Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Redakcja
im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

DZIAŁ DYDAKTYKI

ul. Podchorążych 2 (czynny od poniedziałku do piątku od 9 do 13) pok. 28 (parter), tel. 637-74-37.
Kandydaci obowiązani są do osobistego złożenia kompletu wymaganej dokumentacji w dziale dydaktyki, wyjątkowo kandydaci na kierunek biologia składają dokumentację bezpośrednio w Instytucie Biologii przy ul. Podbrzezie 3. Kandydaci na studia zaoczne prowadzone w Punktach Konsultacyjnych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz w Filii w Bielsku-Białej składają dokumentację w siedzibach PK i Filii. Słuchacze Kolegiów Nauczycielskich podania składają w Dziekanatach Wydziału: Pedagogicznego - ul. Podchorążych 2, pok. 141; Matematyczno-Fizyczno-Technicznego - ul. Podchorążych 2, pok. 147.
DOKUMENTY
- podanie (na druku obowiązującym w uczelni)
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub jeden z odpisów
- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inny dyplom w oryginale wymagany na określonym kierunku studiów lub specjalności
- zaświadczenie lekarskie
- cztery zdjęcia legitymacyjne
- dowód wniesienia opłaty
- oświadczenie o wyborze języka obcego na I roku studiów (druk obowiązujący w uczelni)
Dokumenty dodatkowe składają kandydaci na: wychowanie plastyczne, studia dzienne - zaświadczenie szkoły o dopuszczeniu do matury oraz prace domowe z rysunku, malarstwa, rzeźby lub fotografie (ok. 20 sztuk) w terminie do 14-15 czerwca bezpośrednio w siedzibie Instytutu Wychowania Plastycznego ul. Mazowiecka 43; filologia polska, studia zaoczne magisterskie 2- i 1,5-letnie - oświadczenie o wyborze seminarium magisterskiego; pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna studia zaoczne - zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych; na kierunki, na które przyjęcie**dokonane będzie wskutek zgłoszenia do wyczerpania limitu - dowód wniesienia opłaty za naukę; dokumenty w oryginale potwierdzające szczególne uprawnienia kandydata** - niepełnosprawnego lub laureata i finalisty olimpiady, absolwenta matury międzynarodowej.

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ NA STUDIA DZIENNE
Maturzyści z lat ubiegłych składają podania do 28 maja, maturzyści z br. szkolnego do 18 czerwca. Kandydaci na kierunek Wychowanie plastyczne - do 10 czerwca. Rekrutacja od 23 VIII do 6 IX dotyczy kandydatów maturzystów na kierunek: Filologia: j. angielski, j. francuski w strukturze Nauczycielskich Kolegiów Języka Angielskiego oraz Języka Francuskiego, jak również kandydatów absolwentów wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata na kierunek studiów Filologia romańska, studia 2-letnie magisterskie po WSP w Krakowie.
Terminy składania podań na studia zaoczne
Od 1 do 15 czerwca: Biologia (5-letnie); geografia (5-letnie); politologia (5-letnie Kraków i PK Tarnów)
Od 23 sierpnia do 6 września: Filologia polska (5-letnie oraz 2,5-letnie zawodowe); filologia romańska (3-letnie magisterskie); filologia rosyjska (5-letnie); historia (5-letnie oraz 2,5-letnie europejskie); matematyka (2-letnie magisterskie Kraków, Bielsko-Biała oraz PK Nowy Sącz); matematyka z informatyką (2-letnie magisterskie); pedagogika (2-letnie magisterskie); pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2-letnie magisterskie); pedagogika specjalna (2-letnie magisterskie); wychowanie obronne (2-letnie i 2,5-letnie magisterskie); wychowanie plastyczne (2-letnie magisterskie); wychowanie techniczne (3-letnie zawodowe - praktyczne nauczanie zawodu w Krakowie i PK Tarnów, technika z informatyką w Krakowie).
Na niżej wymienione kierunki studiów (przyjęcia wg zgłoszeń, z obowiązkiem wniesienia opłaty za naukę w wysokości ustalonej przez rektora, do wyczerpania limitu przyjęć), obowiązuje termin składania podań nie później niż do dnia 30 września 1999 r.:
- bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, biologia, filologia polska, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, matematyka z informatyką, pedagogika wczesnoszkolna, politologia. Kandydaci na studia eksternistyczne składają podania w dniach od 1 X do 15 XI 1999 r.
TERMINY EGZAMINÓW:
Egzaminy pisemne i ustne, a także rozmowy kwalifikacyjne na studia dzienne przeprowadzone zostaną w dniach od 29 czerwca do 2 lipca oraz po wakacjach w pierwszej połowie września. Egzaminy na studia zaoczne przeprowadzane będą w drugiej połowie maja, w pierwszej połowie lipca i przed 20 września. Szczegóły zawierać będzie pisemna informacja z uczelni.

Studia 5-letnie magisterskie

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna;
studia dzienne: limit przyjęć - 60 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), egzamin ustny - literatura polska z elementami wiedzy o książce i bibliotece;
studia zaoczne, limit przyjęć - 60 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), przyjęcia wg zgłoszeń do wyczerpania limitu.

Kierunek: Filologia polska;
dzienne, limit przyjęć - 140 osób, egzamin - rozmowa o literaturze polskiej z elementami wiedzy o kulturze;
zaoczne, limit 140 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), egzamin analogicznie jak na studia dzienne.

Kierunek: Filologia romańska
tylko dzienne, limit przyjęć - 30 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), egzamin pisemny - test z gramatyki
j. francuskiego i streszczenie ze słuchu; ustny - j. francuski i j. polski.

Kierunek: Filologia rosyjska;
dzienne, limit przyjęć - 60 osób, rozmowa w j. rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań literaturą rosyjską;
zaoczne, limit - 30 osób, rozmowa analogicznie jak na studia dzienne.
Filologia rosyjska z językiem niemieckim: tylko dzienne, limit przyjęć - 15 osób, rozmowa w j. rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań literaturą rosyjską, którą poprzedza sprawdzian z j. niemieckiego.

Kierunek: Historia;
dzienne, limit przyjęć - 60 osób, testowy egzamin pisemny z historii Polski i historii powszechnej;
zaoczne - 60 osób, egzamin analogicznie jak na studia dzienne.
Kierunek: Politologia;
dzienne, limit przyjęć - 90 osób, testowy egzamin pisemny z historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku, ustny - wiedza o społeczeństwie;
zaoczne - 100 osób, rozmowa - wiedza o społeczeństwie.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Kierunek: Pedagogika; specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna:
dzienne, limit przyjęć - 90 osób, egzamin pisemny - test predyspozycji pedagogicznych z elementami wiedzy z j. polskiego, historii i biologii, poprzedzony egzaminem praktycznym z muzyki i plastyki;
pedagogika specjalna: dzienne 60 osób,
zaoczne 60 osób; egzamin pisemny na studia dzienne i zaoczne jak wyżej, poprzedzony egzaminem praktycznym z umiejętności komunikacyjnych; pedagogika społeczno-opiekuńcza:
dzienne 60 osób,
zaoczne 50 osób; egzamin pisemny na studia dzienne i zaoczne j.w.; pedagogika z**wychowaniem obronnym i fizycznym:dzienne, 45 osób, egzamin pisemny j.w., poprzedzony egzaminem praktycznym z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Kierunek: Wychowanie plastyczne; dzienne**, limit przyjęć - 28 osób, egzamin ustny z literatury i sztuki, poprzedzony egzaminem praktycznym z malarstwa i rysunku oraz oceną przedstawionych prac;

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY
Kierunek: Geografia; dzienne, limit przyjęć - 60 osób, egzamin pisemny testowy - geografia;
zaoczne 60 osób, egzamin j.w.
Kierunek: Biologia; specjalność biologia z chemią, dzienne 22 osoby, test biologiczno-chemiczny;
zaoczne: 80 osób, egzamin j.w.
Biologia z ochroną środowiska; dzienne, 22 osoby, egzamin j.w.
Biologia z**wychowaniem zdrowotnym;** dzienne, 22 osoby, egzamin j.w.

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY
Kierunek: Matematyka; dzienne, limit 60 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), egzamin pisemny z matematyki (ustala się minimum kwalifikacyjne 20 pkt).
Matematyka z**informatyką; dzienne, 30 osób (możliwość zakończenia nauki po 3 latach z tytułem licencjata), egzamin j.w. Kierunek: Fizyka, specjalności: fizyka z informatyką, fizyka z matematyką,** dzienne, limit 100 osób, konkurs świadectw - punktacja ocen z fizyki i matematyki.

Studia 3-letnie zawodowe dzienne i zaoczne

Filologia: Język angielski;
dzienne 45 osób, egzamin pisemny testowy z j. angielskiego, ustny - rozmowa w j. angielskim na temat wylosowanego tekstu;
Język francuski: dzienne, 30 osób, test gramatyczny z j. francuskiego, rozmowa w j. francuskim (realizacja obu specjalności studiów w strukturze Kolegiów Nauczycielskich).
Matematyka: zaoczne, 55 osób, przyjęcia wg zgłoszeń do wyczerpania limitu.
Matematyka z**informatyką: zaoczne, 20 osób, przyjęcia j.w. Pedagogika: specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza; test predyspozycji pedagogicznych z elementami wiedzy z j. polskiego, historii i biologii. Wychowanie techniczne: specjalność praktyczne nauczanie zawodu; zaoczne, limit miejsc w Krakowie 45 osób, PK w Tarnowie 45 osób, rozmowa z przedmiotów matematyka, fizyka. Technika z informatyką;dzienne 60 osób, zaoczne** 45 osób; rozmowa j.w.

Studia magisterskie dzienne i zaoczne dla absolwentów wyższych studiów zawodowych z dyplomem licencjata i Nauczycielskich Kolegiów

Filologia polska:
zaoczne, 2-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata 60 osób i 1,5-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata po studiach 2,5-letnich 30 osób, przyjęcia wg zgłoszeń do wyczerpania limitu.
Filologia romańska:
2-letnie dzienne dla kandydatów z dyplomem licencjata WSP w Krakowie, 25 osób, przyjęcia wg zgłoszeń do wyczerpania limitu;:
3-letnie zaoczne dla absolwentów NKJF, bez dyplomu licencjata wyjątkowo w br. akademickim, 45 osób, egzamin ustny w j. francuskim.
Fizyka z astronomią:
zaoczne**2,5-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata, 30 osób, przyjęcia do wyczerpania limitu. Historia: specjalność studia europejskie, zaoczne, 2,5-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata Kolegiów Języków Obcych, 40 osób, rozmowa z historii najnowszej Polski i powszechnej oraz elementów kultury wybranego obszaru językowego. Matematyka: zaoczne 2-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata, Kraków 105 osób, konkurs dyplomów. matematyka z informatyką: zaoczne 2-letnie, dyplom j.w., 15 osób, konkurs dyplomów. Pedagogika: zaoczne 2-letnie dla kandydatów z dyplomem licencjata o kierunku pedagogika, 60 osób, rozmowa z problematyki pedagogicznej. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: zaoczne 2-letnie dla absolwentów WSP w Krakowie z dyplomem licencjata specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 30 osób, rozmowa j.w. Pedagogika specjalna: zaoczne 2-letnie dla absolwentów j.w. specjalności pedagogika specjalna, 60 osób, rozmowa z zakresu pedagogiki. Pedagogika z wychowaniem obronnym: zaoczne 2,-letnie dla absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich, 30 osób, konkurs dyplomów WSO. Pedagogika z wychowaniem**obronnym: zaoczne 2-letnie dla absolwentów z dyplomem licencjata, 30 osób, rozmowa z problematyki pedagogicznej oraz przysposobienia obronnego. Politologia: zaoczne 2-letnie dla absolwentów WSO, 90 osób, przyjęcia wg zgłoszeń do wyczerpania limitu. Wychowanie plastyczne: zaoczne 2-letnie dla absolwentów z dyplomem licencjata, 25 osób, rozmowa z historii sztuki, poprzedzona egzaminem praktycznym.
Absolwenci Studium Nauczycielskiego i 2-letnich szkół pomaturalnych mogą ubiegać się o przyjęcie na zaoczne 4-letnie studia magisterskie, kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, 90 osób, zgłoszenia do wyczerpania limitu.
Wolnym słuchaczem**można zostać wyłącznie na studiach dziennych (na okres I roku studiów), po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym: bibliotekoznawsto i informacja naukowo-techniczna - 10 miejsc; biologia - 6; filologia rosyjska - 10; filologia rosyjska z j. niemieckim - 5; geografia - 10; historia - 10; matematyka - 20; matematyka z informatyką - 15; wychowanie plastyczne - 5; wychowanie techniczne - 10 miejsc. Uczelnia stwarza możliwość zakwaterowania** w czasie egzaminów wyłącznie kandydatom na studia dzienne. Terminy oraz szczegółowe warunki kwaterowania: adres domu studenckiego, koszt i termin zawierać będzie pisemna informacja z uczelni przesyłana zainteresowanym. Kandydaci na studia zaoczne mogą odpłatnie skorzystać z Hotelu Nauczycielskiego przy ul. Armii Krajowej 9a po uprzedniej rezerwacji. Szczegółowe informacje o kierunkach studiów, limitach miejsc, terminach składania podań itd., zawiera Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 1999/2000 wydany przez Wyższą Szkołą Pedagogiczną i dostępny na terenie uczelni.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie