Kraków. Trzy warianty budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Most albo tunel pod Wisłą. W planach nowe linie tramwajowe

Piotr Tymczak
Piotr Tymczak
Miasto planuje budowę tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Druga z tych dróg ma zostać poprowadzona m.in. tunelem pod wzgórzem bł. Bronisławy.
Miasto planuje budowę tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Druga z tych dróg ma zostać poprowadzona m.in. tunelem pod wzgórzem bł. Bronisławy. Archiwum
Udostępnij:
Powstały trzy wstępne warianty budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej wraz z tunelem pod wzgórzem bł. Bronisławy. Plany obejmują m.in. budowę nowych linii tramwajowych - od ul. Grota-Roweckiego do ul. Księcia Józefa oraz wzdłuż ul. Księcia Józefa do pętli w Salwatorze. Jeden z wariantów zakłada też linię tramwajową od węzła przy ul. Księcia Józefa do ul. Balickiej. Teraz warianty będą opiniowane przez różne jednostki, takie jak m.in. zarząd dróg, Wody Polskie, organizacje odpowiadające za ochronę środowiska, a nawet wojsko. Później koncepcje zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Kraków. Trzy warianty budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

-

Rozwiązanie z linią tramwajową wzdłuż Trasy Pychowickiej jest brane pod uwagę w wariantach związanych z przekroczeniem Wisły w formie mostu. W przypadku budowy tunelu pod rzeką nie będzie takiej możliwości, bowiem nie będzie warunków technicznych na stworzenie odpowiednich pochylni pozwalających wyprowadzić torowisko tramwajowe spod ziemi i połączyć go z planowanym węzłem komunikacyjnym w rejonie ulicy Księcia Józefa, skąd ma zostać poprowadzona kolejna linia tramwajowa do pętli w Salwatorze

- wyjaśnia Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka, która jest odpowiedzialna za przygotowanie budowy kolejnych tras: Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Dodaje także, że w przypadku budowy tunelu nie będzie możliwości połączenia Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką. Naziemne rozwiązania dotyczące nowej drogi zakładają, że ekrany akustyczne mają powstać tylko na tych fragmentach, na których nie będzie innego możliwego rozwiązania. Generalnie nowa droga ma zostać odseparowana od otoczenia i okolicznej zabudowy poprzez obniżenie nawierzchni jezdni względem poziomu gruntu i utworzenie zielonych obwałowań oraz naturalnych zasłon w formie drzew.

Kraków w budowie. Zobacz, co już powstaje albo ma zostać wyb...

Trasę Pychowicką wyznaczono od końca budowanej obecnie Trasy Łagiewnickiej (ma powstać do końca 2021 r.) przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Trasa Zwierzyniecka została zaplanowana od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. podpisano z konsorcjum firm MP z Krakowa (lider konsorcjum) i Mosty Katowice (partner konsorcjum) umowę (o wartości 9 mln 688 tys. zł) na opracowanie dokumentacji dla budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego.

W ramach zadania mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne, wykonawca ma też pozyskać decyzję środowiskową dla inwestycji. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, zaś opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konsultacji ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Warianty budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Wariant 1

Trasa Pychowicka:
Od ul. Grota Roweckiego – wyprowadzenie na poziom terenu, przekroczenie Wisły obiektem mostowym. Wariant ten umożliwia poprowadzenie linii tramwajowej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do planowanego hubu komunikacyjnego w rejonie ul. Ks. Józefa. Bezkolizyjne rozwiązanie ruchu tramwajowego i autobusowego po wydzielonych pasach. Lokalizacja przystanku tramwajowego w rejonie ul. Tynieckiej. Przebieg układu drogowego bez ingerencji w teren Jaskini Wiślanej. Wprowadzono minimalizacje ilości pasów ruchu (przekrój 2x2 za wyjątkiem niezbędnych odcinków pasów włączeń i wyłączeń). Powiązanie z ul. Tyniecką realizowane poprzez węzeł typu „caro” z rozprowadzaniem na poziome terenu w formie ronda. Ciągi piesze i rowerowe na odcinku Trasy Pychowickiej realizowane w formie wydzielonej wzdłuż ulicy Norymberskiej z doprowadzaniem od planowego ronda w rejonie skrzyżowania Kamieniarska – Norymberska. Na obiekcie mostowym obustronne ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Układ projektowaniach ciągów pieszych i rowerowych powiązany z istniejącym układem drogowym. Tereny zielone po stronie kampusu UJ powiązane zostaną z ul. Norymberską z wykorzystaniem kładki pieszo – rowerowej na układem drogowym. Węzeł Trasy Pychowickiej z ul. Ks. Józefa uwarunkowany jest układem wysokościowym przebiegu linii tramwajowej i rezerwą terenu pod Nową Ks. Józefa wraz z włączeniem do projektowano hubu komunikacyjnego w typie „trójkąt”.

