Uniwersytet Jagielloński

Redakcja
DZIAŁ NAUCZANIA - Collegim Novum, ul. Gołębia 24 I p., pok. 33, tel. 421-59-15

ul. św. Anny 12, 31-007 Kraków

STUDIA DZIENNE

DOKUMENTY
Do podania na ustalonym formularzu wraz z życiorysem należy dołączyć:
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów sprzed 2 lat i więcej, którym zaginęło świadectwo);
- obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą winni przedłożyć dodatkowe zaświadczenie o równoważności posiadanego świadectwa ze świadectwem dojrzałości polskim, wystawione przez Kuratorium Oświaty i Wychowania właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na danym kierunku
- 4 fotografie o wymiarze 37/52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle
- obywatele polscy kończący szkołę średnią za granicą, którzy otrzymają świadectwo dojrzałości w innych terminach - późniejszych, mogą zostać dopuszczeni do egzaminu wstępnego warunkowo po przedłożeniu podania z wymaganymi załącznikami wraz z zaświadczeniem ze szkoły średniej.
TERMINY SKŁADANIA PODAŃ
- maturzyści z lat ubiegłych - do 31 maja 1999 r.
- tegoroczni maturzyści - do 11 czerwca br.
- kandydaci na kierunek Astronomia i fizyka: do 8 lipca br.
Kandydaci ubiegający się na studia magisterskie uzupełniające składają dokumenty w terminach:
- kierunek Filologia polska - od 12 lipca - 10 września br.
- kierunek Informatyka - 17 maja - 31 lipca 1999 r. i od 1 września - 10 września 1999 r.
- kierunek Matematyka - od 1 lipca - 6 września 1999 r. (z wyłączeniem sierpnia)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Kwalifikacja kandydatów dokonywać się będzie na podstawie systemu punktowego. Kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego nie otrzymali minimum procentowego z liczby punktów za egzamin pisemny, ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną, nie będą dopuszczeni do egzaminu ustnego.
Kierunek - Filologia
Filologia angielska: 80**miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim badająca oczytanie i zainteresowania z zakresu literatury polskiej, angielskiej i amerykańskiej oraz elementy historii i kultury krajów anglosaskich. Filologia germańska: 80 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego; wymagana biegła, praktyczna znajomość języka niemieckiego oraz egzamin ustny z języka polskiego. Filologia szwedzka: 20 miejsc. Egzaminy jak wyżej Filologia hiszpańska: 25 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: angielski, francuski, hiszpański niemiecki, rosyjski, włoski; egzamin ustny z języka wybranego do egzaminu pisemnego i z języka polskiego Filologia włoska: 25 miejsc. Egzaminy jak wyżej Filologia klasyczna: 45 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: łaciński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski; egzamin ustny z historii i kultury antycznej Filologia klasyczna w zakresie: filologii greckiej - 10 miejsc, filologii łacińskiej - 10 miejsc. Studia licencjackie (3-letnie) dla osób już studiujących i absolwentów. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub 2 lata studiów na kierunku macierzystym ze średnią ocen 4,0 (uzyskanie zgody dyrektora instytutu macierzystego, o kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie lub średnia ocen uzyskanych na macierzystym kierunku studiów). Filologia orientalna - specjalizacje: arabistyka - 15 miejsc, indianistyka - 15 miejsc, japonistyka: 12 miejsc. Egzamin pisemny z wybranego języka: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łaciński i rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku studiów, ogólna dojrzałość do studiów orientalistycznych, podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia); iranistyka - 15 miejsc, turkologia: 15 miejsc.**Rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku, ogólna dojrzałość do studiów orientalistycznych oraz podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia)
Filologia romańska: 60**miejsc. Egzamin wstępny z języka francuskiego i egzamin ustny z języka francuskiego i polskiego. Filologia rosyjska: 60 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość literatury polskiej i rosyjskiej, motywacja wyboru kierunku studiów Filologia słowiańska - specjalizacje: bułgarska, chorwacka, czeska, serbska, słowacka: 70 miejsc. Egzamin ustny z literatury i gramatyki języka polskiego w zakresie szkoły średniej i rozmowa kwalifikacyjna motywująca wybór kierunku studiów; punkty za oceny na świadectwie maturalnym z języków obcych Filologia ukraińska: 30 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii literatury polskiej; wymagana ogólna wiedza o wybranym kierunku Filologia węgierska: 20 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna z gramatyki języka polskiego, wiadomości o Węgrzech i gramatyki wybranego języka obcego (język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, węgierski) KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKASpecjalność nauczycielska: 200 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: historia literatury polskiej i gramatyka języka polskiego Nauczycielska - 3-letnie studia magisterskie uzupełniające: 40 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna z historii literatury polskiej. Teatrologia: 36 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: oglądanie przedstawienia teatralnego i interpretacja tego przedstawienia, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej Edytorska: 20 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego: historii literatury polskiej, gramatyka języka polskiego NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCHSekcja języka angielskiego: 30 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim dotycząca materiałów związanych z zawodem nauczyciela (materiały do rozmowy dostępne w Nauczycielskim Kolegium Języków obcych UJ ul. Kanonicza 14). Sekcja języka niemieckiego**: 35 miejsc. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego.

Wydział Historyczny

Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Archeologia: 35 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość problematyki archeologicznej na podstawie dwóch lektur z listy podanej przez Instytut Archeologii (ul. Gołębia 11) z uwzględnieniem elementów historii starożytnej i średniowiecznej w zakresie szkoły średniej)
Etnologia: 40 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
Historia: 140 miejsc. Test z historii łącznie z historią starożytną (minimum programowe szkoły średniej).
Historia sztuki: 25 miejsc. Egzamin ustny z historii sztuki i historii oraz test z historii sztuki (od antyku do sztuki współczesnej)
Historia sztuki. Specjalność - Muzykologia: 30 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna: ogólna znajomość historii ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury; ogólna znajomość literatury muzycznej i muzykologicznej; podstawy analizy formalnej dzieła muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem form regularnych (forma sonatowa, fuga, trójdzielna forma pieśni); podstawy harmonii ze szczególnym uwzględnieniem problemów modulacji diatonicznej.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Administracja samorządowa: 3-letnie studia zawodowe: 60 miejsc. Egzamin pisemny testowy z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Stosunki międzynarodowe: 50 miejsc. Egzamin pisemny, testowy z historii (od XVI w.) i wiedzy o społeczeństwie
Politologia: 70 miejsc. Egzamin jak wyżej
Prawo: 450 miejsc. Egzamin pisemny, testowy z historii i wiedzy o społeczeństwie.
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Filozofia: 65 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
Kulturoznawstwo
Specjalność - Religioznawstwo: 50 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania
PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna: 50 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 50**miejsc. Test jak wyżej. Animacja kultury - studia 3-letnie zawodowe: 50 miejsc. Test jak wyżej. Pedagogika wczesnoszkolna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające: 30 miejsc. Kryteria kwalifikacji - uzyskanie dyplomu licencjata PSYCHOLOGIA: 75 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania SOCJOLOGIA: **80 miejsc. Test wiedzy ogólnej i test umiejętności studiowania

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI

Kierunek: Astronomia: 50 miejsc. Średnia ocen z fizyki i matematyki na świadectwie dojrzałości. W pierwszej kolejności i bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną przyjęci: absolwenci klas uniwersyteckich z pozytywnymi wynikami egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki, kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny z fizyki na studia matematyczno-przyrodnicze lub do Collegium Medicum.
Fizyka: 180 miejsc. Rekrutacja jak wyżej.
Fizyka: 3-letnie studia zawodowe - 20 miejsc. Rekrutacja odbywa się spośród studentów po I semestrze fizyki
Informatyka: 70 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznej oceny z egzaminów pisemnych. Egzamin pisemny z matematyki i egzamin testowy z matematyki
Informatyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające: 16 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ukończonych studiów zawodowych; komisja ocenia poziom oraz możliwość uzupełnienia wiadomości kandydata do programu dziennych studiów magisterskich
Matematyka: 110 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznego wyniku obu testów wyrażonego w punktach, sprawdzian pisemny testujący podstawowe wiadomości
Matematyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające: 20 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ukończonych studiów zawodowych; komisja ocenia poziom oraz możliwość uzupełnienia wiadomości kandydata do programu specjalności nauczycielskiej dziennych studiów magisterskich.
Studia matematyczno-przyrodnicze: 30 miejsc. Kwalifikacja kandydatów na podstawie łącznego wyniku oby testów wyrażonego w punktach. Test z matematyki oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia.

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Biologia: 150 miejsc. Egzamin pisemny z biologii oraz wspólnie lub do wyboru: chemia, matematyka.
Biotechnologia - studia 5-letnie magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach: 30 miejsc. Egzamin pisemny z dwóch przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka (trzy pierwsze w formie testu, matematyka - pisemna), rozmowa kwalifikacyjna dotycząca nauk biologicznych; do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się dwukrotnie więcej niż miejsc na kierunku, kandydatów posiadających najwyższą punktację z egzaminu przedmiotowego.
Geografia: 100 miejsc. Egzamin testowy z geografii.
Geologia: 50 miejsc. Egzamin testowy z geografii, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca geografii ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości geologicznych i konkurs świadectw uwzględniający chemię, geografię, język obcy, matematykę
WYDZIAŁ CHEMII
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.
Kierunek: Chemia - 5-letnie studia magisterskie z możliwością uzyskania licencjatu po trzech latach studiów: 200 miejsc. Egzamin pisemny z chemii - test problemowy. Można uzyskać dodatkowe punkty za udział w olimpiadach i konkursach wiedzy chemicznej
Ochrona środowiska - 3-letnie studia zawodowe: 65**miejsc. Egzamin pisemny z chemii i biologii. Ochrona środowiska - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata**. Egzamin ustny: elementy podstaw chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej, a także podstaw biologii i ekologii. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci UJ, którzy uzyskali jako ocenę końcową studiów co najmniej - dobry.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie systemu punktowego.
Kierunek Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna - studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie: 70 miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna: krytyczne omówienie dowolnie wybranego utworu literackiego (książkę należy przynieść ze sobą na rozmowę); charakterystyka dowolnej biblioteki (naukowej, publicznej, fachowej, szkolnej lub pedagogicznej) oraz propozycja jej modernizacji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 60 miejsc. Egzamin pisemny z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i mediach oraz z języka obcego. Innym kryterium kwalifikacji może być dorobek dziennikarski.
Kulturoznawstwo
Specjalność - Filmoznawstwo - studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie: 40 miejsc. Egzamin pisemny - analiza filmu (projekcja przed egzaminem); kandydaci, którzy z egzaminów pisemnych nie otrzymają minimum punktów ustalonych przez Komisje Rekrutacyjną, nie będą dopuszczeni do egzaminu ustnego. Egzamin ustny z historii literatury polskiej i powszechnej, wiedza o kulturze oraz rozmowa na temat motywacji wyboru kierunku, test wiedzy o kulturze (film, muzyka teatr, malarstwo i inne dziedziny kultury)
Psychologia
Specjalność - Psychologia stosowana: 60 miejsc. Egzamin:**test wielokrotnego wyboru (obejmujący wiedzę dwóch ostatnich klas szkoły średniej z przedmiotów wykładanych we wszystkich typach szkół: licea ogólnokształcące, technika i licea zawodowe) z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii; test sprawności umysłowej; test rozumienia tekstu psychologicznego; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji kierunku studiów, postawy wobec problemów i zjawisk społecznych, predyspozycji do pracy w zawodzie psychologa. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczonych jest 120 osób, które uzyskały najwyższe wyniki egzaminu testowego (dwukrotny limit przyjęć) Zarządzanie i marketingSpecjalność: Zarządzanie firmą: 60 miejsc. Egzamin pisemny z matematyki i języka obcego do wyboru (język angielski, francuski lub niemiecki) i test z geografii z zakresu szkoły średniej Zarządzanie w administracji publicznej - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40 miejsc. Egzamin pisemny z matematyki z zakresu szkoły średniej - liceum ogólnokształcącego oraz test z geografii lub historii (do wyboru) ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury; test z wybranego języka obcego (język angielski, francuski, niemiecki - zakres szkoły średniej). Zarządzanie w oświacie - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40**miejsc. Egzamin wstępny jak wyżej.
Zarządzanie kulturą - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40 miejsc. Egzamin wstępny - jak wyżej
Zarządzanie kulturą - studia magisterskie uzupełniające: 40**miejsc. Test w oparciu o wiedzę: podstawy zarządzania, podstawy marketingu, podstawy finansów, przedmioty specjalistyczne (definicje i obszary kultury, zarządzanie kulturą w Polsce).**Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie dyplomu licencjata kierunek - zarządzanie i marketing
Zarządzanie w turystyce - 3-letnie studia licencjackie zawodowe: 40**miejsc. Egzamin pisemny z matematyki z zakresu szkoły średniej i test z geografii i języka obcego do wyboru (język: angielski, francuski, niemiecki).

Studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Kierunek - Filologia
Specjalność: Filologia angielska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 36 miejsc. Opłata 3300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna**prowadzona w języku angielskim w oparciu o tekst z zakresu humanistyki; ocenia się: biegłość i poprawność językową, wiedzę ogólną dotyczącą zagadnień kulturowych, zwłaszcza kultury anglosaskiej i predyspozycje kandydata do kontynuowania studiów na poziomie akademickim. Podania należy składać osobiście w Instytucie Filologii Angielskiej, al. Mickiewicza 9, pok. 407, tel. 633 w. 2314 w terminie: 21 czerwca - 16 lipca 1999 r. i 16 - 25 sierpnia 1999 r. Filologia germańska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 3000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: sprawność językowa, tematyka pracy dyplomowej, podstawowe wiadomości (gramatyka opisowa języka niemieckiego, historia literatury niemieckiej, kultura niemieckiego obszaru językowego). Podania należy składać w Instytucie Filologii Germańskiej, al. Mickiewicza 9 pok. 309, tel. 633-63-77 w. 2317 w terminie: 5 - 16 lipca 1999 r. Filologia romańska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające dla osób z dyplomem licencjata - studia zaoczne: 15 miejsc. Opłata 3400 zł. Dyplom licencjata w zakresie języka francuskiego i wniesienie przy zgłoszeniu 1/2 opłaty za studia. Podania należy składać w Instytucie Filologii Romańskiej, al. Mickiewicza 9, pok. 707, tel. 633-63-77 w. 2321 w terminie 1 lipca - 15 września 1999 r. Filologia romańska - studia eksternistyczne: 30 miejsc. Opłata 1500 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka francuskiego. Podania należy składać jak wyżej w terminie 1 lipca - 6 września 1999 r. Filologia rosyjska - studia eksternistyczne: 10 miejsc. Opłata 1000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej i rosyjskiej, motywacja wyboru kierunku studiów. Podania należy składać w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, al. Mickiewicza 11, pok. 212, tel. 633-63-77 w. 2331 w terminie 4 maja - 15 czerwca 1999 r. Język hiszpański - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 25 miejsc. Opłata roczna 3800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym (język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski). Podania należy składać w Instytucie Filologii Romańskiej, al. Mickiewicza, 9 pok. 707, tel 633-63-77 w. 2321 w terminie od 1 lipca - 3 września 1999 r. Język włoski - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 3800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna jak wyżej. Podania: termin i miejsce jak wyżej Kierunek - Filologia polskaSpecjalność: Nauczycielska - studia zaoczne: 276 miejsc. Opłata 2400 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania należy składać w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Gołębia 16, pok. 47, tel. 422-10-33 w. 1403 w terminie 1 - 30 czerwca 1999 r. Nauczycielska - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające (dla osób z dyplomem licencjata) - studia zaoczne: 120 miejsc. Opłata**2400 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii literatury polskiej. Podania należy składać jak wyżej w terminie 12 lipca - 10 września 1999 r.
Kulturoznawstwo
Specjalność: Cywilizacja śródziemnomorska - 3-letnie studia zawodowe - studia zaoczne: 90 miejsc.**Opłata 2500 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania należy składać w Instytucie Filologii Klasycznej, al. Mickiewicza 9 pok. 609, tel. 633-63-77 w. 2334 w terminie od 1 czerwca 1999 r. do wyczerpania limitu przyjęć Cywilizacja śródziemnomorska - 2-letnie studia magisterskie uzupełniające - studia zaoczne: 15 miejsc. Opłata**2500 zł. Dyplom licencjata w zakresie cywilizacji śródziemnomorskiej. Podania należy składać jak wyżej w terminie 1 lipca - 15 września 1999 r.
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Sekcja języka angielskiego - studia wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 2800 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim dotycząca materiałów związanych z zawodem nauczyciela (materiały dostępne w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych). Podania należy składać w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych ul. Kanonicza 14 III p., pok. 37, tel. 422-79-55 w terminie 16 - 31 sierpnia 1999 r.
Sekcja języka niemieckiego - studia wieczorowe: 10 miejsc. Opłata 2250 zł. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego**Podania jak wyżej. WYDZIAŁ HISTORYCZNYArcheologia - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 3000 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, pok. 113, tel. 422-10-33 w. 1279 w terminie od 8 lipca 1999 r. do wyczerpania limitu miejsc Historia - studia zaoczne: 140 miejsc. Opłata**2500 zł. Bez egzaminu wstępnego; o przyjęciu osób, które zdawały egzamin wstępny na studia dzienne decydować będzie liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu. Podania - Instytut Historii, ul. Gołębia 13, I p., pok. 101, tel. 422-10-33 w. 1242 do wyczerpania 50 proc. limitu miejsc dla maturzystów z lat poprzednich; po wywieszeniu listy przyjęć na I rok studiów - do wyczerpania 50 proc. limitu miejsc.
Historia
Specjalność - Historia i kultura Żydów - 3-letnie studia licencjackie - studia wieczorowe: 70 miejsc. Opłata 3000 zł. Bez egzaminu wstępnego do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń. Podania - Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, ul. Batorego 12, tel. 633-70-58 w terminie od 1 czerwca - 10 września 1999 r.
Historia sztuki - studia eksternistyczne: 30 miejsc. Opłata 2100 zł. Testowy egzamin pisemny z historii sztuki (od antyku do sztuki współczesnej); Egzamin ustny - historia sztuki (kwalifikacja kandydatów na podstawie liczby punktów z obu testów). Podania - Instytut Historii Sztuki ul. Grodzka 53, II p., pok. 47, tel. 422-71-11 w. 248 do 10 czerwca 1999 r.
Historia sztuki
Specjalność - Muzykologia - studia eksternistyczne: 25 miejsc. Opłata 1800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna - znajomość zasad muzyki, prawideł harmonii i podstaw nauki o formach muzycznych. Podania - Katedra Historii i Teorii Muzyki ul. Westerplatte 10, I p. sekretariat, tel. 422-71-11 w. 292 w terminie od 1 - 10 września 1999 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Kierunek - Administracja
Specjalność - Administracja rządowa - 3-letnie studia zawodowe - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 2700 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Studium Samorządności Społecznej ul. Krupnicza 2, sekretariat, tel. 423-01-00 w terminie od 17 maja 1999 r.
Politologia - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 3600 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Nauk Politycznych ul. Jabłonowskich 5, sekretariat I p., tel. 422-10-33 w. 1402 w terminie od 17 maja 1999 r.
Politologia - 2,5-letnie studia - uzupełniające magisterskie - studia wieczorowe: 50 miejsc. Opłata 3300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i konkurs dyplomów licencjackich. Podania jak wyżej
Prawo - studia zaoczne: 500 miejsc. Opłata 4400 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji ul. Gołębia 24, II p., pok. 59, tel. 422-10-33 w. 1161, 1162 w terminie od 17 maja 1999 r.
Stosunki Międzynarodowe - studia zaoczne: 50 miejsc. Opłata 3600 zł. Bez egzaminu wstępnego. Podania - Instytut Nauk Politycznych ul. Jabłonowskich 5, sekretariat I p., tel. 422-10-33 w. 1402 w terminie od 17 maja 1999 r.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Kierunek Filozofia - studia zaoczne: 100 miejsc. Opłata 2000 zł. Bez egzaminu wstępnego (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Podania - Instytut Filozofii ul. Grodzka 52, pok. 48, tel. 422-71-11 w. 132 w terminie do wyczerpania limitu przyjęć
Kulturoznawstwo
Specjalność - Europeistyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia eksternistyczne: 60 miejsc. Opłata 2200 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy ogólnej o kulturze. Podania - ul. Kościuszki 19/21 w terminie 10 sierpnia - 15 września 1999 r.
Specjalność - Religioznawstwo - studia zaoczne: 70 miejsc. Opłata 2100 zł. Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie literatury podanej przez Instytut Religioznawstwa - 20 miejsc z limitu może zostać wypełnione przez osoby, które zdawały na studia dzienne i znalazły się jako pierwsze poniżej limitu przyjęć. Podania - Instytut Religioznawstwa Rynek Główny 34, pok. 5, tel. 422-10-33 w. 1407
Pedagogika:
Specjalność - Pedagogika wczesnoszkolna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia zaoczne: 90 miejsc. Opłata 2000 zł. Uzyskanie dyplomu licencjata.**Podania - Instytut Pedagogiki ul. Batorego 12, tel. 634-15-48, 634-03-93 w terminie 1 czerwca - 16 lipca 1999 r. Specjalność - Resocjalizacja - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - studia zaoczne: 160 miejsc. Opłata 2000 zł. Uzyskanie dyplomu licencjata. Podania jak wyżej. Psychologia - studia wieczorowe: 120 miejsc, opłata 4000 zł. Test dotyczący umiejętności studiowania; 50 proc. limitu może zostać wypełnione przez osoby, które zdawały na studia dzienne i znalazły się poniżej limitu przyjęć, nie niżej jednak niż w grupie osób stanowiących połowę limitu przyjęć na studia wieczorowe. Podania - Instytut Psychologii ul. Gołębia 13, pok., 3a parter, tel. 422-10-33 w. 1431 w terminie 23 sierpnia - 3 września 1999 r. Socjologia: Specjalność - Praca socjalna - studia zaoczne: 120 miejsc. Opłata 2200 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy o społeczeństwie. Podania - Instytut Socjologii ul. Grodzka 52, I p. pok. 59 c, tel. 422-71-11 w. 163 w terminie do 21 maja br. Socjologia - studia wieczorowe: 90 miejsc. Opłata 4100 zł. Egzamin pisemny testowy z historii XX wieku i wiedzy o społeczeństwie; 1/3 limitu przyjęć jest przeznaczona dla osób po egzaminie wstępnym na studia stacjonarne. Podania - Instytut Socjologii ul. Grodzka 52 I p. pok. 56 a, tel. 422-21-29 w terminie od 5 lipca - 30 sierpnia 1999 r. WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKIKierunek Fizyka - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 35 miejsc. Opłata 1400 zł. Bez egzaminu wstępnego; do wyczerpania limitu miejsc. Podania - Instytut Fizyki ul. Reymonta 4 tel. 632-48-88 w. 5701 w terminie od 1 czerwca do 30 września 1999 r. Informatyka - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 24 miejsca. Opłata 5600 zł. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zastosowanie informatyki. Podania - Instytut Informatyki ul. Nawojki 11, tel. 632-33-55 w. 319 w terminie 17 maja - 31 lipca 1999 r. Matematyka - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 60 miejsc. Opłata 1800 zł. Bez egzaminu wstępnego - do wyczerpania limitu miejsc. Podania Instytut Matematyki ul. Reymonta 4, tel. 632-48-88 w. 5290 w terminie 1 czerwca - 17 września 1999 r. Matematyka - 3-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 60 miejsc. Opłata 1800 zł. Bez egzaminu wstępnego - do wyczerpania limitu miejsc. Podania - Instytut Matematyki ul. Reymonta 4. tel 632-48-88 w. 5290 w terminie 1 lipca - 17 września 1999 r. WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI Kierunek - Geografia - studia zaoczne: **100 miejsc. Opłata 2300 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zakresu wiadomości w szkole średniej. Podania - Instytut Geografii ul. Grodzka 64, parter, tel. 422-47-03 w terminie 17 maja -
14 lipca 1999 r.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo-Techniczna - studia dwustopniowe: 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie - zaoczne: 70 miejsc. Opłata 2300 zł. Bez egzaminu wstępnego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podania - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ul. Gołębia 16 tel. 422-10-33 w. 1323, 1347 w terminie do końca lipca, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc do 15 września 1999 r.
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - 3-letnie zawodowe studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, bieżących wydarzeń politycznych i kulturalnych, dorobku dziennikarskiego. Podania - Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa, Rynek Główny 29, I p., pok. 3, tel. 422-10-33 w. 1253 w terminie 16 sierpnia - 7 września 1999 r.
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 50 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna jak wyżej oraz orientacja w dziedzinie mediów w Polsce i na świecie. Podania jak wyżej w terminie 16 sierpnia - 10 września 1999 r.
Kulturoznawstwo
Specjalność - Filmoznawstwo - studia dwustopniowe: 3-letnie licencjackie zawodowe i 2-letnie magisterskie - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 2800 zł. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o kulturze (muzyka, film, teatr, malarstwo i inne dziedziny sztuki) oraz motywacji wyboru kierunku studiów. Podania - Instytut Sztuk Audiowizualnych ul. Gołębia 14, tel. 422-10-33 w. 1447 w terminie 16 czerwca - 9 lipca 1999 r.
Psychologia
Specjalność - Psychologia stosowana - studia wieczorowe: 65 miejsc. Opłata 3600 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: orientacja we współczesnych wydarzeniach i zagadnieniach społecznych, politycznych i kulturalnych, postawy wobec problemów i zjawisk społecznych, zainteresowania i motywacja wyboru kierunku studiów, predyspozycje do pracy w zawodzie psychologa. Podania - Instytut Spraw Publicznych ul. Piłsudskiego 13 tel. 422-10-33 w terminie do 3 września 1999 r.
Zarządzanie i marketing
Specjalność: Zarządzanie firmą - 3-letnie studia zawodowe - wieczorowe: 30 miejsc. Opłata 4000 zł. Bez egzaminu wstępnego.**Podania - Instytut Zarządzania ul. Sławkowska 32 tel. 421-31-39 w terminie od 15 czerwca do wyczerpania 75 proc. limitu miejsc po zakończeniu egzaminu wstępnego na studia dzienne (dla osób, które zdawały egzamin wstępny w Instytucie Zarządzania i uzyskały powyżej 50 proc. maksymalnej ilości punktów) do wyczerpania limitu miejsc do 3 września 1999 r. Zarządzanie firmą - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - wieczorowe i zaoczne: 60 miejsc. Opłata 4300 zł - studia wieczorowe: 70 miejsc. Opłata 4300 zł - studia zaoczne. Test z podstawowych zagadnień: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, statystyka. Podanie jak wyżej w terminie od 15 czerwca do 3 września 1999 r. Zarządzanie firmą - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 4000 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: ogólne wiadomości na temat kultury, działalności instytucji kulturalnych, historii sztuki, wydarzeń artystycznych i motywacja wyboru kierunku. Podania - Instytut Spraw Publicznych Rynek Główny 8 tel. 411-47-84 w terminie do 16 sierpnia 1999 r. Zarządzanie kulturą - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 3700 zł. Test sprawdzający wiedzę z zakresu: podstaw zarządzania, marketingu, finansów i przedmiotów specjalistycznych (definicje i obszary kultury, zarządzanie kulturą w Polsce). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie dyplomu licencjata - kierunek - zarządzanie. Podanie jak wyżej w terminie od 4 maja do 5 lipca 1999 r. Zarządzanie w administracji publicznej - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 3700 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych zagadnień społeczno-polityczno-gospodarczych kraju, zagadnień związanych z Unią Europejską oraz procesu integracji, reforma ustrojowa kraju, motywacja wyboru kierunku. Podania jak wyżej do 15 sierpnia 1999 r. Zarządzanie kadrami - 2-letnie magisterskie studia uzupełniające - zaoczne: 40 miejsc. Opłata 4300 zł. Test z podstawowych zagadnień licencjatu: ekonomia, rachunkowość, finanse, zarządzanie, marketing, statystyka. Podanie - Instytut Zarządzania ul. Sławkowska 32 tel. 421-31-39 w terminie od 15 czerwca do 3 września 1999 r. Zarządzanie w oświacie - 3-letnie studia zaoczne: 40 miejsc Opłata 3500 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych wiadomości na temat działalności instytucji oświatowych, zagadnień społeczno-polityczno-gospodarczych kraju, zagadnień związanych z Unią Europejską, procesu integracji i reform ustrojowych w kraju oraz motywacja wyboru kierunku studiów. Podania - Zakład Zarządzania Oświatą ul. Grodzka 26, I p, tel. 422-63-53 w terminie do 16 sierpnia 1999 r. Zarządzanie w turystyce - 3-letnie studia zawodowe - zaoczne: **40 miejsc. Opłata 2500 zł. Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu ogólnych zagadnień gospodarczych i społecznych kraju oraz na temat rozwoju turystyki, motywacja wyboru kierunku. Podania - Instytut Spraw Publicznych Rynek Główny 8, II p. tel. 41147-84 w terminie do 16 sierpnia 1999 r.
Kwalifikacja kandydatów na podstawie systemu punktowego.

DOKUMENTY:
- wypełniony wg ustalonego wzoru formularz zawierający podanie i życiorys,
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- karta zdrowia kandydata na wyższe uczelnie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku i z badaniami: Rtg klatki piersiowej, odczyn Wassermana (OWA), OB, morfologia, Hbs,
- 4 fotografie o wymiarze 37/52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
Ponadto na studia dzienne magisterskie i studia zaoczne kierunek - Pielęgniarstwo - oryginał dyplomu ukończenia szkoły średniej medycznej o kierunku pielęgniarskim lub położnych oraz**zaświadczenie o stażu pracy i opinia z miejsca pracy (studia zaoczne). TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- maturzyści z lat ubiegłych: 4 - 31 maja 1999 r.
- tegoroczni maturzyści: do 11 czerwca 1999 roku.
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJKierunek: Farmacja - 90 miejsc. Test z biologii i chemii. Analityka medyczna - 35 miejsc. Test z biologii i chemii WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYMKierunek lekarski - 180 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki Stomatologia - 60 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIAKierunek: Fizjoterepia - studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i 2-letnie magisterskie - 30 miejsc. Test z biologii, chemii i fizyki Pielęgniarstwo - studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i 2-letnie magisterskie - 70 miejsc. Test z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Zdrowie publiczne**- studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe i dwuletnie magisterskie - 50 miejsc. Test z biologii i wiedzy o społeczeństwie
Pielęgniarstwo**- 3,5-letnie studia magisterskie**. Test z anatomii z fizjologią pielęgniarstwa.

Studia zaoczne i wieczorowe

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
KIERUNEK: FARMACJA - studia wieczorowe: 40 miejsc. Opłata 9000 zł. Na podstawie wyników egzaminu testowego na studia dzienne (dotyczy wszystkich kandydatów, którzy zdawali egzamin tym samym systemem na wydziałach farmaceutycznych w Polsce). Podania - Collegium Medicum UJ Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9 tel. 657-54-56

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII

Kierunek: lekarski - studia wieczorowe: 60 miejsc. Opłata 12000 zł.
Stomatologia - studia wieczorowe: 40 miejsc. Opłata 14000 zł, Weryfikacja na oba kierunki na podstawie wyniku egzaminu testowego na studia dzienne w akademiach medycznych w Polsce, przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Podania - Collegium Medicum UJ Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. św. Anny 12, tel. 422-54-44 po zakończeniu egzamniu wstępnego na studia dzienne.

Wydział Ochrony Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia zaoczne: 60 miejsc. Opłata 2500 zł. Egzamin pisemny testowy: anatomia z fizjologią pielęgniarstwa. Podania - Collegium Medicum UJ, Dziekanat wydziału Ochrony Zdrowia, ul. Jagiellońska 10, I p., tel. 422-04-11 w. 344, 342
\\\*
Szczegółowe informacje na temat studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zawiera "Informator" opracowany przez uczelnię, dostępny w Dziale Nauczania (cena 11 zł).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikpolski24.pl Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie