Ziemia OĘwięcimska

Redakcja
Powiatowy dodatek informacyjny

Spotkanie samorządowców

Spotkanie samorządowców

   Starosta oświęcimski Józef Kała spotkał się w minionym tygodniu z burmistrzami i wójtami ziemi oświęcimskiej, aby omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące powiatu oświęcimskiego. Wśród podejmowanych tematów na cyklicznie organizowanym przez starostwo spotkaniu znalazły się w centrum zainteresowania wspólne finansowane inwestycje na drogach powiatowych oraz akcja obejmująca likwidację azbestu. Na zakończenie przybliżono aktualne działania w ramach projektów wypracowanych na warsztatach lokalnego ożywienia gospodarczego.
   W spotkaniu obok szeroko reprezentowanych przedstawicieli samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego, wzięli również udział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesława Drabek-Polek, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu starostwa Jerzy Chrząszcz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim Waldemar Tański oraz wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Mieszczak.
   Starosta Józef Kała przybliżył temat remontów na drogach powiatowych w poszczególnych gminach ziemi oświęcimskiej. Już po raz kolejny są one prowadzone wspólnymi siłami samorządu powiatowego i gmin.
   - Z tego miejsca pragnę wszystkim burmistrzom, wójtom oraz prezydentowi Oświęcimia serdecznie podziękować za włączenie się w realizację remontów na drogach powiatowych, przebiegających przez nasze gminy. Nakłady finansowe na ten cel, pochodzące z budżetów samorządowych, nie były małe i zwykle dzielono je po połowie. W efekcie wykonaliśmy wiele wspólnych inwestycji drogowych, które przyczyniły się do poprawy naszej infrastruktury - zauważył starosta oświęcimski Józef Kała.
   Włodarz powiatu skupił się głównie na prezentacji strony finansowej wykonanych zadań drogowych w poszczególnych gminach. Zwrócił on uwagę samorządowców między innymi na kwotę 700 tys. zł jaką uzyskał powiat z Ministerstwa Infrastruktury, z jednoprocentowej rezerwy, na remont odcinka ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Dzięki staraniom władz powiatu dokonano tego po raz pierwszy, choć, jak podkreślił starosta, istniała taka możliwość również podczas trwania minionej kadencji.
   Innym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była realizacja akcji bezpiecznego usuwania azbestu z poszczególnych gmin powiatu oświęcimskiego. Starosta zauważył, że również w przyszłym roku na ten cel będą przeznaczone do podziału pieniądze. Być może z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zostanie skierowanych o 50 tys. więcej, dzięki czemu kwota dofinansowania wyniesie 150 tys. zł. W ocenie przybyłych na spotkanie samorządowców realizowana z dobrym skutkiem akcja - azbest jest potrzebna, a nawet konieczna.
   Podczas spotkania zaprezentowano także obecny stan zaangażowania w realizację czterech projektów wypracowanych podczas warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego.
   Naczelnik Waldemar Tański podkreślił, że do 15 listopada będą przekazane do gmin materiały zawierające regulamin, statut oraz informację budżetową Lokalnej Organizacji Turystycznej, która będąc efektem warsztatów, właśnie powstaje w Oświęcimiu.
   Dyrektor PUP w Oświęcimiu Wiesława Drabek-Polek przybliżyła zagadnienie przetwórstwa rolno-spożywczego w powiecie. Podkreśliła, że konieczne jest stworzenie dogodnych warunków do kontaktu i wymiany informacji pomiędzy na przykład młynarzem i rolnikiem, dzięki czemu będzie stworzony pewnego rodzaju monitoring przetwórstwa rolno-spożywczego.
   Starosta przedstawił kwestię powstania Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie są rozważane dwie możliwości jego usytuowania przy Agencji Rozwoju Regionalnego lub też przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu.
   Z kolei naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu starostwa Jerzy Chrząszcz zaprezentował temat bazy danych zawierającej informację o firmach z terenu powiatu oświęcimskiego, dostępnej w Internecie na stronie powiatu oświęcimskiego. Obecnie istnieje możliwość pobrania ankiety do wypełnienia przez przedsiębiorców. Stanie się ona podstawą dla tworzonej bazy.
(RYT)