Trasa Zwierzyniecka:
Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie dwunawowego tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Oś tunelu przesunięta w kierunku zachodnim od Kopca Kościuszki. W rejonie węzła z planowaną Trasą Balicką, Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Węzeł w formie dwupoziomowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu. Ciąg ul. Armii Krajowej prowadzony nad tunelem Trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W rejonie węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking park&ride. Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.

Budowa linii tramwajowej Salwator; Hub komunikacyjny; Budowa ulicy Nowa Ks. Józefa:
W ramach realizacji przewidziano likwidację istniejącej pętli na Salwatorze, podniesienie niwelety drogi przy klasztorze. Na odcinku wzdłuż klasztoru linia tramwajowa prowadzona po układzie drogowym wraz z ruchem samochodów. Linia tramwajowa doprowadzona do huba komunikacyjnego. W jego ramach zaplanowano pętlę tramwajową, autobusową, parking autobusów turystycznych oraz parking P&R.

Wariant 2 (linia tramwajowa wzdłuż obu tras, przekroczenie Wisły mostem i dodatkowa nawa tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy).

Trasa Pychowicka:
Od ul. Grota Roweckiego – wyprowadzenie na poziom terenu i przekroczenie Wisły obiektem mostowym. Wariant ten umożliwia poprowadzenie linii tramwajowej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do planowanego hubu komunikacyjnego w rejonie ul. Ks. Józefa. Bezkolizyjne rozwiązanie ruchu tramwajowego i autobusowego po wydzielonych pasach. Lokalizacja przystanku tramwajowego w rejonie ul. Tynieckiej. Przebieg układu drogowego bez ingerencji w teren Jaskini Wiślanej. Wprowadzono minimalizacje ilości pasów ruchu (przekrój 2x2 za wyjątkiem niezbędnych odcinków pasów włączeń i wyłączeń). Powiązanie z ul. Tyniecką realizowane poprzez węzeł typu „caro” z rozprowadzaniem na poziome terenu w formie ronda. Ciągi piesze i rowerowe na odcinku Trasy Pychowickiej realizowane w formie wydzielonej wzdłuż ul. Norymberskiej z doprowadzaniem od planowego ronda w rejonie skrzyżowania Kamieniarska – Norymberska. Na obiekcie mostowym obustronne ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Układ projektowaniach ciągów pieszych i rowerowych powiązany z istniejącym układem drogowym. Tereny zielone po stronie kampusu UJ powiązane zostaną z ul. Norymberską z wykorzystaniem kładki pieszo – rowerowej na układem drogowym.

Trasa Zwierzyniecka:
Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie trzynawowego tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Dwie nawy samochodowe i jedna tramwajowa. Początek naw drogowych poniżej ul. Ks. Józefa. Nawa tramwajowa zlokalizowana w poziomie ul. Ks. Józefa. Nawy drogowe i tramwajowe za rzeką Rudawą wyparowane w jednym poziomie, poniżej terenu. W rejonie węzła z Trasą Balicką Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Linia tramwajowa wyprowadzona na poziom terenu. Węzeł w formie dwupoziomowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu. Ciąg ul. Armii Krajowej prowadzony nad tunelem Trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W pasie dzielącym prowadzona linia tramwajowa z wyprowadzaniem do linii tramwajowej w ciągu ul. Balickiej. W rejonie węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking P&R. W Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do Ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.

Budowa linii tramwajowej Salwator; Hub komunikacyjny; Budowa ulicy Nowa Ks. Józefa:
W ramach realizacji przewidziano likwidację istniejącej pętli na Salwatorze, podniesienie niwelety drogi przy klasztorze. Na odcinku wzdłuż klasztoru linia tramwajowa prowadzona po układzie drogowym wraz z ruchem samochodów. Linia tramwajowa doprowadzona do huba komunikacyjnego. W jego ramach zaplanowano pętlę tramwajową, autobusową, parking autobusów turystycznych oraz parking P&R.

Wariant 3

Trasa Pychowicka:
Układ drogowy na odcinku wylotu tunelu pod Grota Roweckiego prowadzony poniżej poziomu terenu. W rejonie ul. Sodowej układ drogowy wprowadzony w dwie nawy tunelu, prowadzące ruchu poniżej koryta Wisły. Istniejący układ drogowy na poziomie terenu pozostaje bez zmian (Sodowa – Norymberska). Brak możliwości bezpośredniego skomunikowania układu drogowego ul. Tynieckiej z Trasą Pychowicką. Z uwagi na wprowadzenie trasy w układ tunelowy brak możliwości zlokalizowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Tynieckiej, w ciągu trasy. Z uwagi na różnice wysokości brak możliwości prowadzenia linii tramwajowej z wyprowadzaniem w kierunku haba komunikacyjnego. Powiązanie Trasy Pychowickiej prowadzonej w tunelu pod Wisłą z ul. Nowa
Ks. Józefa w formie węzła drogowego typu zbliżonego do „pół koniczyny” (konieczność zajęcia terenu ogródków działkowych zlokalizowanych po stronie zachodniej w stosunku do Trasy Pychowickiej).

Trasa Zwierzyniecka:
Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie dwunawowego tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Oś tunelu przesunięta w kierunku zachodnim od Kopca Kościuszki. W rejonie węzła z Trasą Balicką Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Węzeł w formie dwupoziomowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecz Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu. Ciąg ul. Armii Krajowej prowadzony nad tunelem Trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W rejonie węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking P&R.

Budowa linii tramwajowej Salwator; Hub komunikacyjny; Budowa ulicy Nowa Ks. Józefa:
W ramach realizacji przewidziano likwidację istniejącej pętli na Salwatorze, podniesienie niwelety drogi przy klasztorze. Na odcinku wzdłuż klasztoru linia tramwajowa prowadzona po układzie drogowym wraz z ruchem samochodów. Linia tramwajowa doprowadzona do huba komunikacyjnego. W jego ramach zaplanowano pętlę tramwajową, autobusową, parking autobusów turystycznych oraz parking P&R.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej przekopano ostatni z tuneli między ulicami Ludwisarzy i Tokarską.

Kraków. Przełomowy krok na budowie Trasy Łagiewnickiej. Prze...

FLESZ - Uwaga piesi! Mandat za telefon na pasach

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

EcoBike

Ecobike Sx300 Green 29 2021

9 499,00 zł9 299,00 zł
miejsce #2

MBM

MBM E1200 Karios U16 Czarny 27.5 2022

12 599,00 zł
miejsce #3

Indiana

Indiana E4000 Czarny 26 2021

3 499,00 zł
miejsce #4

Torpado

Torpado Era Czarny 28 2022

6 799,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Kraków. Trzy warianty budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Most albo tunel pod Wisłą. W planach nowe linie tramwajowe - Gazeta Krakowska

Komentarze 9

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
jml13060

Brakuje mi merytorycznego uzasadnienia dla tak kosztownej inwestycji. Jak na razie komentarze bazują na chciejstwie, wizjach, a nie ekonomii. Podobno Krakusy to centusie, a tutaj iście bizantyjski rozmach - tunele, tory, bajery. Czy naprawdę ta trasa jest Krakusom potrzebna? Krakusom! Inżynierowie specjalizujący się w temacie transportu powinni podać obiektywne wskaźniki zapotrzebowania mieszkańców na tę trasę, w krótkim i długim okresie. Tak jak w przypadku alternatywnych tras metra oceniano jakie będę przepływy ludzkie w przestrzeni miejskiej, w czasie, w zależności od ceny biletu, ... Okazało się, że Kraków jest za małym miastem na metro więc na razie uzasadniony jest rozwój transportu powierzchniowego. Oczywiście można podać przykłady mniejszych europejskich miast posiadających metro, ale to w bardzo bogatych krajach. Czy naprawdę nie ma innych tańszych rozwiązań, mniej dolegliwych dla mieszkańców?

R
Rudy z Budy

Budowa 1 kilometra linii tramwajowej to wydatek rzedu 25 milionow zlotych, Budowa jednego kilometra linii trolejbusowej to wydatek rzedu 250 tysiecy zlotych. Tak...budowa linii trolejbusowej jest 10 razy tansza niz budowa linii tramwajowej.

Obydwa srodki transportu sa rownie ekologiczne. Tylko masowa trolebusyzacja komunikacji miejskiej w Krakowie jest panaceum na problemy komunikacyjne miasta.

j
jak_zwykle_bez_hejtu

Budowac drogi i tunel jak najszybciej. Wschod Krakowa potrzebuje dobrej drogi aby mozna szybko i bezpiecznie przejechac z Polnocy miasta na Poludnie) bez koniecznosci pchania sie na Aleje ! Jesli chodzi o tramwaj to zostawic na nie miejsce ale na razie poczekac z budowa !

K
Krakus

Zrobić tramwaj , nie robić drogi. Ruch w mieście należy ograniczać.

e
ed

test

t
trutty
26 stycznia, 10:07, Rudy z Budy:

Ciekaw jestem kto jest dilerem autorow tej propozycji. Krakow znalazl sie w zapasci cywilizacyjnej dzieki nieudolnymi rzadami niejakiego Jacka Machlojskiego i jeszcze dlugo nie bedzie pieniedzy na ta gigantomanie. Wczoraj ZLY wystapil z prosba od premiera Morawieckiego o wsparcie finansowe bo budzet miasta jest w rozsypce dzieki idiotycznym pomyslom przybledy z Sosnowca i jego kolesi bo brakuje juz pieniedzy na szkoly, pomoc spoleczna czy tez komunikacje miejska.

No ale Majcher chce przelozyc wajche i zamiast zajmowac sie swoja statutowa dzialanoscia kladzie na bizantyjskie projekty rodem z Polnocnej Korei.

Machlojski w zatrwazajacy sposob zadluzyl Krakow u Zyda bo wszystko co sie w miescie buduje i co sie do niego kupuje jest robione na kredyt. Zle ustawiony budzet powoduje sytuacje ze nie ma juz pieniedzy na obsluge odsetek, wiec i na to potrzeba pozyczyc od Zyda pieniadze. I skonczy sie to tak jak juz bywalo dawniej, Zyd wezmie i przyjdzie i przejmie caly majatek Krakowa....i taka bedzie historia rzadow ZLEGO w Krakowie.

Z
Zniecierpliwiony

A może by tak przyhamować z tym rozbuchanym "frontem inwestycyjnym", a zamiast tego zacząć... oszczędzać i SPŁACAĆ DŁUGI MIASTA, żebyśmy (my, podatnicy!) nie płacili odsetek? Skoro już się żebrze u premiera o pomoc, to może wypadałoby tak kosztowne plany odłożyć "do lepszych czasów"? Zaś kolesie z firm budowlanych niech sobie szukają zarobku gdzieś poza Krakowem.

Z
Zbigniew Rusek

Mogliby tych linii tramwajowych nie budować. jedyne, co bym sugerował, to przeniesienie pętli na Salwatorze tak, by był dojazd pod sam cmentarz (bez konieczności drogi pieszo pod górę), czyli de facto utrzymanie końcówki "Salwator", z przedłużeniem trasy o jeden przystanek. Tramwaj do Biellan to piętrowy nonsens - to jest zagłada dla komunikacji autobusowej, ale podciągnięcie tramwaju pod sam cmentarz jest wskazane.

A
Akrak

Tunel nie ma sensu . Ma być tramwaj i już !

Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Polski
Dodaj ogłoszenie