Jak pozbyć się starego pieca i zdobyć na to dofinansowanie

Paulina Szymczewska
Fot. Anna Kaczmarz
Informator. W ubiegłym roku w Krakowie zlikwidowano blisko 1200 pieców węglowych, a w tym roku ta liczba będzie jeszcze większa, bo ponad 1400.

24 tysiące - tyle mamy obecnie w Krakowie pieców węglowych, o których wpływie na powstawanie smogu już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Dobra wiadomość jest taka, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców naszego miasta decyduje się na wymianę trujących pieców na bardziej ekologiczne systemy grzewcze. Z danych Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wynika, że w zeszłym roku zlikwi- dowano 1198 pieców i 878 kotłowni węglowych. Natomiast w tym roku ta liczba ma wzrosnąć o jedną trzecią: według szacunków pozbędziemy się z Krakowa kolejnych 1431 pieców na węgiel i 1326 kotłowni.

Osoby, chcące zlikwidować swoje piece, mogą starać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa. Przypomnijmy, gmina - w ramach swego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) - udziela tych dotacji już od wielu lat, ale w tym roku wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym mieszkańcy łatwiej i szybciej uzyskają dofinansowanie. Tryb jego udzielania został uproszczony, m.in. zlikwidowano punktację, która wydłużała cały proces, za to wprowadzono zasadę ciągłego naboru wniosków. Są one rozpatrywane w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel. Ponadto zostało wprowadzone dodatkowe kryterium, które ma motywować mieszkańców do łączenia wymiany pieca z termomodernizacją budynków. Nowe zasady doprecyzowują też sposób ustalania dotacji i jej wysokości.

Kto może liczyć na dotacje do wymiany pieców?

Dofinansowanie przyznawane jest osobom fizycznym (mieszkańcom) oraz prawnym (np. spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, fundacjom, instytucjom kultury, a także przedsiębiorcom itp.). O dotacje mogą ubiegać się osoby, które zamierzają:

- trwale zmienić swój system ogrzewania oparty na paliwie stałym (węglu itp.) poprzez podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej albo zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego bądź olejowego;

- podłączyć ciepłą wodę użytkową w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwem stałym;

- zainstalować kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Ponadto dofinansowanie może być udzielone osobom, które chcą trwale zlikwidować podwójne systemy grzewcze (np. węglowo-gazowe lub węglowo-elektryczne) - gdy mają współpracujące z kotłem czy piecem węglowym ogrzewanie gazowe, elektryczne albo olejowe niesprawne lub eksploatowane ponad 10 lat. Tu warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego, ekologicznego źródła ciepła.

Ile pieniędzy dostaniemy z Urzędu Miasta?
Dofinansowanie, którego udziela gmina, jest przeznaczone na pokrycie kosztów:

- demontażu kotłowni albo pieca węglowego, zakupu oraz montażu nowego źródła ogrzewania (fabrycznie nowego, z gwarancją),

- wykonania wewnętrznej instalacji c.o., gazowej lub elektrycznej (w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych),

- modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego działania nowego źródła ogrzewania,

- podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (instalacja wewnętrzna),

- zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

Dotacja nie może być natomiast wykorzystana na projekt budowlano-wykonawczy, budowę sieci zewnętrznych (ciepłowniczych, energetycznych, gazowych) lub na zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.

Na jakiej wysokości dotacje można liczyć? Przyznaje się je do kwoty:

- 900 zł za każdy kilowat mocy nowego źródła ciepła, czyli obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia), przy czym to zapotrzebowanie nie może przekroczyć stu watów na metr kw. ogrzewanej powierzchni;

- 900 zł za każdy kilowat mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej - w przypadku likwidacji pieców lub kotłowni na paliwa stałe, służących do przygotowania tejże ciepłej wody;

- 3000 zł za każdy kilowat obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk lub kotłowni służących do przygotowania tejże wody (w przypadku instalacji pompy ciepła), ale nie więcej niż 20 tys. zł. Jednak zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć stu watów na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni;

- 1000 zł za każdy metr kw. powierzchni apertury (to tzw. powierzchnia czynna, która absorbuje promieniowanie słoneczne) - w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację, nie może przekroczyć pięciu metrów kw.

Osoby, które rozważają likwidację pieców, powinny się pospieszyć. Od tego, kiedy złożymy wniosek o dofinansowanie, zależy, ile pieniędzy dostaniemy. Z czasem miasto będzie bowiem zmniejszać wysokość dotacji.

- Na zwrot do 100 procent poniesionych kosztów zmiany systemu ogrzewania mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek jeszcze w tym albo w przyszłym roku.

- Zwrot do 80 procent kosztów inwestycji przewiduje się w przypadku złożenia wniosku w 2017 roku.

- Zwrot już tylko do 60 proc. poniesionych kosztów otrzymają krakowianie, którzy zdecydują się złożyć wniosek w 2018 r.

Jak starać się o dotację na wymianę pieca?
Przede wszystkim by móc ubiegać się o dofinansowanie z gminy, należy posiadać czynny węglowy system grzewczy. Pierwszym krokiem, jaki musimy uczynić, jest rozpoznanie możliwości technicznych przejścia na proekologiczne źródło ogrzewania i przyłączenia się do odpowiednich mediów. Oto, jak wygląda cała procedura krok po kroku:

1. Warto zgłosić się do punktu informacyjnego na osiedlu Zgody 2 w Nowej Hucie (w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30). Urzędnicy udzielą szczegółowych informacji. Można tam również pobrać druk wniosku o przyznanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania (formularze wniosków są też dostępne na www.bip.krakow.pl).

2. Po podjęciu decyzji, jakie nowe źródło ciepła wybieramy (gaz, sieć miejska, ogrzewanie elektryczne itd.), należy wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Krakowa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Są one następujące:

- tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- zgoda większości współwłaścicieli (51 procent) - jeśli jest to współwłasność,

- umowa najmu i zgoda właściciela, jeśli lokal wynajmujemy,

- w przypadku mocy nowego kotła wyższej niż 20 kW należy dołączyć obliczenia sporządzone przez uprawnioną osobę uzasadniającą taką moc kotła,

- w zależności od wybranego nowego rodzaju ogrzewania wymagane są: warunki przyłączenia - dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub dla ogrzewania elektrycznego, a dla gazowego - zaświadczenie o możliwości użytkowania gazu w obiekcie lub zaświadczenie od dostawcy gazu, gdy do budynku ten gaz jest już dostarczany,

- dokument potwierdzający powierzchnię lokalu (np. druk wpłaty podatku od nieruchomości czy odpis z księgi wieczystej).

3. Urząd dokonuje weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosku. Przeprowadzana jest także kontrola zgodności stanu faktycznego z danym zawartymi we wniosku w celu stwierdzenia, czy w lokalu jest czynny węglowy system ogrzewania.

4. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wnioskodawca jest powiadamiany o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

5. Po zawarciu z Urzędem Miasta umowy wnioskodawca rozpoczyna inwestycję - na własny koszt. Co istotne, należy zakończyć realizację zadania do 10 października roku, na który została udzielona dotacja.

6. Następnie trzeba złożyć wniosek o rozliczenie dotacji (wraz z załącznikami potwierdzającymi wykonanie inwestycji i poniesione koszty).

7. Urzędnicy przeprowadzają kontrolę w lokalu, by stwierdzić, czy zostały wykonane wszystkie prace, na które została przyznana dotacja.

8. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, urząd akceptuje przedłożone rozliczenie i wyznacza termin odbioru dotacji.

Więcej informacji nt. wymiany pieców i dotacji na ten cel można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (os. Zgody 2, tel. 12 616-88-48) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl.

***

Ile kosztuje ogrzewanie

Powszechnie uważa się, że ogrzewanie węglem jest najtańsze. Owszem, gdy weźmie się pod uwagę koszty samego paliwa - rzeczywiście tak jest. Tych kosztów jest jednak znacznie więcej i gdy je wszystkie uwzględnimy, to okazuje się, że za ogrzewanie węglowe zapłacimy kwoty podobne do tych za np. ogrzewanie gazowe. Poniżej podajemy szacunkowe koszty ogrzewania paliwami różnego typu.

150-metrowy dom słabo izolowany cieplnie (rocznie netto):

- węgiel (kocioł na miał) - ok. 3300 zł

- węgiel (kocioł na ekogroszek) - ok. 3200 zł

- drewno (kocioł na pelety) - ok. 3600 zł

- gaz ziemny (kocioł kondensacyjny) - ok. 4400 zł

- olej opałowy (kocioł kondensacyjny) - ok. 7300 zł

- energia elektryczna (grzejniki) - ok. 10 200 zł

Do tych kwot, obliczonych za pomocą kalkulatora kosztów ogrzewania, dodajmy koszty zakupu kotłów. Przeliczone na 10 lat wyniosą one rocznie:

- ok. 350 - 450 zł dla prostego kotła węglowego lub gazowego,

- ok. 1000 - 1200 zł dla kotłów na pelety, ekogroszek (z pełną automatyką).

To jeszcze nie wszystko, bo w przypadku ogrzewania węglowego musimy jeszcze uwzględnić szereg dodatkowych kosztów, które mogą wynieść rocznie kolejne kilkaset złotych, a nawet więcej. To m.in.:

- koszty składowania węgla (często jest on przechowywany nieprawidłowo),

- koszty napraw i konserwacji kotłów (węglowe częściej ulegają awariom),

- koszty kontroli i czyszczenia przewodów kominowych (w domach opalanych węglem trzeba to robić dwa razy częściej niż w tych np. z gazem),

- koszty utylizacji odpadów (popiołu).

_- _Gdy uwzględnimy te wszystkie koszty, to okazuje się, że ogrzewanie węglowe wcale nie jest tańsze niż gazowe. Samo tylko nieprawidłowe składowanie węgla (wystarczy, że poleży on trochę na zewnątrz i jest zawilgocony) powoduje, że jego wartość opałowa maleje nawet o 30 procent. Wtedy musimy go zużyć więcej, co podnosi koszty - zwraca uwagę Jan Krawczyk z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie. Podkreśla on, że - uwzględniając wszystkie wyżej wymienione aspekty - ogrzewanie gazowe jest bardziej opłacalne niż węglowe - zarówno ekonomicznie, jak i pod względem obsługi.

Kto ma szansę na lepszą pracę?

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

t
tylko z pelletem

Jeśli chodzi o paliwo stałe to zdecydowanie pellet. Jestem zwolennikiem ekologicznych rozwiązań, także według mnie jest to rozwiązanie idealne - Mini Bio Luxury Kostrzewa www.youtube.com/watch?v=JhU-WSVL8YY

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3