Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Konkursu „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023”

Monika Urban
Monika Urban

Regulamin Konkursu „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz art. 1 ust. 3 Regulaminu).

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Krakowie i będzie prowadzony na łamach „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego” zwanych dalej „Gazetą" oraz serwisu www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.naszemiasto.pl zwanych dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego.

4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

5. Konkurs będzie trwał od dnia 08.01.2024 r. od godz. 11:00:00 do dnia 15.01.2024 r. do godz.23:59:59.

6. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja Inwestycji na terenie Małopolski, które zostały współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego, w tym z funduszy UE, ukończone i oddane do użytku w latach 2018 – 2023.

7. Konkurs obejmie następujące obszary Inwestycji, podzielone na cztery kategorie:

a. Kultura,
b. Sport,
c. Transport,
d. Promocja Regionu.

8. W konkursie będą oceniane Inwestycje, na terenie Małopolski, które zostały współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego, w tym z funduszy UE, ukończone i oddane do użytku w latach 2018 – 2023

9. Inwestycje oceniane będą według kryteriów:

a. Rozmachu Inwestycji w kontekście dostępnych środków budżetowych i możliwości finansowych samorządu,

b. Standardów estetycznych, jakie powinny być zachowane w trakcie realizacji projektu Inwestycyjnego, uwzględniając aspekty wizualne,

c. Funkcjonalności projektu, uwzględniając nie tylko jego zastosowanie, ale również efektywność i ergonomiczność,

d. Innowacyjności rozwiązań i technologii w ramach projektu, promując nowatorskie podejścia i kreatywne rozwiązania,

e. Aktywności zaangażowania projektantów w dialog z lokalną społecznością w celu uwzględnienia jej opinii i potrzeb podczas procesu planowania Inwestycji,

f. Dostępnych ścieżek finansowania, w tym koncesji, kredytów, dotacji oraz innych, podkreślając transparentność i zgodność z obowiązującymi przepisami,

g. Aktywnego zarządzania majątkiem wynikającym z projektu Inwestycyjnego, uwzględniając długoterminowe aspekty utrzymania, modernizacji i zrównoważonego wykorzystania zasobów.

10. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów poprzez Kapitułę Konkursu na zasadach określonych w art. 4 niniejszego Regulaminu.

11. Zgłoszenie Inwestycji i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera, sieci www, wykorzystanie, rozpowszechnianie w wybranym miejscu i czasie, udostępnianie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

12. Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected].

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być jednostki małopolskiego samorządu terytorialnego tj.: podmioty realizujące Inwestycje w kategoriach Konkursu wymienionych w art. 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

4. Występującymi w imieniu kandydatów w Konkursie nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Kandydatami w Konkursie nie mogą być także podmioty, w których pracownicy lub współpracownicy Organizatora albo członkowie ich rodzin są wspólnikami lub członkami organów. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, tj. kandydatów, którzy naruszają prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie od dnia 08.01.2024 r. od godz. 11:00:00 do dnia 15.01.2024 r. do godz. 23:59:59 za pomocą wyznaczonego formularza.

2. Dokonanie zgłoszenia Inwestycji do udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełnej akceptacji.

3. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, czytelnicy „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” zwanych dalej „Gazetą" oraz użytkownicy serwisu www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.naszemiasto.pl zwanych dalej „Serwisem”.

4. Jeden samorząd może być zgłoszony do Konkursu w więcej niż jednym projekcie inwestycyjnym.

5. Zgłoszenia do Konkursu mogą przesłać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zgłoszenia Inwestycji we wszystkich kategoriach Konkursu powinny zawierać niżej wskazane informacje:

- Pełną nazwę zgłaszanej Inwestycji (obligatoryjnie)

- Uzasadnienie zgłoszenia, opis Inwestycji odpowiadający kryteriom oceny wskazanym w art. 1 ust. 9 Regulaminu. W przypadku gdy dane kryterium nie dotyczy zgłaszanej inwestycji, należy je w zgłoszeniu pominąć (obligatoryjnie)

- Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia, filmy lub inne dokumentacje przedstawiające zgłaszaną Inwestycję pod warunkiem, że nie naruszają one praw autorskich majątkowych i osobistych (fakultatywnie)

- Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (obligatoryjnie)

- Numer telefonu osoby zgłaszającej (obligatoryjnie)

- Adres e-mail osoby zgłaszającej (fakultatywnie)

7. Osoba dokonująca zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że:

a. Podane w zgłoszeniu informacje oraz dane są prawdziwe, nie naruszają praw, w tym autorskich,

b. Jest podmiotem wyłącznie upoważnionym do rozporządzenia prawami autorskimi i wyrażania zgód zgodnie z poniższym, zaś wykorzystanie przesłanych utworów nie będzie rodziło dla Organizatora obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów, wynagrodzeń, itp.,

c. Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,

d. Wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia),

e. Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.

9. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do Konkursu. W przypadku takiego zgłoszenia, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.

10. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie uwzględniona w wyborze poprzez Kapitułę Konkursu.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu. Kapituła Konkursu i wybór laureatów.

1. Zgłoszone Inwestycje polegają ocenie merytorycznej dokonanej przez Kapitułę Konkursu, uwzględniając kryteria i cele konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

2. W skład Kapituły wchodzą Przedstawiciele Organizatora.

3. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania przez członków Kapituły Konkursu po zakończeniu etapu zgłoszeń, do dnia 31.01.2024 r. w oparciu o:

a. Informacje zawarte w ankiecie zgłoszeniowej (wskazane w art. 3 ust. 6 Regulaminu),

b. Ocenę zgłoszonych Inwestycji opisanych w zgłoszeniu.

4. Spośród Inwestycji zgłoszonych w Konkursie ostatecznie zostaną nagrodzone po trzy Inwestycje z każdej kategorii określonej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. W razie, gdyby kilku Laureatów otrzymało taką samą liczbę punktów Członkowie Kapituły Konkursu ponownie oddają głos i wybierają ostatecznego Laureata. O zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych głosów od Członków Kapituły.

6. Kapituła Konkursu sporządza protokół z dokonywanych w ramach niniejszego Konkursu czynności.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody w Konkursie.

1. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się najpóźniej do 20.02.2024 r. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

2. Nagrody w Konkursie:

a. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii Konkursu wymienionych w art. 1 ust. 7:

  • Statuetka
  • Dyplom
  • Prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego

b. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii Konkursu:

  • Dyplom
  • Prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.

4. Nagrody zostaną wręczone najpóźniej do dnia 20.02.2024 r. na uroczystej gali lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora mieszczącej się pod adresem: Zabłocie 43A, 30-701 Kraków. Na żądanie Laureata, mogą także zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez Laureata adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

5. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Laureata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.

6. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Zabłocie 43A, 30-701 Kraków z dopisaną nazwą konkursu.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023”

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, Konkursu pod nazwą „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023” (dalej jako: „Konkurs”). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub poprzez głosowanie, gdy głosujesz.

Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy kandydatura reprezentowanego przez Ciebie podmiotu została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim. W takim wypadku Administrator może przetwarzać Twoje dane, aby poinformować Cię o nominowaniu reprezentowanego przez Ciebie podmiotu w ramach konkretnej kategorii Konkursu Plebiscytowego oraz, w razie potrzeby, zapewnić bieżącą komunikację w tym zakresie, w tym przesłać zaproszenie na galę wręczenia nagród, jeśli taka będzie organizowana przez Administratora. W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z uczestnictwem w Konkursie, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku ze zgłoszeniem przez Ciebie kandydata w Konkursie Plebiscytowym, poprzez Twój udział w głosowaniu. Jeżeli jesteś przedstawicielem kandydata, to Twoje dane mogą być pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych (jak Internet).

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, adres do doręczeń (w przypadku złożenia reklamacji).

5. Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkurs uwiąże się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

6. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przesłanym do nas zgłoszeniem uczestnika oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Konkursem, przy czym okres przedawnienia roszczeń wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

7. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- Podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;

- Podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych).

8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit.
c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10. Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,

d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody,

e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 10 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest:
- Drogą mailową na adres: [email protected]
- Pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, informacje o kandydacie, którego zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu „MOC MAŁOPOLSKI: Najlepsze Inwestycje Samorządowe 2018 – 2023” - Gazeta Krakowska

Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski