Uniwersytet Jagielloński

Redakcja
Udostępnij:
DZIAŁ NAUCZANIA - Collegim Novum, ul. Gołębia 24 I p., pok. 33, tel. 421-59-15

ul. św. Anny 12, 31-007 Kraków

STUDIA DZIENNE

DOKUMENTY
Do podania na ustalonym formularzu wraz z życiorysem należy dołączyć:
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów sprzed 2 lat i więcej, którym zaginęło świadectwo);
- obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą winni przedłożyć dodatkowe zaświadczenie o równoważności posiadanego świadectwa ze świadectwem dojrzałości polskim, wystawione przez Kuratorium Oświaty i Wychowania właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na danym kierunku
- 4 fotografie o wymiarze 37/52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle
- obywatele polscy kończący szkołę średnią za granicą, którzy otrzymają świadectwo dojrzałości w innych terminach - późniejszych, mogą zostać dopuszczeni do egzaminu wstępnego warunkowo po przedłożeniu podania z wymaganymi załącznikami wraz z zaświadczeniem ze szkoły średniej.
TERMINY SKŁADANIA PODAŃ
- maturzyści z lat ubiegłych - do 31 maja 1999 r.
- tegoroczni maturzyści - do 11 czerwca br.
- kandydaci na kierunek Astronomia i fizyka: do 8 lipca br.
Kandydaci ubiegający się na studia magisterskie uzupełniające składają dokumenty w terminach:
- kierunek Filologia polska - od 12 lipca - 10 września br.
- kierunek Informatyka - 17 maja - 31 lipca 1999 r. i od 1 września - 10 września 1999 r.
- kierunek Matematyka - od 1 lipca - 6 września 1999 r. (z wyłączeniem sierpnia)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Kwalifikacja kandydatów dokonywać się będzie na podstawie systemu punktowego. Kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego nie otrzymali minimum procentowego z liczby punktów za egzamin pisemny, ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną, nie będą dopuszczeni do egzaminu ustnego.
Kierunek - Filologia
Filologia angielska: 80**miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim badająca oczytanie i zainteresowania z zakresu literatury polskiej, angielskiej i amerykańskiej oraz elementy historii i kultury krajów anglosaskich. Filologia germańska: 80 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego; wymagana biegła, praktyczna znajomość języka niemieckiego oraz egzamin ustny z języka polskiego. Filologia szwedzka: 20 miejsc. Egzaminy jak wyżej Filologia hiszpańska: 25 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: angielski, francuski, hiszpański niemiecki, rosyjski, włoski; egzamin ustny z języka wybranego do egzaminu pisemnego i z języka polskiego Filologia włoska: 25 miejsc. Egzaminy jak wyżej Filologia klasyczna: 45 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski; egzamin ustny z historii i kultury antycznej Filologia klasyczna w zakresie: filologii greckiej - 10 miejsc, filologii łacińskiej - 10 miejsc. Studia licencjackie (3-letnie) dla osób już studiujących i absolwentów. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub 2 lata studiów na kierunku macierzystym ze średnią ocen 4,0 (uzyskanie zgody dyrektora instytutu macierzystego, o kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie lub średnia ocen uzyskanych na macierzystym kierunku studiów). Filologia orientalna - specjalizacje: arabistyka - 15 miejsc, indianistyka - 15 miejsc, japonistyka: 12 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łaciński i rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku studiów, ogólna dojrzałość do studiów orientalistycznych, podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia); iranistyka - 15 miejsc, turkologia: 15 miejsc.**Rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku, ogólna dojrzałość do studiów orientalistycznych oraz podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia)
Filologia romańska: 60**miejsc. Egzamin wstępny z języka francuskiego i egzamin ustny z języka francuskiego i polskiego. Filologia rosyjska: 60 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość literatury polskiej i rosyjskiej, motywacja wyboru kierunku studiów Filologia słowiańska - specjalizacje: bułgarska, chorwacka, czeska, serbska, słowacka: 70 miejsc. Egzamin ustny z literatury i gramatyki języka polskiego w zakresie szkoły średniej i rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku studiów; punkty za oceny na świadectwie maturalnym z języków obcych Filologia ukraińska: 30 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii literatury polskiej; wymagana ogólna wiedza o wybranym kierunku Filologia węgierska: 20 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna z gramatyki języka polskiego, wiadomości o Węgrzech i gramatyki wybranego języka obcego (język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, węgierski) KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKASpecjalność nauczycielska: 200 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: historia literatury polskiej i gramatyka języka polskiego Nauczycielska - 3-letnie studia magisterskie uzupełniające: 40 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna z historii literatury polskiej. Teatrologia: 36 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: oglądanie przedstawienia teatralnego i interpretacja tego przedstawienia, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej Edytorska: 20 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: historii literatury polskiej, gramatyka języka polskiego NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCHSekcja języka angielskiego: 30 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim dotycząca materiałów związanych z zawodem nauczyciela (materiały do rozmowy dostępne w Nauczycielskim Kolegium Języków obcych UJ ul. Kanonicza 14). Sekcja języka niemieckiego**: 35 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego.

Wydział Historyczny

Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Archeologia: 35 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość problematyki archeologicznej na podstawie dwóch lektur z listy podanej przez Instytut Archeologii (ul. Gołębia 11) z uwzględnieniem elementów historii starożytnej i średniowiecznej w zakresie szkoły średniej)
Etnologia: 40 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
Historia: 140 miejsc. Test z historii łącznie z historią starożytną (minimum programowe szkoły średniej).
Historia sztuki: 25 miejsc. Egzamin ustny z historii sztuki i historii oraz test z historii sztuki (od antyku do sztuki współczesnej)
Historia sztuki. Specjalność - Muzykologia: 30 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna: ogólna znajomość historii ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury; ogólna znajomość literatury muzycznej i muzykologicznej; podstawy analizy formalnej dzieła muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem form regularnych (forma sonatowa, fuga, trójdzielna forma pieśni); podstawy harmonii ze szczególnym uwzględnieniem problemów modulacji diatonicznej.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Administracja samorządowa: 3-letnie studia zawodowe: 60 miejsc. Egzamin pisemny testowy z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Stosunki międzynarodowe: 50 miejsc. Egzamin pisemny, testowy z historii (od XVI w.) i wiedzy o społeczeństwie
Politologia: 70 miejsc. Egzamin jak wyżej
Prawo: 450 miejsc. Egzamin pisemny, testowy z historii i wiedzy o społeczeństwie.
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Filozofia: 65 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
Kulturoznawstwo
Specjalność - Religioznawstwo: 50 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna: 50 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 50**miejsc. Test jak wyżej. Animacja kultury - studia 3-letnie zawodowe: 50 miejsc. Test jak wyżej. Pedagogika wczesnoszkolna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające: 30 miejsc. Kryteria kwalifikacji - uzyskanie dyplomu licencjata PSYCHOLOGIA: 75 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania SOCJOLOGIA: **80 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI

Kierunek: Astronomia: 50 miejsc. Średnia ocen z fizyki i matematyki na świadectwie dojrzałości. W pierwszej kolejności i bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną przyjęci: absolwenci klas uniwersyteckich z pozytywnymi wynikami egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki, kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny z fizyki na studia matematyczno-przyrodnicze lub do Collegium Medicum.
Fizyka: 180 miejsc. Rekrutacja jak wyżej.
Fizyka: 3-letnie studia zawodowe - 20 miejsc. Rekrutacja odbywa się spośród studentów po I semestrze fizyki
Informatyka: 70 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznej oceny z egzaminów pisemnych. Egzamin pisemny z matematyki i egzamin testowy z matematyki
Informatyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające: 16 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ukończonych studiów zawodowych; komisja ocenia poziom oraz możliwość uzupełnienia wiadomości kandydata do programu dziennych studiów magisterskich
Matematyka: 110 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznego wyniku obu testów wyrażonego w punktach, sprawdzian pisemny testujący podstawowe wiadomości
Matematyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające: 20 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ukończonych studiów zawodowych; komisja ocenia poziom oraz możliwość uzupełnienia wiadomości kandydata do programu specjalności nauczycielskiej dziennych studiów magisterskich.
Studia matematyczno-przyrodnicze: 30 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznego wyniku oby testów wyrażonego w punktach. Test z matematyki oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia.

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Biologia: 150 miejsc. Egzamin pisemny z biologii oraz wspólnie lub do wyboru: chemia, matematyka.
Biotechnologia - studia 5-letnie magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach: 30 miejsc. Egzamin pisemny z dwóch przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka (trzy pierwsze w formie testu, matematyka - pisemna), rozmowa kwalifikacyjna dotycząca nauk biologicznych; do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się dwukrotnie więcej niż miejsc na kierunku, kandydatów posiadających najwyższą punktację z egzaminu przedmiotowego.
Geografia: 100 miejsc. Egzamin testowy z geografii.
Geologia: 50 miejsc. Egzamin testowy z geografii, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca geografii ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości geologicznych i konkurs świadectw uwzględniający chemię, geografię, język obcy, matematykę
WYDZIAŁ CHEMII
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Chemia - 5-letnie studia magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po trzech latach studiów: 200 miejsc. Egzamin pisemny z chemii - test problemowy. Można uzyskać dodatkowe punkty za udział w olimpiadach i konkursach wiedzy chemicznej
Ochrona środowiska - 3-letnie studia zawodowe: 65**miejsc. Egzamin pisemny z chemii i biologii. Ochrona środowiska - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata**. Egzamin ustny: elementy podstaw chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej, a także podstaw biologii i ekologii. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci UJ, którzy uzyskali jako ocenę końcową studiów co najmniej - dobry.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie systemu punktowego.
Kierunek Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna - studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie: 70 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna: krytyczne omówienie dowolnie wybranego utworu literackiego (książkę należy przynieść ze sobą na rozmowę); charakterystyka dowolnej biblioteki (naukowej, publicznej, fachowej, szkolnej lub pedagogicznej) oraz propozycja jej modernizacji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 60 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i mediach oraz z języka obcego. Innym kryterium kwalifikacji może być dorobek dziennikarski.
Kulturoznawstwo
Specjalność - Filmoznawstwo - studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie: 40 miejsc. Egzamin pisemny - analiza filmu (projekcja przed egzaminem); kandydaci, którzy z egzaminów pisemnych nie otrzymają minimum punktów ustalonych przez Komisje Rekrutacyjną, nie będą dopuszczeni do egzaminu ustnego. Egzamin ustny z historii literatury polskiej i powszechnej, wiedza o kulturze oraz rozmowa na temat motywacji wyboru kierunku, test wiedzy o kulturze (film, muzyka teatr, malarstwo i inne dziedziny kultury)
Psychologia
Specjalność - Psychologia stosowana: 60 miejsc. Egzamin:**test wielokrotnego wyboru (obejmujący wiedzę dwóch ostatnich klas szkoły średniej z przedmiotów wykładanych we wszystkich typach szkół: licea ogólnokształcące, technika i licea zawodowe) z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii; test sprawności umysłowej; test rozumienia tekstu psychologicznego; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji kierunku studiów, postawy wobec problemów i zjawisk społecznych, predyspozycji do pracy w zawodzie psychologa. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczonych jest 120 osób, które uzyskały najwyższe wyniki egzaminu testowego (dwukrotny limit przyjęć) Zarządzanie i marketingSpecjalność: Zarządzanie firmą: 60 miejsc. Egzamin pisemny z matematyki i języka obcego do wyboru (język angielski, francuski lub niemiecki) i test z geografii z zakresu szkoły średniej Zarządzanie w administracji publicznej - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40 miejsc. Egzamin pisemny z matematyki z zakresu szkoły średniej - liceum ogólnokształcącego oraz test z geografii lub historii (do wyboru) ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury; test z wybranego języka obcego (język angielski, francuski, niemiecki - zakres szkoły średniej). Zarządzanie w oświacie - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40**miejsc. Egzamin wstępny jak wyżej.
Zarządzanie kulturą - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40 miejsc. Egzamin wstępny - jak wyżej
Zarządzanie kulturą - studia magisterskie uzupełniające: 40**miejsc. Test w oparciu o wiedzę: podstawy zarządzania, podstawy marketingu, podstawy finansów, przedmioty specjalistyczne (definicje i obszary kultury, zarządzanie kulturą w Polsce).**Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie dyplomu licencjata kierunek - zarządzanie i marketing
Zarządzanie w turystyce - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40**miejsc. Egzamin pisemny z matematyki z zakresu szkoły średniej i test z geografii i języka obcego do wyboru (język: angielski, francuski, niemiecki).

Studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Kierunek - Filologia
Specjalność: Filologia angielska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 36 miejsc. Opłata 3300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna**prowadzona w języku angielskim w oparciu o tekst z zakresu humanistyki; ocenia się: biegłość i poprawność językową, wiedzę ogólną dotyczącą zagadnień kulturowych, zwłaszcza kultury anglosaskiej i predyspozycje kandydata do kontynuowania studiów na poziomie akademickim. Podania należy składać osobiście w Instytucie Filologii Angielskiej, al. Mickiewicza 9, pok. 407, tel. 633 w. 2314 w terminie: 21 czerwca - 16 lipca 1999 r. i 16 - 25 sierpnia 1999 r. Filologia germańska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 3000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: sprawność językowa, tematyka pracy dyplomowej, podstawowe wiadomości (gramatyka opisowa języka niemieckiego, historia literatury niemieckiej, kultura niemieckiego obszaru językowego). Podania należy składać w Instytucie Filologii Germańskiej, al. Mickiewicza 9 pok. 309, tel. 633-63-77 w. 2317 w terminie: 5 - 16 lipca 1999 r. Filologia romańska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 15 miejsc. Opłata 3400 zł. Dyplom licencjata w zakresie języka francuskiego i wniesienie przy zgłoszeniu 1/2 opłaty za studia. Podania należy składać w Instytucie Filologii Romańskiej, al. Mickiewicza 9, pok. 707, tel. 633-63-77 w. 2321 w terminie 1 lipca - 15 września 1999 r. Filologia romańska - studia eksternistyczne: 30 miejsc. Opłata 1500 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka francuskiego. Podania należy składać jak wyżej w terminie 1 lipca - 6 września 1999 r. Filologia rosyjska - studia eksternistyczne: 10 miejsc. Opłata 1000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej i rosyjskiej, motywacja wyboru kierunku studiów. Podania należy składać w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, al. Mickiewicza 11, pok. 212, tel. 633-63-77 w. 2331 w terminie 4 maja - 15 czerwca 1999 r. Język hiszpański - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 25 miejsc. Opłata roczna 3800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym (język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski). Podania należy składać w Instytucie Filologii Romańskiej, al. Mickiewicza, 9 pok. 707, tel 633-63-77 w. 2321 w terminie od 1 lipca - 3 września 1999 r. Język włoski - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 3800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna jak wyżej. Podania: termin i miejsce jak wyżej Kierunek - Filologia polskaSpecjalność: Nauczycielska - studia zaoczne: 276 miejsc. Opłata 2400 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania należy składać w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Gołębia 16, pok. 47, tel. 422-10-33 w. 1403 w terminie 1 - 30 czerwca 1999 r. Nauczycielska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające (dla osób z dyplomem licencjata) - studia zaoczne: 120 miejsc. Opłata**2400 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii literatury polskiej. Podania należy składać jak wyżej w terminie 12 lipca - 10 września 1999 r.
Kulturoznawstwo
Specjalność: Cywilizacja śródziemnomorska - 3-letnie studia zawodowe - studia zaoczne: 90 miejsc.**Opłata 2500 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania należy składać w Instytucie Filologii Klasycznej, al. Mickiewicza 9 pok. 609, tel. 633-63-77 w. 2334 w terminie od 1 czerwca 1999 r. do wyczerpania limitu przyjęć Cywilizacja śródziemnomorska - 2-letnie studia magisterskie uzupełniające - studia zaoczne: 15 miejsc. Opłata**2500 zł. Dyplom licencjata w zakresie cywilizacji śródziemnomorskiej. Podania należy składać jak wyżej w terminie 1 lipca - 15 września 1999 r.
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Sekcja języka angielskiego - studia wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 2800 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim dotycząca materiałów związanych z zawodem nauczyciela (materiały dostępne w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych). Podania należy składać w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych ul. Kanonicza 14 III p., pok. 37, tel. 422-79-55 w terminie 16 - 31 sierpnia 1999 r.
Sekcja języka niemieckiego - studia wieczorowe: 10 miejsc. Opłata 2250 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego**Podania jak wyżej. WYDZIAŁ HISTORYCZNYArcheologia - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 3000 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, pok. 113, tel. 422-10-33 w. 1279 w terminie od 8 lipca 1999 r. do wyczerpania limitu miejsc Historia - studia zaoczne: 140 miejsc. Opłata**2500 zł. Bez egzaminu wstępnego; o przyjęciu osób, które zdawały egzamin wstępny na studia dzienne decydować będzie liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu. Podania - Instytut Historii, ul. Gołębia 13, I p., pok. 101, tel. 422-10-33 w. 1242 do wyczerpania 50 proc. limitu miejsc dla maturzystów z lat poprzednich; po wywieszeniu listy przyjęć na I rok studiów - do wyczerpania 50 proc. limitu miejsc.
Historia
Specjalność - Historia i kultura Żydów - 3-letnie studia licencjackie - studia wieczorowe: 70 miejsc. Opłata 3000 zł. Bez egzaminu wstępnego do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń. Podania - Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, ul. Batorego 12, tel. 633-70-58 w terminie od 1 czerwca - 10 września 1999 r.
Historia sztuki - studia eksternistyczne: 30 miejsc. Opłata 2100 zł. Testowy egzamin pisemny z historii sztuki (od antyku do sztuki współczesnej); Egzamin ustny - historia sztuki (kwalifikacja kandydatów na podstawie liczby punktów z obu testów). Podania - Instytut Historii Sztuki ul. Grodzka 53, II p., pok. 47, tel. 422-71-11 w. 248 do 10 czerwca 1999 r.
Historia sztuki
Specjalność - Muzykologia - studia eksternistyczne: 25 miejsc. Opłata 1800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość zasad muzyki, prawideł harmonii i podstaw nauki o formach muzycznych. Podania - Katedra Historii i Teorii Muzyki ul. Westerplatte 10, I p. sekretariat, tel. 422-71-11 w. 292 w terminie od 1 - 10 września 1999 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Kierunek - Administracja
Specjalność - Administracja rządowa - 3-letnie studia zawodowe - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 2700 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Studium Samorządności Społecznej ul. Krupnicza 2, sekretariat, tel. 423-01-00 w terminie od 17 maja 1999 r.
Politologia - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 3600 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Nauk Politycznych ul. Jabłonowskich 5, sekretariat I p., tel. 422-10-33 w. 1402 w terminie od 17 maja 1999 r.
Politologia - 2,5-letnie studia - uzupełniające magisterskie - studia wieczorowe: 50 miejsc. Opłata 3300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i konkurs dyplomów licencjackich. Podania jak wyżej
Prawo - studia zaoczne: 500 miejsc. Opłata 4400 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji ul. Gołębia 24, II p., pok. 59, tel. 422-10-33 w. 1161, 1162 w terminie od 17 maja 1999 r.
Stosunki Międzynarodowe - studia zaoczne: 50 miejsc. Opłata 3600 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Nauk Politycznych ul. Jabłonowskich 5, sekretariat I p., tel. 422-10-33 w. 1402 w terminie od 17 maja 1999 r.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Kierunek Filozofia - studia zaoczne: 100 miejsc. Opłata 2000 zł. Bez egzaminu wstępnego (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Podania - Instytut Filozofii ul. Grodzka 52, pok. 48, tel. 422-71-11 w. 132 w terminie do wyczerpania limitu przyjęć
Kulturoznawstwo
Specjalność - Europeistyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia eksternistyczne: 60 miejsc. Opłata 2200 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy ogólnej o kulturze. Podania - ul. Kościuszki 19/21 w terminie 10 sierpnia - 15 września 1999 r.
Specjalność - Religioznawstwo - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 2100 zł. Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie literatury podanej przez Instytut Religioznawstwa - 20 miejsc z limitu może zostać wypełnione przez osoby, które zdawały na studia dzienne i znalazły się jako pierwsze poniżej limitu przyjęć. Podania - Instytut Religioznawstwa Rynek Główny 34, pok. 5, tel. 422-10-33 w. 1407
Pedagogika:
Specjalność - Pedagogika wczesnoszkolna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia zaoczne: 90 miejsc. Opłata 2000 zł. Uzyskanie dyplomu licencjata.**Podania - Instytut Pedagogiki ul. Batorego 12, tel. 634-15-48, 634-03-93 w terminie 1 czerwca - 16 lipca 1999 r. Specjalność - Resocjalizacja - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia zaoczne: 160 miejsc. Opłata 2000 zł. Uzyskanie dyplomu licencjata. Podania jak wyżej. Psychologia - studia wieczorowe: 120 miejsc, opłata 4000 zł. Test dotyczący umiejętności studiowania; 50 proc. limitu może zostać wypełnione przez osoby, które zdawały na studia dzienne i znalazły się poniżej limitu przyjęć, nie niżej jednak niż w grupie osób stanowiących połowę limitu przyjęć na studia wieczorowe. Podania - Instytut Psychologii ul. Gołębia 13, pok., 3a parter, tel. 422-10-33 w. 1431 w terminie 23 sierpnia - 3 września 1999 r. Socjologia: Specjalność - Praca socjalna - studia zaoczne: 120 miejsc. Opłata 2200 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy o społeczeństwie. Podania - Instytut Socjologii ul. Grodzka 52, I p. pok. 59 c, tel. 422-71-11 w. 163 w terminie do 21 maja br. Socjologia - studia wieczorowe: 90 miejsc. Opłata 4100 zł. Egzamin pisemny testowy z historii XX wieku i wiedzy o społeczeństwie; 1/3 limitu przyjęć jest przeznaczona dla osób po egzaminie wstępnym na studia stacjonarne. Podania - Instytut Socjologii ul. Grodzka 52 I p. pok. 56 a, tel. 422-21-29 w terminie od 5 lipca - 30 sierpnia 1999 r. WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKIKierunek Fizyka - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 35 miejsc. Opłata 1400 zł. Bez egzaminu wstępnego; do wyczerpania limitu miejsc. Podania - Instytut Fizyki ul. Reymonta 4 tel. 632-48-88 w. 5701 w terminie od 1 czerwca do 30 września 1999 r. Informatyka - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 24 miejsca. Opłata 5600 zł. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zastosowanie informatyki. Podania - Instytut Informatyki ul. Nawojki 11, tel. 632-33-55 w. 319 w terminie 17 maja - 31 lipca 1999 r. Matematyka - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 60 miejsc. Opłata 1800 zł. Bez egzaminu wstępnego - do wyczerpania limitu miejsc. Podania Instytut Matematyki ul. Reymonta 4, tel. 632-48-88 w. 5290 w terminie 1 czerwca - 17 września 1999 r. Matematyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 60 miejsc. Opłata 1800 zł. Bez egzaminu wstępnego - do wyczerpania limitu miejsc. Podania - Instytut Matematyki ul. Reymonta 4. tel 632-48-88 w. 5290 w terminie 1 lipca - 17 września 1999 r. WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI Kierunek - Geografia - studia zaoczne: **100 miejsc. Opłata 2300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zakresu wiadomości w szkole średniej. Podania - Instytut Geografii ul. Grodzka 64, parter, tel. 422-47-03 w terminie 17 maja -
14 lipca 1999 r.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo-Techniczna - studia dwustopniowe: 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie - zaoczne: 70 miejsc. Opłata 2300 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ul. Gołębia 16 tel. 422-10-33 w. 1323, 1347 w terminie do końca lipca, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc do 15 września 1999 r.
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - 3-letnie zawodowe studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, bieżących wydarzeń politycznych i kulturalnych, dorobku dziennikarskiego. Podania - Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa, Rynek Główny 29, I p., pok. 3, tel. 422-10-33 w. 1253 w terminie 16 sierpnia - 7 września 1999 r.
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 50 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna jak wyżej oraz orientacja w dziedzinie mediów w Polsce i na świecie. Podania jak wyżej w terminie 16 sierpnia - 10 września 1999 r.
Kulturoznawstwo
Specjalność - Filmoznawstwo - studia dwustopniowe: 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 2800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o kulturze (muzyka, film, teatr, malarstwo i inne dziedziny sztuki) oraz motywacji wyboru kierunku studiów. Podania - Instytut Sztuk Audiowizualnych ul. Gołębia 14, tel. 422-10-33 w. 1447 w terminie 16 czerwca - 9 lipca 1999 r.
Psychologia
Specjalność - Psychologia stosowana - studia wieczorowe: 65 miejsc. Opłata 3600 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: orientacja we współczesnych wydarzeniach i zagadnieniach społecznych, politycznych i kulturalnych, postawy wobec problemów i zjawisk społecznych, zainteresowania i motywacja wyboru kierunku studiów, predyspozycje do pracy w zawodzie psychologa. Podania - Instytut Spraw Publicznych ul. Piłsudskiego 13 tel. 422-10-33 w terminie do 3 września 1999 r.
Zarządzanie i marketing
Specjalność: Zarządzanie firmą - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 4000 zł. Bez egzaminu wstępnego.**Podania - Instytut Zarządzania ul. Sławkowska 32 tel. 421-31-39 w terminie od 15 czerwca do wyczerpania 75 proc. limitu miejsc po zakończeniu egzaminu wstępnego na studia dzienne (dla osób, które zdawały egzamin wstępny w Instytucie Zarządzania i uzyskały powyżej 50 proc. maksymalnej ilości punktów) do wyczerpania limitu miejsc do 3 września 1999 r. Zarządzanie firmą - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - wieczorowe i zaoczne: 60 miejsc. Opłata 4300 zł - studia wieczorowe: 70 miejsc. Opłata 4300 zł - studia zaoczne. Test z podstawowych zagadnień: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, statystyka. Podanie jak wyżej w terminie od 15 czerwca do 3 września 1999 r. Zarządzanie firmą - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: ogólne wiadomości na temat kultury, działalności instytucji kulturalnych, historii sztuki, wydarzeń artystycznych i motywacja wyboru kierunku. Podania - Instytut Spraw Publicznych Rynek Główny 8 tel. 411-47-84 w terminie do 16 sierpnia 1999 r. Zarządzanie kulturą - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 3700 zł. Test sprawdzający wiedzę z zakresu: podstaw zarządzania, marketingu, finansów i przedmiotów specjalistycznych (definicje i obszary kultury, zarządzanie kulturą w Polsce). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie dyplomu licencjata - kierunek - zarządzanie. Podanie jak wyżej w terminie od 4 maja do 5 lipca 1999 r. Zarządzanie w administracji publicznej - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 3700 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych zagadnień społeczno-polityczno-gospodarczych kraju, zagadnień związanych z Unią Europejską oraz procesu integracji, reforma ustrojowa kraju, motywacja wyboru kierunku. Podania jak wyżej do 15 sierpnia 1999 r. Zarządzanie kadrami - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 4300 zł. Test z podstawowych zagadnień licencjatu: ekonomia, rachunkowość, finanse, zarządzanie, marketing, statystyka. Podanie - Instytut Zarządzania ul. Sławkowska 32 tel. 421-31-39 w terminie od 15 czerwca do 3 września 1999 r. Zarządzanie w oświacie - 3-letnie studia zaoczne: 40 miejsc Opłata 3500 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych wiadomości na temat działalności instytucji oświatowych, zagadnień społeczno-polityczno-gospodarczych kraju, zagadnień związanych z Unią Europejską, procesu integracji i reform ustrojowych w kraju oraz motywacja wyboru kierunku studiów. Podania - Zakład Zarządzania Oświatą ul. Grodzka 26, I p, tel. 422-63-53 w terminie do 16 sierpnia 1999 r. Zarządzanie w turystyce - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: **40 miejsc. Opłata 2500 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych zagadnień gospodarczych i społecznych kraju oraz na temat rozwoju turystyki, motywacja wyboru kierunku. Podania - Instytut Spraw Publicznych Rynek Główny 8, II p. tel. 41147-84 w terminie do 16 sierpnia 1999 r.
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.

DOKUMENTY:
- wypełniony wg ustalonego wzoru formularz zawierający podanie i życiorys,
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- karta zdrowia kandydata na wyższe uczelnie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku i z badaniami: Rtg klatki piersiowej, odczyn Wassermana (OWA), OB, morfologia, Hbs,
- 4 fotografie o wymiarze 37/52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
Ponadto na studia dzienne magisterskie i studia zaoczne kierunek - Pielęgniarstwo - oryginał dyplomu ukończenia szkoły średniej medycznej o kierunku pielęgniarskim lub położnych oraz**zaświadczenie o stażu pracy i opinia z miejsca pracy (studia zaoczne). TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- maturzyści z lat ubiegłych: 4 - 31 maja 1999 r.
- tegoroczni maturzyści: do 11 czerwca 1999 roku.
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJKierunek: Farmacja - 90 miejsc. Test z biologii i chemii. Analityka medyczna - 35 miejsc. Test z biologii i chemii WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYMKierunek lekarski - 180 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki Stomatologia - 60 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIAKierunek: Fizjoterepia - studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i 2-letnie magisterskie - 30 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki Pielęgniarstwo - studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i 2-letnie magisterskie - 70 miejsc. Test z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Zdrowie publiczne**- studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i dwuletnie magisterskie - 50 miejsc. Test z biologii i wiedzy o społeczeństwie
Pielęgniarstwo**- 3,5-letnie studia magisterskie**. Test z anatomii z fizjologią pielęgniarstwa.

Studia zaoczne i wieczorowe

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
KIERUNEK: FARMACJA - studia wieczorowe: 40 miejsc. Opłata 9000 zł. Na podstawie wyników egzaminu testowego na studia dzienne (dotyczy wszystkich kandydatów, którzy zdawali egzamin tym samym systemem na wydziałach farmaceutycznych w Polsce). Podania - Collegium Medicum UJ Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9 tel. 657-54-56

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII

Kierunek: lekarski - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 12000 zł.
Stomatologia - studia wieczorowe: 40 miejsc. Opłata 14000 zł, Weryfikacja na oba kierunki na podstawie wyniku egzaminu testowego na studia dzienne w akademiach medycznych w Polsce, przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Podania - Collegium Medicum UJ Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. św. Anny 12, tel. 422-54-44 po zakończeniu egzamniu wstępnego na studia dzienne.

Wydział Ochrony Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia zaoczne: 60 miejsc. Opłata 2500 zł. Egzamin pisemny testowy: anatomia z fizjologią pielęgniarstwa. Podania - Collegium Medicum UJ, Dziekanat wydziału Ochrony Zdrowia, ul. Jagiellońska 10, I p., tel. 422-04-11 w. 344, 342
\\\*
Szczegółowe informacje na temat studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zawiera "Informator" opracowany przez uczelnię, dostępny w Dziale Nauczania (cena 11 zł).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie