Przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej

Redakcja
Telefoniczny dyżur "Domu" Telefoniczny dyżur "Domu" poświęciliśmy tym razem procedurze związanej z przyłączeniem indywidualnych inwestorów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na pytania Czytelników odpowiadały, zaproszone do redakcji, przedstawicielki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie: kierownik działu technicznego - Małgorzata Duma - Michalik i kierownik działu dokumentacji i odbiorów - Elżbieta Kozacz. W relacji z dyżuru przekazujemy informacje, które mogą zainteresować szersze grono Czytelników.

Przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej

Przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej

Telefoniczny dyżur "Domu"

Telefoniczny dyżur "Domu" poświęciliśmy tym razem procedurze związanej z przyłączeniem indywidualnych inwestorów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na pytania Czytelników odpowiadały, zaproszone do redakcji, przedstawicielki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie: kierownik działu technicznego - Małgorzata Duma - Michalik i kierownik działu dokumentacji i odbiorów - Elżbieta Kozacz. W relacji z dyżuru przekazujemy informacje, które mogą zainteresować szersze grono Czytelników.

 - Jestem zainteresowany kupnem działki budowlanej położonej w granicach Krakowa. Chciałbym się zorientować jakie będą koszty związane z budową domu i sprawdzam warunki podłączenia wszystkich mediów. Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące podłączenia planowanej inwestycji do sieci wodno - kanalizacyjnej? Czy nie będąc jeszcze właścicielem działki mogę uzyskać takie dane?
 - Powinien Pan wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Biuro Obsługi Klienta) z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków. Informacje takie może uzyskać każdy zainteresowany inwestowaniem na danym terenie.
 We wniosku należy określić charakter zabudowy, ilość wody jaka będzie pobierana dla potrzeb domowych. Trzeba też dołączyć mapkę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną granicą działki, lokalizacją obiektu i dojazdem do działki.
 - Jeśli kupię działkę i uzyskam warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków, do kogo powinienem się zwrócić żeby kontynuować rozpoczętą procedurę?
 - Mając warunki techniczne dotyczące poszczególnych mediów powinien się Pan starać w wydziale architektury o uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Następnym krokiem będzie powierzenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu połączeń wod-kan z miejskimi sieciami.
 Następnie, projekt, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należy złożyć, do uzgodnienia, w MPWiK. Taka sama procedura obowiązuje w innych miejscowościach, gdzie inwestorzy składają projekty w stosownych zakładach wodociągów i kanalizacji.
 - Czego dotyczą uzgodnienia?
 - Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji uzgadnia opracowania projektowe pod wzgledem rozwiązań technicznych jako przyszły eksploatator sieci i urządzeń wod.-kan., natomiast nie prowadzi weryfikacji rozwiązań projektowych. Odpowiedzialność za projekt ponosi jego autor. Przedsiębiorstwo będzie eksploatować uwzględnione w projekcie urządzenia, a więc musi mieć do niego wgląd. Stan prawno własnościowy nieruchomości jest sprawdzany w procedurze wydawania decyzji pozwolenia na budowę przez wydział architektury.
 - Czy po uzgodnieniu projektu w zakładach wodociągowych można już starać się o pozwolenie na budowę?
 - Nie, inwestor musi jeszcze uzgodnić trasę projektowanych sieci w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Dopiero po otrzymaniu tych dwóch uzgodnień będzie mógł złożyć, w wydziale architektury, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
 - Moja działka, na której będę budował dom mieszkalny, jest położona z dala od drogi, wśród innych działek. Obawiam się, że podłączenie jej do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej sprawi mi wiele kłopotów. Nie wszyscy sąsiedzi żyją zgodnie i któryś z nich może się nie zgodzić na poprowadzenie rur przez jego teren. Czy zakład wodociągowy może w takiej sytuacji interweniować?
 - Gdy działka nie przylega bezpośrednio do miejskiego uzbrojenia w sieć wodno - kanalizacyjną wszelkie pośrednie rozwiązania (rozbudowa instalacji, wspólne połączenia wodociągowe czy kanałowe) mogą mieć miejsce za zgodą wszystkich zainteresowanych stron i muszą być wnioskowane przez zainteresowanych. Wszystkie sporne sprawy w tym zakresie inwestor musi załatwić sam.
 - Zamierzam podłączyć do mojej działki podstawowe media, ale budowę domu rozpocznę w późniejszym terminie. Czy wyposażenie terenu w sieć wodną i odprowadzającą ścieki jest możliwe w takiej sytuacji?
 - Tak, pod warunkiem, że złoży Pani, jako inwestor, czy właściciel, oświadczenie, iż te urządzenia będą wykorzystane jako docelowe dla przyszłej zabudowy działki.
 - Moja działka położona jest w terenie nie uzbrojonym w sieć wodno - kanalizacyjną. Czy na mój wniosek zakład wodociągowy może ją zbudować?
 - Jeśli zakład nie ma w planie inwestycyjnym realizacji sieci na tym terenie to inwestor musi ją wykonać we własnym zakresie, a następnie przekazać, nieodpłatnie, właścicielowi miejskiej sieci (w Krakowie - MPWiK).
 - Czy to znaczy, że ponosząc tak duże koszty mogę nie mieć z tego tytułu żadnej rekompensaty?
 - Może Pan wystąpić do przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego o refundację części nakładów poniesionych na roboty budowlano - montażowe w postaci zwolnienia z opłaty za wodę i ścieki w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy. Przysługuje ono w granicach przyznanej kwoty (ulga może więc być wykorzystana w krótszym terminie jeśli rachunki za media będą wysokie).
 Wysokość rekompensaty obliczana jest od wartości robót budowlano - montażowych, potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. Dla sieci wodociągowej wynosi 20 proc, a dla kanalizacyjnej - 10 proc. wartości robót.
 Jeśli refundacja dotyczy większej grupy osób, rozliczana jest w równych częściach między wszystkich uczestników.
 - Podłączenie wody do kilkunastu domów usytuowanych na nieuzbrojonym w sieć wodno - kanalizacyjną terenie będzie się wiązało z dużymi kosztami. Nikt pojedyńczo nie udźwignie takiego ciężaru. Jak można zorganizować wspólne działania, w grupie inwestorów?
 - W takiej sytuacji lokalne społeczności zakładają społeczne komitety budowy uzbrojenia. Komitet taki należy zarejestrować w Zarządzie Gospodarki Komunalnej (w Krakowie), a wówczas będzie miał prawo organizować budowę uzbrojenia terenu w sieć, w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
 - Na jakie konkretne cele przeznaczane będą pieniądze członków komitetu?
 - Wkładem społecznego komitetu do uzbrojenia terenu w sieć wodno - kanalizacyjną jest np.: wykupienie map dla projektanta, opłacenie badań geologicznych, wynagrodzenie projektanta za sporządzenie projektu.
 Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji, komitet społeczny przekazuje ją do Zarządu Gospodarki Komunalnej (Kraków).
 W przypadku społecznych inicjatyw inwestycyjnych sieć wod-kan budowana jest ze środków społecznych ale też pochodzących od miasta lub gminy.
 - Czyją własnością będzie uzbrojenie wybudowane staraniem i przy współudziale komitetu społecznego oraz gminy?
 - Zostanie przekazane lokalnym zakładom wodno kanalizacyjnym.
 - W naszej miejscowości komitet społeczny już od kilku lat zbiera pieniądze na kanalizację, ale nic z tego nie wynika. Czy to możliwe by procedura była tak długa i skomplikowana?
 - Tak. Często zakres inwestycji jest tak duży, że opłaty są wnoszone przez dłuższy czas. Sprawy formalno - prawne też wymagają pewnej kolejności. Obowiązujące aktualnie ustawy są tak rygorystyczne, że niejednokrotnie trzeba uzupełniać wiele dokumentów, a czasem nawet tworzyć je od nowa, gdy np. dokumenty geodezyjne nie odpowiadają prawdzie. Trzeba niekiedy poszukiwać, ustalać właścicieli, przeprowadzać postępowania spadkowe. Wszystko to może trwać latami.
 Ponadto w większej grupie osób, właścicieli terenu, trudno jest czasem uzyskać zgodę wszystkich w momencie starań o w.z.i z.t. lub na etapie projektu budowlanego.
 - Komu można powierzyć wykonanie przyłącza do sieci?
 - Instalatorowi uprawnionemu do prowadzenia tego rodzaju prac.
 - Czy będzie on wykonywał przyłącze tylko na podstawie projektu?
 - Wykonawca, po uzyskaniu pozwolenia na wejście w teren, na rozkop od zarządcy dróg, musi zgłosić rozpoczęcie robót w przedsiębiorstwie wodociągowym gdzie zostaną ustalone dodatkowe szczegóły rozwiązań technicznych. Po wybudowaniu przyłącza, inspektor zakładu wodociągowego przeprowadzi odbiór techniczny i zezwoli na zasypanie wykopu.
 Wykonawca powinien następnie dostarczyć do zakładu wodociągowego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwestor z kolei wnosi opłaty: przyłączeniową i podłączeniową (za uzgodnienie projektu i za odbiór).
 - Ile wynoszą te opłaty?
 - Za przyłącze do sieci wodociągowej płaci się w Krakowie 1000 zł, do kanalizacyjnej - 2000 zł. Opłata podłączeniowa wynosi ok. 160 zł.
 - Czy zainstalowanie wodomierza to również czynność należąca do inwestora?
 - Wodomierz jest przekazywany i montowany nieodpłatnie przez zakład wodociągowy, który również ponosi koszty związane z jego eksploatacją. Użytkownik natomiast płaci tylko wówczas gdy wodomierz ulegnie zniszczeniu z jego winy.
 - Zainstalowanie wodomierza to pewnie ostatni etap przed wyposażeniem nowego domu w bieżącą wodę.
 - Ostatnim etapem jest podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W umowie zawarte są warunki techniczne na jakich przedsiębiorstwo zobowiązuje się dostarczać wodę i odbierać ścieki oraz zobowiązania użytkownika. Dopiero po podpisaniu umowy i zamontowaniu wodomierza, do nowego domu popłynie woda.
 - W naszej miejscowości nie ma kanalizacji miejskiej. W jaki sposób można więc zorganizować odprowadzanie ścieków?
 - W takiej sytuacji rozwiązaniem może być np. szczelny dół (szambo) albo przydomowa oczyszczalnia ścieków. Decydując się na takie rozwiązania nie trzeba uzgadniać ich lokalizacji z zakładem wodociągowym lecz z wydziałem architektury.
 - W jednym domu mieszkają u nas trzy rodziny i każda z nich chciałaby rozliczać się z wody i odprowadzania ścieków osobno. Jak to załatwić?
 - Trudne sytuacje rodzinne czy sąsiedzkie powodują, że godzimy się niekiedy na rozdzielenie instalacji. Jest to możliwe w dwóch przypadkach: gdy następuje podział fizyczny budynku jednorodzinnego na odrębne własności (muszą istnieć dokumenty prawno - własnościowe potwierdzające dokonanie takiego podziału) lub gdy istnieje konieczność pobierania różnych opłat (taryf) za wodę i nieczystości - od mieszkańców i np. właścicieli usytuowanych w budynku lokali usługowych.
 - Mieszkam w kamienicy wielorodzinnej. Chciałbym podpisać z MPWiK odrębną umowę na indywidualne rachunki za wodę i ścieki. Czy jest to możliwe?
 - Nie, bo zakład wodociągowy nie prowadzi odczytu wodomierzy odliczających (subliczników) na instalacjach. W budynkach odczytywany jest tylko stan głównego wodomierza, a umowa zawierana jest z głównym właścicielem lub administratorem budynku.
 - Kupiłem działkę, przez którą poprowadzone są sieci miejskie. Podłączenie do niej mediów i rozpoczęcie budowy uzależniam od przebudowy tych sieci. Czy zakład wodociągowy może mi w tym pomóc?
 - Jeśli sieci te to magistrale i kolektory tranzytowe, nie będzie ich można usunąć. Gdyby się okazało, że są to tzw. sieci rozbiorcze (mniejsze), można będzie je przebudować, ale na koszt inwestora.
 Kupując działkę trzeba dokładnie sprawdzić co się znajduje pod ziemią. Działki takie jaką Pan kupił najczęściej sprzedawane są po bardzo atrakcyjnych cenach i jest to już sygnał pozwalający domyślać się, że coś nie jest w porządku. Jeśli chodzi o sieci wodociągowe i kanalizacyjne to w krakowskim MPWiK zawsze można sprawdzić w dokumentach archiwalnych czy na danej działce nie znajduje się uzbrojenie miejskie, które uniemożliwi zagospodarowanie terenu. W tym celu trzeba udać się do działu dokumentacji i odbioru (ul. Senatorska 1, godz. 7,30 - 10) z mapką pozwalająca na ustalenie położenia działki.

Notowała: Danuta Orlewska

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie