reklama

Ziemia Oświęcimska

RYTZaktualizowano 
Powiatowy dodatek informacyjny

nr 27/2009 Droga jak nowa

nr 27/2009

Droga jak nowa

W Piotrowicach, w gminie Przeciszów przebudowano odcinek drogi powiatowej, ulicy Andrychowskiej w ramach zadania wspólnie prowadzonego przez powiat oświęcimski i gminę. Z ramienia inwestora nad całością prac czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Oficjalne oddanie drogi do użytku miało miejsce w miniony piątek.
W przekazaniu do eksploatacji, przebudowanego odcinka drogi, uczestniczyła komisja, w skład której weszli m.in.: starosta oświęcimski Józef Kała, wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk, przewodniczący Rady Gminy w Przeciszowie Franciszek Frączek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu Andrzej Huczek.
- Bardzo dobrze oceniam inwestycje drogowe prowadzone z powiatem oświęcimskim. Wykonanie tego zadania jest bez zastrzeżeń i cieszymy się z tej przebudowy. Jednocześnie czekamy na wspólną inwestycję, dotyczącą chodnika na Podlesiu - Przeciszowie. Być może w niedługim czasie podpiszemy porozumienie z powiatem oświęcimskim na wspólne remonty drogowe, które będą realizowane w perspektywie najbliższych dwóch lat - zaznacza wójt Józef Klimczyk.
Wykonane zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1762K, ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach w zakresie budowy chodnika, kanalizacji opadowej wraz z poszerzeniami jezdni.
Inwestycję, której koszt wyniósł 400 tys. zł brutto, zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe ze Sptkowic.
W ramach podpisanej umowy pomiędzy powiatem oświęcimskim i gminą Przeciszów zadanie zostało sfinansowane po połowie z budżetów obu samorządów.
Zakres zrealizowanej przebudowy na odcinku 270 mb ulicy Andrychowskiej obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie kanalizacji opadowej dla drogi wraz ze studzienkami ściekowymi i studniami rewizyjnymi, poszerzenie jezdni do 6 m wraz z ułożeniem krawężnika z ciekiem na ławie betonowej, budowę jednostronnego chodnika, położenie nawierzchni asfaltobetonowej w dwóch warstwach (wyrównawczej i ścieralnej) na łącznej powierzchni 1600 m kw., a także odnowienie jednostronnych rowów wraz z uzupełnieniem poboczy.
(RYT)

Walczymy z grypą

ZDROWIE. W siedzibie starostwa odbyło się 13 lipca kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, podczas którego analizowano m.in. przypadek zachorowania mieszkanki powiatu oświęcimskiego na grypę, wywołaną wirusem A/H1N1. Choroba u pacjentki przebiega bez powikłań, a obecny stan zdrowia wskazuje na szybkie wyleczenie i powrót do domu. Sytuacja jest pod stałą kontrolą powiatowych służb sanitarnych-medycznych
Posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego przewodniczył wicestarosta Józef Krawczyk. W spotkaniu wziął udział p.o. kierownika Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Wiesław Kmak, a także członkowie PZZK, a wśród nich m.in. dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu Andrzej Stasiuk, dyrektor ds. lecznictwa ZZOZ w Oświęcimiu dr Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele innych jednostek, służb i straży podległych staroście.
Grypa, wywołana wirusem A/H1N1, została zdiagnozowana u 23-letniej kobiety, mieszkanki Kęt.
W przypadku zachorowania na tę chorobę, związaną z ogłoszoną na świecie pandemią, wdrożono opracowane procedury. Pacjentka trafiła do oddziału zakaźnego szpitala w Wadowicach i po przeprowadzonych badaniach została przewieziona do Krakowa i hospitalizowana na oddziale zakaźnym o wyższej referencyjności. Jej stan zdrowia jest dobry i wskazuje na szybkie wyleczenie oraz powrót do domu.
Decyzją starosty oświęcimskiego, podjętą końcem kwietnia, powołano do życia Powiatowy Sztab Kryzysowy w Oświęcimiu, którego celem jest analiza zagrożenia, stopnia przygotowania i podejmowanie działań w obliczu wystąpienia przypadków zachorowania na grypę na terenie ziemi oświęcimskiej. Sztab składa się niemal wyłącznie z członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu.
Z inicjatywy sztabu zwołano z początkiem maja spotkanie z udziałem dyrektorów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu naszego powiatu. W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej niebezpiecznej choroby zakaźnej oraz stopień przygotowania do walki z zagrożeniem powiatowych służb sanitarno - medycznych.
Duża odpowiedzialność spoczywa na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż to oni oceniają stan zdrowia pacjenta i analizują stopień ryzyka zachorowania na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
Co robić w obliczu choroby?
Osoby, u których wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych, czyli: gorączka, kaszel, katar, bóle mięśniowe, bóle gardła, winny zgłosić się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obawa wystąpienia grypy, wywołanej wirusem A/H1N1, ma miejsce w przypadku kontaktu z chorobą, czyli dotyczy przypadków przebywania na terenie występowania ognisk grypy lub bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Pacjent, u którego stwierdzono zakażenie wirusem A/H1N1 jest kierowany bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala, gdzie zostanie mu udzielona fachowa pomoc medyczna. W przypadku powiatu oświęcimskiego są to szpitale m.in. w Wadowicach i Tychach. Przy czym należy pamiętać, iż objawy świńskiej grypy mogą wystąpić do 7 dni od czasu kontaktu z potencjalnym nosicielem wirusa.
Jak postępować, aby zminimalizować możliwość zakażenia wirusem A/H1N1?
Przede wszystkim należy przestrzegać podstawowe zasady higieny, czyli często myć ręce, szczególnie po kontaktach z osobami, u których może występować infekcja górnych dróg oddechowych (zwykłe przeziębienie, grypa itp.). Ponadto należy unikać kontaktów z osobami chorymi, które mogą w sposób bezpośredni narazić nas na rozprzestrzenienie wirusa drogą kropelkową. Warto także rozważyć możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie, póki co sezonowej.
(RYT)

Perspektywy na drogach

W trakcie niedawnej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która miała miejsce 1 lipca, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa przedstawił radnym temat perspektyw rozbudowy oraz modernizacji i remontów infrastruktury komunikacyjnej w powiecie oświęcimskim. Obok prezentacji był także czas na dyskusję i zadawanie pytań, które także kierowano do obecnego na sesji dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Grzegorza Stecha.
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się sieć ponad 1300 km dróg wojewódzkich, będąca większą od sieci dróg krajowych, liczącej łącznie 886 km długości. Przez teren powiatu oświęcimskiego przebiegają drogi wojewódzkie: nr 933 z Chrzanowa do Brzeszcz, nr 780 z Chełmka do Krakowa, nr 948 relacji Oświęcim - Kęty, nr 949 z Jawiszowic do Przeciszowa.
Przedstawiciel władz naszego województwa wskazał na daleko zaawansowany proces inwestycyjny na drogach wojewódzkich, które prowadzą przez powiat oświęcimski. Podkreślił, iż w niedługim czasie będzie oddany do użytku gruntownie wyremontowany odcinek drogi nr 933 o długości 26 km, który przebiega z Brzeszcz do Chrzanowa.
- Kilka lat temu wybudowano w Oświęcimiu wiadukt kolejowy, wyremontowano most na rzece Wiśle w Bobrku oraz wiele dróg wojewódzkich, choćby w samym Oświęcimiu, na przykład ulicę Legionów. Obecny budżet województwa pozwolił na wydatkowanie w skali roku aż 72 mln zł na inwestycje drogowe. To rzecz niewyobrażalna jeszcze 10 lat temu, kiedy mieliśmy zaledwie trzydzieści kilka milionów zł na wszystkie drogi w całym województwie. Ta skala może dać wyobrażenie o naszym zaangażowaniu w poprawę infrastruktury drogowej - podkreślił na forum Rady członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
Wśród wykonanych zadań na drogach wojewódzkich w powiecie oświęcimskim wskazano podczas prezentacji m.in. na modernizację drogi z Osieka do Przeciszowa z wyjątkiem odcinka 1,5 km, gdzie ma być położony chodnik oraz na liczne inwestycje i remonty drogowe, które wykonano w: Polance Wielkiej, Grojcu, Przeciszowie, mieście Oświęcim, gminie wiejskiej Oświęcim, Brzeszczach, gminie Kęty, Jawiszowicach, Podolszu.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie chętnie wykonuje remontuje drogi w ramach inicjatyw samorządowych, współfinansując z gminami konieczne do realizacji zadania drogowe. W całym województwie zrealizowano na zasadzie współpartycypacji w kosztach 69 zadań. Tak było w przypadku wspólnych inwestycji z Polanką Wielką i Przeciszowem.
Województwo przystąpiło do dużego projektu drogowego, który ma domknąć obwodnicę Zatora. Obwodnica ta będzie częścią drogi krajowej nr 44, a ZDW w Krakowie planuje wybudować łącznik, który pozwoli na wyprowadzenie poza Zator drogi nr 781.
Podczas dyskusji radni wskazali m.in. na niebezpieczne osuwisko, które pojawiło na drodze wojewódzkiej relacji Jawiszowice-Przeciszów. Dyrektor ZDW w Krakowie Grzegorz Stech stwierdził, że środki finansowe na to zadanie są i na chwilę obecną jest poszukiwany wykonawca.
Inne pytanie, zadane przez członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Kazimierza Brzuskę, dotyczyło pogarszającego się z upływem zaledwie kilku lat stanu technicznego nakładki asfaltobetonowej, położonej na drodze wojewódzkiej relacji Oświęcim - Kęty.
Szef Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie podziela to zdanie, choć jak podkreśla - należy pamiętać, iż jest to jedna z najbardziej obciążonych dróg w całym województwie. Jak się okazuje w województwie małopolskim występuje największa w skali kraju dynamika wzrostu ruchu samochodowego na drogach. W przeciągu 5 lat wzrosła ona aż o 38 proc. Ponadto, droga ta była remontowana z myślą o wybudowaniu w niedługim czasie drogi S1, która miała zmniejszyć na tym odcinku ruch kołowy.
(RYT)

Unia wspiera bezrobotnych

SPOŁECZEŃSTWO. W drugim kwartale tego roku Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu kontynuował realizację projektu "Aktywizacja zawodowa" współfinansowanego prze Unię Europejską.
Środki pozyskane przez PUP w ramach projektu przeznaczono na sfinansowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wsparciem aktywizacyjnym objęto osoby, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do grupy tej wytypowano młodzież, osoby po 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz bezrobotnych długotrwale, osoby niepełnosprawne, a także mieszkańców obszarów wiejskich naszego powiatu.
Uczestnicy projektu zostali skierowani na takie formy aktywizacji zawodowej, które umożliwiły im uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim doświadczenia zawodowego.
W ramach pozyskanego wsparcia unijnego od początku 2009 roku oświęcimski Urząd Pracy sfinansował staże zawodowe dla 300 osób, z czego w drugim kwartale do pracodawców skierowano 275 stażystów.
Zorganizowano również kursy zawodowe mające podnieść kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych, a przez to zwiększyć ich szanse na aktywizację zawodową. Na szkolenia zaplanowane w projekcie w drugim kwartale 2009 roku oświęcimski PUP wysłał 116 bezrobotnych.
Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały stypendia, które nierzadko stanowią dla nich pierwsze lub jedyne źródło dochodu, a dla wielu osób są dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym i podnosić swoje kwalifikacje.
W ramach projektu "Aktywizacja zawodowa" wspierano również inicjatywy przedsiębiorcze, poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Z pomocy w tym zakresie skorzystało 47 osób, które otrzymały jednorazowe środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w wysokości średnio ok. 17 000,00 zł.
Uczestnicy projektu prowadzonego przez PUP w Oświęcimiu mogli również korzystać ze wsparcia pośredników pracy i doradców zawodowych. W ramach oferowanej im pomocy 120 osób skorzystało z Indywidualnych Planów Działania, z czego w drugim kwartale 2009 roku były to 104 osoby.
Projekt "Aktywizacja zawodowa" przygotowano dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".
Projekt w całości został przygotowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.
(RYT)

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3