Kolejna sesja

Rada będzie

obradować

   Już w najbliższy wtorek odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. W trakcie obrad radni zapoznają się z raportem na temat sytuacji w ochronie zdrowia na terenie powiatu oświęcimskiego oraz rozpatrzą dziewięć projektów uchwał.
   Raport o sytuacji w ochronie zdrowia w powiecie oświęcimskim, przygotowany przez Wydział Zdrowia starostwa, przedstawi radnym wicestarosta Grzegorz Gołdynia oraz naczelnik WZ Aleksandra Bibrzycka. Z kolei informację o funkcjonowaniu i kierunkach działań ZZOZ na lata 2005-2008 zaprezentuje dyrektor ZZOZ Sabina Bigos-Jaworowska. Ponadto Rada zapozna się z działalnością Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu, którą przedstawi jego dyrektor Stanisław Skirpan.
   Podczas obrad radni zagłosują nad zatwierdzeniem zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, a także rozważą możliwość powstania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tym tematem wiążą się również inne projekty uchwał dotyczące ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, a także określające najniższe wynagrodzenie i zatwierdzające wartość jednego punktu dla pracowników tego właśnie ośrodka.
   Wśród innych projektów uchwał, nad którymi będą głosować radni znalazła się również zmiana uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu z kwietnia tego roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2004 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.
   Inny podejmowany na sesji projekt, który także dotyczy zmiany uchwały, ale w tym przypadku z września zeszłego roku, obejmuje zaciągnięcie zobowiązań na lata 2004 - 2005 na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wieloletni program inwestycyjny na drogach Powiatu Oświęcimskiego, współfinansowany ze środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD na lata 2004 - 2005".
   Wśród projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie, znalazło się także wystąpienie ze spółki Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
(RYT)

Szansa

dla przedsiębiorczych

   Każdy kto myśli o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej może skorzystać z szansy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, który w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, udzieli po spełnieniu określonych warunków, bezzwrotnej pożyczki pieniężnej.
   O środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby poniżej 25. roku życia, bezrobotne w okresie do 24 miesięcy oraz bezrobotni w okresie od 12 do 24 miesięcy, mający powyżej 25 lat.
   Maksymalna kwota, o którą można się starać wynosi od 11 do 12 tys. zł i nie podlega ona zwrotowi po spełnieniu wszystkich warunków stawianych w umowie.
   Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pup.oswiecim.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu w pok. nr 109 lub w Filii PUP w Kętach w pok. nr 9. Szczegółowe informacje o środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać pod numerami telefonów 844 41 45, 842 49 07, 842 57 71 wew. 219, 221,218,201.
   Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Oświęcimiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2004r. do godz. 1530.
(RYT)

Sukcesy

MDK

   Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, który jest jednostką prowadzoną przez powiat oświęcimski, odnosi spore sukcesy.
   Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2004" w Lublinie nagrodziło pracę Martyny Majkut oraz wyróżniło inne prace: Ewy Ichniowskiej, Magdaleny Klimkowicz, Estery Kluzek i Magdaleny Owczarek. Uczennice tworzą w pracowni Młodzieżowego Domu Kultury, prowadzonej przez znanego plastyka Mariana Majkuta.
   Uroczyste podsumowanie konkursu odbywa się właśnie dziś w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie oraz w galeriach Młodzieżowego Domu Kultury.
   Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Kalendarz" w Tychach uczniowie skupieni w pracowni prowadzonej przez Władysławę Kapcińską, odnieśli również sukcesy. Nagrodę specjalną otrzymała Katarzyna Witkowska, nagrodę regulaminową Michał Jarosz a wyróżnienie Agnieszka Wilkosz. W tym roku na ten konkurs napłynęło 2117 prac z 71 placówek.
(RYT)

Zaradzić zimie

   Końcem października odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Oświęcimiu, które dotyczyło przygotowania naszego powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.
   Na spotkaniu byli obecni między innymi przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, reprezentanci samorządów gminnych, będący członkami Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Posiedzenie poprowadził kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Sławomir Domasik.
   Wszyscy obecni na spotkaniu członkowie zespołu zaprezentowali stan przygotowania do nadchodzącej zimy, która może okazać katastrofalna w skutkach poprzez bardzo niskie temperatury i duże opady śniegu.
   Reprezentanci samorządów gminnych powiatu oświęcimskiego podkreślali dobry stan przygotowania do zimy w zakresie służby zdrowia, pomocy społecznej, infrastruktury oraz szkolnictwa.
   Reprezentanci powiatowych służb, inspekcji i straży również zwrócili uwagę na pełną gotowość do reagowania na niekorzystne stany pogodowe podczas tegorocznej zimy.
   Ważnym zagadnieniem podczas zimy jest dobra przejezdność na drogach. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu Henryk Adamski podkreślił, że jak co roku drogi powiatowe, których długość liczy blisko 251,5 km są objęte zimowym utrzymaniem. Ponadto w siedzibie ZDP w Oświęcimiu będą pełnione przez całą dobę dyżury telefoniczne.
   W trakcie spotkania Franciszek Lisowski przedstawiciel Enion S. A. Oddział Bielsko-Biała, Rejon Energetyczny Kęty zwrócił uwagę na poważny problem jakim są nagminne kradzieże kabla energetycznego oraz innych ważnych elementów sieci elektrycznej. Taki proceder, jak zauważył, może doprowadzić do poważnych następstw, jakimi mogą być przerwy w dostawie energii elektrycznej.
(RYT)

"Ziemia Oświęcimska" - powiatowy dodatek informacyjny

Tygodnik Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

   Skierowany do wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej
   Redakcja: Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
   Adres: ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim,
   tel. (033) 842-25-73.
   Redaktor prowadzący: Ryszard Tabaka
   Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
   ul. Jagiełły 31, 32-600 Oświęcim,
   Tel. (sekretariat) (033) 844-34-46, fax (033) 842-22-49
   e-mail: [email protected]

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie