MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Uwaga, tylko w Małopolsce! Od 7 maja można składać wnioski o 9 tys. zł dotacji do każdego etatu. Do firm trafi unijne 200 mln zł

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
198 197 323 złote i 13 groszy – dokładnie tyle pieniędzy unijnych trafi do przedsiębiorców z naszego regionu w ramach dotacji z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Każda firma, która w chwili składania wniosku zatrudnia od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i utraciła ponad połowę swoich przychodów w dowolnym miesiącu 2020 r. w stosunku do średniej miesięcznej za drugie półrocze 2019 r., może otrzymać 9 tys. zł (tzw. bon rekompensacyjny) na każdego zatrudnionego pracownika. Generator wniosków m.in. przez stronę Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, rusza już w poniedziałek 4 maja, a nabór - 7 maja w samo południe. MCP uruchomiło specjalną infolinię (telefony poniżej).

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski, potwierdził nam, że od poniedziałku można będzie składać wnioski o bony rekompensacyjne przewidziane w Pakiecie Przedsiębiorczość Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jeden przedsiębiorca będzie mógł otrzymać w sumie do 441 tys. zł (na 49 miejsc pracy). Musi zadeklarować utrzymanie etatów przez co najmniej trzy miesiące od dnia złożenia wniosku o bon. Władze województwa szacują, że wnioski takie złożyć może nawet 75 tysięcy z 410 tys. zarejestrowanych w Małopolsce firm.

Małopolska, dzięki wnioskowi błyskawicznie złożonemu przez zarząd regionu i zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską, zacznie przekazywać przedsiębiorcom bony rekompensacyjne, czyli de facto bezzwrotne dotacje, jako bodaj jedyne województwo w Polsce. O pomoc mogą się starać przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii stracili 50 procent przychodów lub więcej, a chcą utrzymać zatrudnienie.

- W pierwszym rzędzie chcemy objąć wsparciem te firmy, które z powodu lockoutu, czyli całkowitego zablokowania działalności w wyniku administracyjnych ograniczeń, utraciły wszystkie przychody. W drugim - tych przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii i spowodowanego przez nią nawarstwiania problemów gospodarczych utracili ponad połowę przychodów – wyjaśnia Tomasz Urynowicz. Dodaje, że wnioski jednej i grubiej grupy firm rejestrowane będą jednocześnie, a w celu ich sprawnego rozpatrywania do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości skierowani zostali dodatkowi, odpowiednio przeszkoleni, fachowcy z Urzędu Marszałkowskiego.

Jak informował nas przed tygodniem Rafał Solecki, dyrektor MCP, każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać swoje najniższe miesięczne obroty od 1 lutego 2020 roku i zestawić je ze średnimi obrotami za drugie półrocze 2019 r. Jeśli z tego prostego rachunku wyjdzie, że stracił połowę przychodów lub więcej – może składać wniosek.

Eksperci ASM Sales Force Agency przeanalizowali ceny tego samego koszyka produktów w wybranych sklepach w Polsce. W najtańszym sklepie za wszystkie zakupy trzeba było zapłacić 216,20 zł, w najdroższym te same towary kosztowały 252,10 zł. Który sklep okazał się najtańszy? Zobacz zestawienie.Aby przejść do listy, wystarczy przesunąć zdjęcie gestem lub nacisnąć strzałkę w prawo.

TOP 11 najtańszych sklepów w Polsce. Tutaj najmniej zapłacis...

- Formularz jest prosty, ma dwie strony. Nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Nie trzeba składać zaświadczeń: pomoc przyznana zostanie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. Robimy wszystko w celu uproszczenia i ułatwienia procedur, by wsparcie trafiło do najszerszego kręgu potrzebujących – mówił nam Rafał Solecki.

Blisko 200 mln zł na ten cel pochodzi ze środków unijnych. Już w marcu Zarząd Województwa Małopolskiego uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na przeniesienie 325 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na stworzenie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, obejmującej trzy pakiety pomocowe: jeden dla ochrony zdrowia (Pakiet Medyczny na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitali, pogotowia, służb ratowniczych itp.) i dwa dla firm. Oprócz dotacji na utrzymanie miejsc pracy (Pakiet Przedsiębiorczość) nasza regionalna tarcza przewiduje wyjątkowo korzystne pożyczki obrotowe (Pakiet Płynność Finansowa o wartości 35 mln zł). We wtorek 28 kwietnia Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła formalnie i merytorycznie Pakiet Przedsiębiorczość, co pozwala uruchomić nabór wniosków.

W uruchamianiu i rozdzielaniu tych środków kluczową rolę odgrywa właśnie MCP, którego pracownicy obsługują równolegle ponad 90 „normalnych” konkursów w ramach RPO, co wiąże się z ogłaszaniem naborów, ocenianiem wniosków, ich rozliczaniem itd. A wszystko w systemie pracy zdalnej.

Istotne, że pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy (szczegóły, jak i gdzie składać wnioski na portalu praca.gov.pl) oraz ZUS (zus.gov.pl) w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.

TOP 10 pracowników poszukiwanych podczas pandemii. Kto ma pewną pracę? Kto nie musi się bać? Przejdź dalej.

TOP 10 pracowników poszukiwanych podczas pandemii. Kto ma pe...

Kto może otrzymać wsparcie z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Wsparcie kierowane jest do sektora mikro i małych firm zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela). Ubiegać się o nie może każda firma, która spełnia określone warunki:

• posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
• boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19, tj. jej obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
• na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą oraz nie znajdowała się w trudnej sytuacji (np. stan upadłości lub likwidacji),
• na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie.

Liczba bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 do 49 – a co za tym idzie, wartość pomocy dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść od 9 do nawet 441 tys. zł.

Kwota wsparcia, na jaką może liczyć przedsiębiorca, to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 7 maja 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru), do 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Wcześniej, 4 maja 2020 r. od godziny 12.00 zostanie umożliwiana praca nad wnioskami w generatorze, jednakże złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w terminie od dnia 7 maja 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego i złożyć za pomocą generatora wniosków. Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Infolinia w sprawie Bonów Rekompensacyjnych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości:

Przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu pandemii, specjaliści z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:

  • 459 381 444;
  • 459 381 445;
  • 459 381 443;
  • 579 938 707;

oraz pod nr stacjonarnym: (12) 376 91 90.

Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: [email protected].

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszelkiego rodzaju Tarcz (rządowych oraz małopolskiej):

1. Kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie pracowników i gdzie dostępna jest dokumentacja związana z Małopolską Tarczą Antykryzysową?
Wszelkie informacje dotyczące wsparcia związanego z Małopolską Tarczą Antykryzysową można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl w zakładce fundusze a koronawirus. Również co do terminów składania wniosków. Termin rozpoczęcia naboru wniosków to 7 maja 2020 roku o godzinie 12.00. 4 maja udostępniony zostanie generator wniosków.

2. Gdzie i jak można składać wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach FGŚP?
Wnioski dotyczące dofinansowania wynagrodzeń w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Wnioski można składać na dwa sposoby:

elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego, przy czym złożenie wniosku w tej formie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu za pomocą Profilu Zaufanego. Link kieruje nas do okna „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu", z którego klikamy dokument „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy" i wypełniamy dokument na stronie,
papierowo w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub w innym WUP właściwym dla siedziby pracodawcy. Więcej informacji na stronie: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikowLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

3. Jakie wsparcie jest przewidziane dla dużych przedsiębiorstw?
Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na:

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
ZNIESIENIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ (ZUS)
WSPARCIE TRANSPORTU
UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
KORZYSTNIEJSZE ZASADY ROZLICZANIA STRAT
PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH
DZIAŁANIA I UŁATWIENIA DLA BENEFICJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY
ZWALNIANIE Z NALICZANIA KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

4. Czy można łączyć wsparcie rządowe z unijnym?
Tak, będzie można łączyć obydwa wsparcia ale uwaga - nie można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania) - szczegóły zostaną przedstawione w regulaminie powierzania grantów w ramach poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne w RPO WM.

5. Czy w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej również decydującym kryterium będzie spadek obrotów?
Przyjęto wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

6. Czy jako rolnik mogę otrzymać wsparcie na opłatę KRUS?
Tak w ramach krajowej tarczy antykryzysowej zostało przewidziane wsparcie dla rolników w postaci zwolnienia na trzy miesiące opłaty KRUS (marzec, kwiecień, maj)

7. Czy mogę otrzymać wsparcie na opłatę ZUS jak jestem samozatrudniony. Wsparcie mogę otrzymać jako mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników?
Tak może Pan złożyć wniosek do ZUS dot. dofinasowania do składek ZUS, które to zostanie pokryte ze środków krajowych za miesiące marzec, kwiecień, maj.

8. Czy jeśli wezmę pożyczkę do 5 tys. zł w ramach wsparcia rządowego to czy później będę mogła się starać o środki dotacyjne z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie przewidziano wykluczenia przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej ze wsparcia rządowego. Jednak nie będzie można finansować tego samego wydatku z dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania) – szczegóły zostaną przedstawione w regulaminie powierzania grantów w ramach poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne w RPO WM. Należy też pamiętać, że limit łącznej pomocy dla jednego przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Koronawirus w Krakowie: 10 profesji najbardziej narażonych n...

9. W związku z wejściem w życie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i możliwością skorzystania przez firmę z umorzenia składek ZUS oraz jeśli firma korzysta z dotacji unijnych prowadząc projekty badawczo-rozwojowe, czy będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia netto pracownika plus podatek (składki i inne opłaty)?
Jeśli pytanie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń do pracownika, który jednocześnie jest zaangażowany w realizację prac projektowych, a jego wynagrodzenie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich – wówczas nie ma takiej możliwości, by ubiegać się o wsparcie na wynagrodzenie, ponieważ będzie to podwójne finansowanie, co jest zakazane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatkówLink prowadzi do serwisu zewnętrznego – str. 60, Rozdział 6.7 Zakaz podwójnego finansowania.
Jeżeli zaś chodzi o pracownika, którego wynagrodzenie nie jest finansowane w ramach projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem i można ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, o ile wnioskodawca spełnia pozostałe warunki, kwalifikujące do skorzystania ze wsparcia.

10. Jak będzie wyglądał Pakiet Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?

W ramach Pakietu Przedsiębiorczości trwają prace nad uruchomieniem dotacji bezzwrotnej w formie Bonu Rekompensacyjnego. Skorzystać z wsparcia mogą:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.(MŚP)

- MŚP zatrudniające pracowników na terenie województwa małopolskiego w wymiarze co najmniej 1 etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)

- MŚP, którego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%

- MŚP nie wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie będzie wynosić 9000 zł na utrzymany etat (ilość bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 – 49. kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł). Z dofinansowania będzie można pokryć wszelkie niezbędne wydatki celem utrzymania bieżącej działalności firmy, a więc: opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego.

11. Czy po otrzymaniu Bonu Rekompensacyjnego będę zobowiązany do utrzymania miejsc pracy? Przez jaki okres?
Po otrzymaniu wsparcia w ramach Bonu Rekompensacyjnego będzie obowiązek utrzymania deklarowanych miejsc pracy (etatów) w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków). Działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.

12. Jak będzie wyglądał Pakiet Płynności Finansowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej?
Pakiet Płynności Finansowej będzie to pożyczka płynnościowa skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość wsparcia w ramach instrumentu będzie wynosić do 500 tys. złotych, w przypadku korzystania z pomocy de minimis nieoprocentowana. W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana będzie na okres nie dłuższy jak 6 lat. Z środków uzyskanych w ramach Pakietu Płynności Finansowej można będzie pokryć wydatki bieżące, obrotowe: wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r..

13.Jak będzie wyglądało rozliczenie pożyczki uzyskanej w ramach Pakiet Płynności Finansowej?
Wydatkowane środki w ramach pożyczki muszą zostać należycie udokumentowane. Takim dokumentem potwierdzającym wydatkowanie pożyczki zgodnie z celem na jaki została przyznana będzie faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Ważne, aby przedstawione dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzały, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

14. Firma zatrudniała od stycznia do marca 8 pracowników, w kwietniu zwolniła 3 z uwagi na sytuację i niewydolność firmy. Czy może w maju składać wniosek na bon rekompensacyjny na 5 etatów, oczywiście ma spadek o 50 procent obrotów?

Tak, jeśli jest to 5 pełnych etatów (nie zawsze pracownik = pełny etat).

15. Kwestia zapisów w SZOOP’ie dotyczącym siedziby Wnioskodawcy. Do tej pory w RPO wystarczyło mieć siedzibę, oddział, filię na terenie Małopolski. Teraz zapis SZOOP mówi, że ma być tylko siedziba. Czy firma z siedzibą w Warszawie, mająca oddział w Krakowie może ubiegać się o bon dla pracowników zatrudnionych w Krakowie?

Nie. Założenie jest takie, że chodzi o etaty i firmy z Małopolski. Wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP posiadających siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

16. Czy spółka z o. o. może otrzymać bon rekompensacyjny dla jednego ze wspólników, który posiada umowę o pracę z tą spółką?

Tak, jeśli jest to umowa o pracę na etat (jest to utrzymanie pełnego etatu). Wykluczenie właściciela, o którym jest mowa w produkcie dotyczy samozatrudnionych/jednoosobowych działalności gospodarczych – w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją iż jest spółka, której jeden ze współwłaścicieli jest jednocześnie pracownikiem, zatem nie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza.

17. W jakim okresie należy wydatkować środki otrzymane z tytułu "bonu rekompensacyjnego"? Czy są to 3 miesiące, podczas których należy utrzymać liczbę osób zatrudnionych?

Z punktu widzenia rozliczenia wsparcia kluczowe jest utrzymanie etatów i funkcjonowania firmy. Zatem więc termin poniesienia wydatków (czy jest to pokrycie zaległości, które są z marca np., czy wykracza data płatności poza 3 miesiące utrzymania etatów/firmy), nie jest istotne.

Ile zarabiają lekarze oraz inni pracownicy służby zdrowia? S...

18. Czy będą jakiekolwiek ograniczenia w wydatkowaniu środków z bonu?

Tak, ale bardziej dot. ogólnych zasad pomocy publicznej (np. brak możliwości wsparcia sektora wydobywczego itp., jak również nie pokrywanie tych samych wydatków z różnych środków publicznych – tzw. podwójne finansowanie) niż katalog wydatków niekwalifikowalnych. Dopuszcza się bardzo szerokie wykorzystanie tych środków – spłatę zaległych zobowiązań, rachunków, opłat, wynagrodzeń, rat leasingowych itd.

19. Czy środkami z bonów/pożyczki mogę zapłacić za faktury/zobowiązania zaciągnięte przed datą aplikacji? (Czyli zadłużenie które powstało na skutek pandemii)

Tak

20. Czy zadeklarowanym etatem może być osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim?

Tak, pod warunkiem jeżeli jest ktoś zatrudniony na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.

21. Czy zadeklarowanym etatem może być osoba przebywająca na urlopie wychowawczym?

Tak, pod warunkiem jeżeli jest ktoś zatrudniony na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.

22. Czy muszę zwrócić 9 tys. PLN jeśli w ciągu 3 miesięcy od otrzymania bonu dany pracownik złoży wypowiedzenie stosunku pracy?

Nie koniecznie.Co do zasady celem grantu jest utrzymanie wszystkich stanowisk pracy, co oznacza, że należy utrzymać tyle etatów ile zostało zadeklarowanych we wniosku o udzielenie grantu. Ewentualne nadzwyczajne okoliczności, których nie można było przewidzieć (np. wystąpienie "siły wyższej") będą indywidualnie rozstrzygane.

23. Firma zatrudnia 55 osób, z czego 10 jest pracownikami na umowach cywilno-prawnych, więc de facto etatów jest 45 - czy taki podmiot może ubiegać się o bon dla 45 osób?

Tak

Koronawirus: aktualizowany raport

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Gadżety i ceny oficjalnego sklepu Euro 2024

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski