Kraków. Studenci Uniwersytetu Rolniczego oraz UEK obawiają się stacjonarnych egzaminów. Co na to uczelnie?

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Sala egzaminacyjna na Wydziale Technologii Żywności. Studenci na egzaminie mogą usiąść tylko na wyznaczonych miejscach (to miejsca bez kartki i białoczerwonej taśmy) UR
Niektórzy ze studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie obawiają się o swoje bezpieczeństwo w dobie Covid-19. Chodzi o plany UR, by podczas zbliżającej się sesji egzaminacyjnej niektóre z egzaminów przeprowadzić stacjonarnie, w murach uczelni. - Na część egzaminów musimy się stawić na uczelni w sporej grupie - wszyscy mamy podaną jedną sale i jedną godzinę egzaminu - relacjonuje przedstawiciel studentów, którzy uważają, że wcale nie jest to konieczne i swoje egzaminy mogliby zdać online. "W dobie kryzysu epidemiologicznego i rządowego zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób, uważamy tę decyzję za wielce nieodpowiedzialną. Niebezpieczeństwo zarażenia istnieje również w uczelnianych korytarzach" - czytamy w mailu nadesłanym do redakcji.

FLESZ - Powrót do szkół w reżimie sanitarnym

W liście podkreślono, że planowany stacjonarny egzamin nie jest przewidziany dla kierunków medycznych, nie chodzi też o przedmioty pokrewne, w których przypadku można uznać, że to konieczność. Egzamin, na który studenci UR mieliby przyjechać na uczelnię, miałby sprawdzić ich wiedzę z zakresu "podstawowych przedmiotach ścisłych".

"Bardzo interesuje mnie oraz kolegów i koleżanki z roku, co może być tak istotnym powodem narażenia nas i naszych bliskich na utratę zdrowia (wielu z nas mieszka z osobami starszymi lub z małymi dziećmi, dlatego można mówić nawet o utracie życia)"

- czytamy w nadesłanym mailu.

Studenci spekulują, czy organizowanie w czasie pandemii egzaminu stacjonarnego nie wynika przypadkiem z problemów profesorów z obsługą platform umożliwiających przeprowadzenie egzaminu online. Inni uważają, że z egzaminu za pośrednictwem Internetu zrezygnowano z obawy przed nieuczciwymi praktykami studentów, czyli po prostu "ściąganiem" na egzaminach. Autor listu zwraca jednak uwagę, że również, gdy studenci będą zdawać stacjonarnie, takich sytuacji się całkowicie nie wyeliminuje. Podkreśla, że inne uczelnie znalazły rozwiązanie, sesje generalnie odbywają się zdalnie.

"Zastanawiamy się również, kto ponosi odpowiedzialność w razie zachorowań, czy nie usłyszymy wtedy, że przecież mogliśmy nie przychodzić na egzamin" - przekazuje przedstawiciel zaniepokojonych studentów.

UR: Wszystko jest odpowiednio przygotowane do przeprowadzenia stacjonarnych egzaminów

Poprosiliśmy o stanowisko uczelni w tej sprawie. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR, na początek zaznacza, że sesja na większości kierunków na Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się w formie zdalnej.

- Jesteśmy natomiast na etapie ustalania szczegółów co do harmonogramu egzaminów, które mają się odbyć stacjonarnie na Wydziale Technologii Żywności, który jest odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia takich egzaminów

- mówi rzeczniczka, zapewniając, że zadbano o bezpieczeństwo studentów.

Jak wymienia, m.in. jest tu obowiązek zakrywania ust i nosa przez wszystkich pracowników i studentów, dozowniki z płynem do dezynfekcji są rozmieszczone na całym Wydziale Technologii Żywności, ponadto wielokrotnie w ciągu dnia odbywa się dezynfekcja wszystkich przedmiotów - urządzeń, blatów, poręczy, klamek itp. Po każdym egzaminie gwarantowane jest wietrzenie sal, a podczas egzaminu - odpowiedni dystans (od 1,5 metra do 2) między stanowiskami w salach.

- Określono także limity osób: w salach mieszczących 164 i 216 studentów wyznaczono odpowiednio 30 i 35 miejsc siedzących. Studenci na egzaminie mogą usiąść tylko na wyznaczonych miejscach - podkreśla Izabella Majewska.

Na WTŻ egzaminy mają być realizowane w małych grupach - maksymalnie 35 osób w sali, która przeznaczona jest dla 216 osób. Jeśli dany rocznik pisze egzamin w tym samym czasie, to jest rozdzielony na kilka sal.

Rzeczniczka przekazuje, że sale przeznaczone do egzaminowania są wyposażone w lampy UV dezynfekujące powietrze w czasie rzeczywistym. Wydzielono izolatorium na wypadek, gdyby ktoś poczuł się źle, będąc na tym wydziale. Dodatkowo osobną klatką schodową odbywa się wejście po schodach, a osobną - zejście na dół. Zamontowano też przegrody oddzielające pracowników od studentów w szatni, dziekanacie i sekretariatach.

Egzaminy i zaliczenia odbywają się na UR od stycznia aż do marca, żeby - jak tłumaczy rzeczniczka uczelni - ograniczyć ilość osób przebywających równocześnie w budynku.

Rzeczniczka informuje też o sposobie postępowania w wyjątkowych przypadkach. Na przykład gdy dana osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim, w uzgodnieniu z prowadzącym ustala inny termin i sposób zaliczenia - ustnie lub pisemnie, również w formie zdalnej.

- Konieczność przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w formie stacjonarnej wynika ze specyfiki tych studiów, ale także wielokrotnie zgłaszanych przez studentów w poprzedniej sesji utrudnień sprzętowych: problemów z Internetem, mikrofonem, kamerą itp.

- zwraca uwagę Izabella Majewska.

Rzeczniczka przekonuje, że decyzja o przeprowadzaniu egzaminów stacjonarnych wiąże się ze specyfiką zajęć realizowanych na WTŻ. Zdający student ma rozwiązać zadania, w których konieczne jest np. narysowanie wzorów chemicznych, struktur komórkowych, budowy mikroorganizmów wraz z opisami, narysowanie schematów linii technologicznych czy wypisanie wzoru, z którego się korzysta przy obliczeniach technologicznych, a który ma postać np. wielopiętrowego ułamka. - Pisanie na kartce papieru i robienie skanu swojej pracy, a następnie przesyłanie jej egzaminatorowi też nie zawsze jest możliwe (brak odpowiednich urządzeń u studentów), a jakość skanu lub fotografii jest tak niska, że powoduje zaniżenie oceny i jej nieadekwatność w stosunku do oryginalnej odpowiedzi - tłumaczy rzeczniczka.

Forma stacjonarna egzaminu na UR dotyczy tych przedmiotów, dla których jako formę weryfikacji efektów kształcenia przyjęto pisemny egzamin z całego przedmiotu. Natomiast te przedmioty, z których ostateczne zaliczenie uzyskuje się jako średnią z wielu ocen cząstkowych czy w efekcie „uzbierania” punktów cząstkowych (np. oceny czy punkty za sprawozdania, kolokwia, projekty, obecność, aktywny udział w zajęciach itd.), są realizowane zdalnie.

- Zasada przeprowadzania egzaminów stacjonarnie nie dotyczy egzaminów ustnych, które mogą być przeprowadzone zdalnie, przy czym dla zachowania większej obiektywności powinny być przeprowadzane w grupach 2-3-osobowych, z włączonymi kamerami i mikrofonami, po sprawdzeniu, że student jest sam w pomieszczeniu (co nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które mogą mieć np. tłumacza języka migowego do pomocy) i że nie ma w zasięgu ręki ani wzroku żadnych niedozwolonych pomocy naukowych - tłumaczy rzeczniczka UR.

Dowiadujemy się ponadto, że na Wydziale Technologii Żywności każdy koordynator przedmiotu ma możliwość wnioskowania do dziekana o przeprowadzenie zaliczenia czy egzaminu końcowego w formie zdalnej. - Każdorazowo decyzja będzie podejmowana indywidualnie, w trakcie rozmowy dziekana z koordynatorem przedmiotu, na podstawie: sylabusa przedmiotu (który jest dostępny na stronach BiP), zapisanych w nim efektów uczenia się, wpisanych form weryfikacji ich osiągnięcia - informuje Majewska.

By student został dopuszczony do egzaminu w formie zdalnej, musi mieć dostęp do komputera z mikrofonem i kamerą oraz dysponować łączem internetowym umożliwiającym odpowiednią jakość połączenia.

Uczelnia informuje jeszcze, że studenci spoza Krakowa mają możliwość zamieszkania akademikach na czas sesji, a w związku z tym nie muszą dojeżdżać na same egzaminy.

Nie tylko na Rolniczym. Są również stacjonarne egzaminy na UEK. Tu też studenci są zaniepokojeni

Jak się okazuje, nie tylko na UR niektóre egzaminy odbędą się stacjonarnie i nie tylko tam taka sytuacja wzbudza niepokój niektórych studentów. Również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przewidziano egzaminy stacjonarne dla wybranych kierunków studiów, w tym m.in. kierunku Rynki Finansowe, współorganizowanego z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego (uczelnia jest związana umową z KNF).

Niektórzy studenci tego kierunku uważają, że naraża się ich zdrowie. Zwracają też uwagę, że taka forma egzaminów to dla nich ogromne utrudnienie - gdy w czasie pandemii nie wynajmują mieszkań w Krakowie, a mieszkają nawet kilkaset kilometrów od uczelni.

„Nikt nie bierze pod uwagę tego, że sesja trwa 2 tygodnie, a studenci: nie mają gdzie mieszkać, nie mogą wynająć LEGALNIE hotelu, akademiki odmawiają przyjęcia studentów na tak krótki czas. Nie jest brane również pod uwagę, że student będzie zmuszony przejść kwarantannę w trakcie sesji, która de facto może zostać nadana każdemu, w każdej chwili. Wtedy nie może wziąć udziału w egzaminach, a terminy mu przepadają”

- tłumaczy w mailu do redakcji przedstawiciel studentów.

UEK odpowiada, że zgodnie z zarządzeniem rektora w związku z sytuacją epidemiczną egzaminy w zimowej sesji na tej uczelni co do zasady mają być przeprowadzane zdalnie. Jednak w uzasadnionych przypadkach zarządzenie to dopuszcza sytuacje, w których egzaminy czy zaliczenia mogą się odbyć w formie stacjonarnej. Każdorazowo taką decyzję podejmuje prorektor ds. kształcenia i studentów, na wniosek dyrektora danego instytutu. Jak podkreślono, „w szczególności dotyczy to realizacji postanowień wynikających z obowiązujących umów z instytucjami zewnętrznymi”.

„Zgodnie z uzyskaną opinią prawną, przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w formie niestacjonarnej na trzech kierunkach prowadzonych na naszej uczelni – w tym Rynki Finansowe - może potencjalnie rodzić wątpliwości co do spełnienia warunków zapisanych w umowach z podmiotami zewnętrznymi, a co za tym idzie – skutkować brakiem uzyskania przyznawanych przez nie certyfikacji i uprawnień dla absolwentów tych kierunków. Absolutnie nie chcemy narazić na takie ryzyko naszych studentów, dlatego też, po szczegółowej analizie wszystkich uwarunkowań, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia w tym wypadku zaliczeń i egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się na tych kierunkach w formie stacjonarnej”

- wyjaśnia w nadesłanej nam odpowiedzi dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, prorektor ds. kształcenia i studentów UEK.

Uczelnia zapewnia, że egzaminy oraz zaliczenia stacjonarne będą przeprowadzane przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Zaznaczono też, że studenci mieszkający poza Krakowem będą mieli możliwość skorzystania z akademika UEK na czas trwania sesji egzaminacyjnej.

Wideo

Materiał oryginalny: Kraków. Studenci Uniwersytetu Rolniczego oraz UEK obawiają się stacjonarnych egzaminów. Co na to uczelnie? - Gazeta Krakowska

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Drogi Dziennikarzu odpowiedzialny za napisanie tego artykułu,

Ja jak i inni studenci i studentki Audytu Finansowego, od miesiąca dokładamy wszelkich starań aby sesja odbyła się stacjonarnie. Piszemy, dzwonimy, dobijamy się do kogokolwiek się da w celu uzyskania informacji o egzaminach. W naszym przypadku sesja zdalna oznacza brak uzyskania zwolnień z ważnych dla nas egzaminów. Takie są wymogi i musimy się do nich dostosować. Wszyscy studenci tego kierunku tego chcą i się pod tym podpisują. Prosimy następnym razem o dłuższe zastanowienie się przed publikacja tak krzywdzącego artykułu. Jest to po prostu zwyczajne sianie paniki. Doskonale zdaję sobie sprawę, że takie artykuły siejące niepokój są chętnie czytane ale są rzeczy ważniejsze od ilości wyświetleń pod artykułem. Pozdrawiam i życzę dużo mądrości. A jeśli mądrość i wiedza są czymś czego dziennikarz nie chce posiąść - to niech przynajmniej nie rzuca kłód pod nogi niewinnym studentom :)

S
Studentka UEk

Dziennikarz niestety niezbyt dobrze poinformowany - przynajmniej jeśli chodzi o studentów UEku. Studenci kilku kierunków, między innymi Audytu Finansowego, zaciekle walczyli o stacjonarne egzaminy, ponieważ komisje państwowe (jaki kibr) uznają tylko tylko stacjonarne. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że władze się zgodziły, inaczej te kierunki nie miałyby sensu. I na pewno uczelnia dołoży wszelkich starań żeby utrzymać reżim sanitarny (ja osobiście wgl się nie boje tych stacjonarnych egzaminów, mam COVID za sobą)

G
Gość

Tak są zabezpieczeni w preparaty dezynfekujące że jak byliśmy na ćwiczeniach na wydziale TIŻ to nie było płynu w dozownikach

A na salę wchodziliśmy po 20 osób pomimo tego że na drzwiach wisiała informacja że może wejść ich 18

G
Gość

Proszę o udostępnienie tego dalej, chociaż by przez Facebook

G
Gość

Na innych wydziałach tej uczelni też niektóre egzminy odbywają się stacjonarnie. Ktoś powinien zareagować na to

G
Gość

Pragnę wspomnieć, że sytuacja z egzaminami stacjonarnymi nie ma miejsca tylko na Wydziale Technologii Żywności, ale także na innych, na tej samej uczelni.

G
Gość

Z POWDU Zamkniętych Szpitali Przychodni Zmarło 40 Tys Osób Wobec 20 Kilku Tys Tych Z covidem. No comment

G
Gość

Podkreśla, że inne uczelnie znalazły rozwiązanie, sesje generalnie odbywają się zdalnie.

Jest rzeczą podstawowa, a by nie rozważać tej kwesti w aspekcie politycznym !!!!.

Pozostałe kwestie zostaną rozwiązane ku "dobru wspólnemu", które wyraża się "ogólnym interesem społecznym".

Dodaj ogłoszenie