MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Porozumienie. Program oraz najważniejsze informacje na temat propozycji tego ugrupowania

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Partia polityczna Porozumienie powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk.
Partia polityczna Porozumienie powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk. Fot: Karolina Misztal / Polska Press
Porozumienie to centroprawicowa partia o profilu republikańskim i liberalno-konserwatywnym z akcentami chrześcijańsko-demokratycznymi. Najważniejsze założenia programowe ugrupowania zostały opisane w dokumencie „Polityka od nowa”. Odnosi się on do polityki krajowej, w tym samorządowej, jak i zagranicznej, także tej związanej z działaniami w stosunku do Rosji. W połowie lutego liderzy Porozumienia i Agrounii podpisali wspólną deklarację ideową, zawierającą postulaty obu ugrupowań.

Porozumienie. Program oraz najważniejsze informacje na temat propozycji tego ugrupowania. Na początku lutego liderka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że partia będzie współpracować z Agrounią i jej liderem Michałem Kołodziejczakiem. Oba ugrupowania planują wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a ich szefowie zapowiedzieli powołanie nowej partii politycznej.

Michał Kołodziejczak jest znany z prorosyjskich wypowiedzi. W grudniu 2021 roku Kołodziejczak pytany o zagrożenia mówił, że nie jest jednym z nich Rosja, ale niezgoda w kraju. Co do wschodniego sąsiada miałby on jedną politykę: rozmawiania i rozluźniania się przy negocjacjach.

Przed wybuchem wojny na Ukrainie, rosyjska agencja TASS cytowała jego wypowiedzi. "Polscy rolnicy opowiedzieli się za uregulowaniem kontaktów z Rosją oraz zniesieniem sankcji i embarga handlowego" - pisała TASS.

Spis treści

Polityka krajowa partii Porozumienie

Ustrój i sądownictwo

Porozumienie powstało 4 listopada 2017, po przekształceniu Polski Razem oraz konsolidacji nowych środowisk. Założycielem ugrupowania jest Jarosław Gowin, który zrezygnował z funkcji prezesa Porozumienia w grudniu 2022. Od tego też momentu na szefa formacji powołana została dotychczasowa wiceprezes, Magdalena Sroka.

Partia postuluje wprowadzenie istotnych zmian ustrojowych. Przede wszystkim, zdaniem działaczy tego ugrupowania, niezbędne jest przekształcenie Senatu w taki sposób, by w większej części reprezentował on interesy samorządu terytorialnego.

Porozumienie dąży ponadto do decentralizacji państwa, tak by zwiększyć sprawność działania jego jednostek i zapewnić szybką reakcję na zmiany. Powinno się to odbywać, zdaniem polityków tej partii, przez utworzenie systemu centrów administracyjnych na poziomie gminnym i powiatowym, w których można załatwić wszystkie sprawy z zakresu różnych poziomów administracji. Istotnym punktem jest także informatyzacja usług publicznych i deglomeracja instytucjonalna, a więc lokowanie urzędów centralnych i regionalnych oraz instytutów naukowych i centrów rozwojowych w mniejszych miejscowościach.

Porozumienie jest ponadto za wprowadzeniem referendum konsultacyjnego, w którym z obywatelami byłyby konsultowane najważniejsze bieżące sprawy państwowe, organizowanego nie rzadziej niż raz na 2 lata, oraz upowszechnieniem informacji na temat funkcjonowania instytucji publicznych na wszystkich szczeblach.

Jeśli chodzi o sądownictwo, Porozumienie popiera reformy w tym zakresie, aczkolwiek sprzeciwia się zbyt daleko idącej ingerencji w działanie sędziów. Mowa jest w tym przypadku o negowaniu sankcji dyscyplinarnych oraz ogłaszaniu, w jakich stowarzyszeniach działają, członkami jakich partii byli oraz jakimi danymi posługują się w mediach społecznościowych. Ciekawym punktem programu Porozumienia w kwestii sądownictwa jest także wprowadzenie Sądu Rynku Kapitałowego jako oddzielnego sądu specjalistycznego.

Polityka społeczna

W kwestii polityki społecznej działacze Porozumienia popierają kontynuację programów finansowych wspierających opiekę nad dziećmi (a więc np. program 500+). Chcą także wspomóc rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej. W ich programie można znaleźć w związku z tym punkt o zachętach podatkowych na tworzenie przedszkoli i żłobków w miejscach pracy, a także możliwość finansowania tej usługi przez Fundusz Świadczeń Socjalnych, co odciążyłoby budżet pracowników.

Porozumienie popiera także wprowadzanie programów rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, ukierunkowanych na aktywizację bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami. Działacze tego ugrupowania chcą także wspomóc społeczeństwo przez takie działania, jak:

 • zerowy podatek VAT na produkty dla niemowląt i dzieci
 • bon matczyny uprawniający każdą kobietę w Polsce do realizacji świadczeń związanych z porodem na terenie całego kraju w pewnej, określonej wysokości, w publicznej lub prywatnej placówce
 • zerowy PIT dla matek powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci
 • wsparcie finansowe i organizacyjne rodzin wychowujących lub opiekujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami

Ważnym punktem polityki społecznej Porozumienia jest również mieszkalnictwo. Priorytetem dla działaczy tego ugrupowania będzie wprowadzenie tanich mieszkań na wynajem z możliwością ich wykupu na własność (tzw. Nowa Polityka Mieszkaniowa).

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość i podatki, Porozumienie chce przede wszystkim ustabilizować system podatkowy dla firm, wprowadzając jednolitą daninę, rozszerzyć tzw. estoński CIT na spółki notowane na GPW, osiągające nie więcej niż 10 milionów złotych przychodu i posiadające co najmniej 35% akcji dostępnych w obrocie.

Istotnym punktem programu Porozumienia ma być także wprowadzenie możliwości odliczania składek na ZUS od podatku we wszystkich mikroprzedsiębiorstwach. Ważnym założeniem tego ugrupowania jest ponadto wprowadzenie możliwości przeznaczenia 1% podatku od osób prawnych (CIT) na dofinansowanie uczelni oraz instytutów badawczych. Porozumienie zapowiada pondato poparcie ustawy o wspieraniu zatrudnienia i zatrudnianiu cudzoziemców.

Warto nadmienić, że zarówno zarząd partii, jak i reszta członków dążą również do uregulowania kwestii pracy zdalnej. Dla gospodarki istotnym bodźcem, zdaniem działaczy Porozumienia, ma być Polska Strefa Inwestycji Eksportowych. W jej ramach ta partia chce wprowadzić Fundusz Wsparcia Eksportu, który pozwoli na finansowanie inwestycji w sektorze MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Kryterium uzyskania pomocy w tym przypadku będzie powiązanie z potencjałem eksportowym. Firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie bezzwrotne do 75% wartości mniejszych i do 45% większych inwestycji.

Edukacja

Działacze Porozumienia zauważają, że Edukacja jest obszarem, który wymaga istotnych zmian. Jest to związane ich zdaniem m.in. z rewolucją technologiczną, szybkimi zmianami w geopolityce oraz nowymi modelami ekonomicznymi. To wszystko powoduje, że trzeba stworzyć spójny i innowacyjny model rozwoju zasobów ludzkich.

Działacze Porozumienia proponują w związku z tym zawarcie nowej umowy społecznej o nazwie „Edukacja 2030+”. U jej podstaw leżą zmiany w trzech obszarach kształcenia. Pierwszym z nich jest szkolnictwo ogólne i zawodowe. Politycy tego ugrupowania zalecają w tym zakresie:

 1. ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 2. nowy system zarządzania szkolnictwem – od poziomu szkolnego przez szczebel samorządowy po centralny,
 3. stopniową zmianę podstawy programowej tak, by była bardziej elastyczna dla nauczycieli,
 4. wdrożenie programu szkoły cyfrowej na wszystkich poziomach, tj. infrastruktury, celów i metod kształcenia,
 5. wprowadzenie w każdym powiecie przynajmniej jednej Pracowni Przyszłości, czyli ośrodka, w którym znajdowałyby się pracownie specjalistyczne oraz najlepsi nauczyciele prowadzący zajęcia laboratoryjne w ramach podstawy programowej, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 6. zmianę sposobu kształcenia na takie, które będzie oparte na technikach nauczania problemowego na wszystkich etapach.

Drugim z poziomów kształcenia, który miałby ulec zmianie, będzie szkolnictwo wyższe i naukowe. Politycy Porozumienia chcą m.in.:

 1. zwiększyć nakłady na badania naukowe i rozwój szkół wyższych,
 2. zachęcać uczelnie do uruchomienia pakietów rozwojowych obejmujących m.in. promowanie interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych kierunków studiów, wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój kreatywności, innowacyjności i skutecznej komunikacji uczniów, programy grantowe ukierunkowane na tworzenie kierunków angażujących pracodawców, wspieranie tworzenia kierunków studiów międzynarodowych czy też wdrażanie programów rozwoju kompetencji nauczania nauczycieli akademickich,
 3. włączenia komponentu oceny jakości kształcenia do okresowej oceny jakości pracy uczelni.

Porozumienie zamierza także wprowadzić następujące zmiany na poziomie kształcenia ustawicznego:

 1. bon na rozwój – jako instrument finansowania szkoleń, studiów i kursów,
 2. włączenie szkół i uczelni do oferowania możliwości rozwoju pracowników na terenie ich działania,
 3. modernizacja Urzędów Pracy – mają się one zajmować także organizacją nowoczesnych, rozwojowych programów edukacyjnych oraz współpracą z pracodawcami i szkołami.

Zdrowie

Istotne miejsce w programie Porozumienia zajmuje również polityka zdrowotna. Działacze tej partii chcą przede wszystkim poprawić koordynację działań poszczególnych etapów dochodzenia do zdrowia, a więc diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Równie ważne, zdaniem polityków Porozumienia, jest polepszenie komunikacji z pacjentem. Prowadzenie rozmów zarówno bezpośrednich, jak i telefonicznych ma być przedmiotem stałego doskonalenia przez szkolenia i systematyczną weryfikację. W programie Porozumienia jest ponadto mowa o wzmocnieniu roli szpitali powiatowych jako ośrodków szybkiej diagnostyki, które wesprą lekarzy rodzinnych i ratownictwo medyczne. To właśnie w nich miałyby się rozwijać ośrodki opieki długoterminowej i nad osobami starszymi.

Kluczem do poprawy jakości działania polskiej służby zdrowia jest również, zdaniem polityków Porozumienia, zwiększenie poziomu kształcenia lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników opieki zdrowotnej (przez większą ilość praktyk). Ważnym punktem będzie także budowa systemu wsparcia osób starszych. Miałby on obejmować m.in. sieć opieki domowej i wsparcia aktywności pozadomowej z uwzględnieniem diagnostyki (dzięki m.in. nowoczesnym formom monitorowania stanu zdrowia), poprawę nadzoru geriatrycznego i rehabilitacyjnego oraz rozwiniętą bazę opieki stacjonarnej jako atrakcyjniejszą od pomocy udzielanej w domu lub w mieszkaniu.

Środowisko

Politycy Porozumienia nie zapominają w swoim programie o środowisku naturalnym. Działacze tego ugrupowania uważają, że Polska powinna podjąć aktywną współpracę z Unią Europejską w celu likwidacji zagrożenia globalną katastrofą ekologiczną. Podstawowym celem jest zatem przyjęcie jednoznacznej deklaracji osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 r. i wprowadzenie jej jako elementu polityki krajowej. W związku z tym Porozumienie proponuje w swoim programie:

 • Natychmiastowe odejście od kotłów węglowych w nowo powstających i modernizowanych budynkach oraz wyeliminowanie węgla we wszystkich gospodarstwach domowych do 2030 r. bez żadnych wyjątków i wydłużania terminów.
 • Odejście od innych paliw kopalnych (tj. np. gazu ziemnego i oleju opałowego) w nowych budynkach do 2030 r., a w modernizowanych – do 2050 r. Ich alternatywą mają być pompy ciepła.
 • Wprowadzenie obowiązkowych norm jakościowych dla pelletu oraz ścieżki zaostrzania norm emisji dla kominków i kotłów.
 • Pomoc finansową i doradztwo dla mieszkańców w przeprowadzaniu inwestycji antysmogowych i proklimatycznych.
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców miast, samorządy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe (w głównej mierze chodzi tutaj o instalowanie paneli fotowoltaicznych).
 • Zrównoważoną mobilność w miastach przez wprowadzenie stref czystego transportu, z wyłączeniem pojazdów niespełniających określonych norm emisji, tworzenie nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, rozwój transportu miejskiego.
 • Zwiększenie powierzchni terenów zielonych i „odbetonowanie” miast.

Polityka Porozumienia względem samorządów

Politycy Porozumienia uważają, że samorządność lokalna to fundament państwa demokratycznego. Trzeba jednak ją dopasować do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej. Kluczem do sukcesu, zdaniem działaczy tego ugrupowania, są m.in.:

 1. Stabilizacja finansowa przez wzrost dochodów podatkowych samorządów na następujący:

  - udział w PIT:

  • gmina – 44%
  • powiat – 14%
  • województwo – 2%

  - udział w CIT

  • gmina – 9%
  • powiat – 3%
  • województwo 19%
 2. wprowadzenie subwencji inwestycyjnych dla samorządów,

 3. zwiększenie roli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

 4. wprowadzenie regionalnych i subregionalnych centrów informatycznych – miałyby one wspierać administrację i obywateli w stosowaniu cyfrowych rozwiązań, rozwiązując problemy w braku kompetencji i wiedzy na ten temat,

 5. powołanie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej – jej zadaniem byłoby doskonalenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zapewniając ich profesjonalizację,

 6. wsparcie dla asymilacji obcokrajowców przez doradztwo, środki finansowe i szkolenia ze strony samorządów.

Partia Porozumienie a polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna Porozumienia to jeden z najbardziej rozwiniętych punktów jego programu. Podejście działaczy tego ugrupowania w tym zakresie jest takie, że musi ona łączyć, a nie dzielić siły polityczne. Uważają oni, że polityka zagraniczna jest ważnym elementem bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Nie można więc w tym zakresie spocząć na laurach i ograniczać inwestycje w polskie siły zbrojne.

Dla polityków Porozumienia najważniejszym partnerem w polityce zagranicznej jest Unia Europejska. Zacieśnianie z nią współpracy nie powinno się jednak odbywać w ramach zbyt daleko idących projektów integracyjnych.

Porozumienie sprzeciwia się m.in. federalizacji Europy przez np. zniesienie wszelkich granic na jej obszarze. Neguje także wprowadzenie na obecnym etapie waluty euro i postuluje znalezienie kompromisowych rozwiązań względem polityki zagranicznej oraz klimatycznej.

Jeśli chodzi o UE, szczególne znaczenie mają zdaniem działaczy Porozumienia relacje z Niemcami. To fundament bezpieczeństwa kraju. Polska, zdaniem polityków tego ugrupowania, powinna jednak także aktywnie rozwijać relacje z Francją, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią.

Polityka zagraniczna, zdaniem polityków Porozumienia, musi się również wiązać z aktywną współpracą z sojuszem NATO. Określają oni je jako podstawę bezpieczeństwa militarnego Polski, podkreślając fakt, że będące członkiem tej organizacji Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 100 lat dwukrotnie przychodziły z pomocą Europie, i to właśnie dzięki temu krajowi udało się zakończyć dwie wojny światowe.

Porozumienie popiera w związku z tym stacjonowanie wojsk amerykańskich w Europie. To ugrupowanie jest zatem zwolennikiem sojuszu z USA i w razie potrzeby też zaakceptowałoby pomoc militarną dla tego państwa ze strony Polski.

Unia Europejska i NATO to niejedyne formaty współpracy regionalnej, które popiera Porozumienie. Ważną grupą współpracy powinna być, zdaniem działaczy tego ugrupowania, także Grupa Wyszehradzka (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz Trójmorze (obejmujące 12 państw UE położonych w pobliżu Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego).

Porozumienie porusza również kwestię otoczenia instytucjonalnego. Zdaniem polityków tego ugrupowania całość polityki zagranicznej powinna być koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kluczem jest zatem centralizacja władzy. Nie może być zatem wielości ośrodków decyzyjnych. Służby specjalne, sektor think-tanków czy też koterie towarzyskie muszą być zatem wyeliminowane z pomocy w prowadzeniu polityki zagranicznej.

Polityka Porozumienia względem Rosji

Politycy Porozumienia z niepokojem śledzą poczynania Rosji na arenie międzynarodowej. Dostrzegają potrzebę deeskalacji napięcia między tym krajem a NATO, aczkolwiek uważają, że krokiem w tym kierunku nie powinno być osłabianie militarne wschodnich granic Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Aby taka deeskalacja była możliwa, niezbędna jest zmiana zachowania Rosji. Porozumienie opowiada się za przywróceniem suwerenności Ukrainy w jej granicach do czasu sprzed ataku sąsiada ze wschodu w 2022 r. i zajęcia Krymu w 2014 r. Wspiera ono także dążenie Ukrainy do wejścia w struktury UE i NATO.

Jeśli chodzi o działania, które należy podjąć względem agresji Rosji na Ukrainę, politycy Porozumienia są zdania, że Polska powinna mobilizować Zachód do militarnego wsparcia Ukrainy. Ważna jest zatem dyplomacja. Misja pokojowa to jednak zbyt daleko idący krok, który byłby zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski.

Z punktu widzenia naszego kraju potrzebna jest przede wszystkim bezpośrednia pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Najważniejsi są uchodźcy, którzy szukali bezpiecznego schronienia w Polsce. Trzeba myśleć o długofalowych działaniach związanych z przyjazdem i pobytem tysięcy Ukraińców w naszym kraju. Musi ona dotyczyć nie tylko części socjalnej, ale również zapewniać likwidację bariery językowej i kulturowej. Nie wiadomo bowiem, jak długo te osoby zostaną na terytorium Polski.

Politycy Porozumienia chcą bronić suwerenności kraju, popierając jednocześnie zdecydowany i szybki wzrost nakładów na polską armię tak, by siły zbrojne były w stanie bronić w razie takiej potrzeby Polski do czasu przerzucenia sił sojuszniczych z Zachodu.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie zmiany w służbie zdrowia proponuje partia Porozumienie?

Partia Porozumienie proponuje zwiększenie poziomu kształcenia lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników opieki zdrowotnej, budowę systemu wsparcia osób starszych, w tym sieci opieki domowej i wsparcia aktywności pozadomowej, poprawę nadzoru geriatrycznego i rehabilitacyjnego oraz rozwiniętą bazę opieki stacjonarnej.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie polityki społecznej?

Partia Porozumienie postuluje wprowadzenie zerowego PIT dla matek powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci, wsparcie finansowe i organizacyjne rodzin wychowujących lub opiekujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie tanich mieszkań na wynajem z możliwością ich wykupu na własność.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie przedsiębiorczości i podatków?

Partia Porozumienie chce przede wszystkim ustabilizować system podatkowy dla firm, wprowadzając jednolitą daninę, rozszerzyć tzw. ulgę inwestycyjną, czyli zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku inwestycji w nowe technologie, a także zwiększyć dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich?

Partia Porozumienie postuluje zwiększenie nakładów na rozwój obszarów wiejskich, w tym na modernizację infrastruktury, poprawę jakości życia mieszkańców wsi oraz wsparcie dla rolników i producentów żywności. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, takich jak promowanie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie bezpieczeństwa i obronności?

Partia Porozumienie postuluje zwiększenie nakładów na obronność kraju, modernizację sił zbrojnych oraz poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie walki z terroryzmem i cyberprzestępczością.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie polityki zagranicznej?

Partia Porozumienie postuluje wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz na arenie międzynarodowej, poprawę relacji z sąsiadami oraz rozwój współpracy gospodarczej z krajami spoza UE. W programie Porozumienia jest również mowa o poprawie sytuacji Polaków za granicą oraz ochronie polskiej tożsamości i kultury.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego?

Partia Porozumienie postuluje ochronę dziedzictwa narodowego oraz promowanie polskiej kultury i sztuki. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie edukacji kulturalnej oraz ochrony praw autorskich.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie sportu i turystyki?

Partia Porozumienie postuluje rozwój infrastruktury sportowej oraz promowanie aktywności fizycznej wśród Polaków. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie turystyki, takich jak rozwój turystyki kulturowej i ekologicznej oraz poprawa jakości usług turystycznych.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie transportu i infrastruktury?

Partia Porozumienie postuluje rozwój infrastruktury transportowej, w tym budowę nowych dróg, autostrad i linii kolejowych oraz modernizację istniejącej infrastruktury. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie transportu publicznego oraz poprawie jakości usług transportowych.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie energetyki?

Partia Porozumienie postuluje rozwój energetyki odnawialnej oraz poprawę efektywności energetycznej. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie walki z korupcją i przestępczością?

Partia Porozumienie postuluje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie walki z korupcją i przestępczością, takich jak zwiększenie środków na rzecz organów ścigania, poprawa jakości pracy prokuratury oraz wprowadzenie surowszych kar dla przestępców. W programie Porozumienia jest również mowa o poprawie jakości życia mieszkańców poprzez walkę z patologiami społecznymi, takimi jak alkoholizm czy narkomania, oraz o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie ochrony praw obywatelskich i wolności słowa.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie edukacji?

Partia Porozumienie postuluje poprawę jakości edukacji oraz zwiększenie dostępności do niej dla wszystkich Polaków. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz ochrony praw uczniów i nauczycieli.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie nauki i innowacji?

Partia Porozumienie postuluje rozwój nauki i innowacji oraz zwiększenie nakładów na badania naukowe. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie polityki migracyjnej?

Partia Porozumienie postuluje wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie polityki migracyjnej, takich jak zaostrzenie kontroli granicznych oraz wprowadzenie surowszych kar dla nielegalnych imigrantów. W programie Porozumienia jest również mowa o poprawie sytuacji Polaków za granicą oraz ochronie polskiej tożsamości i kultury.

Jakie są postulaty Porozumienia w zakresie polityki obronnej?

Partia Porozumienie postuluje zwiększenie nakładów na obronność kraju, modernizację sił zbrojnych oraz poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego. W programie Porozumienia jest również mowa o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie walki z terroryzmem i cyberprzestępczością.

iPolitycznie - Nagonka na JPII to element kampanii wyborczej?

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Porozumienie. Program oraz najważniejsze informacje na temat propozycji tego ugrupowania - Portal i.pl

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski