Przewodnik ośmioklasisty

Redakcja
Udostępnij:
Powiat dąbrowski

Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. J. Piłsudskiego 44, tel. (014) 42 23 94
Dyrektor: mgr Irena Czternastek
W roku szkolnym 1999/200 placówka utworzy pięć oddziałów klas I. Będą to klasy o profilu: biologiczno-chemicznym (30 osób), matematyczno-informatycznym (30 osób), ogólnym z poszerzonym językiem angielskim (30 osób), dwa oddziały o profilu ogólnym (60 osób).
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Kościuszki 5, tel. (014) 42 25 21
Dyrektor: mgr inż. Jan Kiljan
ZSZ kształci w trzech typach szkół, a to: Liceum Ekonomiczne (okres nauki 5 lat), Liceum Handlowe (okres nauki 5 lat), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (okres nauki 3 lata), kształci we wszystkich kierunkach prócz przetwórstwa mięsnego.
Zespół Szkół Zawodowych
33-230 Szczucin, ul. Witosa 2
tel. (014) 43 64 21
Dyrektor: mgr Bruno Chrabąszcz
W ZSZ mieszczą się trzy typy szkół. Młodzież może tu kształcić się w:
Liceum Ogólnokształcącym w klasach o profilu: ogólnym (planuje się utworzyć 2 oddziały po 30 osób), matematyczno-informatycznym (1 oddział, 30 osób);
Technikum Zawodowym, w zawodzie: technik elektronik, technik mechanik (po 30 osób);
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych. W każdym z zawodów utworzony zostanie jeden oddział 30-osobowy.
Praktykę zawodową uczniowi zapewnia szkoła. Przy szkole funkcjonuje profil wielozawodowy, tu jednak uczniowie praktykę zapewniają sobie we własnym zakresie.
Planuje się utworzenie 2 oddziałów dla 60 osób. Uruchomiony zostanie także jeden oddział (15 osób) klasy kształcącej w zawodzie ślusarz. Jest to jednak klasa specjalna dla uczniów niepełnosprawnych.

Powiat brzeski

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Brzesko, ul. Piastowska 2, tel. (014) 66 316 03,
Dyrektor: mgr inż. Mieczysław Kościelnik
ZSME ma 4 typy szkół: Technikum Zawodowe, które na rok szkolny 1999/2000 przygotowało dla ósmoklasistów 60 miejsc, Liceum Zawodowe - 90 miejsc, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 240 miejsc, Technikum Zawodowe na podbudowie ZSZ - 60 miejsc.
Zespół Szkół Ekonomicznych
Brzesko, ul. Barona Goetza 6,
tel. (014) 68 632 00,
Dyrektor: mgr Janina Cehak
ZSE skupia cztery typy szkół średnich i planuje przyjąć do Liceum Ekonomicznego 90 absolwentów klas ósmych, Liceum Handlowego 30 osób, Technikum Zawodowego 30 osób, Zasadniczej Szkoły Zawodowej 60 kandydatów. Przy ZSE od września otwarte zostanie Liceum Ogólnokształcące, gdzie zaplanowano 60 miejsc.
Zespół Szkół Zawodowych
Łysa Góra 251, tel. (014) 66 573 02,
Dyrektor: mgr Jan Mleczko
Pod nazwą ZSZ mieszczą się także inne typy szkół, a to: Technikum Ceramiczne - 30 miejsc, Technikum Hotelarskie - 30 miejsc, Technikum Zawodowe - 30 miejsc, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 30 miejsc. Przy ZSZ w Łysej Górze od września otwarte zostanie Liceum Ogólnokształcące, dysponujące 30 miejscami.
Liceum Ogólnokształcące
Brzesko, ul. Czarnowiejska 44,
tel. (014) 66 317 21,
Dyrektor: mgr Józef Kubas
Na rok szkolny 1999/2000 szkoła przygotowała 192 miejsca dla kandydatów klas ósmych.
Liceum Ogólnokształcące
Szczurowa, Rynek, tel. (014) 67 149 39,
Dyrektor: mgr Zdzisław Lew
Pod tym adresem mieszczą się dwie szkoły średnie, wspomniane wyżej Liceum Ogólnokształcące, które planuje przyjąć w nowym roku szkolnym 60 absolwentów klas ósmych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, gdzie zaplanowano przyjąć 30 kandydatów.
Liceum Ekonomiczne
Czchów, tel. (014) 68 432 30
Dyrektor: mgr Maria Nastałek
W budynku zlokalizowane są dwa typy szkół średnich. Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W nowym roku szkolnym planują przyjąć po 60 kandydatów.
Zespół Szkół Ekonomicznych i Gospodarki Żywnościowej
Wojnicz, ul. Jagiellońska 17,
tel. (014) 79 00 05,
Dyrektor: mgr Ryszard Pacyna
ZSEiGŻ posiada filie w powiecie brzeskim: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzesku, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zaborowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie. Te trzy typy szkół zasadniczych ogółem zaplanowały przyjąć 85 kandydatów.
Szkołą filialną ZSEiGŻ jest również
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Czchowie oraz Liceum Zawodowe w Czchowie,
razem dysponują 30 miejscami.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Czchów, prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Basztowa 17, tel. (014) 68 433 30,
Dyrektor: mgr Henryk Kornaś
Szkoła planuje w roku szkolnym 1999/2000 przyjąć 60 kandydatów.

Tarnów i powiat tarnowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. K. Brodzińskiego
ul. Piłsudskiego 4, tel. (014) 21 33 24
Dyrektor: mgr Marek Kobierski
W roku szkolnym 1998/99 na jedno miejsce przypadało dwóch uczniów. Obecnie szkoła dysponuje 245 miejscami. Pozwala to utworzyć siedem klas pierwszych po 35 osób w klasie.
I LO, jedna z najstarszych szkół w Polsce (w październiku br. obchodzić będzie 440-lecie), proponuje następujące profile kształcenia: matematyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, biologiczno-ekologiczny, dziennikarski, profil ogólny z poszerzonym programem języka angielskiego, ogólny z poszerzonym programem języka angielskiego i niemieckiego.
W pierwszym roku nauki wszystkie klasy realizują ten sam program. Po ukończeniu tego programu, uczeń ma możliwość zmiany profilu.
Od wielu już lat szkoła publikuje sprawozdania z działalności placówki. Obecnie w przygotowaniu jest również "Historia I LO". Natomiast w grudniu minionego roku powołano Fundację I LO SEMPER PRIMUS.
Staraniem dyrekcji, w liceum zainstalowany został węzeł Internetu. System ten wzbogaca ofertę I LO o nowe możliwości kształcenia młodzieży i równa jej szanse z młodzieżą innych krajów Europy. Należy do UNESCO, zatem ma możliwość organizowania w przyszłości matury międzynarodowej. Dzięki porozumieniu, jakie zawarła dyrekcja szkoły z rektorami uczelni, już teraz jest możliwe połączenie egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym na niektóre kierunki AGH, Politechniki Krakowskiej czy Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
W trosce o wszechstronny rozwój młodzieży podjęto szereg działań zmierzających do ujawniania się i dojrzewania talentów oraz kształcenia do uczestnictwa w kulturze. Od wielu lat dowodem takich działań jest własna inicjatywa przygotowania i uczestnictwa w Przeglądzie Talentów Muzycznych. Wspólnie z PTTK w Tarnowie liceum organizuje rajdy i zloty. Znamienny dla szkoły jest własny rajd, organizowany rokrocznie, szlakami patrona placówki im. Kazimierza Brodzińskiego.
H H H
II Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana J. Tarnowskiego
al. Solidarności 12,
tel. (014) 21 33 15
Dyrektor: mgr Halina Pasternak
II LO jest szkołą o ponad 90-letniej tradycji. Należy do Towarzystwa Szkół Twórczych, zrzeszających 26 liceów z całego kraju, charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania. W roku szkolnym 1999/2000 dla ósmoklasistów proponuje klasy o profilu: menedżerskim, matematyczno-informatycznym, profil językowy z intensywnym programem nauczania języka angielskiego, biologiczno-chemiczny, profil ogólny z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Patronat nad klasą menedżerską sprawuje Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Dyrekcja szkoły podpisała umowę z Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą Biznesu w Tarnowie na wspólne przeprowadzanie egzaminu dojrzałości i egzaminu wstępnego na uczelnię. Szkoła podłączona jest do sieci Internetu.
Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się indywidualny tok nauczania. W roku szkolnym organizowane są obozy naukowe, łączące pracę poznawczą z rekreacją i sportem.
H H H
III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza, ul. Brodzińskiego 6
tel. (014) 22 21 63.
Dyrektor: mgr Jerzy Skalski
Szkoła przyjmuje podania o przyjęcie od 15 marca do 14 maja.
Dokumenty, jakie należy złożyć to: podanie, życiorys, wykaz ocen z I semestru klasy VIII, orzeczenie lekarskie, dwa zdjęcia podpisane, świadectwo ukończenia klasy VIII, wynik badania kompetencji.
W roku szkolnym 1999/2000 III LO planuje utworzenie ośmiu oddziałów klas I o następujących profilach: matematyczno-informatyczny z językiem angielskim, uwzględniającym terminologię techniczną oraz drugim do wyboru: niemieckim, francuskim, łacińskim, rosyjskim, matematyczno-geograficzno-informatyczny z językiem angielskim i drugim do wyboru: niemieckim, francuskim, łacińskim, rosyjskim, jest to profil przygotowujący do studiów ekonomicznych, biologiczno-chemiczny z językiem angielskim i drugim do wyboru niemieckim, rosyjskim, francuskim, łacińskim, humanistyczny z językiem angielskim i łacińskim, profil przygotowujący do studiów humanistycznych i prawniczych, ogólny z poszerzonym językiem angielskim, drugi do wyboru: niemiecki, francuski, łaciński, rosyjski z programem menedżersko-handlowym, ogólny z poszerzonym językiem niemieckim, drugi do wyboru: angielski, francuski, łaciński z programem menedżersko-handlowym, ogólny z językiem angielskim i drugim do wyboru, ogólny z poszerzonym programem wychowania fizycznego z językiem angielskim i drugim do wyboru.
H H H
IV Liceum Ogólnokształcące
im. St. Anioła, ul. Norwida 22
Tarnów Mościce, tel. (014) 330-346
Dyrektor: mgr Władysław Węgiel
Dla uczniów klas I na rok 1999/2000 przygotowano 198 miejsc w sześciu klasach po 33 uczniów, o profilach: matematyczno-informatyczny, humanistyczno-plastyczny, biologiczno-ekologiczny, ogólny z poszerzonym programem języka angielskiego, ogólny z poszerzonym programem języka niemieckiego, ogólny z poszerzonym programem informatyki.
Szkoła posiada pracownię komputerową, pracownię plastyczną. Utrzymuje stałą współpracę ze szkołami w krajach Europy Zachodniej, obecnie realizuje wymiany z młodzieżą z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Słowacji. Proponuje atrakcyjne formy poszerzania wiadomości (obozy ekologiczne, plenery malarskie, wycieczki przedmiotowe). Dużym walorem szkoły jest sprawnie działająca Rada Szkoły, skupiająca przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, która decyduje w dużym stopniu o bieżących kierunkach rozwoju szkoły.
Dojazd do szkoły autobusem szkolnym trasą: al. J. Pawła II, Słoneczna, Mickiewicza, Krakowska, Czerwona, Norwida. powrót: ul. Norwida, Czerwona, Krakowska, Mickiewicza, Słoneczna, al. J. Pawła II.
H H H
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Rejtana 20
tel. (014) 21 05 14
Dyrektor: mgr Barbara Kałuża-Winiarska
V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie funkcjonuje od roku 1994. Na rok szkolny 1999/2000 planuje utworzyć klasy o profilach: humanistyczno-muzyczny z językami angielskim, łacińskim i francuskim, ogólny z elementami psychologii i pedagogiki z językami angielskim niemieckim lub francuskim, ogólny z poszerzonym językiem angielskim i drugim do wyboru: niemieckim, francuskim, rosyjskim. W pierwszym roku wszystkie klasy realizują ten sam program nauczania. Po roku nauki uczeń ma możliwość wyboru innego profilu. Liceum zapewnia swoim uczniom warunki do rozwijania zainteresowań w kołach: teatralnym, muzycznym, sportowym, dziennikarskim i wielu innych. Szkoła posiada pracownię komputerową. Mimo krótkiej historii, pochwalić się może osiągnięciami uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach. Dzięki staraniom dyrekcji placówka nawiązała kontakty ze szkołą średnią we Francji. W związku z tym realizowane są wyjazdy w ramach tzw. wymiany młodzieży z zagranicą.
H H H
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
plac Rybny 2
tel. (014) 21 59 99
Dyrektor: mgr Urszula Kozioł
Czesne: 350 złotych. Właścicielem szkoły jest Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące na rok szkolny 1999/200 proponuje kandydatom klas VIII bardzo dogodne warunki nauki w klasach szesnastoosobowych o profilu ogólnym z poszerzonym programem języka angielskiego. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową, dostęp do sieci Internet. W SLO działa Klub Europejczyka.
H H H
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych
im. Hanny Chrzanowskiej
ul. Sienna 5, tel. (014) 21 33 52
Dyrektor: mgr Irena Pękala
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie szkolnym składają podania podpisane przez rodziców.
W roku szkolnym 1999/200 liceum proponuje naukę w oddziałach klas pierwszych o profilach: podstawowy z poszerzonym językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w wymiarze podstawowym, podstawowy z poszerzonym programem informatyki z językiem angielskim i niemieckim, podstawowy z poszerzonym programem ekologii z językiem niemieckim i językiem angielskim w wymiarze podstawowym.
To stosunkowo młode liceum ma dla tych, którzy zdecydują się wybrać szkołę, bardzo przystępną ofertę kształcenia. Od blisko dwóch lat w szkole istnieje klasa o profilu ekologicznym. Uczniowie tej klasy wyjeżdżają na tzw. zieloną szkołę, uczestniczą w wycieczkach ekologicznych. Niewątpliwym wyzwaniem jest dla nich obchodzony rokrocznie Dzień Ziemi. Młodzież tej szkoły bierze liczny udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych, dobrze działa tu klub sportowy.
W tym roku ważnym wydarzeniem dla szkoły jest zbliżająca się uroczystość beatyfikacji patronki szkoły Hanny Chrzanowskiej.
H H H
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
ul. Staszica 8,
tel. (014) 21 74 09
Dyrektor: mgr Marian Kozik
Liceum prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 1999/2000 do klas I o profilach: humanistycznym, matematyczno-informatycznym, ogólny z poszerzonym językiem angielskim, ogólny z poszerzonym językiem niemieckim. Uczniowie kształcić się będą w klasach 35-osobowych. Szkoła pochwalić się może liczną grupą uczniów, którzy startują w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych itp. zajmując w nich znaczące miejsca.
H H H
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera
ul. Westwalewicza 6, tel. (014) 22 21 41
Dyrektor: mgr Jolanta Chliszcz
Liceum jest jedną z niewielu szkół plastycznych w kraju. Kształci w klasach o specjalnościach: tkactwo artystyczne, meblarstwo artystyczne, wystawiennictwo. Prócz wyników badań kompetencji, kandydat do tej szkoły zobowiązany jest do złożenia egzaminu praktycznego (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna i wiadomości o sztuce), który odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca br.
Program dydaktyczny przedmiotów artystycznych obejmuje szeroki wachlarz zagadnień plastycznych. Nauce towarzyszy tu wiele zdarzeń artystycznych: plenery wystawy, przeglądy. Uczniowie tej szkoły biorą udział w licznych konkursach, zdobywają prestiżowe nagrody. W pracy nad dziełem uczniowi towarzyszy wysoce wyspecjalizowana kadra artystów plastyków, dzięki której uczeń może odkryć siebie, rozwijać własną osobowość.
H H H
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
ul. Szujskiego 13,
tel. (014) 21 61 84
Dyrektor: mgr Jan Onak
ZSME przewiduje na rok szkolny 1999/2000 we wszystkich typach szkół 240 miejsc. W ubiegłym roku szkolnym do klas pierwszych złożyło podania 313 kandydatów, przyjętych zostało 289 uczniów. Specjalności i zawody w ZSME:
Technikum Zawodowe: (okres nauki 5 lat), specjalność: technik elektronik (2 klasy), technik elektryk (1 klasa), technik mechanik (1 klasa).
Liceum Ogólnokształcące: (okres nauki 4 lata), zawód - elektryk (1 klasa).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: (okres nauki 3 lata), zawód - ślusarz elektryk (1 klasa).
Szkoła dysponuje własnymi warsztatami, w których odbywają się zajęcia praktyczne klas o specjalnościach mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych. Praktyki zawodowe uczniów częściowo odbywają się także w znajdującym się na terenie warsztatów szkolnych Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, dysponuje ono numerycznie sterowanymi obrabiarkami. Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe oraz Internet. Nie tylko duch jest kształcony, młodzież tej szkoły uczestniczy w: konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Wielu z nich zostaje finalistami i laureatami. ZSME dysponuje dwiema salami gimnastycznymi oraz pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej. Uczniowie mający zainteresowania sportowe mogą je rozwijać w sekcjach: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego czy turystyki. Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowań: muzycznym, dekoracyjnym, fotograficznym, języka francuskiego, matematycznym, fizycznym, polonistycznym i elektronicznym.
Absolwenci ZSME znajdują zatrudnienie w zakładach i firmach mechanicznych, elektryczno-elektronicznych, komputerowych. Około 60 procent uczniów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.
H H H
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
ul. Piłsudskiego 19, tel. (014) 21 58 90
Dyrektor: mgr Andrzej Bartnik
ZSTZ dokonuje naboru na rok szkolny 1999/2000 w następujących typach szkół:
Liceum Ogólnokształcące: okres nauki 4 lata, profil ogólny. Planowane jest utworzenie dwóch oddziałów po 35 osób.
Technikum Samochodowe: okres nauki 5 lat, kształci w zawodzie: technik mechanik o specjalizacji: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. W planie szkoły jest utworzenie dwóch klas pierwszych po 35 osób.
Liceum Zawodowe (fryzjer): okres nauki 4 lata. Kandydaci składający podania do klas pierwszych powinni złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, dwie fotografie, orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu, świadectwo ukończenia szkoły do trzech dni po jego otrzymaniu, zaświadczenie o wynikach badania kompetencji do trzech dni po jego otrzymaniu. Termin składania dokumentów do 15 maja 1999 r.
Zasadnicze Szkoły Zawodowe: okres nauki 3 lata, kształcą w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, fryzjer. Przy ubieganiu się do klasy pierwszej kandydat, prócz wymienionych wyżej dokumentów, musi posiadać zaświadczenie (umowę) z zakładu pracy o zajęciach praktycznych. Umowy o zajęciach praktycznych (tzw. praktyka) mogą być zawierane z zakładami państwowymi i prywatnymi firmami. W zawodach: elektryk i elektromechanik w Tarnowskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, przy ul. Bema 16 lub innych zakładach.
W szkole młodzież ma możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki doskonałemu wyposażeniu w sprzęt i pomoce naukowe. Szkoła posiada pracownie: samochodową, fryzjerską i komputerową, a także Internet.
H H H
Zespół Szkół Odzieżowych
im. Jana Szczepanika
ul. Brodzińskiego 9, tel. (014) 21 83 16
Dyrektor: mgr inż. Stanisław Wiatr
W skład szkoły wchodzą trzy typy szkół:
Liceum Ogólnokształcące: okres nauki 4 lata, profil kształcenia, poszerzony program informatyki z językami angielskim i niemieckim.
Technikum Zawodowe: okres nauki 5 lat, kształci w zawodach technik technologii odzieży - z poszerzonym programem projektowania odzieży, technik technologii drewna - meblarstwo z poszerzonym programem projektowania wnętrz.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: okres nauki 3 lata, kształci w zawodach krawiec, stolarz.
ZSO - szkoła z ponad 70-letnią tradycją - umożliwia naukę w warsztatach szkolnych w bardzo dobrych warunkach lokalowych i bazowych. Młodzież spoza Tarnowa ma możliwość ubiegania się o miejsce w szkolnym internacie.
H H H
Zespół Szkół Technicznych
Tarnów Mościce
ul. Kwiatkowskiego 17, tel. (014) 33 08 34
Dyrektor: mgr inż. Wiesław Zimowski
Na rok szkolny 1999/2000 ZST planuje utworzyć dziesięć oddziałów klas I. Daje to możliwość przyjęcia około 350 kandydatów.
W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą dwa typy szkół:
Technikum Zawodowe: okres nauki 5 lat, specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, tytuł otrzymany po ukończeniu szkoły: technik ochrony środowiska, energoelektronik - technik elektryk, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa - technik elektronik, systemy komputerowe - technik elektronik, maszyny i systemy cyfrowe - technik elektronik, budowa napędów pneumatycznych i hydraulicznych - technik mechanik, aparatura kontrolno-pomiarowa i mechan. automatyka przemysłowa - technik mechanik, analiza chemiczna (programy wdrożeniowe) - technik chemik.
Liceum Ogólnokształcące: okres nauki 4 lata, profil ogólny z poszerzonym programem informatyki.
H H H
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Legionów 15, tel. (014) 21 35 66
Dyrektor: mgr Ludwik Chruściel
Pod nazwą Zespół Szkół Budowlanych mieszczą się następujące typy szkół:
Technikum Zawodowe: okres nauki 5 lat, o specjalnościach: budownictwo, budowa dróg i mostów, wyposażenie sanitarne budynków. Tytuł uzyskany po zakończeniu nauki: technik budowlany, technik urządzeń sanitarnych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: okres nauki 3 lata, kształci w zawodach: murarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji budowlanych. Tytuł uzyskany po zakończeniu nauki: robotnik wykwalifikowany.
Szkoła zapewnia w ramach działalności warsztatów szkolnych zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
ZSB jest jedyną w regionie placówką kształcącą w branży budowlanej, architektonicznej i instalatorskiej. Młodzież tej szkoły wykonuje w ramach prac dyplomowych wiele pomocy naukowych. Dodatkowe atuty szkoły to odremontowana sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, świetlica, gabinet pomocy medycznej oraz bufet z barowymi gorącymi daniami. Uczniowe tej placówki biorą liczny udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych zajmując znaczące miejsca.
H H H
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
ul. Kochanowskiego 32, tel. (014) 21 60 01
Dyrektor: mgr Roman Such
Na rok szkolny 1999/2000 ZSZ nr 2 proponuje kształcenie w trzech typach szkół:
Technikum Zawodowe: okres nauki 5 lat, klasy z nauczaniem języka angielskiego o profilu technik mechanik: specjalność urządzenia chłodnicze, technik elektryk: specjalność energoelektronika lub elektroenergetyka.
Liceum Zawodowe: okres nauki 4 lata, mechanik obróbki skrawaniem, specjalność obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo CNC), w trakcie nauki realizowany jest poszerzony program informatyki.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: przygotowuje do zawodu: elektromechanik pojazdów samochodowych (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych), piekarz. Absolwenci szkoły zasadniczej mogą podjąć dalsze kształcenie w tejże szkole na poziomie technikum dla dorosłych w specjalności - budowa maszyn.
H H H
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
ul. Bema 9/11, tel. (014) 22 10 76
Dyrektor: mgr Jerzy Feret
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego jest kontynuatorem Krajowej Szkoły Kupieckiej, która powstała w naszym mieście w grudniu 1911 roku.
Szkoła prowadzi nabór do następujących typów szkół:
Liceum Ekonomiczne: (okres nauki 5 lat), planowana liczba oddziałów 5, zawód: technik ekonomista. W grupie przedmiotów obowiązkowych w Liceum Ekonomicznym wyodrębnić można trzy bloki: ogólnokształcące przedmioty, tj. j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, ochrona i kształtowanie środowiska, elementy informatyki, przysposobienie obronne, wf., przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, elementy prawa, statystyka, technika biurowa, arytmetyka gospodarcza, zasady rachunkowości, marketing, ekonomika przedsiębiorstw, technologia i towaroznawstwo, pracownia ekonomiczno-informatyczna, język obcy zawodowy, kultura zawodu. Specjalizacja: przedmiot w klasie 4 i 5 ustala szkoła, uwzględniając aktualne potrzeby rynku pracy np. bankowość, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze.
Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie podczas zajęć w pracowniach szkolnych: komputerowych, technik biurowych, Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych, szkolnej firmie symulacyjnej oraz w czasie praktyk zawodowych.
Liceum Handlowe: okres nauki 5 lat, zawód: technik handlowiec, planowana liczba oddziałów: 1.
Liceum Techniczne: okres nauki 4 lata, profil: ekonomiczno-administracyjny, planowana liczba oddziałów: 1.
Liceum Ogólnokształcące: (okres nauki 4 lata), kształci w klasach o profilu: geograficzno-historycznym z poszerzonym językiem angielskim, planowana liczba oddziałów: 1.
Liceum Zawodowe: (okres nauki 4 lata), zawód: ciastkarz, planowana liczba oddziałów: 1, zawód: kelner bufetowy, planowana liczba oddziałów: 1.
Technikum Zawodowe: (okres nauki 5 lat), specjalność: żywienie zbiorowe, zawód: technik technologii żywienia, planowana liczba oddziałów: 1.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: okres nauki 3 lata, zawód: sprzedawca, planowana liczba oddziałów: 1, zawód: kucharz, planowana liczba oddziałów: 1.
H H H
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Sanguszków 28, tel. (014) 22 00 75
Dyrektor: mgr inż. Jerzy Sokoła
Do grudnia 1998 roku funkcjonowała jeszcze nazwa szkoły Zespół Szkół Ogrodniczo-Rolniczych, dziś po zmianach jest to Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła ulega stałej modernizacji i podąża za potrzebami rynku. Kształci kadry dla ogrodnictwa i rolnictwa naszego regionu.
W skład ZSRCKU wchodzą: Technikum Ogrodnicze: okres nauki 5 lat, zawód - ogrodnik szeroko profilowy, specjalizacje: bukieciarstwo, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, zielarstwo, marketing ogrodniczy; planuje utworzenie 2 klas po 30 osób.
Technikum Ogrodnicze: okres nauki 3 lata, na podbudowie szkoły zasadniczej, kształci w zawodzie ogrodnik szeroko profilowy, specjalizacjach takich samych jak w Technikum 5-letnim. Planuje utworzenie 1 klasy 30-osobowej.
Liceum Ekonomiczne: okres nauki 5 lat, kształci w zawodzie technik ekonomista, specjalizacja do wyboru w klasie III. Planuje utworzyć 1 klasę 30-osobową.
Liceum Agrobiznesu: okres nauki 5 lat, zawód: technik agrobiznesu, specjalność: produkcja rolnicza, przetwórstwo rolnicze, socjologia wsi i doradztwo, technika w gospodarce żywnościowej. Tu planuje się utworzenie 2 klas po 30 osób.
Liceum Ogólnokształcące: okres nauki 4 lata, o profilu ogólnym, nowy kierunek. Planuje utworzenie 1 klasy 30-osobowej.
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza: okres nauki 3 lata,**kształci w zawodzie: ogrodnik i specjalności: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo. Planuje utworzenie 1 klasy 30-osobowej.
W skład zespołu wchodzą także szkoły filialne w Ciężkowicach, Ryglicach, Tuchowie, gdzie kształcić się mogą w systemie wieczorowym w technikach, liceach i zasadniczej szkole zawodowej zarówno dorośli, jak i młodzież.
Placówka należy do najstarszych szkół ogrodniczych w Polsce. Od wielu lat siedziba główna szkoły mieści się w zabytkowym pałacu w Tarnowie. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, pracownia techniki biurowej, pracownie wiejskiego gospodarstwa domowego. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a osiągającym dobre wyniki w nauce, może być przyznana pomoc finansowa z funduszu stypendialnego lub rady rodziców. Rokrocznie spora grupa uczniów uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pionie ogrodniczym, zajmując znaczące miejsca. Dla uczniów spoza Tarnowa placówka ma internat.
H H H
Centrum Kształcenia UstawicznegoTarnów Mościce, ul. Zbylitowska 9
tel. (014) 33 01 24
Dyrektor: mgr Teresa Kotnisz
W roku szkolnym 1999/2000 CKU proponuje absolwentom klas ósmych możliwość kształcenia się w następujących typach szkół:
Liceum Ekonomiczne: okres nauki 5 lat. W nadchodzącym roku szkolnym dysponuje 30 miejscami. Liceum Handlowe: okres nauki 5 lat. Planuje utworzenie 1 klasy 30-osobowej. Liceum Ogólnokształcące: okres nauki 4 lata, o profilu ogólnym z poszerzonym programem informatyki oraz o profilu ogólnym z elementami pedagogiki i psychologii. Planuje przyjęcie 60 osób. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: **kształci w zawodzie fryzjer, planuje utworzenie 1 klasy 25-osobowej oraz w zawodzie sprzedawca tu dysponuje 30 miejscami.
Rekrutacja do klas licealnych odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. W przypadku klasy fryzjerskiej ZSZ obowiązuje sprawdzian predyspozycji zawodowych, który odbędzie się
28 czerwca 1999 r.
Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Posiada pracownie komputerowe z Internetem, pracownię - "Firmę symulacyjną", pracownię fryzjerską i pracownie przedmiotowe. W poszczególnych typach szkół uczeń ma możliwość nauki języków obcych takich jak: język angielski, niemiecki, rosyjski.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego istnieje możliwość dalszego kształcenia w Szkołach Policealnych znajdujących się na terenie CKU.
Zebrała i opracowała: TERESA ZAJĄC

Powiat bocheński

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Bochnia, plac ks. A. Czaplińskiego 1, tel. 61-228-49, 61-236-56
Dyrektor: Marek Całka
Najstarsza bocheńska szkoła średnia nadal wzbudza olbrzymie zainteresowanie wśród absolwentów podstawówek, lecz w tym roku kontynuowanie nauki w tym LO będzie jeszcze trudniejsze niż przed rokiem. Wyniknie to nie z wyśrubowania wymagań punktowych po "sprawdzianie kompetencji", lecz głównie z tego, iż jedyny pełny ogólniak w Bochni nie będzie już dysponował pomieszczeniami na dodatkowe klasy w kończącej swój żywot Szkole Podstawowej nr 3. W budynku tym znajdzie się jedno z dwóch bocheńskich gimnazjów.
W tym roku na przyjęcie może liczyć 240 absolwentów szkół podstawowych. Powstanie 8 pierwszych klas o następujących profilach:
- matematyczno-fizycznym: dla uczniów chcących studiować nauki ścisłe lub na uczelniach technicznych;
- humanistycznym: uczniowie otrzymują większą dawkę wiedzy z języka polskiego i historii, łacina jest obowiązkowa, organizowane są wyjazdy do krakowskich teatrów, klasa przygotowuje do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach pedagogicznych i uniwersytetach na wszystkich kierunkach humanistycznych, także na prawie;
- biologiczno-chemicznym: łacina jest drugim obowiązkowym językiem obcym, a cały program jest ukierunkowany pod kątem przyszłych studiów medycznych lub uniwersyteckich z zakresu biologii i chemii;
- ekologicznym: istnieje od czterech lat, autorski program z zakresu ekologii i ochrony środowiska, klasa przygotowuje do studiów na kierunkach uniwersyteckich: medycyna, biologia, chemia, fizyka oraz wszelkiego rodzaju uczelniach technicznych;
- ogólnym ze zwiększoną liczbą godzin z historii, geografii oraz języka zachodniego, celem jest stworzenie uczniom dobrych możliwości startu przede wszystkim na uczelnie ekonomiczne;
- ogólnym (dwie klasy): po ukończeniu takiej klasy można kontynuować naukę na wszystkich kierunkach, jednak zasób wiedzy z wielu przedmiotów jest mniejszy w klasach profilowanych.
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski (dwa języki obce do wyboru).
Szkoła posiada pracownię komputerową z Internetem, dużą halę sportową, strzelnicę, możliwość korzystania z internatu.
Od lat niemal wszyscy absolwenci bocheńskiego ogólniaka zdający na studia dostają się za pierwszym podejściem lub kontynuują naukę na studiach prywatnych, zaocznych itp.
H H H
Zespół Szkół Ekonomicznych
Bochnia, ul. Krakowska 20, tel. 612-27-79
Dyrektor: Aleksandra Korbut
W roku szkolnym 1999/2000 szkoła będzie kształciła w następujących kierunkach:
Liceum Ekonomiczne - specjalność:
- finanse i rachunkowość - j. angielski (30 osób);
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - j. angielski (30 osób), j. niemiecki (30 osób);
Technikum Zawodowe - specjalność: żywienie zbiorowe - j. niemiecki (30 osób);
Liceum Handlowe - zawód: technik handlowiec - język angielski i rosyjski (30 osób);
Liceum Ogólnokształcące - profil ogólny - język niemiecki i rosyjski (30 osób)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- zawód sprzedawca - język rosyjski (30 osób)
- klasa wielozawodowa (ciastkarz, kelner, piekarz, kucharz) - język rosyjski (30 osób),
Czas trwania kształcenia w LE, TZ, LH - 5 lat, LO - 4 lata, natomiast w ZSZ - 3 lata.
Warunki przyjęcia do LE, TZ, LH i LO: Przy przyjmowaniu absolwentów szkół podstawowych punktowane będą następujące przedmioty ze świadectwa: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, geografia. Każdy uczeń starający się o przyjęcie do szkoły średniej zgromadzi pulę punktów, na którą złożą się: wyniki badania kompetencji polonistycznych i matematycznych uzyskanych z testów przeprowadzanych w szkołach podstawowych, suma punktów za oceny z pięciu punktowanych przedmiotów. Rekrutacja przeprowadzana będzie na podstawie zgromadzonej przez kandydata sumy punktów, przyjmując ich w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc. Dokumenty można składać do 15 maja.
Do ZSZ przyjmowani są uczniowie, którzy praktykę zawodową odbywają poza szkołą. W związku z powyższym muszą mieć zapewnione miejsca pracy w odpowiednich zakładach państwowych, spółdzielczych lub prywatnych. Zakład przyjmujący pracownika młodocianego winien zwrócić się do szkoły z prośbą o zapewnienie miejsca dla ucznia w klasie o określonym zawodzie. Zakładowy opiekun praktykantów powinien posiadać średnie lub wyższe wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje pedagogiczne, a w przypadku zawodów rzemieślniczych tytuł mistrza oraz kwalifikacje pedagogiczne. Do 1 września uczeń powinien dostarczyć do szkoły egzemplarz umowy o pracę zawartej na czas trwania nauki, czyli na trzy lata.
H H H
Zespół Szkół Mechanicznych
Bochnia, ul. E. Windakiewicza 23, tel. 61-226-03, 61-223-70
Dyrektor Edmund Misiaszek
ZSM oferuje możliwość kontynuowania nauki w kilku typach szkół:
- Technikum Mechaniczne (5-letnie, 1 klasa) o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów mechanicznych;
- Liceum Ogólnokształcące (4-letnie, 2 klasy) o profilu matematyczno-informatycznym;
- Liceum Techniczne (4-letnie, 2 klasy), profil mechaniczny, w dwóch pierwszych klasach uczniowie otrzymają ogólne wykształcenie na licealnym poziomie, a w trzeciej i czwartej uniwersalną wiedzę techniczną jako podstawę do specjalistycznych studiów, dla LT urządzono specjalną pracownię komputerową, zakupiono kalkulatory graficzne przydatne przy badaniu funkcji matematycznych, gabinet biologiczny wyposażono m.in. w wideomikroskop, zakupiono specjalistyczne programy komputerowe typu CAD/CAM do nauki przedmiotów zawodowych;
- Liceum Zawodowe (4-letnie, 1 klasa), zawód: krawiec konfekcyjno-usługowy;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: ślusarz mechanik (1 klasa) i mechanik pojazdów samochodowych (2 klasy);
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia, 3 klasy) dla młodocianych pracowników w zawodach: krawiec odzieży damskiej lekkiej, fryzjer, ślusarz, blacharz, elektromechanik, lakiernik, monter instalacji budowlanych, mechanik pojazdów samochodowych, inne zawody do uzgodnienia, przyjmowani są uczniowie, którzy zawarli umowę o pracę w celu nauki zawodu w zakładach pracy.
ZSM posiada m.in.: specjalistyczne pracownie przedmiotowe, dwie pracownie komputerowe (30 komputerów) ze stałym dostępem do Internetu, laboratorium języków obcych, bibliotekę wraz z czytelnią i komputerem multimedialnym, kompleks sportowy, własne warsztaty szkolne. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, np. organizuje nową formę egzaminów dojrzałości połączonych z egzaminem wstępnym na AGH i Politechnikę Krakowską.
H H H
Zespół Szkół Budowlanych im. ks. Stanisława Konarskiego
Bochnia, ul. Stasiaka 1, tel. 612-27-30, 612-27-74
Dyrektor: Janusz Kurkiewicz
W tym roku w ZSB (ze względu na problemy lokalowe) nie będzie Liceum Ogólnokształcącego, na kandydatów czekają natomiast następujące szkoły:
- Technikum (5-letnie) o specjalnościach: budownictwo
(j. angielski), dokumentacja budowlana (j. angielski), drogi i mosty kołowe (j. angielski);
- Technikum wieczorowe (3-letnie, po zasadniczej szkole zawodowej) o specjalności budownictwo ogólne (j. angielski);
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: murarz
(j. rosyjski), malarz (j. rosyjski), technolog robót wykończeniowych (j. rosyjski), monter instalacji sanitarnych (j. rosyjski) i stolarz (j. rosyjski).
Szkoła posiada pracownię komputerową podłączoną do Internetu i prowadzi własny internat przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Nowym Wiśniczu im. Jana Matejki
ul. Bocheńska 6, Nowy Wiśnicz, tel. 61-281-38
Dyrektor Jan Święch
Wiśnicki "plastyk" cieszy się dobrą opinią, o czym świadczy to, że uczy się w nim artystyczna młodzież z całej Polski. Połączony ze szkołą internat ma 200 miejsc co na 286 uczniów ogółem jest liczbą wystarczającą.
Absolwentom ósmych klas proponuje naukę w następujących specjalnościach: tkactwo artystyczne, sztukatorstwo - konserwacja elementów architektonicznych i ceramika artystyczna.
Egzaminy do PLSP, które odbędą się już w dniach 31maja - 1 czerwca, obejmować będą: rysunek, malarstwo, rzeźbę w glinie, wiedzę o sztuce.
Większość osób kończących szkołę znajduje zatrudnienie w zakładach ceramicznych i tkackich, zakłada swoje firmy (ostatnio głównie reklamowe) lub pracuje (także za granicą) przy konserwacji zabytków. Około 20 procent maturzystów decyduje się na studia, odkąd na egzaminie wstępnym zniesiono matematykę wiele osób wybiera architekturę.
H H H
Zespół Szkół Zawodowych w Łapanowie
Łapanów, tel. 685-34-19
Dyrektor Jan Wójcik
Ta olbrzymia i mająca wiele specjalizacji szkoła w tym roku po raz pierwszy otwiera Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym z językami angielskim i rosyjskim. Ponadto przyjęcia będą do:
- Technikum Budowlanego (budownictwo ogólne),
- Technikum Odzieżowego (krawiectwo lekkie),
- Liceum Zawodowego (krawiec konfekcyjno-usługowy, mechanik naprawy maszyn i urządzeń, elektromechanik urządzeń przemysłowych),
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej (krawiectwo odzieży damskiej lekkiej, ślusarz - spawacz, ślusarz - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz),
Do potrzeb dojeżdżających uczniów dostosowano wiele kursów autobusów. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają renomowanych zakładach pracy, m.in. w Vistuli i Stalprodukcie.
H H H
Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie
Żegocina, tel. 613-21-20
Dyrektor: Danuta Pączek
Szkoła przyjmuje zapisy do klas ogólnych z językami niemieckim i rosyjskim, posiada pracownię komputerową i nowoczesną salę gimnastyczną.
Zespół Szkół Rolniczych
im. prof. Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
Chrostowa (gm. Łapanów), tel. 685-44-10
Dyrektor: Janina Łach
Działająca w dworze, należącym kiedyś do rodziny swego patrona, szkoła w tym roku będzie przyjmować uczniów do następujących placówek:
- Technikum (5 lat), specjalności: technik rolnik i technik żywienia oraz gospodarstwa domowego;
- Liceum Ekonomiczne (4 lata), specjalność technik ekonomista (rachunkowość i rynek rolny);
- Liceum Zawodowe (4 lata), specjalność rolnik (wiejskie gospodarstwo domowe).
Szkoła posiada pracownię komputerową, salę gimnastyczną, stołówkę i internat. Od kilku lat współpracuje z podobną placówką we Francji.
H H H
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żegocinie
Żegocina, tel. 613-21-20
Dyrektor: Danuta Pączek
Jest to szkoła dla młodocianych pracowników - klasy wielozawodowe (wszystkie zawody rzemieślnicze).
(OPRACOWANIE: JT, ZS, PK, J)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie