1100 zł. Opłata egzaminacyjna: 55 zł.
Informator jest dostępny w Krośnie, w Punkcie Konsultacyjnym AGH i w Krakowie w AGH.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie