Matura WOS 2019: TERMIN, GODZINA, Przecieki. Matura z WOS-u 2019 poziom rozszerzony i podstawowy co będzie?? 10 05 2019

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Matura WOS 2019: ARKUSZE CKE Matura WOS 2019: ARKUSZE CKE
Matura WOS 2019. To kolejny egzamin w tej sesji maturalnej. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie, po zakończonym egzaminie z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i podstawowym. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura z wiedzy o społeczeństwie!

Matura WOS 2019 Odpowiedzi, Arkusze z matury z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2019

Matura z WOS-u 2019 to dodatkowy przedmiot wybierany przez maturzystów. Uczniowie zmierzą się z nim 10 maja w piątek o godzinie 14;00. Napiszą wtedy egzamin z WOS-u na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Arkusze oraz odpowiedzi znajdziecie u nas po zakończonym egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie.

Matura 2019 CKE: przecieki z j. polskiego. Jakie będą tematy? Czy wyciekły arkusze?

Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2019.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2019 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.

Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2019 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.

Matura WOS 2019 Odpowiedzi matura wiedza o społeczeństwie rozszerzona, podstawowa, Arkusze CKE

Zadania w arkuszu maturalnym z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

 • wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,
 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
 • umiejętności dostrzegania współzależności we współczesnym świecie,
 • umiejętności wykorzystywania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

 1. Fragment aktu prawnego
  Na podstawie […] ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych […]
  § 1. Wprowadza się […] opłatę od posiadania psów.
  § 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 40,00 zł za jednego psa.
  www.bip.[...]
  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
  Akt prawny, którego fragment zaprezentowano, to

  • A. rozporządzenie ministra finansów.
  • B. zarządzenie wojewody.
  • C. uchwała rady gminy.
  • D. ustawa.

  Matura WOS 2019: TERMIN, DATA, Przewidywania. Co będzie na maturze z wiedzy o społeczeństwie?

 2. O jednej z grup mniejszościowych
  Są najmniej liczną mniejszością w Polsce – podczas przeprowadzonego w 2011 roku spisu powszechnego tę identyfikację narodowo-etniczną zadeklarowało 313 obywateli polskich. Mają status prawny mniejszości etnicznej. Pierwsze ich grupy przybyły z Krymu w XIII–XIV wieku i osiedliły się na ziemiach Księstwa Halicko-Włodzimierskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie tworzyły gminy wyznaniowe, zwane dżymatami. Ich religia powstała w VIII wieku, a uznaje się w niej Pismo Święte Starego Testamentu, nie dopuszczając do niego żadnych dodatków, komentarzy czy uzupełnień. Ich język należy do gałęzi kipczackiej tureckiej grupy językowej, zwanej niekiedy turkijską. Na podstawie: mswia.gov.pl; www.[...].org.pl
  Zaznacz nazwę grupy mniejszościowej opisanej w tekście.

  • A. Karaimi
  • B. Ormianie
  • C. Romowie
  • D. Tatarzy

 3. O typach jednej z koncepcji genezy państwa
  U Hobbesa wspólnota polityczna ma charakter wszechogarniający. Ludzie […] wychodzą ze stanu dzikości, w którym nikt nie może być pewien bezpieczeństwa, i powołują Lewiatana, który wypełnia całość życia społecznego. Społeczeństwo istnieje dzięki władzy politycznej, która musi być absolutna, bez niej […] by się ono rozpadło, a człowiek powróciłby do stanu
  pierwotnego […]. Podejście Locke’a jest inne. Przede wszystkim zakłada on, iż stan pierwotny, w jakim znajdowali się ludzie, ma swoje zalety. Państwo potrzebne jest tylko w takim zakresie, w jakim ludzie sami nie mogą podołać rozwiązywaniu wszystkich problemów, które pojawiają się w ich zbiorowej egzystencji. […] Podstawą jest zatem działanie społeczeństwa obywatelskiego.
  M. Wąsowicz, Prawo i obywatel, Warszawa 2015, s. 51–52.

  • Podaj nazwę koncepcji genezy państwa przedstawionej w tekście.
  • Podaj dwie różnice między koncepcją Thomasa Hobbesa a koncepcją Johna Locke’a.

WOS ODPOWIEDZI:

1.

Proces społeczny – socjalizacja pierwotna

Środowisko społeczne – grupa pierwotna rodzina

2.1

Rozstrzygnięcie – NIE

Uzasadnienie: Postawa grupy etnicznej, przedstawiona w tekście 2 jest sprzeczna z opisem z tekstu nr 1, ponieważ Jakuci uważali siebie za kogoś gorszego od Rosjan, wręcz wstydzili się swojego pochodzenia i chcieli robić wszystko, by „uwolnić się” od swojej grupy. Z kolei w tekście 1 jest przedstawiona sytuacja, w której dana grupa społeczna ma o sobie zawyżone wyobrażenia, z kolei grupy obce poniża, ma o nich pejoratywne zdanie, etc.

2.2 C

2.3

Ruchliwość pionowa określa przechodzenie w dół (degradacja) bądź w górę (awans) grupy społecznej. W tekście 2 mamy do czynienia z awansem. Jakuci, by się rozwijać musieli wyrzec się własnej kultury, tradycji, języka i poddać się całkowitej rusyfikacji.

3. Społeczeństwo informacyjne

4. C

5.

Prawda
Fałsz
Prawda

6.

Rozstrzygnięcie: Tak, istnieje zależność

Uzasadnienie: Im wyższy współczynnik Ginniego, tym mniejszy dochód per capita. W Danii współczynnik jest najniższy (0,247) i dochód per capita wynosi 56 444 USD. Następnie, w kolejnych krajach dochód ten maleje a wzrasta współczynnik nierówności. Można to zauważyć np. w Rosji, w której współczynnik wynosi 0,375 i dochód per capita wynosi tylko 27 834. Najbardziej widoczne jest to jednak na Haiti, gdzie współczynnik Ginniego jest bardzo wysoki (0,595), a dochód per capita wynosi tylko 784 USD.

7. Giełda Papierów Wartościowych

8. Reklamy zachęcają do przekazania 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na organizację pożytku publicznego. Od 2004 roku w Polsce istnieje taka możliwość.

9. Kultura polityczna

10.1: Odp: 5

10.2

Rozstrzygnięcie – NIE

Uzasadnienie: W państwie dobrobytu (państwie socjalnym) przeznacza się publiczne pieniądze na opiekę zdrowotną, najważniejszą rolę w systemie ochrony zdrowia sprawują państwowe instytucje medyczne, większość obywateli nie korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej i pozostaje w państwowym systemie ubezpieczeń społecznych.

11. Suwerenność państwowa

12. Podany reżim nie ma charakteru totalitarnego tylko autorytarny, ponieważ władza nie ingeruje we wszystkie dziedziny życia obywatela (np. w życie prywatne). Jedynie stara się „przekonać” obywateli do tego, by nie interesowali się zbytnio polityką i zostawili to odpowiednim ludziom, czyli władzom (elitom).

13.

Opis A: Nazwa państwa: Wielka Brytania; numer na mapie: 6
Opis B: nazwa państwa: Francja; numer na mapie: 2
Opis C: nazwa państwa: Włochy; numer na mapie: 3

14.1

Rozstrzygnięcie: NIE

Uzasadnienie:

· Art. 3.1 – wyraźnie jest wskazane, że pod władzą prezydenta pozostają sądy, więc nie można mówić o istnieniu trójpodziału władzy
· Art. 28 – ten artykuł daje prezydentowi możliwość w każdej chwili odwołania premiera oraz całej rady ministrów - prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad organami władzy ustawodawczej

14.2 Odpowiedzialność konstytucyjna

15.1

· lata wyborów: w 2009 i 2014 nie odbywały się wybory parlamentarne, lecz do Europarlamentu
· infografiki przedstawiają 13 okręgów wyborczych, co nie odpowiada liczbie okręgów w wyborach do Sejmu
· infografiki przedstawiają 5-letnią kadencję, z kolei Sejm i Senat ma 4-letnią kadencję

15.2

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

16.

Przedstawienie expose: D

wyrażenie wotum nieufności: C

17. B

18.1 Rzecznik Praw Obywatelskich

18.2

Numer: 2

Uzasadnienie: Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego to była fasadowa organizacja utworzona w PRL który miał jednoczyć wszystkie siły popierające władze PRL o różnych orientacjach politycznych i światopoglądowych. PRON zakończył działalność w 1989 roku.

19.

Opis 1: zarząd województwa

Opis 2: sejmik województwa

20.

Źródłem powszechnie obowiązującego prawa nie jest akt prawny, oznaczony numerem 4, wydany przez naczelny organ administracji. Źródłem takim jest natomiast akt wydany przez organ egzekutywy w celu wykonania ustawy, który to akt oznaczono numerem 2.

21.

Przepis 1: Kodeks wykroczeń

Przepis 2: Prawo pracy

Przepis 3: Kodeks karny

22. Zdolność do czynności prawnych.

23.

A – Sąd Okręgowy
B - Gdańsk
C - Cywilny
D – Teresa Węgrzynowska
E – Weronika Mysior
F – 100 tys. zł

24.1 B

24.2 Biuletyn Informacji Publicznej

25. C

26.

A – Rada Bezpieczeństwa
B – Zgromadzenie Ogólne
C – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

27.1

A – NATO
B – 1949
C – Sekretarz Generalny

27.2

1) Fałsz
2) Fałsz
3) Prawda

28.

Rozstrzygnięcie: NIE

Uzasadnienie: Zdjęcie wskazuje salę obrad Parlamentu Europejskiego, z kolei tekst odnosi się do Rady Unii Europejskiej, obradującej w 10 różnych składach.

29.1

Państwa chcące utrzymywać stosunki z Chińską Republiką Ludową nie mogą utrzymywać jakichkolwiek stosunków z Tajwanem.

29.2

· Chiny kreują swój pozytywny wizerunek na arenie międzynarodowej poprzez pomoc innym krajom
· Chiny starają się uzależnić państwa regionu od siebie i tym samym wzmacniać swoją pozycję, stając się potęgą regionalną

30.

Opis A: nazwa państwa: Irak; numer na mapie: 3
Opis B: nazwa państwa: Afganistan; numer na mapie: 5.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2019

CZĘŚĆ USTNA:
9-22 maja:

 • język polski
 • języki mniejszości narodowych
 • język łemkowski
 • język kaszubski

6-25 maja:

 • języki obce nowożytne

CZĘŚĆ PISEMNA
6 maja - poniedziałek

 • język polski - pp - godz. 9:00, pr - godzina 14:00

7 maja - wtorek

 • matematyka - pp - godz 9:00
 • język łaciński i kultura antyczna - godz 14:00

8 maja - środa

 • język angielski - pp - godz. 9:00
 • język angielski - pr, dj, godz. 14:00

9 maja - czwartek

 • matematyka pr - godz. 9:00
 • filozofia - pp, pr, godz. 14:00

10 maja - piątek

 • biologia pp, pr - godz. 9:00
 • wiedza o społeczeństwie pp, pr - godz. 14:00

13 maja - poniedziałek

 • chemia - pp, pr - godz. 9:00
 • informatyka - pp, pr - godz. 14:00

14 maja - wtorek

 • język niemiecki - pp - godz. 9.00
 • język niemiecki - pr, dj - godz. 14:00

15 maja - środa

 • geografia - pp, pr - godz. 9:00
 • historia sztuki - pp, pr - godz. 14:00

16 maja - czwartek

 • język rosyjski - pp - godz. 9:00
 • język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00

17 maja - piątek

 • język francuski - pp - godz. 9:00
 • język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00

20 maja - poniedziałek

 • fizyka i astronomia - pp - godz. 9:00
 • język francuski - pr, dj - godz. 14:00

Czytaj także

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3